داوری
ابطال رای داوری غیر مالی ابطال رای داوری غیر مالی : پرسش: خواهان تقاضای ابطال رأی داوری غیر مالی را نموده است آیا مشارالیه می‌بایست در مبنای الباقی ثمن قرارداد.تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه داور رأی صادر نموده یا آنچه در دادخواست تقویم شده است؟ مقررات...
مطالب حقوقی
تشریفات طرح دعوای ابطال سند صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در رسیدگی به دعوای ابطال سند خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی یا شبه قضائی صلاحیت رسیدگی به درخواست یا دادخواست وی برای ابطال سند را دارد تا دعوای خود را به همان مرجع ذی‌صلاح تقدیم نماید برای شناسایی...
دسته‌بندی نشده
خسارات دادرسی در دعوای مجزای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که خواهان در دعوای ابتدایی خود خسارت تأخیر در تأدیه دین را مطالبه نکند و در این مورد دادخواست جداگانه بدهد، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی راجع به دعوی دوم صادر نمی‌شود. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۲۲ تاریخ:...
دسته‌بندی نشده
شماره رأی: ۱۸۱۱ تاریخ رأی: ۱۳/۱۱/۱۳۴۴ عدم رسیدگی دادگاه به صحت یا قسم دعوی خواهان مبنی بر وجود حق فسخ و دفاع خوانده دایر بر بطلان فسخ قرارداد برخلاف اصول و موازین قانونی و قضائی بوده است. آقای اسمعیل ... دادخواستی به طرفیت آقای محمود ... به خواسته خلع ید...
دسته‌بندی نشده
با توجه به اینکه فک رهن از لوازم و مقدمات اجرای حکم تنظیم سند رسمی می‌باشد اگر محکوم‌علیه اقدام به فک رهن ننماید برای عملی کردن حکم اصداری باید یکی از اقدامات ذیل باید صورت پذیرد. محکوم‌له خود اقدام به پرداخت بدهی کرده و سند فک شده سند رسمی تنظیم...
تمکین و طلاق
تجویز ازدواج مجدد عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۳۸ تاریخ: ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ رأی شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران در خصوص دادخواست آقای (م.م.) فرزند (ع.) به طرفیت خانم (ف.غ.) فرزند (الف.) به خواسته اجازه...
News
آدرس جدید مجتمع‌های قضایی و نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شد. ۱- مجتمع قضایی شهید بهشتی  دعاوی حقوقی مناطق  ۱۲ و ۱۱ و ۶ و ۲  تهران شعب مستقر:۱-۴۵         نوع محاکم: حقوقی نشانی : میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی –نبش چهار راه سمیه ۲- مجتمع قضایی صدر...
املاک
همان‌طور که می‌دانیم حق، قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می‌دهد که به‌وسیلۀ آن زندگی کنند، به انجام کاری مبادرت یا از انجام آن خودداری نمایند. این حقوق ممکن است ناشی از قانون، قرارداد و یا عرف مسلم باشد و اگر در مقابل این حقوق مانعی ایجاد شود...
مطالب حقوقی
اعسار در پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۸۹ تاریخ: ۶/۸/۱۳۹۱ رأی شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی آقای الف. و به طرفیت بیمه الف. دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر تقدیم کرده که در...
املاک
نحوه فک رهن خودرو شرایط عقد رهن «عقد رهن» نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از...