مهمان-شهر-شماست
قانون-آموزها
بنر

آخرین اخبار چراغ دانش

دعوای ضامن و ظهر نویس
مطالبۀ وجه چک
 دعوای مطالبۀ وجه چک اضافه نمودن نام اشخاص به دادخواست، پس از تقدیم و ثبت دادخواست ممنوع بوده و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان‌پذیر است. دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۰۲ تاریخ: ۰۲/۱۱/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای خواهان با وکالت (م.ض.) به طرفیت ۱٫ آقای (الف.ث.) […]
X