منابع آزمون اختبار خانواده

وزن 0.65 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

220,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.65 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

بخش اول:دعوای بطلان و فسخ نکاح.

بخش دوم: دعوای ازدواج موقت..

بخش سوم: دعوای استرداد جهیزیه.

بخش چهارم: دعوای الزام به تمکین..

بخش پنجم: دعوای حضانت فرزند.

بخش ششم: دعاوی طلاق..

بخش هفتم: دعوای مطالبه مهریه.

بخش هشتم: دعوای مطالبه نفقه.

بخش نهم: دعوای اثبات و نفی نسب..

بخش دهم: دعوای انحصار وراثت..

بخش یازدهم: مطالبه اجرت المثل..

بخش دوازدهم: دعاوی ارث و میراث..

بخش سیزدهم: جرائم خانوادگی.

منابع و مآخذ.

 

 

فهرست جزئی
بخش اول:دعوای بطلان و فسخ نکاح.

گفتار اول: انواع نکاح.

گفتار دوم: دعوی بطلان عقد نکاح.

گفتار سوم: نکاح بدون قصد و رضا

گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج.

گفتار اول: عیب مشترک..

گفتار دوم: عیوب ویژه مرد.

گفتار سوم: عیوب زن.

گفتار چهارم: تدلیس…

گفتار پنجم: تخلف از شرط صفت..

گفتار ششم: تشریفات و آثار فسخ نکاح.

حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح.

بخش دوم: دعوای ازدواج موقت..

گفتار اول: عقد موقت..

گفتار دوم: ارکان ازدواج موقت..

گفتار اول: دعوای اثبات یا انکار زوجیت..

گفتار دوم: دعوای ابطال نکاح موقت..

گفتار سوم: دعوای الزام زوجه به بذل مدت..

نمونه دادخواست الزام زوج به بذل مدت..

بخش سوم: دعوای استرداد جهیزیه.

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته استرداد جهیزیه.

مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه.

بخش چهارم: دعوای الزام به تمکین..

گفتار اول: اثبات رابطه زوجیت..

گفتار دوم: اثبات عدم تمیکن..

گفتار سوم: دفاعیات خوانده پرونده دعوای تمکین..

گفتار اول: ضمانت‌های اجرای عدم تمکین زوجه.

گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم تمکین زوج.

عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق.

بخش پنجم: دعوای حضانت فرزند.

گفتار اول: فروض قانونی حضانت فرزند.

گفتار دوم: موارد نیاز به حضانت..

گفتار سوم: موارد سقوط حق حضانت..

گفتار چهارم: ضمانت اجرای حکم حضانت..

حضانت فرزند مشترک..

بخش ششم: دعاوی طلاق.

گفتار اول: دعوای طلاق به درخواست زوج.

گفتار دوم: دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه)

گفتار سوم: توافق زوجین برای طلاق.

گفتار اول: طلاق رجعی..

گفتار دوم: طلاق بائن..

گفتار سوم: طلاق خلع.

گفتار چهارم: طلاق مبارات..

گفتار پنجم: سه طلاق.

مصادیق عسر و حرج زوجه برای صدور حکم طلاق.

بخش هفتم: دعوای مطالبه مهریه.

گفتار اول: مهرالمسمی..

گفتار دوم: مهرالمثل..

گفتار سوم: مهرالمقعه.

گفتار اول: مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت..

گفتار دوم: مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل.

بخش هشتم: دعوای مطالبه نفقه.

گفتار اول: مفهوم نفقه.

گفتار دوم: شرایط پرداخت نفقه.

گفتار اول: نفقه در زمان اعمال حق حبس…

گفتار دوم: نفقه پس از طلاق.

گفتار سوم: نفقه در عده وفات..

گفتار اول: ضمانت اجرای حقوقی وصول نفقه.

گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری وصول نفقه.

اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک..

بخش نهم: دعوای اثبات و نفی نسب..

معرفیدعوای اثبات و نفی نسب..

گفتار اول: وجود یک رابطه نسبی..

گفتار دوم: مشروع بودن رابطه نسبی..

گفتار سوم: وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب..

نمونه دادخواست نفی نسب و ابطال شناسنامه و نمونه رأی..

نمونه دادخواست اثبات نسب و اصلاح شناسنامه.

دعوای نفی ولد از مورث..

بخش دهم: دعوای انحصار وراثت..

گفتاردوم: اشخاص ذی‌نفع جهت صدور گواهی انحصار وراثت..

گفتارسوم- مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت:

گفتار سوم: مدارک لازم جهت تقاضای انحصار وراثت..

گفتاراول: تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت..

گفتار دوم: اقدامات شورای حل اختلاف پس از وصول درخواست..

گفتار سوم: تصمیم و رأی شورای حل اختلاف..

گفتار اول: اشخاص دارنده حق اعتراض…

گفتاردوم: چگونگی رسیدگی به دعوای اعتراض به درخواست حصر وراثت..

گفتارسوم: مهلت زمانی اعتراض به گواهی انحصار وراثت..

گفتار اول: ارائه وصیت‌نامه به شورای حل اختلاف..

گفتار دوم: مقررات کیفری راجع به انحصار وراثت..

نمونه دادخواست حصر وراثت مسلمانان کمتر از سه میلیون تومان.

نمونه دادخواست حصر وراثت مسلمانان بیشتر از سه میلیون تومان.

نمونه دادخواست حصر وراثت پیروان اقلیت‌های مذهبی..

تقسیم ماترک متوفی به تراضی..

بخش یازدهم: مطالبه اجرت المثل..

الف) مقایسه اجرت‌المثل با اجرت‌المسمی..

ب) مقایسه اجرت‌المثل با اجور معوقه.

ج) مقایسه اجرت‌المثل با حق‌السعی..

گفتار اول: دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد.

گفتار دوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال بدون قرارداد.

گفتار سوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال مشاعی..

گفتارچهارم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل به جهت عدم تسلیمیا تأخیر در تسلیم موضوع.

گفتار پنجم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قرارداد اجاره

گفتارششم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل..

گفتار دوم: مالییا غیرمالی بودن دعوای مطالبه اجرت‌المثل..

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای دعوای اجرت المثل..

برگ دادخواست به دادگاه نخستین..

نمونه دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زناشویی..

دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه اجرت ایام تصرف..

دادخواست خلع‌‌ید و قلع ‌و قمع بنا به همراه خسارات قانونی..

دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف..

۱٫مطالبه مهریه و اجرت‌المثل انجام کارهای منزل.

بخش دوازدهم: دعاوی ارث و میراث..

گفتار اول: موجبات و طبقات ارث..

گفتار دوم: تحقق ارث و شرایط آن.

گفتار سوم: تاریخ فوت و آثار آن.

گفتار چهارم: ترکیب ارث و میراث..

گفتار اول: مهر و موم ترکه.

گفتار دوم: رفع مهر و موم ترکه.

گفتار سوم: تحریر ترکه.

گفتار اول: قبول ترکه.

گفتار دوم: در رد ترکه.

گفتار اول: تصفیۀ ترکه.

گفتار دوم: تقسیم ترکه.

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم.

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم.

گفتار اول: مالی یا غیرمالی بودن و طریقه تقدیم آن‌ها

گفتار دوم: خواهان و خوانده‌ دعاوی..

گفتار سوم: مدارک لازم برای طرح درخواست یا دعاوی..

دادخواست مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی..

دادخواست مهر و موم ترکه تحریر آن به انضمام کلیه خسارات قانونی..

دادخواست رفع مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی..

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته مبنی بر انجام تعهد.

دادخواست تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی..

نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه در صورت وجود وارث صغیر.

بخش سیزدهم: جرائم خانوادگی..

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

گفتار اول: رکن قانونی..

گفتار دوم: رکن مادی..

گفتار سوم: رکن معنوی..

گفتار اول: عدم انجام وظیفه حضانت..

گفتار دوم: ممانعت از تحصیل فرزند.

گفتار سوم:  ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین..

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصر مادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم خانوادگی..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن.

استفاده زوجه از حق حبس…

تأثیر صدور گواهی عدم امکان سازش در نفقه زوجه.

منابع و مآخذ.

ما به شما این کتاب ها را نیز پیشنهاد می کنیم:
منبع آزمون اختبار (کیفری)

منبع آزمون اختبار (حقوقی)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منابع آزمون اختبار خانواده”

09016288181 02188303398