کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از۲۶دعوای کیفری

وزن 0.54 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

349,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.54 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

بخش اول: جرم اختلاس ۱۷

بخش دوم: جرم افتـراء ۳۵

بخش سوم: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۴۹

بخش چهارم: جرم تهدید ۶۷

بخش پنجم: جرائم رشاء و ارتشاء ۸۱

بخش ششم: جرم انتقال مال غیـر ۹۹

بخش هفتم: جرائم تخریب و احراق ۱۱۹

بخش هشتم: جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۳۷

بخش نهم: جرم توهین ۱۶۱

بخش دهم: جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۳

بخش یازدهم: جرم خیانت در امانت ۱۹۳

بخش دوازدهم: جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۰۹

بخش سیزدهم: جرم کلاهبرداری ۲۲۵

بخش چهاردهم: جرم سرقت ۲۳۷

بخش پانزدهم: جرم ضرب و جرح ۲۵۷

بخش شانزدهم : جرم قتل ۲۷۹

بخش هفدهم : جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۰۵

بخش هجدهم: جرم آدم‌ربایی ۳۳۵

بخش نوزدهم: جرم نشر اکاذیب ۳۶۵

بخش بیستم: جرم مزاحمت تلفنی ۳۸۵

بخش بیست و یکم: جرم شرب خمر ۳۹۹

بخش بیست و دوم: جرائم خانوادگی ۴۱۱

بخش بیست و سوم: جرم تغییر کاربری اراضی ۴۳۵

بخش بیست و چهارم : جرم رابطه نامشروع ۴۵۷

بخش بیست و پنجم: درخواست اعاده دادرسی کیفری ۴۷۹

بخش بیست و ششم: جرم اخلال در نظم عمومی ۴۹۹

منابع و مآخذ ۵۱۹

فهرست جزیی صفحه

بخش اول: جرم اختلاس ۱۷

معرفی جرم اختلاس ۱۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم اختلاس ۱۹

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اختلاس ۱۹

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اختلاس ۲۰

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اختلاس ۲۳

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم اختلاس ۲۵

گفتار اول: شروع به جرم اختلاس ۲۵

گفتار دوم: معاونت در جرم اختلاس ۲۵

گفتار سوم: شرکت در جرم اختلاس ۲۶

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم اختلاس ۲۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۷

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۲۹

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه اختلاس و نمونه رای ۳۱

۱- شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس ۳۲

بخش دوم: جرم افتـراء ۳۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم افتراء ۳۷

گفتار اول: عنصر قانونی جرم افتراء ۳۷

گفتار دوم: عنصر مادی جرم افتراء ۳۹

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم افترا ۴۲

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به جرم افتراء ۴۴

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۴۴

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۴

مبحث سوم: شکوائیه افترا و هتک حرمت نمونه رای ۴۶

۱- لازمۀ تحقق بزه افتراء ۴۷

بخش سوم: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۴۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ۵۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ۵۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تحصیل مال ۵۳

گفتار سوم: عنصر روانی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ۵۵

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۷

گفتار اول: شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۷

گفتار دوم: معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۷

گفتار سوم: شرکت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۸

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۵۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم تحصیل مال نامشروع ۵۹

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۵۹

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع و نمونه رای ۶۲

۱- تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم ۶۳

بخش چهارم: جرم تهدید ۶۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید ۶۹

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید ۶۹

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید ۷۰

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم تهدید ۷۳

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم تهدید ۷۴

گفتار اول: شروع به جرم تهدید ۷۴

گفتار دوم: معاونت در جرم تهدید ۷۴

گفتار سوم: شرکت در جرم تهدید ۷۴

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم تهدید ۷۵

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۷۵

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۷۶

مبحث چهارم: شکوائیه جرم تهدید، توهین نمونه رای ۷۸

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم ارسال تصاویر مستهجن و تهدید از طریق ایمیل ۷۹

بخش پنجم: جرائم رشاء و ارتشاء ۸۱

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم رشاء و ارتشاء ۸۴

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم رشاء و ارتشاء ۸۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم رشاء و ارتشاء ۸۷

گفتار سوم: عنصر روانی جرائم رشاء و ارتشاء ۹۰

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم رشاء و ارتشاء ۹۲

گفتار اول: شروع به جرم «رشاء و ارتشاء» ۹۲

گفتار دوم: معاونت در جرائم رشاء و ارتشاء ۹۲

گفتار سوم: شرکت در جرائم رشاء و ارتشاء ۹۳

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء ۹۴

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء ۹۴

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۹۵

مبحث چهارم: شکوائیه ارتشاءو نمونه رای ۹۶

۱- کشف اموال موضوع جرم رشوه ۹۷

بخش ششم: جرم انتقال مال غیـر ۹۹

مبحث اول: ارکان جرم انتقال مال غیر ۱۰۲

گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ۱۰۲

گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر ۱۰۴

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم ۱۰۹

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم انتقال مال غیر ۱۱۱

گفتار اول: شروع به جرم در جرم انتقال به غیر ۱۱۱

گفتار دوم: معاونت در جرم انتقال مال غیر ۱۱۱

گفتار سوم: شرکت در جرم انتقال مال غیر ۱۱۱

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم انتقال مال غیر ۱۱۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۱۱۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۱۱۳

مبحث چهارم: شکوائیه جرم انتقال مال غیر و نمونه رای ۱۱۵

۱- زوال عنصر روانی در انتقال مال غیر ۱۱۶

بخش هفتم: جرائم تخریب و احراق ۱۱۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تخریب ۱۲۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تخریب و احراق ۱۲۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تخریب ۱۲۲

گفتار سوم: عنصر روانی جرم تخریب و احراق ۱۲۷

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم تخریب و احراق ۱۲۸

گفتار اول: شروع به جرم در جرم تخریب ۱۲۸

گفتار دوم: معاونت در جرم تخریب و احراق ۱۲۸

گفتار سوم: شراکت در جرم تخریب و احراق ۱۲

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم تخریب و احراق ۱۳۰

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۱۳۰

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۱۳۰

مبحث چهارم: دادخواست شکوائیه تخریب و نمونه رای ۱۳۳

۱- رسیدگی به جرم تخریب ملک و ورود به عنف و مطالبه خسارات ناشی از آن ۱۳۴

بخش هشتم: جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۳۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۴۰

گفتار اول: عنصر قانونی ۱۴۰

گفتار دوم: عنصر مادی ۱۴۵

گفتار سوم: عنصر معنوی ۱۴۸

مبحث دوم: نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده ۶۹۰ و مجازات مرتکب ۱۵۰

گفتار اول: نحوه رسیدگی ۱۵۰

گفتار دوم: مجازات و لواحق آن ۱۵۲

گفتار سوم: مقایسه دعاوی خلع‌ید و تسلیط ید و تصرف عدوانی ۱۵۲

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۴

گفتار اول: شروع به جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۴

گفتار دوم: معاونت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۴

گفتار سوم: شرکت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۴

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم تصرف عدوانی- مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۵

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرائم ۱۵۵

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۱۵۵

مبحث پنجم: شکوائیه تصرف عدوانی و نمونه رای ۱۵۷

۱- لزوم ذی‌نفع بودن در اقامه شکایت تصرف عدوانی ۱۵۸

بخش نهم: جرم توهین ۱۶۱

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم توهین ۱۶۳

گفتار اول: عنصر قانونی جرم توهین ۱۶۳

گفتار دوم: عنصر مادی جرم توهین ۱۶۴

گفتار سوم: عنصر روانی جرم توهین ۱۶۶

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به جرم توهین ۱۶۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۱۶۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۱۶۷

مبحث سوم: شکوائیه توهین و نمونه رای ۱۶۹

۱- تعریف بزه توهین ۱۷۰

بخش دهم: جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۳

جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۵

گفتار اول: تعریف جرم جعل ۱۷۵

گفتار دوم: تعریف جرم استفاده از سند مجعول ۱۷۶

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۷

گفتار اول: رکن قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۷

گفتار دوم: رکن مادی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۷

گفتار سوم: رکن معنوی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۸۴

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۸۶

گفتار اول: شروع به جرم، جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۸۶

گفتار دوم: معاونت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۸۶

گفتار سوم: شرکت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۸۷

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم جعل ۱۸۸

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۱۸۸

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۱۸۸

مبحث چهارم: شکوائیه جعل و نمونه رای ۱۹۰

۱- رکن مادی جرم جعل ۱۹۱

بخش یازدهم: جرم خیانت در امانت ۱۹۳

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت ۱۹۶

گفتار اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ۱۹۶

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت ۱۹۷

گفتار سوم: عنصر روانی جرم خیانت در امانت ۲۰۰

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم خیانت در امانت ۲۰۲

گفتار اول: شروع به جرم در جرم خیانت در امانت ۲۰۲

گفتار دوم: معاونت در جرم خیانت در امانت ۲۰۲

گفتار سوم: شرکت در جرم خیانت در امانت ۲۰۲

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم خیانت در امانت ۲۰۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۰۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۰۳

مبحث چهارم: شکوائیه جرم خیانت در امانت و نمونه رای ۲۰۶

۱- رد مال در خیانت در امانت ۲۰۷

بخش دوازدهم: جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۰۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۱

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۴

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

گفتار اول: شروع به جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

گفتار دوم: معاونت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

گفتار سوم: شراکت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم سفیدامضاء ۲۱۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۱۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۱۷

مبحث چهارم: شکوائیه سوءاستفاده از سفید امضاء ۲۲۰

۱- مفهوم چک سفید امضاء ۲۲۱

بخش سیزدهم: جرم کلاهبرداری ۲۲۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری ۲۲۷

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۲۷

گفتار دوم: عنصر مادی ۲۲۷

گفتار سوم: عنصر معنوی ۲۲۸

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری ۲۲۹

گفتار اول: شروع به کلاهبرداری ۲۲۹

گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری ۲۲۹

گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری ۲۳۰

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری ۲۳۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۳۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۳۱

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه کلاهبرداری ۲۳۴

۱- انجام فعل مادی مثبت در مانور متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری ۲۳۵

بخش چهاردهم: جرم سرقت ۲۳۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت تعزیری ۲۳۹

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری ۲۳۹

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت تعزیری ۲۳۹

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سرقت ۲۴۲

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت مستوجب حد ۲۴۴

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت مستوجب حد ۲۴۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت مستوجب حد ۲۴۴

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم سرقت مستوجب حد ۲۴۸

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم سرقت ۲۴۹

گفتار اول: شروع به جرم سرقت ۲۴۹

گفتار دوم: معاونت در جرم سرقت ۲۴۹

گفتار سوم: شرکت در جرم سرقت ۲۵۰

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم سرقت ۲۵۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۵۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۵۲

مبحث پنجم:نمونه  شکوایئه  جرم سرقت و نمونه رای ۲۵۴

۱- رد مال مسروقه ۲۵۵

بخش پانزدهم: جرم ضرب و جرح ۲۵۷

مبحث اول: صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو ۲۶۱

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم ضرب و جرح عمدی مستلزم قصاص عضو ۲۶۱

گفتار دوم: قصاص عضو و شرایط آن ۲۶۳

گفتار سوم: نحوه اجرای قصاص عضو ۲۶۵

مبحث دوم: صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر ۲۶۷

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر ۲۶۷

گفتار دوم: مجازات جرم ضرب و جرح عمدی ۲۶۹

مبحث سوم: صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه ۲۷۰

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه ۲۷۰

گفتار دوم: مجازات جرم ایراد صدمات در اثنای منازعه ۲۷۱

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی ۲۷۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی ۲۷۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۷۲

مبحث پنجم: شکوائیه ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص و نمونه رای ۲۷۴

۱- جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۷۵

بخش شانزدهم : جرم قتل ۲۷۹

مبحث اول: ارکان تشکیلدهنده جرم قتل عمد ۲۸۱

گفتار اول عنصر قانونی جرم قتل عمد ۲۸۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد ۲۸۳

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل عمد ۲۸۶

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم قتل عمد ۲۸۸

گفتار اول: شروع به جرم قتل عمد ۲۸۸

گفتار دوم: معاونت در جرم قتل عمد ۲۸۹

گفتار سوم: شرکت در جرم قتل ۲۹۰

مبحث سوم: قتل غیرعمد یا در حکم شبه عمد ۲۹۱

گفتار اول: عنصر قانونی قتل شبه عمد ۲۹۱

گفتار دوم: عنصر مادی قتل شبه عمد ۲۹۲

گفتار سوم: عنصر معنوی قتل شبه عمد ۲۹۳

گفتار چهارم: مجازات قتل شبه عمد ۲۹۳

مبحث چهارم: قتل خطای محض یا در حکم خطای محض ۲۹۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قتل خطای محض ۲۹۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل خطای محض ۲۹۵

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل خطای محض ۲۹۶

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم قتل ۲۹۸

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۹۸

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن ۲۹۸

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۲۹۹

مبحث ششم: شکوائیه شروع به قتل عمدی و نمونه رای ۳۰۰

۱- اتهام قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و تعهد بیمه‌گر ۳۰۳

بخش هفدهم : جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۰۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۰۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۰۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۱۰

گفتار سوم: عنصر معنوی جرائم قاچاق مواد مخدر ۳۱۹

مبحث دوم: احکام ویژه در رابطه با جرائم مواد مخدر ۳۲۰

گفتار اول: شروع به جرائم مواد مخدر ۳۲۰

گفتار دوم: معاونت در جرائم مواد مخدر ۳۲۰

گفتار سوم: مشارکت در جرائم مواد مخدر ۳۲۰

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم مواد مخدر ۳۲۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر ۳۲۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۲۱

مبحث چهارم: نمونه رای جرایم مواد مخدر ۳۲۳

قطعیت حکم در جرم حمل و نگه‌داری مواد مخدر ۳۲۳

بخش هجدهم: معرفی جرائم منافی عفت ۳۲۴

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم منافی عفت ۳۲۵

گفتار اول: عنصر قانونی ۳۲۵

گفتار سوم: عنصر معنوی ۳۲۸

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم منافی عفت ۳۲۹

گفتار اول: شروع به جرم در جرائم منافی عفت ۳۲۹

گفتار دوم: معاونت در جرائم منافی عفت ۳۲۹

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم منافی عفت ۳۳۰

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم منافی عفت ۳۳۰

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۳۰

مبحث چهارم: شکوائیه در خصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) و نمونه رای ۳۳۲

۱- حیثیت عمومی بزه منافی عفت ۳۳۳

بخش هجدهم: جرم آدم‌ربایی ۳۳۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۳۳۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۳۳۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۳۴۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۳۴۱

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۳۴۲

معرفی جرم آدم‌ربایی ۳۴۳

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم آدم‌ربایی ۳۴۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم‌ربایی ۳۴۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم آدم‌ربایی ۳۴۶

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم‌ربایی ۳۴۹

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم آدم‌ربایی ۳۵۱

گفتار سوم: شرکت در جرم آدم‌ربایی ۳۵۱

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم آدم‌ربایی ۳۵۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم آدم‌ربایی ۳۵۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۵۴

مبحث چهارم: قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران ۳۵۶

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قاچاق انسان ۳۵۶

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قاچاق انسان ۳۵۷

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم قاچاق انسان ۳۵۹

مبحث پنجم:نمونه شکواییه آدم ربایی و نمونه رای ۳۶۰

۱- بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور ۳۶۱

بخش نوزدهم: جرم نشر اکاذیب ۳۶۵

مصداق اول: جرم اظهار اکاذیب ۳۶۸

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب ۳۶۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب ۳۶۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرم نشر اکاذیب ۳۶۹

گفتار سوم: عنصر روانی جرم نشر اکاذیب ۳۷۴

مصداق دوم: جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران ۳۷۶

گفتار اول: عنصر قانونی ۳۷۶

گفتار دوم: عنصر مادی جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران ۳۷۶

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به غیر ۳۷۸

گفتار اول: شروع به جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به غیر ۳۷۸

گفتار دوم: معاونت در جرم ۳۷۸

گفتار سوم: شرکت در جرم ۳۷۹

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم نشر اکاذیب ۳۸۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب ۳۸۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۸۱

مبحث چهارم: شکوائیه نشر اکاذیب ونمونه رای ۳۸۳

بخش بیستم: جرم مزاحمت تلفنی ۳۸۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی ۳۸۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی ۳۸۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی ۳۸۹

گفتار سوم: عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۱

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۲

گفتار اول: شروع به جرم در جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۲

گفتار دوم: معاونت در جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۲

گفتار سوم: شرکت در جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۲

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی ۳۹۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۳۹۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۹۳

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه جرم مزاحمت تلفنی ونمونه رای ۳۹۶

۱- تهدید و توهین به‌وسیلۀ تلفن ۳۹۷

بخش بیست و یکم: جرم شرب خمر ۳۹۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم شرب خمر ۴۰۲

گفتار اول: عنصر قانونی جرم شرب خمر ۴۰۲

گفتار دوم: عنصر مادی جرم شرب خمر ۴۰۲

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم شرب خمر ۴۰۳

مبحث دوم: شرایط حد و مراحل اثبات ۴۰۴

گفتار اول: شرایط حد مسکر ۴۰۴

گفتار دوم: اثبات شرب خمر ۴۰۵

گفتار سوم: مجازات شرب خمر ۴۰۵

گفتار چهارم: کیفیت اجرای حد شرب خمر ۴۰۶

گفتار پنجم: سقوط حد شرب خمر ۴۰۶

گفتار ششم: مسئولیت شخص مست ۴۰۷

مبحث سوم: نمونه رای جرم شرب خمر ۴۰۸

۱- هر مستی موجب مسلوب الاراده شدن نیست ۴۰۸

بخش بیست و دوم: جرائم خانوادگی ۴۱۱

مبحث اول: جرم عدم ثبت نکاح و طلاق ۴۱۳

ارکان تشکیل‌دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق ۴۱۴

گفتار اول: عنصر قانونی ۴۱۴

گفتار دوم: عنصر مادی ۴۱۵

گفتار سوم: عنصر معنوی ۴۱۶

مبحث دوم: تعریف جرم ازدواج با نابالغ ۴۱۷

ارکان تشکیل‌دهنده جرم ازدواج با نابالغ ۴۱۷

گفتار اول: عنصر قانونی ۴۱۷

گفتار دوم: عنصر مادی ۴۱۸

گفتار سوم: عنصر معنوی ۴۱۹

مبحث سوم: تعریف جرم ترک انفاق ۴۲۰

ارکان تشکیل‌دهنده جرم ترک انفاق ۴۲۰

گفتار اول: رکن قانونی ۴۲۰

گفتار دوم: رکن مادی ۴۲۱

گفتار سوم: رکن معنوی ۴۲۱

مبحث چهارم: جرائم ناشی از حضانت ۴۲۲

گفتار اول: عدم انجام وظیفه حضانت ۴۲۲

گفتار دوم: ممانعت از تحصیل فرزند ۴۲۳

گفتار سوم: ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین ۴۲۳

مبحث پنجم: مفهوم جرم فریب در ازدواج ۴۲۴

ارکان تشکیل‌دهنده جرم فریب در ازدواج ۴۲۴

گفتار اول: عنصر قانونی ۴۲۴

گفتار دوم: عنصر مادی ۴۲۵

گفتار سوم: عنصر معنوی ۴۲۵

مبحث ششم: تشریفات رسیدگی به جرائم خانوادگی ۴۲۶

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم خانوادگی ۴۲۶

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۲۶

مبحث هفتم: نمونه شکوائیه در خصوص تدلیس در ازدواج و نمونه رای ۴۲۸

۱- تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن ۴۳۱

بخش بیست و سوم: جرم تغییر کاربری اراضی ۴۳۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۴۳۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۴۳۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۴۴۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۴۴۱

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۴۴۲

مبحث دوم: معرفی جرم تغییر کاربری اراضی ۴۴۳

مبحث سوم:  ارکان تشکیل‌دهنده جرم تغییر کاربری ۴۴۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تغییر کاربری ۴۴۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تغییر کاربری ۴۴۶

گفتار سوم : عنصر معنوی جرم تغییر کاربری ۴۵۰

مبحث سوم : مصادیق کاربری مجاز  و مجازات قانونی جرم ۴۵۲

گفتار اول: مصادیق تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها ۴۵۲

گفتار دوم: مجازات جرم تغییر کاربری ۴۵۳

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه جرم تغییر کاربری اراضی و نمونه رای ۴۵۵

بخش بیست و چهارم : جرم رابطه نامشروع ۴۵۷

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۴۵۹

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۴۵۹

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۴۶۳

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۴۶۳

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۴۶۴

معرفی جرم رابطه نامشروع ۴۶۵

مبحث دوم: ارکان جرم رابطه نامشروع ۴۶۷

گفتار اول: عنصر قانونی ۴۶۷

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت ۴۶۸

گفتار دوم: عنصر مادی ۴۶۹

گفتار سوم: عنصر معنوی ۴۷۰

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم رابطه نامشروع ۴۷۱

گفتار اول: شروع به جرم در جرم رابطه نامشروع ۴۷۱

گفتار دوم: معاونت در جرم رابطه نامشروع ۴۷۱

گفتار سوم: شرکت در جرم رابطه نامشروع ۴۷۱

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم رابطه نامشروع ۴۷۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به رابطه نامشروع ۴۷۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۷۳

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۴۷۴

مبحث پنجم: نمونه شکوائیه رابطه نامشروع و نمونه رای ۴۷۶

۱- ادله اثبات بزه رابطه نامشروع ۴۷۷

بخش بیست و پنجم: درخواست اعاده دادرسی کیفری ۴۷۹

گفتار اول: مستند قانونی اعاده دادرسی کیفری ۴۸۱

گفتار دوم: جهات اعاده دادرسی ۴۸۴

گفتار سوم: مرجع اعاده دادرسی ۴۹۲

گفتار چهارم: اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند ۴۹۳

مبحث اول: ویژگی‌های اعاده دادرسی ۴۹۵

گفتار اول: اعاده دادرسی عادی ۴۹۵

گفتار دوم: اعاده دادرسی در مراجع خاص ۴۹۶

مبحث دوم: نمونه شکوایئه  اعاده دادرسی  و نمونه رای ۴۹۸

۱- دادخواست اعاده دادرسی پس از قبول آن ۴۹۸

بخش بیست و ششم: جرم اخلال در نظم عمومی ۴۹۹

مبحث اول: ارکان جرم اخلال در نظم عمومی ۵۰۳

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی ۵۰۳

گفتار دوم: رکن مادی جرم اخلال در نظم عمومی ۵۰۴

گفتار سوم: عنصر معنوی ۵۰۸

مبحث سوم:  مجازات جرم اخلال در نظم عمومی ۵۰۹

مبحث چهارم: احکام ویژه در خصوص جرم اخلال در نظم عمومی ۵۱۱

گفتار اول: شرکت در جرم اخلال در نظم عمومی ۵۱۱

گفتار دوم: معاونت در جرم اخلال در نظم عمومی ۵۱۱

گفتار سوم: شروع به جرم در جرم اخلال در نظم عمومی ۵۱۱

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی ۵۱۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده ۵۱۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن: ۵۱۳

نمونه رای ۵۱۵

۱- ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی ۵۱۵

منابع و مآخذ ۵۱۹

3 دیدگاه برای کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از۲۶دعوای کیفری

 1. محمد

  سلام وقتتون بخیر،ممنون بابت کتابهای کاربردی و خوبتون،آیا با توجه به اینکه قانون تغییر کرده کتاب به روز نمیشه؟

  • بهزاد زینالی

   با سلام
   ممنون از خریدتون
   بله حتما کتبی که نیاز به اپدیت داشته باشد در برنامه انتشارات قرار خواهد گرفت باتشکر از شما

 2. حامد

  عالی بود کتابتون از نمونه های دیگه واقعا بهتر بود

 3. زهرا

  کتاب جامع و کاملی هست و من دارمش و هرچی مسائل کیفری پیش میاد به این کتاب رجوع میکنم

دیدگاه خود را بنویسید

09016288181 02188303398