30 % تخفیف
کودک-آزاری-۳۰۰x300

جرم کودک‌آزاری در قانون ایران

25,000 تومان 17,500 تومان

عنوان کتاب: بررسی جرم کودک‌آزاری در مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی

مؤلف: طاهره خلق احمدی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد:۴۳۱

توضیحات

فهرست صفحه

فصل اول: کلیات ۱۷

مبحث اول: نگاه تاریخی به پدیده کودک‌آزاری ۱۹

مبحث دوم: مفهوم کودک، سن و سن مسئولیت کیفری کودک ۲۴

گفتار اول: مفهوم کودک در لغت و از دیدگاه قرآن، فقها و اصطلاح حقوقی ۲۴

بند اول: مفهوم کودک در لغت ۲۴

بند دوم: مفهوم کودک از دیدگاه قرآن و فقها ۲۵

بند سوم: مفهوم کودک در اصطلاح حقوقی ۲۶

بند چهارم: مفهوم کودک در حقوق ایران و انگلستان ۲۷

گفتار دوم: سن و سن مسئولیت کیفری کودک در نظام‌های حقوق ایران، انگلستان و سن در کنوانسیون حقوق کودک    ۲۸

بند اول: سن کودک از دیدگاه قرآن وفقها ۲۸

بند دوم: سن و سن مسئولیت کیفری کودک در حقوق ایران و انگلستان ۲۹

بند سوم: سن کودک در کنوانسیون حقوق کودک ۳۲

مبحث سوم: مفهوم و تعریف واژه‌ها و اقسام کودک‌آزاری ۳۴

گفتار اول: مفهوم آزار، بزه دیدگی و خشونت علیه کودکان ۳۴

بند اول: آزار ۳۴

بند دوم: بزه دیدگی ۳۵

بند سوم: خشونت علیه کودکان ۳۶

گفتار دوم: تعریف کودک‌آزاری و فرق آن با تنبیه و اقسام کودکان در معرض خطر ۳۸

بند اول: تعریف کودک‌آزاری ۳۸

بند دوم: تعریف تنبیه و تأدیب کودک و تفاوت آن با کودک‌آزاری ۴۳

بند سوم: کودکان در معرض خطر ۴۹

گفتار سوم: اقسام کودک‌آزاری ۵۲

بند اول: کودک‌آزاری جسمی ۵۲

بند دوم: کودک‌آزاری عاطفی ۵۵

بند سوم: کودک‌آزاری جنسی ۵۵

بند چهارم: کودک‌آزاری ناشی از غفلت و مسامحه ۵۷

بند پنجم: کودک‌آزاری آموزشی ۵۸

بند ششم: کودک‌آزاری اینترنتی ۵۹

بند هفتم: کودک‌آزاری اقتصادی ۶۰

بند هشتم: کودک‌آزاری سیاسی ۶۰

مبحث چهارم: جرائم، عوارض، عوامل و آمار کودک‌آزاری ۶۱

گفتار اول: جرائم علیه بهره‌برداری از کودک ۶۱

بند اول: بررسی تکدی از منظر بزه دیدگی ۶۱

بند دوم: بزه دیدگی کودک در زمینه مواد مخدر به صورت معتاد کردن کودکان ۶۱

بند سوم: بهره‌گیری از کار کودکان ۶۱

گفتار دوم: عوارض و آثار کودک‌آزاری ۶۲

گفتار سوم: عوامل مؤثر در میزان اثرات تخریبی کودک‌آزاری ۶۴

بند اول: سن کودک ۶۴

بند دوم: ارتباط فامیلی کودک با مرتکب ۶۵

بند سوم: واکنش نسبت به کودک مورد آزار ۶۵

بند چهارم: شدت سوء استفاده و سهل‌انگاری ۶۶

بند پنجم -عمدی بودن سوء استفاده و سهل‌انگاری ۶۶

بند ششم: طول مدت سوء استفاده و سهل‌انگاری ۶۶

بند هفتم: قبح سوء استفاده و سهل‌انگاری ۶۶

بند هشتم: ارتباط عاطفی کودک با مرتکب ۶۶

بند نهم: میزان تحمل سوء استفاده یا سهل‌انگاری توسط کودک ۶۶

گفتار چهارم: آمار کودک‌آزاری ۶۷

بند اول: آمار کودک‌آزاری در ایران ۶۷

بند دوم: آمار کودک‌آزاری در انگلیس ۶۹

فصل دوم: بررسی کنوانسیون حقوق کودک ۷۱

مبحث اول: چگونه تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک ۷۳

گفتار اول: مفاد کنوانسیون ۷۳

گفتار دوم: مقدمه کنوانسیون ۷۵

بند اول: تعریف کودک و تبیین حقوق او ۷۵

گفتار سوم: تکالیف دولت در حمایت از حقوق کودک ۸۳

بند اول: الزام والدین به شرکت در پرورش و رشد کودک ۸۳

بند دوم: حمایت از کودک در برابر تمامی اشکال خشونت، سوء استفاده و ۸۴

بند سوم: حمایت از کودکانی که از محیط خانوادگی محروم‌اند ۸۴

بند چهارم: سرپرستی کودک توسط اشخاصی غیر از والدین ۸۵

بند پنجم: ارائه خدمات مراقبتی و تأمین اجتماعی ۸۶

بند ششم: نظارت بر نحوه نگهداری و مراقبت از کودکان بی‌سرپرست ۸۸

بند هفتم: ارائه خدمات آموزشی اجباری و رایگان ۸۹

بند هشتم: محترم شمردن حقوق کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی ۸۹

بند نهم: حمایت از کودک در برابر استثمار اقتصادی و اشتغال به کار زیان‌آور ۹۰

بند دهم: حمایت از کودک در برابر استفاده از داروهای مخدر و مواد روان‌گردان ۹۱

بند یازدهم: حمایت از کودک در برابر شکنجه و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه، ۹۲

بند دوازدهم: ممنوعیت استخدام و استفاده از کودکان در نیروهای مسلح ۹۳

بند سیزدهم: توجه به وضعیت کودکان قربانی خشونت، سوء استفاده، شکنجه و ۹۴

بند چهاردهم: احترام به حقوق کودکان مجرم ۹۴

مبحث دوم: پیگیری کنوانسیون حقوق کودک ۹۵

گفتار اول: سازوکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون ۹۵

گفتار دوم: مقررات نهایی کنوانسیون ۹۶

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک در ایران و اعتراضات صورت گرفته به رزروهای ایران ۹۸

بند اول: کنوانسیون حقوق کودک در ایران ۹۸

بند دوم: اعتراضات صورت گرفته به رزروهای ایران ۱۰۰

فصل سوم: ساز وکارهای مقابله با پدیده کودک‌آزاری ۱۰۳

مبحث اول: ساز و کارهای بین‌المللی مقابله با کودک‌آزاری ۱۰۵

گفتار اول: ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق کودک ۱۰۶

بند اول: اسناد عام حقوق بشر ۱۰۶

بند دوم: اسناد خاص حقوق بشر ۱۱۰

گفتار دوم: اسناد منطقه‌ای ۱۲۳

بند اول: کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی ۱۲۳

بند دوم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۲۴

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و شهروندان ۱۲۵

بند چهارم: اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۲۶

بند پنجم: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک ۱۲۸

بند ششم: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا ۱۲۹

مبحث دوم: سازوکارهای حمایتی از حقوق کودک در ایران و انگلستان ۱۳۱

گفتار اول: قوانین حمایتی نسبت به کودکان در حقوق ایران ۱۳۱

بند اول: حقوق کودک در قوانین قبل از انقلاب ۱۳۲

بند دوم: حقوق کودک در قوانین بعد از انقلاب ۱۳۴

گفتار دوم: سیاست کیفری تقنینی در قبال کودکان بزه‌دیده یا در معرض آسیب ۱۳۶

بند اول: مقررات فراتقنینی ۱۳۶

بند دوم: مقررات تقنینی ۱۳۶

بند سوم: مقررات فروتقنینی ۱۵۶

گفتار سوم: سازوکارهای حمایتی تقنینی در انگلستان ۱۵۷

بند اول: قانون حمایت از زندگی نوزاد ۱۸۷۲- ۱۵۸

بند دوم: قانون کودکان سال ۱۹۸۹- ۱۵۸

بند سوم: قانون حکومت محلی ۱۶۰

بند چهارم: قانون کودکان سال ۲۰۰۴- ۱۶۱

بند پنجم: قانون جرائم جنسی ۱۶۲

بند ششم: قانون خشونت خانگی، مجرمان و قربانیان ۱۶۴

بند هفتم: قانون عدالت کیفری ۱۶۵

گفتار چهارم: سازوکارهای حمایتی اجرایی در ایران و انگلستان ۱۶۸

بند اول: سازوکارهای حمایتی اجرایی در ایران ۱۶۸

بند دوم: سازوکارهای حمایتی اجرایی در انگلستان ۱۸۰

فصل چهارم: چالش‌ها و راهکارهای پیشگیرانه پدیده کودک‌آزاری ۱۸۹

مبحث اول: تحلیل جایگاه قانون کودک بزه دیده در مقررات کیفری ایران و چالش‌ها و نارسایی‌های مرتبط با آن   ۱۹۱

گفتار اول: چالش‌های فراروی قانون پس از تصویب و چالش‌های فراروی قانون در پرتو ایرادهای شورای نگهبان   ۱۹۲

بند اول: چالش‌های فراروی قانون پس از تصویب ۱۹۲

بند دوم: چالش‌های فراروی قانون در پرتو ایرادهای شورای نگهبان ۲۰۰

گفتار دوم: نارسایی‌های قانونی در زمینه مقابله با پدیده کودک‌آزاری ۲۰۲

بند اول: عدم پیش‌بینی اصل حمایت ویژه از کودکان در معرض بزه دیدگی در قانون اساسی ۲۰۲

بند دوم: عدم حمایت‌های قانونی از طرح اجرایی در زمینه مقابله با پدیده کودک‌آزاری ۲۰۳

بند سوم: عدم حمایت از کودکان در معرض خطر اعتیاد ۲۰۴

بند چهارم: عدم حمایت کافی در برابر جرائم جنسی ۲۰۵

بند پنجم: قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ۲۰۵

بند ششم: وجود ابهام در متوالی اصلی مبارزه با کودک‌آزاری ۲۰۷

مبحث دوم: تعریف پیشگیری و تحلیل جایگاه بزه‌دید‌گی کودکان در پیشگیری‌های کیفری و غیر کیفری و وضعی   ۲۰۸

گفتار اول: تعریف پیشگیری ۲۰۸

گفتار دوم: پیشگیری از بزه‌دید‌گی کودکان (کیفری و غیرکیفری) ۲۰۹

بند اول: پیشگیری کنشی از بزه دیدگی کودکان (غیر کیفری) ۲۰۹

بند دوم: پیشگیری واکنشی از بزه دیدگی کودکان (کیفری) ۲۱۰

گفتار سوم: پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان ۲۱۳

بند اول: پلیس کودک ۲۱۳

بند دوم: پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان در انگلستان ۲۱۴

مبحث سوم: پیشگیری از کودک‌آزاری و راهکارهای پیشنهادی پیشگیرانه ۲۱۸

گفتار اول: پیشگیری از کودک‌آزاری ۲۱۸

بند اول: پیشگیری نخستین ۲۱۸

بند دوم: پیشگیری دومین ۲۱۸

بند سوم: پیشگیری سومین ۲۱۸

گفتار دوم: راهکارهای پیشنهادی پیشگیرانه ۲۱۹

منابع و مآخذ ۲۳۵

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم کودک‌آزاری در قانون ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *