تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی

یکی از موارد تخلیه ملک تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی است. با مطالعه این کتاب نحوه طرح و دفاع از این دعوا و رویه مراجع قضایی در این مورد را مسلط می شوید.

بند دوم ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که مجوز و مستند دعوی تخلیه به این منظور می‌باشد مقرر نموده است: «تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت» اگرچه ظاهر این بند صریح و روشن است‌؛ ‌اما در عمل و در مرحله اجرایی و همچنین مستنبط از ظاهر این بند شرایطی برای اعمال آن وجود دارد.

  • نیاز شخص موجر به کسب و کار
  • نیاز فعلی موجر به کسب و کار در محل
  • احتیاج مادی واقعی موجر به کسب و کار در محل …

41,400 تومان

مقایسه
  1. با مطالعه این کتاب در دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی بدون نیاز به حضور وکیل موفق می شوید.
  2. نحوه طرح و دفاع از دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی را با مطالعه این کتاب خواهید آموخت.
  3. با مطالعه این کتاب راحت تر می توانید حقوق خود را در دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی استیفا و از آن دفاع نمایید.
برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه۷

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۹

نحوۀ تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری ۳۳

دعوای تخلیه به منظور نیاز شخصی به کسب یا سکونت۵۷

دعوی تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز به سکونت۸۷

تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی در رویه قضائی ۱۰۳

قوانین و مقررات مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ۱۲۹

منابع و مأخذ۱۵۹

فهرست جزیی صفحه

 

مقدمه۷

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت۹

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۱

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی۱۱

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی۱۴

گفتار سوم: مفهوم سرقفلی عرفی۲۰

گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی۲۱

بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت ۲۲

بند دوم: سرقفلی واقعی۲۴

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۲۷

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۰

نحوۀ تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری۳۳

مقدمه ۳۵

مبحث اول: روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۳۶

گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۳۷

گفتار دوم: قلمرو مکانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۳۹

مبحث دوم: شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ ۴۲

گفتار اول: رسمی بودن سند اجاره ۴۳

گفتار دوم: عدم دریافت سرقفلی ۴۳

گفتار سوم: عدم دریافت پیش‌پرداخت۴۴

مبحث سوم: قلمرو اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶۴۶

مبحث چهارم: اجاره‌های فاقد شرایط قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۵۰

دعوای تخلیه به منظور نیاز شخصی به کسب یا سکونت ۵۷

مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به جهت نیاز به کسب و کار در محل۶۱

گفتار اول: نیاز شخص موجر به کسب و کار ۶۱

گفتار دوم: نیاز فعلی موجر به کسب و کار در محل ۶۳

گفتار سوم: احتیاج مادی واقعی موجر به کسب و کار در محل ۶۳

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی ۶۴

گفتار اول: مالکیت ششدانگ عین مستأجره۶۴

گفتار دوم: احتیاج اشخاص حقوقی۶۶

گفتار سوم: امکان یا عدم امکان طرح مجدد دعوی تخلیه به جهت نیاز شخصی ۶۹

گفتار چهارم: نیاز قائم به شخص۷۰

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) در دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی۷۲

گفتار اول: الزامات اثباتی موجر در دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی ۷۲

بند اول: شرایط موجر۷۲

بند دوم: اوضاع و احوال حاکم بر زندگی موجر۷۴

گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی۷۶

بند اول: دفاع از باب بررسی و رد دلایل ابرازی ۷۷

بند دوم: دفاع در مقام بررسی اوضاع و احوال موجر و ارائه ادله۷۸

بند سوم: دفاع خوانده با درخواست تفکیک مغازه به دو دهنه۸۰

بند چهارم: دفاع در مقام اعاده دادرسی۸۰

مبحث چهارم: نمونه رای و نمونه دادخواست برای دعوی تخلیه به جهت نیاز شخصی۸۲

دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی۸۴

دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی۸۵

دعوی تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز به سکونت ۸۷

مقدمه۸۹

مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه برای سکونت ۹۰

گفتار اول: نیاز واقعی به محل سکونت۹۰

گفتار دوم: مناسبت محل تجاری جهت سکونت ۹۱

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه برای سکونت ۹۱

گفتار اول: عدم لزوم شرط تکفل اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۱۵ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۹۳

گفتار دوم: منظور از همسر ۹۴

گفتار سوم: احصایی بودن موارد مقرر در بند ۳۹۴

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان ( موجر) و دفاعیات خواندۀ (مستأجر) در دعوی تخلیه برای سکونت۹۵

گفتار اول: الزامات اثباتی موجر در دعوی تخلیه برای سکونت۹۵

بند اول: ارائه ادله جهت اثبات نیاز خود یا فرد اعلامی۹۵

بند دوم: ارائه ادله در اثبات مناسبت محل جهت سکنی۹۶

گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه برای سکونت

بند اول: بررسی صحت سمت شخص اعلام نیاز شده۹۷

بند دوم: بررسی و ارائه ادله در جهت ملائت فرد اعلامی۹۷

بند سوم: در باب مناسبت محل جهت سکنی ۹۸

بند چهارم: مناسبت محل برای سکنای فرد اعلام نیاز شده۹۹

مبحث چهارم: نمونه رای و نمونه دادخواست دعوی تخلیه به جهت نیاز برای سکونت<100/em>

تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی در رویه قضائی ۱۰۳

مبحث اول: نظریههای مشورتی۱۰۵

. تقاضای تخلیه محل سرقفلی از سوی احد از موجرین که مالک سهم مشاعی۱۰۵

نحوه اجرای گزارش اصلاحی در دعوی احتیاج شخصی ۱۰۶

. درخواست تخلیه به جهت احتیاج فرزند۱۰۷

احتیاج شخصی متولی۱۰۷

مبحث دوم: نشستهای قضائی۱۰۹

مبحث دوم: نشست های قضائی ۱۰۹

کیفیت احراز نیاز۱۰۹

قابلیت طرح مجدد دعوی تخلیه به علت احتیاج شخصیem>110

نحوه احراز نیاز سازمانهای دولتی ۱۱۰

درخواست اجراییه رأی تخلیه به جهت احتیاج شخصی توسط منتقل علیه ۱۱۱

مبحث سوم: پرسش و پاسخ ۱۱۳

مبحث چهارم: نمونه آراء مربوط به نیاز شخصی ۱۱۵

گفتار اول: آراء دادگاهها۱۱۵

مبحث پنجم: نمونه آراء دادگاه انتظامی قضات ۱۲۶

قوانین و مقررات مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ۱۲۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۱۳۱

فصل اول- کلیات ۱۳۱

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۱۳۲

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۳۴

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره۱۳۷

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت۱۴۳

فصل ششم- تعمیرات۱۴۵

قانون الحاق یک ماده به قانون موجر و مستأجر ۱۵/۸/۱۳۶۵۱۵۱

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت»۱۵۲

آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۱۵۳

آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۵۷

منابع و مأخذ۱۵۹

مقالات ۱۶۱

نرم‌افزارهای حقوقی۱۶۲

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.