20 % تخفیف
کاربردی-خانواده
کاربردی-خانوادهکاربردی-خانواده

پرسش و پاسخ های کاربردی خانواده

34,000 تومان 27,200 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های کاربردی دعاوی خانواده

 مؤلفین: یاسر میرزا جعفری، مهوش فتحی، ، یلدا میرزا جعفری،

بهروز مهاجری، مهدی محمدی، مجید رزازی، بهرام کریمی رحمیان.

ویراستار: امیر جنگجوی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۴۳۴

توضیحات

پرسش و پاسخ های کاربردی خانواده

فهرست  کلی

بخش اول: ازدواج

بخش دوم: تمکین

بخش سوم: نفقه

بخش چهارم: مهر

بخش پنج: طلاق

بخش ششم: حضانت

بخش هفتم: فریب در ازدواج

فهرست  جزئی

بخش اول: ازدواج

۱- نحوه رضایت زن به ازدواج مجدد مرد

۲٫ عدم نیاز به اجازه دادگاه در ازدواج موقت مرد

۳- امضای شروط ضمن عقد از روی اکراه و بررسی امکان رجوع از آن امضاء

۲- آیا می‌توان بعد از جاری شدن عقد و عروسی، عروس به طور قانونی مهریه خود را (بدون امکان حق مطالبه در آینده) به داماد ببخشد؟ راهکار آن چیست؟

۴- امکان ازدواج با زن خارجی و لزوم ثبت آن

۲- از کجا یقین کنم که شرط ما صحیح است و محل اعتنا در محاکم در مواقع ضروری خواهد بود؟

۳- مثلاً آیا شرطی که باعث بطلان مهریه شود و خانم نیز بپذیرد صحیح است؟

۶- وضعیت حقوقی ازدواج مجدد بدون اذن همسر، بررسی امکان همسرگزینی برای زن

۷- ازدواج مجدد مرد و انتقام زن از همسر

۸- مالکیت زن نسبت به عرصه و اعیان

۹- عدم امکان اثبات خیانت زن با فایل صوتی ضبط شده

بخش دوم: تمکین

۱- عدم تمکین زن و ضمانت اجرای آن

۳- ترک منزل توسط زوجه و درخواست ازدواج مجدد زوج

۴- معرفی خانه صوری از طرف مرد و مجبور نمودن زوج به تمکین

بخش سوم: نفقه

حقوق مالی اقارب

۱- نفقه اقارب و چگونگی افزایش و میزان آن

۲- حقوق مالی زن

۳- ضرورت اخذ گواهی انحصار وراثت توسط زوجه متوفی

۴- اسقاط حق دریافت نفقه توسط زوجه

۵- دفاع مرد در مقابل محکومیت به پرداخت نفقه زوجه

۶- چگونگی اخذ شناسنامه در بیست سالگی

۷٫ نحوه تعیین و میزان نفقه در صورت ترک انفاق و خیانت زوج

بخش چهارم: مهر

۱- شرایط مطالبه مهریه

۱- زمان درخواست تعدیل مهریه

۲- مراجع صالح برای مطالبه مهریه

هزینه دادرسی مطالبه مهر

۳- راه عدم پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مهریه برای زوجه

۴- ضرورت اثبات ملائت زوج توسط زوجه

۵- اثر بذل مهریه پیش از فوت زوجه و ثبت طلاق و امکان رجوع از آن

۶- چگونگی پس گرفتن اموال منتقل شده به زوجه پس از طلاق

۷- اقرار به دریافت مهریه علیرغم عدم دریافت و نحوه عدول از اقرار

۸- بررسی امکان طرح ادعای اعسار در نکاح منقطع

۹- بررسی امکان عدم پرداخت مهریه با تقاضای اعسار

۱۰- صدور اجراییه با وجود حکم تقسیط مهریه

۱۱- حق حبس در مهریه و شرایط اعمال آن

امکان مطالبه بخشی از مهریه و نحوه اقدام برای مطالبه باقی آن

۱۲- امکان مطالبه بخشی از مهریه و نحوه اقدام برای مابقی آن

۱۳- چگونگی توقیف اموال زوج توسط زوجه

۱۴- بدحجابی زوجه و ارتباط آن با سقوط مهریه

۱۵- تأثیر تقسیط مهر در سقوط حق حبس زوجه

۱۶- مدت زمان اعتبار رأی محکومیت پرداخت مهریه

۱۷- نحوه قرار گرفتن مال در زمره مستثنیات دین

۱۸- امکان وقوع طلاق علی‌رغم عدم دریافت کامل مهریه

۱۹- نتیجه معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه، چگونگی مطالبه

۲۰- عواقب باز کردن حساب بانکی به نام همسرتان

۲۱- شرایط اجرای شرط تنصیف دارایی

۲۲- توقیف حساب‌های بانکی زوج توسط زوجه و عواقب آن

۲۳- امکان مطالبه مهریه ثبت نشده در قباله ازدواج

۲۴- حبس به‌واسطه عدم پرداخت اقساط مهریه

۲۵٫ چگونگی انتقال مال داده شده توسط همسر به زوجه

بخش پنج: طلاق

۱- عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق متعاقب آن

۲- نحوه اثبات عسر و حرج

۲۶٫ طلاق به‌واسطه اعتیاد زوج، عدم توانایی در اثبات اعتیاد زوج

آثار حکم طلاق

۲۷- منتفع شدن مجدد زن از حقوق پدر پس از طلاق

۲۸٫ امکان گرفتن منزل داده شده به مرد پس از طلاق همسرش

۲۹- تکلیف روابط مالی زمان زوجیت پس از طلاق

۳۰- امکان پس گرفتن ملک از زن به‌واسطه طلاق

۳۱- چگونگی پس گرفتن طلاهای داده شده به زن پس از طلاق

۳۲- اثر طلاق به درخواست زوجه

طلاق توافقی

۳۳- تکلیف عدم اجرای حکم طلاق توافقی

۳۴- مدت زمان انجام طلاق توافقی

۳۵- ادعای قرض بودن وجوه پرداختی در زمان زوجیت پس از طلاق

۳۶٫ تمکین خلاف واقع توسط زوجه و طلاق به‌واسطه آن

۳۷- مدت زمان اجرای حکم طلاق

۳۸- ضرورت درخواست مطالبه حقوق قانونی هم‌زمان با درخواست طلاق

۳۹- امکان طلاق زوجه با پرداخت نیمی از مهریه

۴۰- امکان بازپس‌گیری اموال زوج از زوجه پس از طلاق

۴۱- تهدید به بخشش مهریه و آثار آن، راه‌کار جدایی در صورت عدم امکان زندگی

۴۲- ضمانت اجرای ازدواج مجدد مرد بدون اذن از همسر

۴۳- طلاق غیابی زن و ازدواج مجدد متعاقب آن، ضمن مراجعت همسر اول

۴۴- امکان پرداخت مهریه و اخذ رسید محضری برای پرداخت آن

۴۵- سرقت زوجه از زوج و ضرب و جرح زوجه توسط زوج

۴۶- مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

۱- وضعیت حضانت فرزند در صورت محکومیت زوج به زندان  ۱۰۱

۲- نحوه گرفتن کودک از بهزیستی… ۱۰۲

۳- امکان بازپس‌گیری حضانت طفل پس از توافق بر سر واگذاری آن  ۱۰۳

۴٫ عدم نصب قیم برای معلول جسمی… ۱۰۴

۵٫ ضرورت ارائه حساب کارهای انجام گرفته توسط قیم  ۱۰۵

۶٫ چگونگی خروج فرزندان از کشور بعد از طلاق والدین توسط احد آنان  ۱۰۶

۷٫ چگونگی پیدا کردن سرپرستان قانونی… ۱۰۷

۸٫ مجازات واگذاری سرپرستی کودک به دیگران.. ۱۰۷

بخش هفتم: فریب در ازدواج.. ۱۰۹

۱٫ فریب در ازدواج و ضمانت اجرای آن.. ۱۱۱

۲٫ وضعیت حقوقی انجام تدلیس توسط ثالث (غیر از زوج و زوجه) ۱۱۳

مخفی نمودن امراض در حین ازدواج و آثار آن.. ۱۱۴

۳٫ اثر مخفی نمودن بیماری روانی در حین ازدواج  ۱۱۴

اثبات عدم تمکین.. ۱۴۷

مشروط نمودن تمکین.. ۱۴۸

ضمانت اجرای تخلف از وظیفه تمکین توسط زوجه. ۱۴۸

نحوه اجرای حکم تمکین.. ۱۵۱

فریب در ازدواج از منظر قانون مجازات اسلامی.. ۱۵۷

فریب در ازدواج از منظر قانون مدنی.. ۱۶۰

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫ ۱۸۰

پرسش و پاسخ های کاربردی خانواده

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی.. ۱۸۶

فصل سوم – ازدواج.. ۱۸۸

فصل چهارم – طلاق.. ۱۹۰

پرسش و پاسخ های کاربردی خانواده

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. ۱۹۴

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری.. ۱۹۶

فصل هفتم – مقررات کیفری.. ۱۹۷

مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه. ۲۰۰

فصل اول – دادگاه خانواده. ۲۰۰

مبحث اول: کلیات… ۲۰۰

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین… ۲۰۱

مبحث سوم: طلاق توافقی… ۲۰۳

مبحث چهارم: داوری… ۲۰۴

مبحث پنجم: حقوق زوجه. ۲۰۴

مبحث ششم:  مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش….. ۲۰۵

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال.. ۲۰۶

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری… ۲۰۶

مبحث نهم: مقررات کیفری… ۲۰۷

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده. ۲۰۸

مبحث اول: اهداف و تشکیلات… ۲۰۸

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۲۰۹

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره. ۲۱۰

مبحث چهارم: اتیان سوگند.. ۲۱۲

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده. ۲۱۳

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره. ۲۱۳

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای… ۲۱۳

مبحث هشتم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی… ۲۱۴

مبحث نهم: سایر موارد. ۲۱۵

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن.. ۲۱۶

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل.. ۲۱۸

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.. ۲۲۰

پرسش و پاسخ های کاربردی خانواده

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های کاربردی خانواده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *