15 % تخفیف
شرکت های تجاری
مقررات مربوط به پرداخت خسارت زیان دیده از جانب شرکت های بیمه‌گرشرکت های تجاری

پرسش و پاسخ های شرکت های تجاری

32,000 تومان 27,200 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های شرکت های تجاری

مؤلف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۳۱۸

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

پرسش و پاسخ های دعاوی شرکت ها ۹

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۳۸

پرسش و پاسخ های دعوای ورشکستگی ۵۹

مبحث اول:پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی ۶۱

مبحث دوم:نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

قوانین و مقررات پرسش و پاسخ های شرکت های تجاری ۹۷

از قانون تجارت ۹۹

آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی ۲۶۷

منابع و مآخذ ۲۸۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۷

پرسش و پاسخ های دعاوی شرکت ها ۹

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱

۱- عدم امکان حق تجدیدنظرخواهی واعاده دادرسی برای شرکتهای بیمه موضوع ماده ۲۲قانون اصلاح قانون بیمه اجباری   ۱۱

۲- ضابطه تشخیص دولتی بودن یا نبودن شرکتها ۱۲

۳- وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر ۱۳

۴- امکان اقامه دعوای مدیرعامل در زمان مدیریتش به طرفیت همان شرکت ۱۴

۵- اعتبار اسناد تجاری تعهدآور و رسمی با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی متفقاً ۱۶

۶- صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی ۱۷

۷- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول به طرفیت شرکت ۱۹

۸- رسیدگی به اعتراض شرکت‌های دولتی نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف اداره کار ۲۱

۹- عدم امکان معرفی نماینده برای طرح دعوا از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری   ۲۲

۱۰- مقررات مربوط به پرداخت خسارت زیان دیده از جانب شرکت های بیمه‌گر ۲۶

۱۱- حکم به پرداخت جزای نقدی در مورد متهمین به تأسیس با عضوگیری در شرکت‌های هرمی  ۲۸

۱۲- استحقاق شرکت در کسر مبلغی از میزان قرارداد به ازای هر روز تأخیر ۲۹

۱۳- جواز ضبط ضمانت حسن انجام کار به‌واسطه عدم انجام تعهد ۳۱

۱۴- مطالبه خسارت از شرکت مخابرات در صورت اقدام به تغییر شماره‌های ۳۲

۱۵- نحوه دریافت خسارت از شرکت بیمه با توجه به شرایط موجود در قرارداد بیمه ۳۴

۱۶- تنظیم قرارداد با اشخاص ثالث توسط شرکت توقیف شده ۳۵

۱۷- توقیف سهام شرکت‌ها ۳۶

۱۸- ثبت شرکت‌نامه تجاری و مدنی ۳۶

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۳۸

۱- توقیف مطالبات شرکت‌ها، صورت‌وضعیت، ضمانت‌نامه بانکی ۳۸

۲- عدم توقیف اموال شرکت در اجرائیه صادره علیه سهامدار در شرکت با مسئولیت محدود  ۳۹

۳- کارگر بودن مدیرعامل شرکت‌های تعاونی ۴۰

۴- قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت راجع به شرکتهای دولتی ۴۰

۵- مطالبه اسناد و مدارک از شرکت واحد اتوبوس‌رانی ۴۱

۶- قاطع مرور زمان و مکاتبه مراجع اداری از نظر قطع مرور زمان ۴۳

۷- معاف نبودن شرکت دخانیات از پرداخت هزینه دادرسی ۴۴

۸- معاف نبودن شرکت‌های پیمانکاری تملک شده از طرف دولت ۴۵

۹- معاف نبودن شرکت ملی گاز ایران از پرداخت هزینه دادرسی ۴۵

۱۰- سهام شرکت‌ها ۴۶

۱۱- ثبت تغییرات در شرکت‌های خارجی ۴۶

۱۲- ملی شدن یا دولتی شدن شرکت خصوصی ۴۷

۱۳- شرکت‌های بازرگانی وابسته به دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند ۴۷

۱۴- مستثنیات دین شامل اشخاص حقوقی نمی‌شود ۴۸

۱۵- عدم امکان معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا از سوی صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان  ۴۹

۱۶- عدم امکان معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا از سوی سازمان‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان  ۵۰

۱۷- ابلاغ اوراق قضائی به شرکت از طریق درج آگهی ۵۱

۱۸- منفک شدن نماینده حقوقی شرکت دولتی و اخذ پروانه وکالت ۵۲

۱۹- عدم معافیت شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه آستان قدس رضوی از پرداخت هزینه دادرسی  ۵۳

۲۰- معافیت برخی ادارات و سازمان‌ها  از پرداخت هزینه دادرسی ۵۳

۲۱- معافیت شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی ۵۴

۲۲- ابلاغ اوراق قضائی به شرکت سهامی خاص ۵۵

۲۳- تقسیم سود شرکت‌های تحت مدیریت دولتی ۵۶

پرسش و پاسخ های دعوای ورشکستگی ۵۹

مبحث اول:پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی ۶۱

۱- تاریخ ممنوعیت ورشکسته از مداخله در دارایی خود ۶۱

۲- موارد تجویز فروش اموال ورشکسته ۶۲

۳- تکلیف دادگاه در صورت اعلام ورشکستگی یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی ۶۴

۴- طرح دعوا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت از جمله ورشکسته ۶۵

۵- حق تقدم درخواست‌کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران ۶۷

۶- مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب ۶۹

۷- الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه ۷۱

۸- عدم پذیرش ادعای اعسار از شخص تاجر ۷۳

۹- حق تقدم وصول طلب در مورد بدهکار ورشکسته ۷۵

۱۰- ادعای ورشکسته شرکت تجاری ۷۷

۱۱- تقدیم دادخواست مبنی بر صدور حکم ورشکستگی ۸۰

۱۲- عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه برای وصول طلب خود در موعد معین ۸۱

مبحث دوم:نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

۱- حق صندوق (الف) از تمام دارایی ورشکسته ۸۳

۲- دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی ۸۳

۳- آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد فی‌مابین ۸۵

۴- هزینه واخواست در امور مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ۸۷

قوانین و مقررات پرسش و پاسخ های شرکت های تجاری ۹۷

از قانون تجارت ۹۹

مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی ۲۲۰

مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات ۲۲۱

باب سیزدهم/ در اعاده اعتبار ۲۴۶

مبحث اول – سازمان اداره تصفیه ۲۵۲

مبحث دوم – اقدامات تأمینی اداره تصفیه ۲۵۴

آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی ۲۶۷

فصل دوم ـ اجرای مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشکستگی ۲۷۳

مبحث اول ـ تهیه صورت دارایی ۲۷۳

منابع و مآخذ ۲۸۷

Additional

وزن0.50 kg
پرسش و پاسخ های شرکت های تجاری

ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کسانی که می‌توانند از آراء محکومیت‌های جزایی تجدیدنظر خواهد نمایند را منصوصاً مشخص کرده است

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های شرکت های تجاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *