تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ های دعاوی معاملات

در این کتاب به نظریات مشورتی و نشست های قضایی در مورد دعاوی معاملات دسترسی خواهید داشت و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعاوی معاملات بهتر اقدام نمایید.

70,200 تومان

مقایسه
  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی در مورد دعاوی تنفیذ  قرارداد در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به مباحث مربوط به تنفیذ قرارداد این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به دعاوی تنفیذ در این کتاب ذکر شده است.
برچسب:
وزن0.65 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

پرسش و پاسخ های فسخ معامله ۱۵

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۷

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۹۷

مبحث سوم: پرسش و پاسخ‌های دعوای فسخ معامله ۱۰۲

پرسش و پاسخ های ابطال معامله ۱۳۵

مبحث اول : نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۷

مبحث دوم: نظریه های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۸۰

مبحث سوم: مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوای ابطال معامله ۱۸۲

دعوای ابطال معامله در قوانین و مقررات قانونی ۲۰۷

از قانون مدنی ۲۰۹

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۹

از قانون تجارت ۲۵۰

منابع و مآخذ ۲۵۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۳

پرسش و پاسخ های فسخ معامله ۱۵

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۷

۱- حق فسخ مستند به خیار رؤیت و تخلف وصف ۱۷

۲- قابلیت اجرای خیارات نسبت به مبیع کلی در معین ۱۷

۳- صلاحیت دادگاه به دعوای فسخ و رسیدگی توأمان به دو دعوای مرتبط ۱۸

۴- فسخ معامله به جهت عدم تأدیه ۲۱

۵- نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله ۲۳

۶- وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری ۲۴

۷- اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم ۲۵

۸- فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند ۲۷

۹- شکایت در خصوص معاملۀ ملک در تصرف شخص ثالث ۲۹

۱۰- اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع ۳۰

۱۱- احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد ۳۳

۱۲- عدم حضور خریدار در روز موعود جهت تنظیم سند رسمی انتقال مبیع ۳۴

۱۳- حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرارداد ۳۵

۱۴- شرط ضمن عقد برای فسخ عقد در زمان دلخواه با پرداخت مبلغ ۳۶

۱۵- فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله ۳۸

۱۶- شرط عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده ۴۰

۱۷- مصداق فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن ۴۱

۱۸- فروش ملک در صورتی که به‌طور موقت به شخص واگذار شود ۴۲

۱۹- تصرف مازاد بر مبیع ۴۳

۲۰- موارد استحقاق بایع نسبت به ایام تصرفات مشتری پس از صدور حکم فسخ ۴۵

۲۱- استفاده از حق فسخ برای مالک به‌منزله ممانعت از حق نیست ۴۶

۲۲- خرید و فروش سلاح شکاری ۴۸

۲۳- شرط مساحت در ماده ۳۵۵ از قانون مدنی ۴۹

۲۴- زمان محاسبۀ اجرت‌المثل در صورت فسخ معامله ۵۰

۲۵- نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر ۵۱

۲۶- مسئولیت بایع در صورت تعذر تحویل مبیع ۵۳

۲۷- تحقق خیار فسخ برای بیع در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن مؤجل در موعد مقرر ۵۵

۲۸- تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله ۵۶

۲۹- درخواست فسخ معامله و آثار آن ۵۷

۳۰- دعوای مطالبه ثمن پارکینگ در صورت تحویل آپارتمان بدون پارکینگ ۵۸

۳۱- تبعات مستحق للغیر بودن مبیع و ضمان درک ۶۰

۳۲- حکم معامله و محاسبه قیمت در صورت مستحق للغیر بودن مبیع ۶۲

۳۳- در آثار فسخ نسبت به حق غیر ۶۳

۳۴- ادعای عدم اسقاط غبن افحش پس از قطعی شدن معامله ۶۴

۳۵- پرداخت ثمن به‌وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ ۶۶

۳۶- استفاده از خیار عیب در مورد ساختمان خراب شده در اثر زلزله ۶۷

۳۷- آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معامله ۶۹

۳۸- موارد غبن فاحش فروشنده ۷۱

۳۹- فسخ عقد صلح در صورت عدم اقدام متصالح در پرداخت دیون ۷۳

۴۰- نحوه رسیدگی به شکایت فسخ معامله در صورتی که در خیار شرط مدت تعیین نشده ۷۵

۴۱- فوت ذوالخیار در زمان خیار و انتقال حق خیار به ورثه ۷۶

۴۲- اثر وضع خیار شرط در فروش نامه و تخلف از آن در اسقاط کافه خیارات ۷۷

۴۳- تخلف از شروط ضمن عقد و نحوه احتساب خسارت وارده ۷۹

۴۴- دعوای فسخ قول‌نامه ۸۰

۴۵- ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد ۸۱

۴۶- نحوه تعیین ارش مبیع معیوب ۸۳

۴۷- چگونگی احقاق حق در خرید اتومبیل با کارت سوخت فاقد اعتبار ۸۴

۴۸- مال‌الصلح قرار دادن حقی که محقق نشده ۸۶

۴۹- امکان ترهین ملکی که سرقفلی آن متعلق به دیگری است ۸۸

۵۰- اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه ۸۹

۵۱- چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت ۹۱

۵۲- فروش سهام کلیه اعضا از سوی مدیرعامل با شرط فسخ یک‌ساله ۹۳

۵۳- فسخ معامله و آثار آن در مورد حق دلالی ۹۴

۵۴- اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله ۹۴

۵۵- محاسبه نیم عشر دولتی ۹۵

۵۶- چگونگی اجرای حکم تخلیه عین مستأجره و انتزاع ید ثالث ۹۶

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۹۷

۱- تکلیف دادگاه به صدور رأی در حدود خواسته ۹۷

۲- وجود خیار فسخ در مدت عمر فروشنده در عقد بیع ۹۸

۳- ملازمه دعوای فسخ معامله با اعلام آن به طرف مقابل ۹۸

۴- منظور از تلف، حدوث آن به‌وسیله عوامل طبیعی و زلزله است ۹۹

۵- هزینه دادرسی در دعاوی خلع‌ید و اموال غیرمنقول ۱۰۰

۶- چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و مورد قبول طرفین باشد داوری از بین می‌رود ۱۰۰

۷- وجود وجه‌التزام، برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه و پرداخت آن ۱۰۱

مبحث سوم:پرسش و پاسخ‌های دعوای فسخ معامله ۱۰۲

۱- لزوم پایبندی طرفین به توافق قبلی در خصوص فسخ قرارداد ۱۰۲

۲- اثر شرط وجه‌التزام بستگی به قصد و اراده طرفین نیز دارد ۱۰۳

۳- ایجاد حق فسخ در صورت احراز شرط صفت در قرارداد و تخلف از آن در مورد معامله ۱۰۴

۴- شرط خرید موضوع معامله از خریدار به نرخ روز در صورت عدم ایفاء برخی تعهدات ۱۰۵

۵- شرط بطلان معامله در صورت عدم پرداخت ثمن ۱۰۵

۶- شرط پرداخت مبلغی توسط فسخ کننده، مصداق وجه‌التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است ۱۰۶

۷- شرط مبنی بر این‌که تا تاریخ وصول چک پرداخت ثمن مورد معامله نزد خریدار امانت باشد ۱۰۷

۸- وضعیت شرط فاسخ در صورت اسقاط کافه خیارات در عقد ۱۰۷

۹- عدم لزوم اجبار مشروط علیه به انجام شرط، درصورتی‌که در قرارداد اثر تخلف ۱۰۸

۱۰- وضعیت حقوقی شرط پرداخت ماهانه مبلغی معین به فروشنده توسط خریدار ۱۰۹

۱۱- طولی بودن ضمانت اجراهای عدم انجام شرط فعل (تخلف از شرط فعل) ۱۱۰

۱۲- امکان ابطال معامله‌ای که توسط خریدار بر روی ملک صورت گرفته ۱۱۱

۱۳- وضعیت حقوقی شرط انفساخ یا فسخ معامله به علت عدم پرداخت مبالغ چک‌ها ۱۱۲

۱۴- امکان ابطال تبدیل تعهد در صورت حادث شدن شرط فاسخ ۱۱۳

۱۵- صحت شرط عدم فروش مورد معامله به‌غیراز طرف قرارداد و ایجاد حق فسخ در صورت تخلف ۱۱۴

۱۶- اقامه دعوای فروش مال غیر پس از تنفیذ معامله فضولی ۱۱۵

۱۷- صرف سکونت در ملک مسکونی، مانع اعمال خیار غبن نیست ۱۱۶

۱۸- امکان فسخ بدون مراجعه به دادگاه در خیار تخلف از شرط و لزوم احراز موضوع توسط دادگاه ۱۱۶

۱۹- تأثیر شرط اسقاط کافه خیارات ۱۱۷

۲۰- عدم استماع تقاضای توأمان فسخ و خسارت در خیار عیب ۱۱۷

۲۱- در خیار تبعض صفقه ملاک قیمت زمان معامله است ۱۱۸

۲۲- لزوم تعیین مدت در خیار شرط ۱۱۸

۲۳- شرط حق فسخ برای یکی از طرفین درصورتی‌که طرف دیگر معامله به تعهدات خود عمل ننماید ۱۱۹

۲۴- اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط ۱۱۹

۲۵- خیار شرط بدون تعیین مدت ۱۲۰

۲۶- بطلان بیع و بطلان خیار شرط در صورت عدم ذکر مدت ۱۲۰

۲۷- سقوط خیار غبن در صورت اسقاط کافه خیارات ضمن عقد ۱۲۱

۲۸- عدم استماع دعوای فسخ معامله به جهت غبن بعد از صدور حکم به انتقال سند رسمی مورد معامله ۱۲۱

۲۹- ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع ۱۲۲

۳۰- امکان اعمال خیار تبعض صفقه در مورد خرید نانوایی همراه با امتیاز ۱۲۳

۳۱- مدت تعیین‌شده جهت تنظیم سند رسمی ممکن است ناظر به تمام قرارداد باشد ۱۲۴

۳۲- اطلاق تدلیس بر دروغی که به‌طور قاطع وصف موهومی را به کالا نسبت دهد ۱۲۵

۳۳- دادخواست فسخ معامله به استناد خیار شرط بعد از انتقال قطعی سند و گذشت مدت طولانی ۱۲۶

۳۴- وجود حق فسخ برای فروشنده به استناد ماده ۳۵۵ قانون مدنی ۱۲۷

۳۵- وجود حق فسخ برای فروشنده حتی پس از انتقال مبیع توسط خریدار ۱۲۸

۳۶- تحقق فسخ در عقود به اراده من له الخیار و اعلامی بودن حکم دادگاه ۱۲۹

۳۷- عدم استماع دعوای ابطال بیع شرط در صورت اعلام فسخ ورثه بایع پس از مدت طولانی ۱۳۱

۳۸- لزوم یا عدم لزوم اعلام فسخ به دادگاه در مواردی که در قرارداد حق فسخ ۱۳۲

۳۹- ابطال سند رسمی مالکیت در صورت فسخ معامله ۱۳۳

۴۰- امکان فسخ معامله به دلیل تخلف از وصف کاربری مسکونی مورد معامله ۱۳۳

۴۱- ایجاد خیار عیب در صورت در حریم جاده بودن مبیع با فرض عدم علم خریدار ۱۳۴

پرسش و پاسخ های ابطال معامله ۱۳۵

مبحث اول : نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۷

۱- ابطال سند عادی به علت جعل ۱۳۷

۲- انتقال مالکیت در جریان دادرسی دعوای ابطال سند مالکیت ۱۳۹

۳- بطلان معامله در زمان جنون ادواری ۱۴۱

۴- ابطال معامله به ‌قصد فرار از دین و تضییع حق طلبکار ۱۴۲

۵- درخواست بطلان معامله به جهت شرط عدم انتقال تا زمان فوت ۱۴۴

۶- تکلیف (فسخ یا ابطال‌‌) معامله زمینی که به صورت موقت واگذار شده ۱۴۵

۷- مفهوم غرامات در صورت بطلان معامله ۱۴۶

۸- بطلان معامله به علت عدم رعایت شرایط چهارگانه معامله ۱۴۸

۹- خواسته تنفیذ یا ابطال قرارداد فروش ۱۴۹

۱۰- عدم قابلیت ابطال معاملات مشتری بر بیع به فرض تحقق فسخ عقد اول ۱۵۱

۱۱- بطلان معامله و تکلیف خسارات ناشی از تورم بر ثمن معامله ۱۵۳

۱۲- بطلان بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع ۱۵۵

۱۳- درخواست ابطال معامله به جهت صوری بودن ۱۵۸

۱۴- ابطال سند مالکیت اعیانی به جهت از بین رفتن اعیانی به صورت فورس ماژور ۱۵۹

۱۵- تکلیف دعوای ابطال سند ملک موروثی منتقل شده به نام یکی از وراث ۱۶۱

۱۶- اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم‌نامه ۱۶۳

۱۷- عدم قابلیت ابطال معامله پدر با فرزند صغیر بعد فوت پدر ۱۶۵

۱۸- ابطال سند مالکیت به دادخواست قیم به دلیل عدم رعایت غبطه صغیر از طرف ولی قهری ۱۶۶

۱۹- تنفیذ و رد معاملات فضولی قیم از طرف مولی‌علیه ۱۶۹

۲۰- قابلیت ابطال معاملات بدون رعایت غبطه صغار قیم توسط قیم بعدی ۱۷۱

۲۱- اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی ۱۷۴

۲۲- تقسیم ماترک با وجود ورثه محجور و غایب غیر نافذ و قابل ابطال ۱۷۵

۲۳- بطلان معامله در صورت عدم احراز اهلیت توسط دادگاه ۱۷۸

مبحث دوم:نظریه های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۸۰

۱- مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک، ۱۸۰

۲- حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین ۱۸۱

مبحث سوم:مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوای ابطال معامله ۱۸۲

۱- شرط مبنی بر اینکه تا تاریخ وصول چک پرداخت ثمن مورد معامله نزد خریدار امانت باشد ۱۸۲

۳- شرط پرداخت ثمن در صورت دریافت وجه از شخص دیگر ۱۸۲

۴- امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن ۱۸۳

۵- امکان اعمال خیار تبعیض صفقه در مورد خرید نانوایی همراه با امتیاز آن در فرضی که انتقال امتیاز غیرقانونی است ۱۸۴

۶- امکان الزام به شرط فعل منفی در یک قرارداد توسط مشروط له ۱۸۵

۷- امکان ابطال معامله‌ای که توسط خریدار بر روی ملک صورت گرفته در صورت حادث شدن شرط فاسخ ۱۸۶

۸- امکان ابطال سند رسمی انتقالی که پس از وقوع معامله با مبایعه‌نامه عادی تنظیم شده است ۱۸۷

۹- ابطال فروش و انتقال خط تلفن همراهی که قبلاً به نفع دولت ضبط گردیده است ۱۸۸

۱۰- در خیار تبعض صفقه ملاک قیمت زمان معامله است ۱۸۸

۱۱- اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط ۱۸۹

۱۲- خیار شرط بدون تعیین مدت ۱۸۹

۱۳- بطلان بیع کالای غیر موجود ۱۹۰

۱۴- بطلان بیع و بطلان خیار شرط در صورت عدم ذکر مدت ۱۹۰

۱۵- بطلان بیع به دلیل اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله ۱۹۱

۱۶- بطلان بیع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و امکان مطالبه خسارات در صورت جهل مشتری ۱۹۱

۱۷- عدم بطلان بیع ملکی که در طرح فضای سبز شهرداری است ۱۹۲

۱۸- عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس ۱۹۲

۱۹- عدم نفوذ معامله محجور بدون اطلاع قیم نسبت به خریدار و نقل و انتقالات ایادی بعدی ۱۹۳

۲۰- عدم استماع دعوای ابطال بیع شرط در صورت اعلام فسخ ورثه بایع پس از مدت طولانی ۱۹۴

۲۱- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به همراه درخواست ابطال سند رسمی مالکیت که به نام دیگری صادر شده است ۱۹۵

۲۲- اثر سکوت مالک در تنفیذ معامله فضولی ۱۹۵

۲۳- لزوم تعین مدت در خیار شرط ۱۹۶

۲۴- مدت تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی ممکن است ناظر به تمام قرارداد باشد و امکان کسریان به خیار شرط بدون مدت وجود داشته باشد ۱۹۷

۲۵- شمول حکم غرامت مندرج در مواد ۲۷۳ و ۳۹۱ قانون مدنی بر تفاوت قیمت سابق و فعلی مال ۱۹۸

۲۶- کفایت اقامه دعوای استرداد وجه در صورت مستحق للغیر بودن مبیع ۱۹۸

۲۷- مصداق شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین و بطلان معامله می‌شود ۱۹۹

۲۸- لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، درصورتی‌که فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی نکند ۲۰۰

۲۹- لزوم تقدیم دادخواست در ابطال سند رسمی در خصوص مال مورد معامله فضولی ۲۰۱

۳۰- شرط بطلان معامله در صورت عدم پرداخت ثمن ۲۰۱

۳۱- شرط پرداخت مبلغی توسط فسخ‌کننده، مصداق وجه‌التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است ۲۰۲

۳۲- وضعیت حقوقی شرط پرداخت ثمن در هر زمانی که طلب از شخص ثالث وصول شود ۲۰۳

۳۳- وضعیت حقوقی شرط امانت بودن خودرو تا تاریخ وصول چک بابت ثمن نزد خریدار ۲۰۳

۳۴- اعتبار قول‌نامه منوط به امضاء و تصدیق طرفین می‌باشد ۲۰۴

۳۵- صحت معامله درصورتی‌که تعیین ثمن به‌وسیله کارشناسی مقرر شده باشد ۲۰۵

۳۶- صحت معامله ملک فاقد کاربری مسکونی با شرط عدم مسئولیت فروشنده ۲۰۵

۳۷- چگونگی رفع تعارض مادتین ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی در مورد وضعیت حقوقی معاملۀ محجورین ۲۰۶

دعوای ابطال معامله در قوانین و مقررات قانونی ۲۰۷

از قانون مدنی ۲۰۹

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۹

از قانون تجارت ۲۵۰

منابع و مآخذ ۲۵۷

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی معاملات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.