تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ دعوای مطالبه خسارت

در این کتاب به نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعوای مطالبه خسارات دسترسی پیدا کرد و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعوای مطالبه خسارت موفق شوید.

63,000 تومان

مقایسه

پرسش و پاسخ دعوای مطالبه خسارت

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد مطالبه خسارات در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به مباحث مطالبه خسارات این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به مطالبه خسارات در این کتاب قید شده است.

درمورد خسارت تاخیر تادیه می خوانیم: خسارات اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی در زمره متفرعات دعوی اصلی است و مستقلاً مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و طبق بند ج ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تجدیدنظرخواهی نیز تابع اصل خواسته می‌باشد .

هرچند ممکن است متفرعات مذکور از ارزش خواسته مندرج در دادخواست اولیه تجاوز نماید و مستقلاً بیش از نصاب مندرج در بند الف ماده فوق‌الذکر گردد و با توجه به اینکه در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به خواسته اصلی با ارزش آن اشاره شده به نظر می‌رسد منظور از محکوم به مذکور در شق «ب» از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکمی است که به محکومیت محکوم‌علیه در رابطه با اصل خواسته صادر گردیده و شامل خسارات نمی‌گردد البته اگر خسارات در دادخواست جداگانه مطالبه شده باشد خسارات خواسته اصلی است و هزینه دادرسی مطابق مقررات قابل وصول است.

درباب مطالبه خسارت از سازمانهای دولتی در این کتاب می خوانیم: صلاحیت دیوان عدالت اداری حسب رأی وحدت رویه استنادی و تبصره یک بند (۳) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری منحصر به تصدیق اولیه ورود خسارت است نه چیزی بیش از آن، فلذا دعوای مطالبه و میزان خسارت که مستلزم امری کارشناسانه است در صلاحیت محاکم عمومی است که تعیین خسارت می‌کند.

برچسب:
وزن0.38 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

پرسش و پاسخ دعوای مطالبه خسارت ۱۳

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

دعوای مطالبه خسارت در نظریه‌های مشورتی ۶۹

پرسش و پاسخ دعوای مطالبه اجرت المثل ۹۱

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۹۳

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۶

پرسش و پاسخ دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۴۹

نشست‌های قضائی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۵۱

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۶۲

مبحث سوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قوانین و مقررات قانونی ۱۷۶

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۷۶

از قانون مدنی ۱۷۶

از قانون مسئولیت مدنی ۱۹۰

از قانون خانواده ۱۹۲

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۳

قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۱

از قانون مجازات اسلامی ۲۰۳

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۱۵

از قانون تجارت ۲۲۳

از قانئن شورای حل اختلاف ۲۲۵

ازقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۲۲۷

منابع و مآخذ ۲۲۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ دعوای مطالبه خسارت ۱۳

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی ۱۵

مطالبه اسناد تجاری و مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه ۱۷

تودیع خسارت‌های احتمالی ۱۸

مطالبه وجه چک بدون اخذ خسارات احتمالی ۱۹

اخذ خسارات احتمالی با صدور دستور موقت ۲۰

مطالبه خسارات وارده بر ملک ۲۱

جبران خسارت از مال مغصوب تلف شده ۲۱

جبران خسارات ناشی از رطوبت سرایت شده به ملک دیگری ۲۳

گرفتن تأمین بابت جبران خسارات احتمالی ۲۴

اخذ وجه از مستأجر جهت جبران خسارات احتمالی ۲۵

چگونگی اخذ تأمین برای اجرای حکم غیابی ۲۶

جبران خسارات وارده به محکوم‌علیه در اجرای احکام مدنی ۲۷

مرجع صالح برای دعوای مطالبه خسارت علیه سازمان‌های دولتی ۲۸

مطالبه خسارت تأدیه محکوم‌به ۲۹

مرجع صالح رسیدگی به خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران ۳۰

مسئولیت وکیل در خسارت وارده به مشتری ۳۱

عدم جواز طرح مجدد دعوا برای مطالبه مازاد بر خواسته قبلی ۳۲

مطالبه خسارت بدون رعایت تشریفات ۳۳

موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک ۳۴

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده ۳۵

تودیع خسارت احتمالی موضوع به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۳۶

پرداخت خسارت ناشی از تأمین در دادرسی‌های فوری ۳۷

ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک ۳۸

ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری ۳۹

میزان خسارات وارده بر ملک توسط متصرف ۴۰

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی ۴۱

اضافۀ خسارت تأخیر تأدیه ۴۲

مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول ۴۳

خسارت وارده به دیوار ملک مجاور در اثر عبور آب در خندق ۴۴

اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع ۴۵

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۴۷

نحوه مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد ۴۸

احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد ۴۹

ورود خسارت به لحاظ عدم اجرای قرارداد و وقوع حوادث غیرمترقبه بعدی ۵۰

جایز بودن فروش ملک مرهونه به حفظ حقوق مرتهن ۵۱

جبران خسارات ناشی از اجرای حکم غیابی ۵۲

مطالبه خسارت دادرسی در دعاوی گواهی عدم امکان سازش ۵۵

جبران خسارت ناشی از تعدی و تفریط قیم ۵۶

مطالبه خسارت ناشی از جرم از ورثه ۵۹

نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری درصورتی‌که ادعا مربوط به سابق باشد ۶۰

ملاک پرداخت قیمت و مطالبه خسارت عرصه و اعیانی املاک در زمان اجرای طرح ۶۲

مطالبه وجه زمین واقع در طرح و موضوع حق مرغوبیت ۶۳

طرح دعوا و درخواست تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن با دریافت خسارات احتمالی ۶۴

صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری با دریافت خسارات احتمالی ۶۶

دعوای مطالبه خسارت در نظریه‌های مشورتی ۶۹

استرداد دعوی قبل از صدور حکم و درخواست مدعی‌علیه به تأدیه خسارت ۶۹

منوط بودن تأمین خواسته در دعوی مستند به برات به تأمین خسارت احتمالی ۷۰

تأمین خسارت احتمالی وسیله ضمانت‌نامه ۷۱

جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین ۷۲

استرداد وجه سپرده بابت سپرده، بابت خسارات احتمالی ۷۴

اخذ خسارات هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله ۷۵

مطالبه خسارات اصلی از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن ۷۶

اخذ تأمین برای صدور دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت ۷۷

حق‌الزحمه نماینده قضائی وزارتخانه‌ها و دریافت خسارت حق‌الوکاله ۷۹

مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه ۷۹

حق مطالبه خسارت هر شخص نسبت به ملک خود در ملک مشاعی ۸۰

شرایط مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ۸۰

محاسبه خسارات تأخیر در تأدیه به‌عنوان بخشی از محکوم‌به ۸۱

موارد الزام خوانده به پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه ۸۱

دریافت خسارات موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۸۲

توافق طرفین در مورد میزان خسارات تأخیر تأدیه ۸۳

ضمانت اجرای توافقات بر سر خسارات تأخیر تأدیه ۸۳

مطالبه خسارات قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی سال ۱۳۷۹٫ ۸۴

دریافت خسارات از وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات مستنکف از پرداخت محکوم‌به ۸۴

صدور قرار تأمین خواسته به میزان معین در سند نکاحیه ۸۵

پرداخت خسارات به مشتری در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ۸۵

پرداخت خسارت حق‌الوکاله وکیل معاضدتی یا تعیینی ۸۶

دریافت خسارات حق‌الوکاله مطالبۀ مهریه ۸۷

عدم اجازه دادگاه به ندادن رأی به علت عدم پرداخت حق‌الوکاله ۸۷

مطالبه خسارات ناشی از قلع و قمع مستحدثات ۸۸

مطالبه خسارت و اجرت‌المثل ایام تصرف ۸۸

افزایش مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۸۹

توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۸۹

اخذ خسارت احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته ۹۰

پرسش و پاسخ دعوای مطالبه اجرت المثل ۹۱

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۹۳

صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته ۹۳

رسیدگی به حق نحله یا اجرت المثل زوجه در دادگاه تجدیدنظر ۹۴

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش ۹۵

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در ضمن تقدیم دادخواست دعوای اصلی ۹۷

فرعی یا اصلی بودن مطالبه جبران خسارت و اجرت‌المثل و هزینه دادرسی آن ۹۸

اجرت‌المثل حفظ و نگهداری اموال مجهول‌المالک ۹۹

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی راجع به مال غیرمنقول و اجرت‌المثل ۱۰۰

تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم ۱۰۲

مطالبه اجرت المثل در جلسات دوم یا سوم دادرسی ۱۰۳

افزودن خواسته دیگری به دعوای اصلی که با آن مرتبط بوده و دارای منشأ واحد است ۱۰۵

جواز مطالبه اجرت‌المثل منافع در زمان تصرف عدوانی ۱۰۶

اعتراض به نظر کارشناس واحد در دعاوی مطالبه اجرت‌المثل یا خسارت ۱۰۷

مغایرت نظرهای هیئت کارشناسان در میزان اجرت‌المثل ۱۰۸

اختلاف‌نظر کارشناس اولیه و هیئت کارشناسان در دعاوی حقوقی مانند مطالبه اجرت‌المثل ۱۱۰

عدم اناطه مطالبه اجرت المثل به تقاضای طلاق ۱۱۲

صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل ۱۱۲

موکول کردن دریافت اجرت المثل از مبلغ پول کلاهبرداری شده ۱۱۴

فروش عین و منافع مغازه بدون فروش اعیانی مستحدثه در طبقات ۱۱۵

مطالبه اجرت‌المثل پس از فسخ معامله ۱۱۷

زمان محاسبه‌ی اجرت‌المثل در صورت فسخ معامله ۱۱۸

مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع در صورت صدور حکم به ابطال عقد بیع ۱۱۹

مطالبه سهم از اجرت‌المثل ایام تصرف سایر ورثه ۱۲۰

استحقاق زوجه به مطالبه اجرت‌المثل ثمن یا ربع اعیانی ایام تصرف ۱۲۱

تفاوت نحله و اجرت‌المثل در ایام زناشویی ۱۲۲

استحقاق اجرت‌المثل بدون درخواست ۱۲۴

شرایط بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده مربوط به اجرت‌المثل ۱۲۵

مطالبه اجرت‌المثل ایام زناشویی توسط پدر و مادر زوجه (مقتوله) ۱۲۶

مطالبه اجرت‌المثل ملک مشاع به میزان مالکیت زوجه ۱۲۷

آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه ۱۲۹

مطالبه اجرت‌المثل در انتقال منافع در قبال اخذ قرض‌الحسنه ۱۳۱

مطالبه اجرت‌المثل در انتقال منافع در قبال اخذ قرض‌الحسنه ۱۳۲

زمان مطالبه اجرت‌المثل ۱۳۳

اجرت‌المثل ایام زناشویی ۱۳۴

نحوه محاسبه اجرت‌المثل زمین غصب شده ۱۳۴

تخلیه ید از عین مستأجره و مطالبه اجرت‌المثل ۱۳۵

ملاک تجدیدنظرخواهی در دعوای اجرت‌المثل ۱۳۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۶

دعوای مطالبه اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل ۱۳۶

استحقاق اجرت‌المثل انجام کارهایی که بر عهده زوجه نبوده است ۱۳۷

فروش اموال برای پرداخت اجرت حافظ و اجرت‌المثل محل نگهداری ۱۳۸

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها یا اجرت‌المثل ۱۳۸

قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه، رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد ۱۳۸

مطالبه اجرت‌المثل به همراه درخواست طلاق ۱۳۹

استماع دعوای خلع‌ید و اجرت‌المثل با ارائه سند مالکیت ۱۳۹

مطالبه اجرت‌المثل ماده واحده قانون الحاق یک تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ۱۴۰

استماع دعوای خلع‌ید و مطالبه اجرت‌المثل بدون داشتن سند مالکیت ۱۴۰

مطالبه اجرت‌المثل موعد عدم تحویل مورد اجاره ۱۴۱

اجرت‌المثل کارهایی که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد ۱۴۲

ترتیب رسیدگی دعوای اثبات مالکیت و ابطال وقف‌نامه و مطالبه اجرت‌المثل ۱۴۳

مطالبه اجرت‌المثل شش‌دانگ ملک مورثی ۱۴۳

دعوای خلع‌ید، اعتراض به رأی کمیسیون و مطالبه اجرت‌المثل ۱۴۴

صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری در دعاوی اجرت‌المثل یا اجاره‌بها ۱۴۴

مطالبه اجرت‌المثل محل مسکونی ۱۴۵

نحله یا اجرت‌المثل ۱۴۵

اجرت‌المثل در صورت طلاق زوج (۱) ۱۴۵

اجرت‌المثل در صورت طلاق زوج (۲) ۱۴۶

تعیین اجرت‌المثل با جلب نظر کارشناس ۱۴۶

اجرت‌المثل با رعایت شرایط تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق ۱۴۷

امکان تحقیق برای احراز قصد عدم تبرع برای تعیین حق‌الزحمه، یا اجرت‌المثل ۱۴۷

مطالبه اجرت‌المثل ۱۴۸

تخلف از تحویل مبیع و مطالبه اجرت‌المثل ۱۴۸

پرسش و پاسخ دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۴۹

نشست‌های قضائی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۵۱

الزام به انجام تعهد و مطالبه وجه‌التزام ۱۵۱

پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک ۱۵۲

اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع ۱۵۳

احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد ۱۵۵

نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده ۱۵۷

آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معامله ۱۵۹

نحوه رسیدگی به شکایت فسخ معامله در صورتی که در خیار شرط مدت تعیین نشده ۱۶۰

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۶۲

اجرای حکم در مورد محکومیت به پرداخت مبلغی بابت هر روز تأخیر در انجام تعهد ۱۶۲

خسارت تأخیر تأدیه ۱۶۳

عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه در مقابل پرداخت وجه‌التزام ۱۶۴

بی اعتباری عقد بیع در اثر پرداخت وجه‌التزام ۱۶۵

پرداخت وجه‌التزام برای انصراف از انجام معامله ۱۶۵

توقیف حقوق و مزایای کارمند دولت ۱۶۶

توافق برای تعیین وجه‌التزام تخلف از پرداخت دین ۱۶۷

تعیین خسارت برای تخلف از مفاد قرارداد ۱۶۷

عدم شمول خسارت قراردادی به علل عوامل قهری ۱۶۸

تفاوت خسارت ممکن‌الحصول و عدم‌النفع ۱۶۸

تقصیر بانک در عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه صادره ۱۷۰

نحوه جبران خسارت وارده بر مشتری معامله فضولی ۱۷۰

پرداخت خسارت بر اساس نوع تعهد اسناد تجاری ۱۷۱

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۱

عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه برای مطالبات عینی نه دینی ۱۷۲

عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم اعسار ۱۷۲

قابلیت استماع دعوای خسارت تأخیر تأدیه علیه اشخاص حقوقی ۱۷۳

مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۳

طریق محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم ۱۷۳

توافق بر جریمه به‌عنوان وجه‌التزام تأخیر در تأدیه دین ۱۷۴

مبحث سوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قوانین و مقررات قانونی ۱۷۶

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۷۶

از قانون مدنی ۱۷۶

از قانون مسئولیت مدنی ۱۹۰

از قانون خانواده ۱۹۲

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۳

قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۱

از قانون مجازات اسلامی ۲۰۳

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۱۵

از قانون تجارت ۲۲۳

از قانئن شورای حل اختلاف ۲۲۵

ازقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۲۲۷

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ دعوای مطالبه خسارت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.