15 % تخفیف
تخلیه ملک و مطالبه خسارت
تخلیه ملک و مطالبه خسارتتخلیه ملک و مطالبه خسارت

پرسش و پاسخ‌های دعاوی تخلیـه

29,000 تومان 24,650 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی تخلیه

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۰۸

توضیحات

فهرست کلی صفحه

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۹

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۷۳

دعاوی تخلیه در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۹

قانون روابط موجر و مستأجر ۲۱۷

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۲۲۰

مقررات اجاره در قانون مدنی ۲۲۵

منابع و مآخذ ۲۳۳

فهرست جزئی صفحه

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۹

۱- حکم تخلیه در ملک انتقال شده و حدوث عیوب ۱۱

۲- تخلیه ملک و مطالبه خسارت ۱۲

۳- تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن تخلیه ملک ۱۴

۴- اعمال ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصی تخلیه اماکن استیجاری ۱۶

۵- نحوه اقدام مستأجر در خصوص اعتراض به دستور دادگاه در تخلیه اماکن استیجاری ۱۷

۶- دادخواهی از حکم تخلیه بدوی قطعی شده در دادگاه تجدیدنظر ۱۸

۷- صلاحیت دادگاه ویژه در صدور حکم تخلیه و خلع‌ید ۲۰

۸- جواز اظهارنظر دادرس در دو موضوع مرتبط تخلیه ۲۱

۹- تغییر خواسته در غیر جلسه اول دادرسی در ارتباط با حکم تخلیه ۲۲

۱۰- تنظیم سازش‌نامه توسط مدیر دفتر و اعتبار آن در دعوای تخلیه مورد اجاره ۲۳

۱۱- رسیدگی و اجرای حکم در خصوص دعوای تخلیه عین مستأجر توسط مالک مشاعی ۲۴

۱۲- اختیار موجر در وصول چک یا سفته موضوع اجاره‌بها با اصل اجاره‌بها ۲۶

۱۳- اجازه تقدیم دادخواست تخلیه از سوی مالک عرصه ۲۷

۱۴- عدم تخلیه ملک پس از انقضای مدت اجاره بدون استیذان در رضایت موجر ۲۸

۱۵- انتقال مورد اجاره به غیر و درخواست تخلیه ۳۰

۱۶- طریقه تخلیه اماکن آموزش و پرورش ۳۳

۱۷- نحوه تخلیه در صورتی که مالک منافع خوانده است و مالک عرصه اداره اوقاف ۳۴

۱۸- حکم صادره در خصوص تخلیه و اجور معوقه قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶- ۳۵

۱۹- تخلیه مغازه‌ای که در سال ۱۳۶۸ به اجاره داده شده است ۳۷

۲۰- تجویز انتقال منافع به غیر ۳۹

۲۱- اثر عدم قید مهلت سه ماهه تخلیه در حکم دادگاه ۴۱

۲۲- تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی ۴۳

۲۳- نحوه تخلیه ملکی که بدون اذن موجر به احد از وراث مستأجر انتقال داده شده ۴۶

۲۴- شرط پرداخت حق سرقفلی منوط به تخلیه عین مستأجره ۴۷

۲۵- دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون ۴۹

۲۶- تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۵۰

۲۷- قانون حاکم بر روابط موجر و مستأجری که آخرین قرارداد آن‌ها در سال ۱۳۷۷ منعقد شده است ۵۱

۲۸- نقض دستور تخلیه ملک استیجاری ۵۲

۲۹- تعلق حق کسب و پیشه و حکم تخلیه ۵۴

۳۰- درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر ۵۵

۳۱- عدم تخلیه ملک اجاری با تأدیه سرقفلی و پیش پرداخت آن ۵۷

۳۲- تخلیه حق کسب و پیشه کمک دندان‌پزشکان تجربی ۵۸

۳۳- حق مطالبه سرقفلی هنگام تخلیه ۶۰

۳۴- تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۶۱

۳۵- تخلیه عین مستأجره که با سند عادی به اجاره داده شده ۶۲

۳۶- تقاضای تخلیه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ درصورتی‌که قرارداد منطبق با قانون سال ۱۳۵۶ باشد ۶۳

۳۷- احتساب ابتدای مهلت تخلیه طبق قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶- ۶۴

۳۸- قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستأجر در دستور تخلیه ۶۵

۳۹- صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند ۶۷

۴۰- امکان تخلیه درصورتی‌که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود ۶۹

۴۱- نحوه صدور حکم تخلیه درصورتی‌که مالک خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه نباشد ۷۱

۴۲- پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد ۷۳

۴۳- امکان حکم به پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجری که در مدت طولانی باعث رونق محل شده ۷۴

۴۴- تخلیه محل به استناد انقضای مدت اجاره ۷۵

۴۵- قانون حاکم بر تخلیه اماکن استیجاری ۷۸

۴۶- رویه جاری جهت رسیدگی به درخواست تخلیه امکان استیجاری ۷۹

۴۷- ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستأجره ۸۱

۴۸- آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه ۸۳

۴۹- اثر عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۸۵

۵۰- قانون حاکم بر قراردادهای عادی اجاره بدون رعایت ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۸۸

۵۱- ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرارداد استیجاری جهت صدور حکم تخلیه ۹۰

۵۲- دستور تخلیه در مرجع قضائی ۹۱

۵۳- مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی ۹۳

۵۴- ادعای جعل در اجاره‌نامه و تأثیر آن بر تخلیه ۹۴

۵۵- معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستأجر در انقضای مدت اجاره و تخلیه ۹۵

۵۶- دستور تخلیه بدون احضار مستأجر و تطبیق مراتب ۹۷

۵۷- تخلیه و پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز ۹۸

۵۸- تجدید بنای جزئی و تخلیه عین مستأجره ۱۰۰

۵۹- اشتباه دستور قضائی در تخلیه عین مستأجره ۱۰۱

۶۰- شراکت در بخشی از منافع مستأجره و صدق انتقال به غیر و تخلیه مورد اجاره ۱۰۲

۶۱- ادعای ورثه بر حق کسب و پیشه و تقاضای صدور حکم تخلیه ۱۰۴

۶۲- مبدأ مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶- ۱۰۵

۶۳- حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز در زمان تخلیه ۱۰۶

۶۴- عدم جواز تأخیر در اجرای دستور تخلیه مورد اجاره ۱۰۸

۶۵- عدم تأدیه اجاره‌بها به خود موجر و اعمال ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۱۰۹

۶۶- صرف‌نظر کردن از دعوا پس از صدور اجراییه به پرداخت حق کسب و پیشه در قبال تخلیه عین مستأجره ۱۱۱

۶۷- پرداخت قرض‌الحسنه یا سرقفلی هنگام تخلیه ۱۱۲

۶۸- درخواست تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه موجر پس از استرداد وجه ۱۱۳

۶۹- تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه ۱۱۵

۷۰- انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه ۱۱۶

۷۱- تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا ۱۱۸

۷۲- نحوه تخلیه مستأجر مأذون به احداث بنا در عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره ۱۲۰

۷۳- قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی ۱۲۳

۷۴- بررسی ادعای مستأجر مبنی بر اشتباه در صدور دستور تخلیه ۱۲۶

۷۵- فسخ اجاره اول و تخلیه ید مستأجر دوم ۱۲۷

۷۶- چگونگی رسیدگی به تخلیه مغازه پلمپ شده توسط شهرداری ۱۲۹

۷۷- اخذ مبلغ معین مشروط به تخلیه مورد اجاره قبل از سر رسید ۱۳۰

۷۸- نحوه اجرای حکم تخلیۀ محل سکونت سفرا ۱۳۰

۷۹- تعهد مالک جدید به استرداد ودیعه با قرض‌الحسنه جهت تخلیه عین مستأجره ۱۳۱

۸۰- درخواست تخلیه از طرف مستأجری که حق واگذاری نداشته ۱۳۲

۸۱- استماع درخواست تخلیه از طرف مالک به علت تخلف مستأجر ۱۳۲

۸۲- عدم صدور حکم تخلیه در صورت پرداخت مازاد بر اجور معوقه ۱۳۳

۸۳- درخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط ۱۳۴

۸۴- ورود ثالث به خواسته تخلیه از باب تعلق نصف سرقفلی ۱۳۶

۸۵- عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت اجاره‌بها موجبی برای درخواست تخلیه ۱۳۸

۸۶- واگذاری منافع مورد اجاره توسط شریک به شریک دیگر ۱۴۰

۸۷- مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه ۱۴۱

۸۸- عسر و حرج واحد آموزشی بعد از صدور رأی تخلیه ۱۴۲

۸۹- صدور حکم تخلیه در صورت ارتکاب مستأجر به تخریب مورد اجاره ۱۴۲

۹۰- درخواست تخلیه از دادگاه به جای مراجعه به ثبت ۱۴۳

۹۱- مسکوت موضوع سرقفلی و یا پیش پرداخت در سند رسمی اجاره ۱۴۴

۹۲- تخلیه و حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت ۱۴۴

۹۳- تجویز انتقال منافع بدون تقدیم دادخواست تخلیه ۱۴۶

۹۴- ارائه سند مالکیت برای تقاضای اجاره‌بها یا درخواست تخلیه ۱۴۸

۹۵- دعوای سازمان دولتی به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت احتیاج شخصی ۱۴۹

۹۶- عدم حضور مستأجر برای تنظیم سند رسمی اجاره به علت صدور حکم تخلیه ۱۵۰

۹۷- موکول تأدیه حق کسب و پیشه به تخلیه مورد اجاره ۱۵۱

۹۸- عدم وصول حق کسب و پیشه بعد از صدور حکم تخلیه ۱۵۲

۹۹- مهلت صدور اجراییه مبنی بر تخلیه محل کسب ۱۵۳

۱۰۰- مصادیق تعدی و تفریط جهت درخواست تخلیه از دادگاه ۱۵۳

۱۰۱- تلف مورد اجاره در جریان رسیدگی به دعوای مالک دایر بر تخلیه مستأجره ۱۵۴

۱۰۲- کفایت پروانه ساختمان یا گواهی شهرداری برای رسیدگی به دعوای تخلیه ۱۵۶

۱۰۳- تقاضای اجراییه حکم تخلیه از طرف مالک جدید ۱۵۷

۱۰۴- ملغی الاثر شدن حکم تخلیه ۱۵۸

۱۰۵- عدم حق تخلیه و مطالبه اجور با انتقال منافع مورد اجاره توسط ورثه مستأجر ۱۵۹

۱۰۶- تقاضای تخلیه به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها ۱۶۰

۱۰۷- استرداد قرض‌الحسنه در اختیار موجر پس از تخلیه و تسویه‌حساب ۱۶۲

۱۰۸- عدم قطع و زایل شدن رابطه و حقوق موجر و مستأجر پس از تخلیه ۱۶۳

۱۰۹- تخلیه کارکنان تعمیرگاه‌ها ۱۶۵

۱۱۰- رسیدگی دادگاه و اجرای حکم تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی ۱۶۵

۱۱۱- مطالبه اجاره‌بها یا اجرت المثل یا تخلیه از اموال فراریان ۱۶۸

۱۱۲- تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی توسط مالک یا ذی‌نفع ۱۷۰

۱۱۳- طرح دعاوی تخلیه و خلع‌ید توسط کمیته امداد امام ۱۷۱

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۷۳

۱- بهای خواسته در دعوی خلع‌ید غاصبانه یا استیجاری یا امانی ۱۷۵

۲- درخواست تخلیه احد از شرکا علیه مستأجر ملک مشاع ۱۷۵

۳- اثر تعهد مستأجر بر تخلیه ملک نزد بازپرس ۱۷۵

۴- اثر شرط افزایش اجاره‌بها در صورت عدم تخلیه ملک ۱۷۶

۵- جمع دعوای تخلیه ید از عین مستأجره و مطالبه اجرت‌المثل ۱۷۷

۶- درخواست تخلیه پس از ابلاغ اخطاریه بیش از یک بار به مستأجر برای پرداخت اجور ۱۷۷

۷- نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری دولت ۱۷۸

۸- تخلیه مورد اجاره به‌منظور احتیاج شخصی موجر ۱۷۸

۹- صدور حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت اجور در مهلت معوقه ۱۷۹

۱۰- حکم تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه یا بر بطلان دعوای خواهان ۱۸۰

۱۱- تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدید قرارداد ۱۸۰

۱۲- تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از پرداخت اجاره‌بها و وصول اجاره‌بهای مورد تخلف ۱۸۱

۱۳- تقاضای تخلیه مورد اجاره با انقضای مدت اجاره ۱۸۲

۱۴- توقیف عملیات اجرایی و منع صدور برگ اجرایی در خصوص تخلیه مورد اجاره ۱۸۲

۱۵- غیر مالی بودن دعوای تخلیه از اعیان مستأجره ۱۸۳

۱۶- هزینه دادرسی دعوی تخلیه عین مستأجره توأم با مطالبه اجور معوقه ۱۸۳

۱۷- تقاضای صدور اجراییه حکم تخلیه ظرف یک سال ۱۸۴

۱۸- تخلیه ملک مشاع ۱۸۴

۱۹- بی اثر بودن تعهد بر عدم دریافت حق سرقفلی در زمان تخلیه ۱۸۵

۲۰- تراضی طرفین در تعیین مال‌الاجاره ۱۸۶

۲۱- مرجع رسیدگی به تخلیه املاک استیجاری تحت سرپرستی دادگاه‌های انقلاب ۱۸۶

۲۲- تخلیه مورد اجاره مشاعی ۱۸۶

۲۳- تکلیف مستأجر در فسخ دادنامه تخلیه توسط مرجع بالاتر ۱۸۷

۲۴- قانون حاکم بر تخلیه انباری‌های جمع‌آوری و انبار کردن کالاها ۱۸۸

۲۵- درخواست تخلیه بعد از تعدیل اجاره‌بها ۱۸۸

۲۶- تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر توسط یکی از ورثه ۱۸۹

۲۷- درخواست تخلیه مستأجر سابق از مستأجر ثالث پس از انقضای مدت اجاره ۱۹۰

۲۸- صدور حکم تخلیه با تغییر شغل موقت و برای مدت کوتاه ۱۹۰

۲۹- درخواست تخلیه به علت تنظیم اجاره‌نامه بعد از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶- ۱۹۱

۳۰- درخواست تخلیه به علت انتقال سهم به شریک دیگر ۱۹۱

۳۱- تقاضای صدور اجراییه بر تخلیه از اداره ثبت ۱۹۲

۳۲- تقاضای تخلیه زمین‌های زراعی و کشاورزی ۱۹۳

۳۳- وجود مستحدثات در محل اجرای حکم تخلیه، خلع‌ید یا رفع تصرف ۱۹۴

۳۴- تخلیه ید از عین مستأجره و مطالبه اجرت‌المثل ۱۹۴

۳۵- هزینه دادرسی تخلیه و مطالبه اجور ۱۹۵

۳۶- دعوای خلع‌ید مالی ولی تخلیه غیر قانونی است ۱۹۶

۳۷- تخلیه و خلع‌ید مالی است یا غیرمالی ۱۹۶

دعاوی تخلیه در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۲۰۱

فصل اول- کلیات ۲۰۱

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۲۰۲

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۲۰۳

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۲۰۶

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۲۱۱

فصل ششم- تعمیرات ۲۱۲

قانون روابط موجر و مستأجر ۲۱۷

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۲۱۷

فصل دوم- سرقفلی ۲۱۸

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۲۲۰

مقررات اجاره در قانون مدنی ۲۲۵

فصل چهارم- در اجاره ۲۲۵

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۲۲۵

مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۲۳۰

مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۲۳۱

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۲۳۱

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۲۳۲

منابع و مآخذ ۲۳۳

Additional

وزن0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی تخلیـه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *