پرسش و پاسخ دعاوی تخلیه
پرسش و پاسخ دعاوی تخلیهپرسش و پاسخ دعاوی تخلیه

پرسش و پاسخ‌های دعاوی تخلیـه

290,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی تخلیه

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۰۸

توضیحات

 تخلیـه

 

تخلیه ملک و مطالبه خسارت

تخلیه ملک و مطالبه خسارت

پرسش و پاسخ‌های دعاوی تخلیـه

مقدمه.

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ..

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ..

دعاوی تخلیه در قوانین و مقررات قانونی..

قانون روابط موجر و مستأجر.

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

مقررات اجاره در قانون مدنی..

منابع و مآخذ..

 

فهرست جزئی

مقدمه.

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ..

حکم تخلیه در ملک انتقال شده و حدوث عیوب..

تخلیه ملک و مطالبه خسارت..

تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن تخلیه ملک

اعمال ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصی تخلیه اماکن استیجاری..

نحوه اقدام مستأجر در خصوص اعتراض به دستور دادگاه در تخلیه اماکن استیجاری..

دادخواهی از حکم تخلیه بدوی قطعی شده در دادگاه تجدیدنظر.

صلاحیت دادگاه ویژه در صدور حکم تخلیه و خلع‌ید.

جواز اظهارنظر دادرس در دو موضوع مرتبط تخلیه.

تغییر خواسته در غیر جلسه اول دادرسی در ارتباط با حکم تخلیه.

تنظیم سازش‌نامه توسط مدیر دفتر و اعتبار آن در دعوای تخلیه مورد اجاره

رسیدگی و اجرای حکم در خصوص دعوای تخلیه عین مستأجر توسط مالک مشاعی..

اختیار موجر در وصول چک یا سفته موضوع اجاره‌بها با اصل اجاره‌بها

اجازه تقدیم دادخواست تخلیه از سوی مالک عرصه.

عدم تخلیه ملک پس از انقضای مدت اجاره بدون استیذان در رضایت موجر.

انتقال مورد اجاره به غیر و درخواست تخلیه.

طریقه تخلیه اماکن آموزش و پرورش…

نحوه تخلیه در صورتی که مالک منافع خوانده است و مالک عرصه اداره اوقاف..

حکم صادره در خصوص تخلیه و اجور معوقه قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶٫

تخلیه مغازه‌ای که در سال ۱۳۶۸ به اجاره داده شده است..

تجویز انتقال منافع به غیر.

اثر عدم قید مهلت سه ماهه تخلیه در حکم دادگاه

تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی..

نحوه تخلیه ملکی که بدون اذن موجر به احد از وراث مستأجر انتقال داده شده

شرط پرداخت حق سرقفلی منوط به تخلیه عین مستأجره

دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون.

تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر.

قانون حاکم بر روابط موجر و مستأجری که آخرین قرارداد آن‌ها در سال ۱۳۷۷ منعقد شده است..

نقض دستور تخلیه ملک استیجاری..

تعلق حق کسب و پیشه و حکم تخلیه.

درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر.

عدم تخلیه ملک اجاری با تأدیه سرقفلی و پیش پرداخت آن.

تخلیه حق کسب و پیشه کمک دندان‌پزشکان تجربی..

حق مطالبه سرقفلی هنگام تخلیه.

تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت..

تخلیه عین مستأجره که با سند عادی به اجاره داده شده

تقاضای تخلیه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ درصورتی‌که قرارداد منطبق با قانون سال ۱۳۵۶ باشد.

احتساب ابتدای مهلت تخلیه طبق قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶٫

قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستأجر در دستور تخلیه.

صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند.

امکان تخلیه درصورتی‌که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود.

نحوه صدور حکم تخلیه درصورتی‌که مالک خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه نباشد.

پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد.

امکان حکم به پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجری که در مدت طولانی باعث رونق محل شده

تخلیه محل به استناد انقضای مدت اجاره

قانون حاکم بر تخلیه اماکن استیجاری..

رویه جاری جهت رسیدگی به درخواست تخلیه امکان استیجاری..

ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستأجره

آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه.

اثر عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

قانون حاکم بر قراردادهای عادی اجاره بدون رعایت ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرارداد استیجاری جهت صدور حکم تخلیه.

دستور تخلیه در مرجع قضائی..

مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی..

ادعای جعل در اجاره‌نامه و تأثیر آن بر تخلیه.

معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستأجر در انقضای مدت اجاره و تخلیه.

دستور تخلیه بدون احضار مستأجر و تطبیق مراتب..

تخلیه و پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز

تجدید بنای جزئی و تخلیه عین مستأجره

اشتباه دستور قضائی در تخلیه عین مستأجره

شراکت در بخشی از منافع مستأجره و صدق انتقال به غیر و تخلیه مورد اجاره

ادعای ورثه بر حق کسب و پیشه و تقاضای صدور حکم تخلیه.

مبدأ مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶٫

حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز در زمان تخلیه.

عدم جواز تأخیر در اجرای دستور تخلیه مورد اجاره

عدم تأدیه اجاره‌بها به خود موجر و اعمال ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

صرف‌نظر کردن از دعوا پس از صدور اجراییه به پرداخت حق کسب و پیشه در قبال.

پرداخت قرض‌الحسنه یا سرقفلی هنگام تخلیه.

درخواست تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه موجر پس از استرداد وجه.

تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه.

انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه.

تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا

نحوه تخلیه مستأجر مأذون به احداث بنا در عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره

قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی..

بررسی ادعای مستأجر مبنی بر اشتباه در صدور دستور تخلیه.

فسخ اجاره اول و تخلیه ید مستأجر دوم.

چگونگی رسیدگی به تخلیه مغازه پلمپ شده توسط شهرداری..

اخذ مبلغ معین مشروط به تخلیه مورد اجاره قبل از سر رسید.

نحوه اجرای حکم تخلیۀ محل سکونت سفرا

تعهد مالک جدید به استرداد ودیعه با قرض‌الحسنه جهت تخلیه عین مستأجره

درخواست تخلیه از طرف مستأجری که حق واگذاری نداشته.

استماع درخواست تخلیه از طرف مالک به علت تخلف مستأجر.

عدم صدور حکم تخلیه در صورت پرداخت مازاد بر اجور معوقه.

درخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط..

ورود ثالث به خواسته تخلیه از باب تعلق نصف سرقفلی..

عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت اجاره‌بها موجبی برای درخواست تخلیه.

واگذاری منافع مورد اجاره توسط شریک به شریک دیگر.

مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه.

عسر و حرج واحد آموزشی بعد از صدور رأی تخلیه.

صدور حکم تخلیه در صورت ارتکاب مستأجر به تخریب مورد اجاره

درخواست تخلیه از دادگاه به جای مراجعه به ثبت..

مسکوت موضوع سرقفلی و یا پیش پرداخت در سند رسمی اجاره

تخلیه و حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت..

تجویز انتقال منافع بدون تقدیم دادخواست تخلیه.

ارائه سند مالکیت برای تقاضای اجاره‌بها یا درخواست تخلیه.

دعوای سازمان دولتی به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت احتیاج شخصی..

عدم حضور مستأجر برای تنظیم سند رسمی اجاره به علت صدور حکم تخل

موکول تأدیه حق کسب و پیشه به تخلیه مورد اجاره

عدم وصول حق کسب و پیشه بعد از صدور حکم تخلیه.

مهلت صدور اجراییه مبنی بر تخلیه محل کسب..

مصادیق تعدی و تفریط جهت درخواست تخلیه از دادگاه

تلف مورد اجاره در جریان رسیدگی به دعوای مالک دایر بر تخلیه مستأجره

کفایت پروانه ساختمان یا گواهی شهرداری برای رسیدگی به دعوای تخلیه.

تقاضای اجراییه حکم تخلیه از طرف مالک جدید.

ملغی الاثر شدن حکم تخلیه.

عدم حق تخلیه و مطالبه اجور با انتقال منافع مورد اجاره توسط ورثه مستأجر.

تقاضای تخلیه به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها

استرداد قرض‌الحسنه در اختیار موجر پس از تخلیه و تسویه‌حساب..

عدم قطع و زایل شدن رابطه و حقوق موجر و مستأجر پس از تخلیه.

تخلیه کارکنان تعمیرگاه‌ها

رسیدگی دادگاه و اجرای حکم تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی..

مطالبه اجاره‌بها یا اجرت المثل یا تخلیه از اموال فراریان.

تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی توسط مالک یا ذی‌نفع.

طرح دعاوی تخلیه و خلع‌ید توسط کمیته امداد امام.

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ..

بهای خواسته در دعوی خلع‌ید غاصبانه یا استیجاری یا امانی..

درخواست تخلیه احد از شرکا علیه مستأجر ملک مشاع.

اثر تعهد مستأجر بر تخلیه ملک نزد بازپرس…

اثر شرط افزایش اجاره‌بها در صورت عدم تخلیه ملک…

جمع دعوای تخلیه ید از عین مستأجره و مطالبه اجرت‌المثل..

درخواست تخلیه پس از ابلاغ اخطاریه بیش از یک بار به مستأجر برای پرداخت اجور

نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری دولت..

تخلیه مورد اجاره به‌منظور احتیاج شخصی موجر.

صدور حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت اجور در مهلت معوقه.

حکم تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه یا بر بطلان دعوای خواهان.

تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدید قرارداد.

تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از پرداخت اجاره‌بها و وصول اجاره‌بهای مورد تخلف..

تقاضای تخلیه مورد اجاره با انقضای مدت اجاره

توقیف عملیات اجرایی و منع صدور برگ اجرایی در خصوص تخلیه مورد اجاره

غیر مالی بودن دعوای تخلیه از اعیان مستأجره

هزینه دادرسی دعوی تخلیه عین مستأجره توأم با مطالبه اجور معوقه.

تقاضای صدور اجراییه حکم تخلیه ظرف یک سال.

تخلیه ملک مشاع.

بی اثر بودن تعهد بر عدم دریافت حق سرقفلی در زمان تخلیه.

تراضی طرفین در تعیین مال‌الاجاره

مرجع رسیدگی به تخلیه املاک استیجاری تحت سرپرستی دادگاه‌های انقلاب..

تخلیه مورد اجاره مشاعی..

تکلیف مستأجر در فسخ دادنامه تخلیه توسط مرجع بالاتر.

قانون حاکم بر تخلیه انباری‌های جمع‌آوری و انبار کردن کالاها

درخواست تخلیه بعد از تعدیل اجاره‌بها

تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر توسط یکی از ورثه.

درخواست تخلیه مستأجر سابق از مستأجر ثالث پس از انقضای مدت اجاره

صدور حکم تخلیه با تغییر شغل موقت و برای مدت کوتاه

درخواست تخلیه به علت تنظیم اجاره‌نامه بعد از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶٫

درخواست تخلیه به علت انتقال سهم به شریک دیگر.

تقاضای صدور اجراییه بر تخلیه از اداره ثبت..

تقاضای تخلیه زمین‌های زراعی و کشاورزی..

وجود مستحدثات در محل اجرای حکم تخلیه، خلع‌ید یا رفع تصرف..

تخلیه ید از عین مستأجره و مطالبه اجرت‌المثل..

هزینه دادرسی تخلیه و مطالبه اجور

دعوای خلع‌ید مالی ولی تخلیه غیر قانونی است.

تخلیه و خلع‌ید مالی است یا غیرمالی..

دعاوی تخلیه در قوانین و مقررات قانونی..

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶٫

فصل اول- کلیات..

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن.

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه.

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت..

فصل ششم- تعمیرات..

قانون روابط موجر و مستأجر.

فصل اول- روابط موجر و مستأجر.

فصل دوم- سرقفلی..

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

مقررات اجاره در قانون مدنی..

فصل چهارم- در اجاره

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء

مبحث دوم- در اجاره حیوانات..

مبحث سوم- در اجاره اشخاص…

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر.

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل..

منابع و مآخذ.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی تخلیـه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X