تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

مجموعه قوانین آیین دادرسی

55,000 تومان

مقایسه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

فهرست صفحه

کتاب اول- در امور مدنی ۱۱

کلیات ۱۲

باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۱۳

فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۱۳

فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ۱۵

باب دوم- وکالت در دعاوی ۱۶

باب سوم- دادرسی نخستین ۲۰

فصل اول- دادخواست ۲۰

مبحث اول- تقدیم دادخواست ۲۰

مبحث دوم- شرایط دادخواست ۲۰

مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست ۲۱

مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست ۲۱

فصل دوم- بهای خواسته ۲۲

فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۲۳

مبحث اول- جریان دادخواست ۲۳

مبحث دوم- ابلاغ ۲۴

مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی ۲۷

فصل چهارم- جلسه دادرسی ۲۹

فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۳۱

فصل ششم- امور اتفاقی ۳۱

مبحث اول- تأمین خواسته ۳۱

۱- درخواست تأمین ۳۱

۲- اقسام تأمین ۳۳

مبحث دوم- ورود شخص ثالث ۳۴

مبحث سوم- جلب شخص ثالث ۳۵

مبحث چهارم- دعوای متقابل ۳۶

مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی ۳۶

فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه ۳۷

مبحث اول- تأمین دلیل ۳۷

مبحث دوم- اظهارنامه ۳۸

فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۳۸

فصل نهم- سازش و درخواست آن ۴۲

مبحث اول- سازش ۴۲

مبحث دوم- درخواست سازش ۴۲

فصل دهم- رسیدگی به دلایل ۴۳

مبحث اول- کلیات ۴۳

مبحث دوم- اقرار ۴۴

مبحث سوم- اسناد ۴۵

الف- مواد عمومی ۴۵

ب- انکار و تردید ۴۶

ج- ادعای جعلیت ۴۷

د- رسیدگی به صحت و اصالت سند ۴۸

مبحث چهارم- گواهی ۴۹

مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی ۵۲

مبحث ششم- رجوع به کارشناس ۵۳

مبحث هفتم- سوگند ۵۵

مبحث هشتم- نیابت قضایی ۵۸

فصل یازدهم- رأی ۵۸

مبحث اول- صدور و انشای رأی ۵۸

مبحث دوم- ابلاغ رأی ۵۹

مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی ۶۰

مبحث چهارم- واخواهی ۶۰

مبحث پنجم- تصحیح رأی ۶۱

مبحث ششم- دادرسی فوری ۶۲

باب چهارم- تجدیدنظر ۶۳

فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ۶۳

فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر ۶۴

فصل سوم- مهلت تجدیدنظر ۶۵

فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی ۶۵

فصل پنجم- جهات تجدیدنظر ۶۷

باب پنجم- فرجام‌خواهی ۷۰

فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی ۷۰

مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام ۷۰

مبحث دوم- موارد نقض ۷۱

مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی ۷۲

مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی ۷۳

مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی ۷۵

مبحث ششم- اقدامات پس از نقض ۷۵

مبحث هفتم- فرجام تبعی ۷۷

فصل دوم- اعتراض شخص ثالث ۷۷

فصل سوم- اعاده دادرسی ۷۹

مبحث اول- جهات اعاده دادرسی ۷۹

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۷۹

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۸۰

باب ششم- مواعد ۸۲

فصل اول- تعیین و حساب مواعد ۸۲

فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد ۸۲

باب هفتم- داوری ۸۳

باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۹۰

فصل اول- هزینه دادرسی ۹۰

فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی ۹۱

باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۹۲

فصل اول- کلیات ۹۲

فصل دوم- خسارات ۹۳

فصل سوم- مستثنیات دین ۹۳

سایر مقررات ۹۴

قانون شوراهای حل اختلاف ۹۵

مبحث اول: مقررات عمومی ۹۶

مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب ۹۶

مبحث سوم: شرایط عضویت ۹۶

مبحث چهارم: صلاحیت شورا ۹۷

مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا ۹۹

مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی ۹۹

مبحث هفتم- سایر مقررات ۱۰۰

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۰۳

بخش اول- تشکیلات ۱۰۴

بخش دوم- آیین دادرسی ۱۰۶

فصل اول- صلاحیت ۱۰۶

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی ۱۰۷

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی ۱۰۷

اول– دادخواست ۱۰۷

دوم- دستور موقت ۱۱۲

سوم- رسیدگی و صدور رأی ۱۱۳

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۱۱۸

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی ۱۲۰

بخش سوم- اعاده دادرسی ۱۲۴

بخش چهارم- اجرای احکام ۱۲۵

بخش پنجم- سایر مقررات ۱۲۸

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۰

بخش اول- کلیات ۱۳۱

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ۱۳۱

فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی ۱۳۲

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۱۳۴

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن ۱۳۵

فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان ۱۳۵

فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان ۱۴۲

فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس ۱۴۹

مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن ۱۴۹

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس ۱۵۵

فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ۱۵۶

فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان ۱۶۶

مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم ۱۶۶

مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان ۱۷۳

فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی ۱۷۶

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ۱۸۶

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان ۱۹۰

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ۱۹۱

بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی ۱۹۳

فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۱۹۳

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات ۱۹۸

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ۲۰۰

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی ۲۰۰

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۲۰۵

مبحث سوم- صدور رأی ۲۰۸

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک ۲۱۰

مبحث اول- مقدمات رسیدگی ۲۱۰

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۲۱۲

مبحث سوم- صدور رأی ۲۱۴

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی ۲۱۴

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان ۲۱۵

مبحث اول- تشکیلات ۲۱۵

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۲۱۶

فصل هفتم- احاله ۲۱۷

فصل هشتم- رد دادرس ۲۱۸

بخش چهارم- اعتراض به آراء ۲۱۹

فصل اول- کلیات ۲۱۹

فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ۲۲۳

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور ۲۲۶

فصل چهارم- اعاده دادرسی ۲۳۰

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ۲۳۲

فصل اول- کلیات ۲۳۲

فصل دوم- اجرای مجازات حبس ۲۳۸

فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی ۲۴۳

فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری ۲۴۵

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط ۲۴۷

بخش ششم- هزینه دادرسی ۲۴۹

بخش هفتم- سایرمقررات ۲۵۰

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۲۵۳

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۲۶۱

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

برچسب:
وزن0.3 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

جیبی

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانین آیین دادرسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.