تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

قانون مجازات اسلامی نمودار درختی ( چاپ ششم)

شناسه محصول: 700/3 دسته: ,

65,000 تومان

مقایسه

فهرست کلی صفحه

کتاب اول –  کلیات ۱۳

بخش اول- مواد عمومی ۱۳

بخش دوم- مجازات‌ها ۱۸

بخش سوم- جرائم ۶۱

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۶۹

بخش پنجم-  ادله اثبات در امور کیفری ۷۵

کتاب دوم-  حدود ۸۹

بخش اول- مواد عمومی ۸۹

بخش دوم- جرائم موجب حد ۹۰

کتاب سوم-  قصاص ۱۰۷

بخش اول- مواد عمومی ۱۰۷

بخش دوم- قصاص نفس ۱۳۲

بخش سوم- قصاص عضو ۱۳۳

بخش چهارم- اجرای قصاص ۱۴۰

کتاب چهارم-  دیات ۱۴۹

بخش اول- مواد عمومی ۱۴۹

بخش دوم- مقادیر دیه ۱۷۵

کتاب پنجم- تعزیرات ۲۱۷

قانون جرایم رایانه ای ۲۸۷

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۲۸۷

بخش سوم- سایر مقررات ۳۰۲

قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۳۰۵

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ۳۱۳

آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۳۱۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۳۲۹

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ۳۳۵

فهرست جزیی صفحه

کتاب اول –  کلیات ۱۳

بخش اول – مواد عمومی ۱۳

فصل اول – تعاریف ۱۳

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان ۱۳

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ۱۶

فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری ۱۷

بخش دوم- مجازات‌ها ۱۸

فصل اول- مجازات‌های اصلی ۱۸

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۲۴

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۲۸

فصل پنجم- تعویق صدور حکم ۳۳

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات ۳۶

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی ۳۹

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط ۴۰

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس ۴۲

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ۴۹

فصل یازدهم- سقوط مجازات ۵۴

مبحث اول- عفو ۵۴

مبحث دوم- نسخ قانون ۵۴

مبحث سوم- گذشت شاکی ۵۴

مبحث چهارم- مرور زمان ۵۶

مبحث پنجم- توبه مجرم ۵۹

مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۶۱

بخش سوم- جرائم ۶۱

فصل اول- شروع به جرم ۶۱

فصل دوم- شرکت در جرم ۶۲

فصل سوم- معاونت در جرم ۶۳

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ۶۵

فصل پنجم- تعدّد جرم ۶۵

فصل ششم- تکرار جرم ۶۸

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۶۹

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری ۶۹

فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری ۷۰

بخش پنجم-  ادله اثبات در امور کیفری ۷۵

فصل اول- مواد عمومی ۷۵

فصل سوم- شهادت ۷۸

فصل چهارم- سوگند ۸۳

فصل پنجم- علم قاضی ۸۵

کتاب دوم-  حدود ۸۹

بخش اول- مواد عمومی ۸۹

بخش دوم- جرائم موجب حد ۹۰

فصل اول- زنا ۹۰

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه ۹۳

فصل سوم- قوّادی ۹۴

فصل چهارم- قذف ۹۵

فصل پنجم- سبّ نبی ۹۹

فصل ششم- مصرف مسکر ۹۹

فصل هشتم- محاربه ۱۰۳

کتاب سوم-  قصاص ۱۰۷

بخش اول- مواد عمومی ۱۰۷

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ۱۰۷

فصل دوم- تداخل جنایات ۱۱۰

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص ۱۱۲

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت ۱۱۶

فصل پنجم- صاحب حق قصاص ۱۲۴

فصل ششم- شرکت در جنایت ۱۲۸

فصل هفتم- اکراه در جنایت ۱۳۰

بخش دوم- قصاص نفس ۱۳۲

بخش سوم- قصاص عضو ۱۳۳

فصل اول- موجب قصاص عضو ۱۳۳

فصل دوم- شرایط قصاص عضو ۱۳۵

بخش چهارم- اجرای قصاص ۱۴۰

فصل اول- مواد عمومی ۱۴۰

فصل دوم- اجرای قصاص نفس ۱۴۵

فصل سوم- اجرای قصاص عضو ۱۴۶

کتاب چهارم-  دیات ۱۴۹

بخش اول- مواد عمومی ۱۴۹

فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ۱۴۹

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۱۵۰

فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه ۱۵۲

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه ۱۵۸

فصل ششم- موجبات ضمان ۱۵۹

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۱۷۲

بخش دوم- مقادیر دیه ۱۷۵

فصل اول- دیه نفس ۱۷۵

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۱۷۷

فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۱۸۱

مبحث اول- دیه مو ۱۸۱

مبحث دوم- دیه چشم ۱۸۳

مبحث سوم- دیه بینی ۱۸۴

مبحث چهارم- دیه لاله گوش ۱۸۶

مبحث پنجم- دیه لب ۱۸۷

مبحث ششم- دیه زبان ۱۸۸

مبحث هفتم- دیه دندان ۱۸۹

مبحث هشتم- دیه گردن ۱۹۲

مبحث نهم- دیه فک ۱۹۲

مبحث دهم- دیه دست و پا ۱۹۳

مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۱۹۷

مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۱۹۸

مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه ۱۹۹

مبحث پانزدهم- دیه پستان ۲۰۱

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ۲۰۱

فصل پنجم- دیه مقرّر منافع ۲۰۳

مبحث اول- دیه عقل ۲۰۳

مبحث دوم- دیه شنوایی ۲۰۴

مبحث چهارم- دیه بویایی ۲۰۶

مبحث پنجم- دیه چشایی ۲۰۶

مبحث ششم- دیه صوت و گویایی ۲۰۷

مبحث هفتم- دیه سایر منافع ۲۰۸

فصل ششم- دیه جراحات ۲۰۸

فصل هفتم- دیه جنین ۲۱۲

فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت ۲۱۴

کتاب پنجم- تعزیرات ۲۱۷

فصل اول- جرائم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۲۱۷

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به ۲۲۰

مقامات داخلی ۲۲۰

فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۲۲۱

فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب ۲۲۲

فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۲۲۳

فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی ۲۲۹

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۲۳۰

فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل ۲۳۴

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۲۳۵

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۲۳۹

فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری ۲۴۴

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۲۴۷

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۲۴۷

فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۲۵۱

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۲۵۱

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ۲۵۲

فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال ۲۵۲

فصل هجدهم- جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی ۲۵۸

فصل نوزدهم- جرائم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۲۶۰

فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۲۶۲

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر ۲۶۲

فصل بیست و دوم-  تهدید و اکراه ۲۶۷

فصل بیست و سوم- ورشکستگی ۲۶۸

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت ۲۶۸

فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۲۶۹

فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۲۷۳

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۲۷۵

فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی و قماربازی و ولگردی ۲۷۷

فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ۲۸۰

قانون جرایم رایانه ای ۲۸۷

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۲۸۷

فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۲۸۷

مبحث یکم- دسترسی غیر مجاز ۲۸۷

مبحث دوم- شنود غیرمجاز ۲۸۷

مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای ۲۸۷

فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۲۸۹

مبحث یکم- جعل رایانه‌ای ۲۸۹

مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۲۹۰

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۲۹۱

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۲۹۲

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۲۹۴

فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص ۲۹۵

فصل هفتم- سایر جرایم ۳۰۰

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها ۳۰۰

بخش سوم- سایر مقررات ۳۰۲

قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۳۰۵

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ۳۱۳

آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۳۱۷

الف) اقامت اجباری در محل معین ۳۱۷

ب) منع از اقامت در محل یا محل‌های معین ۳۲۰

پ) منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ۳۲۰

ت) انفصال از خدمات دولتی و عمومی ۳۲۱

ث) منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ۳۲۱

ج) منع از داشتن دسته‌چک و یا اصدار اسناد تجارتی ۳۲۲

چ) منع از حمل سلاح ۳۲۳

ح) منع خروج اتباع ایران از کشور ۳۲۳

خ) اخراج اتباع خارجی از کشور ۳۲۴

د) الزام محکوم‌به خدمات عمومی ۳۲۴

ذ) منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی یا اجتماعی ۳۲۴

ر) توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ۳۲۵

ز) الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین ۳۲۵

ژ) الزام به تحصیل ۳۲۶

س) انتشار حکم محکومیت قطعی ۳۲۶

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۳۲۹

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ۳۳۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۳۳۵

برچسب:
وزن0.25 kg
نویسنده

حسین زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

جیبی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

کتاب اول –  کلیات ۱۳

بخش اول- مواد عمومی ۱۳

بخش دوم- مجازات‌ها ۱۸

بخش سوم- جرائم ۶۱

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۶۹

بخش پنجم-  ادله اثبات در امور کیفری ۷۵

کتاب دوم-  حدود ۸۹

بخش اول- مواد عمومی ۸۹

بخش دوم- جرائم موجب حد ۹۰

کتاب سوم-  قصاص ۱۰۷

بخش اول- مواد عمومی ۱۰۷

بخش دوم- قصاص نفس ۱۳۲

بخش سوم- قصاص عضو ۱۳۳

بخش چهارم- اجرای قصاص ۱۴۰

کتاب چهارم-  دیات ۱۴۹

بخش اول- مواد عمومی ۱۴۹

بخش دوم- مقادیر دیه ۱۷۵

کتاب پنجم- تعزیرات ۲۱۷

قانون جرایم رایانه ای ۲۸۷

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۲۸۷

بخش سوم- سایر مقررات ۳۰۲

قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۳۰۵

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ۳۱۳

آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۳۱۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۳۲۹

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ۳۳۵

فهرست جزیی صفحه

کتاب اول –  کلیات ۱۳

بخش اول – مواد عمومی ۱۳

فصل اول – تعاریف ۱۳

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان ۱۳

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ۱۶

فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری ۱۷

بخش دوم- مجازات‌ها ۱۸

فصل اول- مجازات‌های اصلی ۱۸

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۲۴

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۲۸

فصل پنجم- تعویق صدور حکم ۳۳

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات ۳۶

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی ۳۹

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط ۴۰

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس ۴۲

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ۴۹

فصل یازدهم- سقوط مجازات ۵۴

مبحث اول- عفو ۵۴

مبحث دوم- نسخ قانون ۵۴

مبحث سوم- گذشت شاکی ۵۴

مبحث چهارم- مرور زمان ۵۶

مبحث پنجم- توبه مجرم ۵۹

مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۶۱

بخش سوم- جرائم ۶۱

فصل اول- شروع به جرم ۶۱

فصل دوم- شرکت در جرم ۶۲

فصل سوم- معاونت در جرم ۶۳

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ۶۵

فصل پنجم- تعدّد جرم ۶۵

فصل ششم- تکرار جرم ۶۸

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۶۹

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری ۶۹

فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری ۷۰

بخش پنجم-  ادله اثبات در امور کیفری ۷۵

فصل اول- مواد عمومی ۷۵

فصل سوم- شهادت ۷۸

فصل چهارم- سوگند ۸۳

فصل پنجم- علم قاضی ۸۵

کتاب دوم-  حدود ۸۹

بخش اول- مواد عمومی ۸۹

بخش دوم- جرائم موجب حد ۹۰

فصل اول- زنا ۹۰

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه ۹۳

فصل سوم- قوّادی ۹۴

فصل چهارم- قذف ۹۵

فصل پنجم- سبّ نبی ۹۹

فصل ششم- مصرف مسکر ۹۹

فصل هشتم- محاربه ۱۰۳

کتاب سوم-  قصاص ۱۰۷

بخش اول- مواد عمومی ۱۰۷

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ۱۰۷

فصل دوم- تداخل جنایات ۱۱۰

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص ۱۱۲

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت ۱۱۶

فصل پنجم- صاحب حق قصاص ۱۲۴

فصل ششم- شرکت در جنایت ۱۲۸

فصل هفتم- اکراه در جنایت ۱۳۰

بخش دوم- قصاص نفس ۱۳۲

بخش سوم- قصاص عضو ۱۳۳

فصل اول- موجب قصاص عضو ۱۳۳

فصل دوم- شرایط قصاص عضو ۱۳۵

بخش چهارم- اجرای قصاص ۱۴۰

فصل اول- مواد عمومی ۱۴۰

فصل دوم- اجرای قصاص نفس ۱۴۵

فصل سوم- اجرای قصاص عضو ۱۴۶

کتاب چهارم-  دیات ۱۴۹

بخش اول- مواد عمومی ۱۴۹

فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ۱۴۹

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۱۵۰

فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه ۱۵۲

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه ۱۵۸

فصل ششم- موجبات ضمان ۱۵۹

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۱۷۲

بخش دوم- مقادیر دیه ۱۷۵

فصل اول- دیه نفس ۱۷۵

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۱۷۷

فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۱۸۱

مبحث اول- دیه مو ۱۸۱

مبحث دوم- دیه چشم ۱۸۳

مبحث سوم- دیه بینی ۱۸۴

مبحث چهارم- دیه لاله گوش ۱۸۶

مبحث پنجم- دیه لب ۱۸۷

مبحث ششم- دیه زبان ۱۸۸

مبحث هفتم- دیه دندان ۱۸۹

مبحث هشتم- دیه گردن ۱۹۲

مبحث نهم- دیه فک ۱۹۲

مبحث دهم- دیه دست و پا ۱۹۳

مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۱۹۷

مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۱۹۸

مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه ۱۹۹

مبحث پانزدهم- دیه پستان ۲۰۱

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ۲۰۱

فصل پنجم- دیه مقرّر منافع ۲۰۳

مبحث اول- دیه عقل ۲۰۳

مبحث دوم- دیه شنوایی ۲۰۴

مبحث چهارم- دیه بویایی ۲۰۶

مبحث پنجم- دیه چشایی ۲۰۶

مبحث ششم- دیه صوت و گویایی ۲۰۷

مبحث هفتم- دیه سایر منافع ۲۰۸

فصل ششم- دیه جراحات ۲۰۸

فصل هفتم- دیه جنین ۲۱۲

فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت ۲۱۴

کتاب پنجم- تعزیرات ۲۱۷

فصل اول- جرائم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۲۱۷

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به ۲۲۰

مقامات داخلی ۲۲۰

فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۲۲۱

فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب ۲۲۲

فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۲۲۳

فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی ۲۲۹

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۲۳۰

فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل ۲۳۴

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۲۳۵

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۲۳۹

فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری ۲۴۴

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۲۴۷

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۲۴۷

فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۲۵۱

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۲۵۱

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ۲۵۲

فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال ۲۵۲

فصل هجدهم- جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی ۲۵۸

فصل نوزدهم- جرائم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۲۶۰

فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۲۶۲

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر ۲۶۲

فصل بیست و دوم-  تهدید و اکراه ۲۶۷

فصل بیست و سوم- ورشکستگی ۲۶۸

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت ۲۶۸

فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۲۶۹

فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۲۷۳

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۲۷۵

فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی و قماربازی و ولگردی ۲۷۷

فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ۲۸۰

قانون جرایم رایانه ای ۲۸۷

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۲۸۷

فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۲۸۷

مبحث یکم- دسترسی غیر مجاز ۲۸۷

مبحث دوم- شنود غیرمجاز ۲۸۷

مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای ۲۸۷

فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۲۸۹

مبحث یکم- جعل رایانه‌ای ۲۸۹

مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۲۹۰

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۲۹۱

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۲۹۲

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۲۹۴

فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص ۲۹۵

فصل هفتم- سایر جرایم ۳۰۰

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها ۳۰۰

بخش سوم- سایر مقررات ۳۰۲

قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۳۰۵

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ۳۱۳

آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۳۱۷

الف) اقامت اجباری در محل معین ۳۱۷

ب) منع از اقامت در محل یا محل‌های معین ۳۲۰

پ) منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ۳۲۰

ت) انفصال از خدمات دولتی و عمومی ۳۲۱

ث) منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ۳۲۱

ج) منع از داشتن دسته‌چک و یا اصدار اسناد تجارتی ۳۲۲

چ) منع از حمل سلاح ۳۲۳

ح) منع خروج اتباع ایران از کشور ۳۲۳

خ) اخراج اتباع خارجی از کشور ۳۲۴

د) الزام محکوم‌به خدمات عمومی ۳۲۴

ذ) منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی یا اجتماعی ۳۲۴

ر) توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ۳۲۵

ز) الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین ۳۲۵

ژ) الزام به تحصیل ۳۲۶

س) انتشار حکم محکومیت قطعی ۳۲۶

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۳۲۹

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ۳۳۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۳۳۵

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قانون مجازات اسلامی نمودار درختی ( چاپ ششم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.