20 % تخفیف
محشای قانون ثبت
محشای قانون ثبتمحشای قانون ثبت

محشای قانون ثبت اسناد و املاک جلد دو

85,000 تومان 68,000 تومان

عنوان کتاب: محشای قانون ثبت اسناد و املاک – جلد دوم

مؤلف: حسین سالاری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۵۰۶

توضیحات

فهرست صفحه

باب سوم- ثبت اسناد ۱۱

فصل اول- مواد عمومی ۱۷

‌ماده ۴۶ ۱۷

آراء وحدت رویه ۲۶

نظریات مشورتی ۲۷

رویه‌های قضائی ۳۲

نشست‌های قضائی ۳۳

قوانین مرتبط ۳۴

‌ماده ۴۷ ۴۴

آراء وحدت رویه ۴۸

نظریات مشورتی ۴۸

رویه های قضائی ۵۰

ماده ۴۸ ۵۲

آراء وحدت رویه ۶۸

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۶۹

نظریات مشورتی ۷۱

نشست‌های قضائی ۷۳

رویه‌های قضائی ۷۶

قوانین مرتبط ۷۷

ماده ۴۹ ۸۸

ماده ۵۰ ۹۴

قوانین مرتبط ۹۸

‌ماده ۵۱ ۱۰۴

‌ماده ۵۲ ۱۰۴

‌ماده ۵۳ ۱۰۵

نظریه مشورتی ۱۰۶

‌قوانین مرتبط ۱۰۶

ماده ۵۴ ۱۰۸

‌ماده ۵۵ ۱۰۹

قوانین مرتبط ۱۰۹

‌ماده ۵۶ ۱۱۰

قوانین مرتبط ۱۱۰

‌ماده ۵۷ ۱۱۲

از آراء و نظریات کمیسیون وحدت‌رویه کانون سردفتران و دفتریاران ۱۱۳

‌قوانین مرتبط ۱۱۴

‌ماده ۵۸ ۱۱۶

قوانین مرتبط ۱۱۶

اشخاص ممنوع از شهادت ۱۱۷

‌ماده ۵۹ ۱۱۷

‌ماده ۶۰ ۱۱۸

‌قوانین مرتبط ۱۱۸

‌ماده ۶۱ ۱۱۹

قوانین مرتبط ۱۲۱

‌ماده ۶۲ ۱۳۰

‌ماده ۶۳ ۱۳۱

قوانین مرتبط ۱۳۱

‌ماده ۶۴ ۱۳۳

‌ماده ۶۵ ۱۳۴

‌ماده ۶۶ ۱۳۶

‌ماده ۶۷ ۱۳۷

‌ماده ۶۸ ۱۳۸

قوانین مرتبط ۱۳۸

‌ماده ۶۹ ۱۴۰

نظریه مشورتی ۱۴۰

قوانین مرتبط ۱۴۰

‌فصل دوم- آثار ثبت اسناد ۱۴۲

۱ سند یا رسمی است یا عادی ۱۴۲

‌ماده ۷۰ ۱۴۵

قوانین مرتبط ۱۵۸

‌ماده ۷۱ ۱۶۵

‌ماده ۷۲ ۱۶۶

‌ماده ۷۳ ۱۶۹

‌ماده ۷۴ ۱۷۱

قوانین مرتبط ۱۷۲

‌فصل سوم- در امانت اسناد ۱۷۶

‌ماده ۷۵ ۱۷۶

‌ماده ۷۶ ۱۷۶

‌ماده ۷۷ ۱۷۶

‌ماده ۷۸ ۱۷۶

‌ماده ۷۹ ۱۷۷

‌ماده ۸۰ ۱۷۷

‌باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی ۱۷۹

‌ماده ۸۱ ۱۷۹

‌ماده ۸۲ ۱۸۰

‌ماده ۸۳ ۱۸۰

‌ماده ۸۴ ۱۸۰

ماده ۸۵ ۱۸۱

‌ماده ۸۶ ۱۸۱

‌ماده ۸۷ ۱۸۴

‌ماده ۸۸ ۱۸۴

‌ماده ۸۹ (اصلاحی ۵/۹/۱۳۲۱) ۱۸۵

‌ماده ۹۰ ۱۸۵

‌ماده ۹۱ ۱۸۵

‌قوانین مرتبط ۱۸۵

باب پنجم- اجرا مفاد اسناد رسمی ۲۱۵

‌ماده ۹۲ ۲۱۵

آراء وحدت رویه ۲۱۷

نظریات مشورتی ۲۱۸

قوانین مرتبط ۲۱۸

ماده۹۳ ۲۲۱

ماده ۹۴(مصوب ۱۳۱۰-منسوخه) ۲۲۳

ماده ۹۵ ۲۲۳

‌ماده ۹۶ ۲۲۴

‌ماده ۹۶ ۲۲۴

ماده ۹۷ ۲۲۴

‌ماده ۹۷ ۲۲۴

ماده ۹۸ ۲۲۵

‌ماده ۹۹ ۲۲۶

‌باب ششم- جرائم و مجازات ۲۷۵

‌ماده ۱۰۰ ۲۷۵

قوانین مرتبط ۲۸۲

‌ماده ۱۰۱ ۲۸۵

قوانین مرتبط ۲۸۶

‌ماده ۱۰۲ ۲۸۸

قوانین مرتبط ۲۸۸

‌ماده ۱۰۳ ۲۸۹

قوانین مرتبط ۲۹۰

‌ماده ۱۰۴ ۲۹۱

‌ماده ۱۰۵ ۲۹۱

آراء وحدت رویه ۲۹۳

نظریات مشورتی ۲۹۳

رویه‌های قضائی ۲۹۳

‌قوانین مرتبط ۲۹۴

‌ماده ۱۰۶ ۲۹۶

نظریات مشورتی ۲۹۷

ماده ۱۰۷ ۲۹۸

نظریات مشورتی ۲۹۸

رویه‌های قضائی ۲۹۸

‌ماده ۱۰۸ ۳۰۰

‌ماده ۱۰۹ ۳۰۳

آراء وحدت رویه ۳۰۶

نظریات مشورتی ۳۰۷

نشست‌های قضائی ۳۰۸

رویه‌های قضائی ۳۰۹

ماده ۱۱۰ ۳۱۱

‌ماده ۱۱۱ ۳۱۱

‌ماده ۱۱۱ مکرر (الحاقی ۷/۵/۱۳۱۲) ۳۱۲

‌ماده ۱۱۲ ۳۱۲

‌ماده ۱۱۳ ۳۱۲

‌ماده ۱۱۴ ۳۱۲

قوانین مرتبط ۳۱۳

‌ماده ۱۱۵ ۳۱۴

‌ماده ۱۱۶ ۳۱۴

‌ ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۷/۵/۱۳۱۲) ۳۱۵

آراء وحدت رویه‌ ۳۲۰

نظریات مشورتی ۳۲۰

نشست‌های قضائی ۳۲۱

رویه‌های قضائی ۳۲۲

‌باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک ۳۲۵

‌ماده ۱۱۸ ۳۲۵

‌قوانین مرتبط ۳۲۵

‌ماده ۱۱۹ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) ۳۳۰

قوانین مرتبط ۳۳۲

‌ماده ۱۲۰ ۳۳۳

‌قوانین مرتبط ۳۳۴

ماده ۱۲۱ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) ۳۳۷

‌ماده ۱۲۲ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) ۳۳۷

‌ماده ۱۲۳ (اصلاحی ۱۵/۸/۱۳۸۴) ۳۳۹

قوانین مرتبط ۳۴۶

‌ماده ۱۲۴ (اصلاحی ۱۵/۸/۱۳۸۴) ۳۵۶

‌ماده ۱۲۵ ۳۶۰

‌ماده ۱۲۶ ۳۶۰

‌ماده ۱۲۷ ۳۶۱

‌ماده ۱۲۸ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) ۳۶۱

‌ماده ۱۲۹ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) ۳۶۱

‌ماده ۱۳۰ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) ۳۶۲

‌ماده ۱۳۱ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) ۳۶۲

قوانین مرتبط ۳۶۴

‌ماده ۱۳۲ (اصلاحی ۱۵/۸/۱۳۸۴) ۳۶۶

‌ماده ۱۳۳ ۳۶۶

نظریات مشورتی ۳۶۶

از مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی ۳۶۶

‌ماده ۱۳۴ ۳۶۷

‌ماده ۱۳۵ ۳۶۷

ماده ۱۳۵ منسوخه ۳۶۷

‌ماده ۱۳۶ ۳۶۸

‌باب هشتم- مواد مخصوصه ۳۷۰

‌ماده ۱۳۷ ۳۷۰

‌ماده ۱۳۸ ۳۷۰

قوانین مرتبط ۳۷۱

‌ماده ۱۳۹ ۳۷۴

‌ماده ۱۴۰ ۳۷۴

‌ماده ۱۴۱ ۳۷۵

‌قوانین مرتبط ۳۷۵

ماده ۱۴۲(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۳۷۷

قوانین مرتبط ۳۷۸

ماده ۱۴۳(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۳۸۰

ماده ۱۴۴(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۳۸۲

‌قوانین مرتبط ۳۸۲

ماده ۱۴۵(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۳۸۵

قوانین مرتبط ۳۸۶

ماده ۱۴۶(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۳۸۹

‌ماده ۱۴۷ ۳۹۰

آراء وحدت رویه ۳۹۵

نظریات مشورتی ۳۹۶

ماده ۱۴۸ ۴۰۳

آراء وحدت رویه ‌ ۴۰۹

نظریات مشورتی ۴۰۹

قوانین مرتبط ۴۱۰

ماده ۱۴۹ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۴۲۸

قوانین مرتبط ۴۳۱

ماده ۱۵۰ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۴۳۳

قوانین مرتبط ۴۳۴

ماده ۱۵۱(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۴۴۷

ماده ۱۵۲(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۴۴۹

ماده ۱۵۳(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۴۴۹

قوانین مرتبط ۴۴۹

ماده ۱۵۴(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۶۵) ۴۵۴

آراء وحدت رویه ۴۶۰

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۴۶۰

نظریات مشورتی ۴۶۳

قوانین مرتبط ۴۶۹

ماده ۱۵۵(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۵۰۶

ماده ۱۵۶ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۵۰۶

قوانین مرتبط ۵۰۸

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور  مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ۵۰۸

تعاریف ۵۰۸

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۱۳

ماده ۱۵۷(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ۵۲۱

آیین‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ املاک‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۱۷ با اصلاحات‌ ۸/۱۱/۱۳۸۰ ۵۲۱

ضمائم ۵۵۶

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴ ۵۵۶

بندهای کاربردی از مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی ۵۹۴

منابع ۶۳۰

الف) کتب و مقالات ۶۳۰

ب) فرهنگ‌نامه‌ها ۶۳۹

پ) جزوه‌ها ۶۴۰

ت) قوانین ۶۴۱

ث) آیین‌نامه‌ها ۶۴۳

ج) آراء وحدت رویه ۶۴۵

چ)نظریات مشورتی ۶۴۶

Additional

وزن0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “محشای قانون ثبت اسناد و املاک جلد دو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *