نفقه
نفقه

دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاه‌ها

270,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب : ۱۵

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاه‌ها

معرفی و نمونه دادخواست دعوای نفقه.

معرفی دعوای مطالبه نفقه.

مبحث اول- مفهوم نفقه و شرایط پرداخت آن..

مبحث دوم- شرایط پرداخت نفقه در موارد خاص…

مبحث سوم- ضمانت اجراهای وصول نفقه.

مبحث چهارم- صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی..

دعاوی نفقه در آرای دیوان‌‌عالی کشور.

مبحث اول- آرای وحدت رویه دیوان‌‌عالی کشور.

احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و … قابل تجدیدنظر نیست.

مبحث دوم- آرای شعب دیوان‌‌عالی کشور.

اثبات زوجیت قبل از مطالبه نفقه.

عدم پرداخت نفقه به دلیل امتناع زوجه از سکونت در منزل زوج.

مطالبه تمکین و تاخیر در دادن نفقه قبل از هم منزل و معاشر شدن با زوجه.

شروط اجبار زوج به طلاق.

نفقه گذشته شامل موردی که مادر اطفال نفقه آن‌ها را مطالبه می‌نمایند نیست.

اختصاص تعیین نحله یا اجرت‌المثل به طلاق به درخواست زوج.

تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانونی راجع به اجرت المثل یا نحله

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه.

لزوم محاسبه نفقه به وجه رایج کشور حتی در مورد زوجین ساکن خارج از کشور

استقرار نفقه با تداوم زوجیت و با حصول شرایط قانونی.

عدم صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد در دعوا راجع به مطالبه نفقه.

طلاق به درخواست زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه.

عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت..

عدم پرداخت اجرت المثل و نحله در فرض وجود شرط تنصیف..

ارتباط دعوای نفقه با درخواست طلاق.

دعوای نفقه در آرای دادگاه‌ها.

تکلیف قاضی درارجاع به داوری در دعوای طلاق به درخواست زوجه.

رأی شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی خانواده تهران.

اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک..

رأی شعبه ۲۷۵ دادگاه عموی خانواده تهران.

تهیه مسکن مناسب شرط الزام به تمکین.

رابطۀ تمکین و نفقه

زندگی مشترک زوجین اماره است بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج.

عدم اثبات دعوا با شهادت دو زن.

عدم تعلق مسکن به زوج ناشزه

معیار دادگاه در تعیین میزان نفقه.

نفقه فرع بر تمکین است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه.

رشد ، شرط مطالبه نفقه فرزند از پدر

اصل بر پرداخت نفقه در طول زندگی مشترک..

دعوای نفقه در نشست‌های قضائی..

تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش..

اعتبار امر مختوم برای دعاوی نفقه زوجه یا اولاد.

دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب..

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه معوقه کمتر از ده میلیون ریال.

چگونگی دریافت نفقه فرزند بالغ غیر رشید از پدر یا جد پدری.

احراز رشد برای اقامۀ دعوای مطالبۀ مهریه و نفقه.

۸٫ مرجع رسیدگی به واخواهی زوج در دعوای مطالبه نفقه.

مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط.

امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن.

آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه

محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه

مطالبه نفقه ایام گذشته پس از صدور حکم طلاق.

طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه.

مطالبه اجرت‌المثل ایام زناشویی توسط پدر و مادر زوجه (مقتوله)

حضانت و نفقه اطفال رشید.

امتناع از پرداخت خرج و هزینه فرزند دانشجو.

الزام پدر به پرداخت نفقه اعم از وجه نقد و غیره به فرزندی که در غیر از محلی که پدر تعیین کرده مسکن گزیند

شرایط مطالبه نفقه توسط اقارب.

الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه.

توافق زوجین مبنی بر سقوط حق نفقه فرزندان برعهدۀ پدر

عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه.

درخواست نفقه جنین و مخارج دارو و درمان آن از زوج.

درخواست نفقه از طرف زوجه با وجود عدم تمکین وی به علت عدم پرداخت مهر.

استحقاق نفقه از طرف زن با وجود عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت..

تعهد زوج به پرداخت نفقه فرزندان و عدم ایفای تعهد.

نفقه پدر و مادر سالمند در صورت تعدد فرزندان.

اثبات تمکین و تمکن برای اخذ نفقه.

پرداخت نفقه از سوی شخص دیگر درصورتی‌که پدر نفقه را نپردازد.

افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم.

نفقه فرزند متولد از زنا

نفقه ایام گذشته اقارب.

تکلیف اولیا به پرداخت نفقه فرزندان.

مطالبه مخارج زایمان توسط پدر همسر.

مدت زمان و موعد انفاق به فرزندان.

مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه.

توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه.

نحوه تعیین نفقه زوجه.

مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه طفل نامشروع.

تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنایی که حکم اثبات نسب وی صادر شده

شرط پرداخت نفقه در عقد موقت..

نفقه دختر رشیدی که از زندگی با پدر امتناع کرده

کیفیت حکم پرداخت نفقه فرزند.

نفقه زوجه در فاصله زمانی عقد تا زفاف.

تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع.

دعوای نفقه در نظریه‌های مشورتی..

هزینه زایمان.

صلاحیت نسبی در دعاوی خانوادگی.

عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع.

لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه مهریه در صورت عدم پرداخت آن از جانب شوهر.

استحقاق نفقه و کسوه با اجرای حکم تمکین.

حکم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان نفقه زوجه در مواعد معین.

پرداخت مهریه و نفقه زوجه قبل از ثبت طلاق.

ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است..

میزان تقلیل حقوق کارمند برای پرداخت نفقه زن و فرزند.

استحقاق نفقه با وجود عدم تمکین زوجه برای دریافت مهریه.

هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه.

رسیدگی به دعوا اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه.

ملزم نبودن فرزند به پرداخت نفقه نامادری و محارم سببی.

اشخاص واجد شرایط استحقاق نفقه.

استحقاق نفقه اقارب از روز تقدیم دادخواست..

استنکاف یا غیبت پدر از پرداخت نفقه.

تقویم بهای خواسته هنگام مطالبه نفقه ایام گذشته.

قطعی بودن حکم دادگاه‌ها

اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت..

تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد.

چگونگی برخورد با موارد مصلحتی عدم اجرای احکام.

عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ..

اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است..

تقاضای صدور اجراییه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت پس از ثبت طلاق.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نفقه اقامه شده از طرف فرزند رشید به طرفیت پدر

عدم مسئولیت کیفری زوج در صورت امتناع از پرداخت نفقه زوجه.

عدم تمکین و تأثیر آن بر سقوط نفقه.

نمایندگی قانونی مادر و بررسی صلاحیت او در مورد حضانت و نفقه.

صلاحیت خاص دادگاه خانواده در دعاوی خانوادگی.

دعوای مطالبه نفقه در قوانین و مقررات قانونی..

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱٫

از قانون مدنی..

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ….

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست…

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان..

منابع و مآخذ..

دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاه‌ها – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X