کتاب دعوای مطالبه خسارت

وزن 0.65 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

199,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

دعوای مطالبه خسارت  از دعاوی حقوقی است و این کتاب علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

به این معنا که شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه خسارت چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای  فوق را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد. کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.

مطالبه خسارت ناشی از توقیف خودرو، مطالبه خسارت ناشی از تامین خواسته، نمونه رای مطالبه خسارت، نحوه مطالبه خسارت احتمالی، مطالبه خسارت از تامین دلیل، دادخواست مطالبه خسارت از مستاجر،مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از صدور حکم و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت موضوعاتی هستند که در این کتاب خواهید خواند.

دعوای مطالبه خسارت

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند

تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.

مرجع تعیین میزان خسارت

قبل از بحث در خصوص انواع خسارت و طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزان خسارت از طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزان خسارت توسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود.

لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود این امکان وجود خواهد داشت.

دعوای مطالبه خسارت

 

تعیین میزان خسارت توسط قانون

 در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورود خسارت از باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است.

از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزان خسارت وارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده ۴۴۸ ق.م.ا. جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد.

تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی

موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزان خسارت را با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود .

در این خصوص ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.».

همچنین مقنن در ماده ۴۴۹ ق.م.ا. اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند…»

همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

  1.  هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
  2.  هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
  3.  وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

دعوای مطالبه خسارت

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع   صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دو فقره چک ………….از تاریخ صدور چک  لغایت  اجرای حکم( وصول محکوم به ) بعلاوه کلیه هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل  فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به شرح دادخواست.
دلایل و منضمات ۱-گواهی های عدم پرداخت( ۲برگ ) ۲-کپی مصدق چک ها( ۱برگ) ۳- درخواست اجراییه (۱برگ)
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱-موکل به موجب دو فقره چک  بانک ………. به شماره ی ۰۲۵۷۹۹و۰۲۵۸۰۰ به ترتیب به مبالغ  (۵۵۲۵۵۹۰۹۷۱  ریال ) و (۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) مجموعا (۹۷۱/۵۹۰/۲۷۵/۹ ریال) از خوانده محترم ……………. طلبکاربوده است  مشارالیه در جهت وصول مطالبات خود بر اساس چک های فوق الذکراقدام به در خواست اجرائیه از اجرای ثبت شیراز نموده النهایه با توقیف حسابهای شرکت بیمه ………… اصل طلب وصول گردیده است.

۲- باتوجه به عدم امکان دریافت خسارات تاخیر تادیه چک ها از طریق اجرای ثبت ، لذا از مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی وصدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک( ۱۵/۱۰/۸۹ ) لغایت تا تاریخ اخذ محکوم به (۲۸/۱۲/۹۲ ) به همراه سایر خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله  وکیل مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

 

وزن 0.65 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه خسارت ۱۳

معرفی دعوای مطالبه خسارت ۱۵

مبحث اول: مرجع تعیین میزان خسارت ۱۵

مبحث دوم: انواع خسارت قابل مطالبه ۱۷

مبحث سوم: خسارات غیر قابل مطالبه ۲۲

مبحث چهارم: تشریفات دعوای مطالبه خسارت ۲۴

دعوای مطالبه خسارت در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۱

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۸

دعوای مطالبه خسارت در آرای دادگاه‌ها ۱۰۱

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۳

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۴۵

دعوای مطالبه خسارت در نشست‌های قضائی ۱۴۹

دعوای مطالبه خسارت در نظریه‌های مشورتی ۲۰۱

دعوای مطالبه خسارت در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۵

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۲۷

از قانون مدنی ۲۲۸

از قانون مسئولیت مدنی ۲۳۱

از قانون خانواده ۲۳۳

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۳۴

قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۲

از قانون مجازات اسلامی ۲۴۴

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۵۶

از قانون تجارت ۲۶۴

از قانئن شورای حل اختلاف ۲۶۶

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۲۶۸

منابع و مآخذ ۲۶۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه خسارت ۱۳

معرفی دعوای مطالبه خسارت ۱۵

مبحث اول: مرجع تعیین میزان خسارت ۱۵

گفتار اول: تعیین میزان خسارت توسط قانون ۱۵

گفتار دوم: تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی ۱۶

مبحث دوم: انواع خسارت قابل مطالبه ۱۷

گفتار اول: خسارات دادرسی ۱۷

گفتار دوم: خسارت ممکن الحصول ۱۷

گفتار سوم: خسارت قانونی ۱۸

گفتار چهارم: خسارت قراردادی (وجه التزام) ۱۸

گفتار پنجم: خسارت معنوی ۱۹

گفتار ششم: خسارت تأخیر تأدیه ۱۹

مبحث سوم: خسارات غیر قابل مطالبه ۲۲

گفتار اول: خسارت ناشی از عدم‌النفع ۲۲

گفتار دوم: خسارت از خسارت ۲۲

مبحث چهارم: تشریفات دعوای مطالبه خسارت ۲۴

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ۲۴

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح در رسیدگی دعوای مطالبه خسارت ۲۵

گفتار سوم: طریقه تنظیم دادخواست دعوای مطالبه خسارت ۲۷

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با جلب نظر کارشناس ۲۹

صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ۳۰

دعوای مطالبه خسارت در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳

۱- دعوای مطالبه خلع‌ید و خسارات به منابع طبیعی ۳۳

۲- جبران خسارات ناشی از حفر چاه و یا قنات غیرمجاز ۳۸

۳- پرداخت خسارات بر کالا به صاحب آن توسط زیان‌زننده ۴۳

۴- مطالبه خسارات وارد بر اراضی مزروعی ۴۹

۵- لزوم احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران برای اجرای طرح‌های مورد نیاز از طریق دیوان ۵۶

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۱

۱- مطالبه خسارات وارده بر کابل‌های مخابرات از شهرداری ۶۱

۲- مطالبه خسارات حق‌الوکاله ۷۲

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۸

۱- الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده بر اراضی ۷۸

۲- مطالبه خسارات ناشی از تحویل ماشین دارای نقص ۸۰

۳- مطالبه خسارات حق‌الوکاله و هزینه دادرسی وارده به موکل ۸۱

۴- مطالبه خسارات دادرسی ۸۵

۵- دعوای الزام خوانده به تنظیم سند و انتقال نسق زارعانه و پرداخت خسارات دادرسی ۸۶

۶- مرجع صالح رسیدگی دعوی اشخاص علیه ادارات راجع به مطالبه پاداش و جبران خسارت ۸۸

۷- مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ۸۹

دعوای مطالبه خسارت در آرای دادگاه‌ها ۱۰۱

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۳

۱- خواسته تأیید فسخ اجاره به دلیل عدم امکان انتفاع ۱۰۳

۲- خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در تحویل خودرو ۱۰۴

۳- لزوم تعیین منشأ تعهد در دعوی خسارت ۱۰۷

۴- دعوای مطالبه وجه چک و پرداخت خسارات دادرسی ۱۰۹

۵- عدم تسری شرط داوری به خسارات خارج از قرارداد ۱۱۰

۶- خواسته ابطال رأی داوری و مطالبۀ خسارات دادرسی ۱۱۱

۷- نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده ۱۱۴

۸- صلاحیت دادگاه‌های عمومی و دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارت از دولت ۱۱۶

۹- مطالبه خسارات ناشی از غیراستاندارد بودن خودرو ۱۱۷

۱۰- دعوای استرداد ثمن معامله و کلیه خسارات قانونی ۱۱۹

۱۱- مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ۱۲۱

۱۲- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز ۱۲۴

۱۳- رأی داوری به بطلان عقد و مطالبه خسارات ۱۲۸

۱۴- لزوم استرداد مابه‌التفاوت قیمت عین مرهونه به راهن پس از تملک مال توسط بانک ۱۳۰

۱۵- رأی داوری به فسخ قرارداد موضوع داوری ۱۳۴

۱۶- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزام خوانده به پرداخت خسارت وجه‌التزام ۱۳۶

۱۷- مسئولیت مستأجر نسبت به خسارات وارده به عین مستأجره ۱۳۸

۱۸- خسارات تأخیر تخلیه در مورد اجاره ۱۳۹

۱۹- تعدیل اجاره‌بها و مطالبه خسارات وارده ۱۴۰

۲۰- تقاضای کاهش اجاره‌بها به علت کاهش منافع مورد اجاره در اثنای مدت ۱۴۱

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۴۵

۱- ایراد بر رئیس دادگاه عمومی در مورد تعیین خسارات احتمالی ۱۴۵

۲- مسئولیت مدیران و مدیرعامل بر جبران خسارات وارد آورده به افراد به خاطر تخلف از مقررات ۱۴۵

۳- مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد ۱۴۶

۴- تعیین میزان خسارات توسط کارشناس ۱۴۷

دعوای مطالبه خسارت در نشست‌های قضائی ۱۴۹

۱- مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی ۱۵۱

۲- مطالبه اسناد تجاری و مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه ۱۵۲

۳- تودیع خسارت‌های احتمالی ۱۵۳

۴- مطالبه وجه چک بدون اخذ خسارات احتمالی ۱۵۴

۵- اخذ خسارات احتمالی با صدور دستور موقت ۱۵۴

۶- مطالبه خسارات وارده بر ملک ۱۵۵

۷- جبران خسارت از مال مغصوب تلف شده ۱۵۶

۸- جبران خسارات ناشی از رطوبت سرایت شده به ملک دیگری ۱۵۷

۹- گرفتن تأمین بابت جبران خسارات احتمالی ۱۵۸

۱۰- اخذ وجه از مستأجر جهت جبران خسارات احتمالی ۱۵۹

۱۱- چگونگی اخذ تأمین برای اجرای حکم غیابی ۱۶۰

۱۲- جبران خسارات وارده به محکوم‌علیه در اجرای احکام مدنی ۱۶۰

۱۳- مرجع صالح برای دعوای مطالبه خسارت علیه سازمان‌های دولتی ۱۶۲

۱۴- مطالبه خسارت تأدیه محکوم‌به ۱۶۲

۱۵- مرجع صالح رسیدگی به خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران ۱۶۳

۱۶- مسئولیت  وکیل در خسارت وارده به مشتری ۱۶۴

۱۷- عدم جواز طرح مجدد دعوا برای مطالبه مازاد بر خواسته قبلی ۱۶۵

۱۸- مطالبه خسارت بدون رعایت تشریفات ۱۶۶

۱۹- موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک ۱۶۸

۲۰- ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده ۱۶۹

۲۱- تودیع خسارت احتمالی موضوع به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۷۰

۲۲- پرداخت خسارت ناشی از تأمین در دادرسی‌های فوری ۱۷۰

۲۳- ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک ۱۷۱

۲۴- ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری ۱۷۲

۲۵- میزان خسارات وارده بر ملک توسط متصرف ۱۷۳

۲۶- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی ۱۷۴

۲۷- اضافۀ خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۵

۲۸- مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول ۱۷۶

۲۹- خسارت وارده به دیوار ملک مجاور در اثر عبور آب در خندق ۱۷۷

۳۰- اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع ۱۷۸

۳۱- خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۱۸۰

۳۲- نحوه مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد ۱۸۱

۳۳- احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد ۱۸۲

۳۴- ورود خسارت به لحاظ عدم اجرای قرارداد و وقوع حوادث غیرمترقبه بعدی ۱۸۳

۳۵- جایز بودن فروش ملک مرهونه به حفظ حقوق مرتهن ۱۸۴

۳۶- جبران خسارات ناشی از اجرای حکم غیابی ۱۸۵

۳۷- مطالبه خسارت دادرسی در دعاوی گواهی عدم امکان سازش ۱۸۷

۳۸- جبران خسارت ناشی از تعدی و تفریط قیم ۱۸۹

۳۹- مطالبه خسارت ناشی از جرم از ورثه ۱۹۱

۴۰- نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری درصورتی‌که ادعا مربوط به سابق باشد ۱۹۲

۴۱- ملاک پرداخت قیمت و مطالبه خسارت عرصه و اعیانی املاک در زمان اجرای طرح ۱۹۴

۴۲- مطالبه وجه زمین واقع در طرح و موضوع حق مرغوبیت ۱۹۵

۴۳- طرح دعوا و درخواست تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن با دریافت خسارات احتمالی ۱۹۶

۴۴- صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری با دریافت خسارات احتمالی ۱۹۸

دعوای مطالبه خسارت در نظریه‌های مشورتی ۲۰۱

۱- استرداد دعوی قبل از صدور حکم و درخواست مدعی‌علیه به تأدیه خسارت ۲۰۳

۲- منوط بودن تأمین خواسته در دعوی مستند به برات به تأمین خسارت احتمالی ۲۰۳

۳- تأمین خسارت احتمالی وسیله ضمانت‌نامه ۲۰۵

۴- جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین ۲۰۶

۵- استرداد وجه سپرده بابت سپرده، بابت خسارات احتمالی ۲۰۷

۶- اخذ خسارات هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله ۲۰۸

۷- مطالبه خسارات اصلی از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن ۲۰۹

۸- اخذ تأمین برای صدور دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت ۲۰۹

۹- حق‌الزحمه نماینده قضائی وزارتخانه‌ها و دریافت خسارت حق‌الوکاله ۲۱۱

۱۰- مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه ۲۱۲

۱۱- حق مطالبه خسارت هر شخص نسبت به ملک خود در ملک مشاعی ۲۱۲

۱۲- شرایط مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ۲۱۳

۱۳- محاسبه خسارات تأخیر در تأدیه به‌عنوان بخشی از محکوم‌به ۲۱۳

۱۴- موارد الزام خوانده به پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه ۲۱۴

۱۵- دریافت خسارات موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۲۱۴

۱۶- توافق طرفین در مورد میزان خسارات تأخیر تأدیه ۲۱۵

۱۷- ضمانت اجرای توافقات بر سر خسارات تأخیر تأدیه ۲۱۶

۱۸- مطالبه خسارات قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی سال ۱۳۷۹- ۲۱۶

۱۹- دریافت خسارات از وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات مستنکف از پرداخت محکوم‌به ۲۱۷

۲۰- صدور قرار تأمین خواسته به میزان معین در سند نکاحیه ۲۱۸

۲۱- پرداخت خسارات به مشتری در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ۲۱۸

۲۲- پرداخت خسارت حق‌الوکاله وکیل معاضدتی یا تعیینی ۲۱۹

۲۳- دریافت خسارات حق‌الوکاله مطالبۀ مهریه ۲۲۰

۲۴- عدم اجازه دادگاه به ندادن رأی به علت عدم پرداخت حق‌الوکاله ۲۲۰

۲۵- مطالبه خسارات ناشی از قلع و قمع مستحدثات ۲۲۱

۲۶- مطالبه خسارت و اجرت‌المثل ایام تصرف ۲۲۱

۲۷- افزایش مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۲۲

۲۸- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۲۲۲

۲۹- اخذ خسارت احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته ۲۲۲

دعوای مطالبه خسارت در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۵

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۲۷

از قانون مدنی ۲۲۸

از قانون مسئولیت مدنی ۲۳۱

از قانون خانواده ۲۳۳

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۳۴

قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۲

از قانون مجازات اسلامی ۲۴۴

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۵۶

از قانون تجارت ۲۶۴

از قانئن شورای حل اختلاف ۲۶۶

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۲۶۸

منابع و مآخذ ۲۶۹

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب دعوای مطالبه خسارت”

09016288181 02188303398