کتاب دعوای خلع ید

246,000 تومان

طرح دعوای خلع ید نیاز به مهارت بسیاری دارد و این کتاب تمامی مهارتهای لازم برای طرح و دفاع از دعوای خلع ید را به شما می آموزد. با مطالعه کلیه قوانین و مقررات درمورد این دعوا، نمونه دادخواست و نمونه آراء این دعوا شما  زمان طرح دعوا، نحوه طرح و دفاع از دعوای خلع ید را آموخته و حتی می توانید نتیجه دعوای طرح شده را پیش بینی کنید. در واقع کتاب فوق تمام آنچه یک فرد باید برای طرح و دفاع در دعوای خلع ید بداند را به شما خواهد آموخت.

 

دعوای خلع ید , چراغ دانش
کتاب دعوای خلع ید

246,000 تومان