تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه‌ها

با مطالعه این کتاب دعوای جلب ثالث، زمان طرح دعوا، طریقه تنظیم دادخواست و نحوه دفاع در این دعوا را خواهید دانست. در واقع با مطالعه کتاب فوق و مشاهده نمونه دادخواست می توانید دادخواست جلب ثالث را خودتان بنویسید و باتوجه به نمونه آراء موجود در کتاب نتیجه دعوای خود را مشاهده کنید.

علاوه بر این ها تمامی قوانین و مقررات موجود درباب دعوای فوق را مطالعه خواهید کرد.

33,000 تومان

مقایسه

کتاب فوق علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای ورود ثالث و شرایط آن چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای  فوق را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب است. مواردی مانند؛:

  • هزینه دادرسی جلب ثالث
  • جلب ثالث تبعی
  • امکان جلب ثالث در دعوی تقابل ورود ثالث
  • جلب ثالث در دیوان عدالت

جلب ثالث مالی است یا غیر مالی، قواعد پذیرش جلب ثالث و جلب ثالث در سفته در آن آمده است.

شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث که جزء دعاوی طاری محسوب می‌شود دارای شرایطی است که مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ در مورد آن بحث می‌کند که ما ذیلاً به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

تقدیم دادخواست تا سه روز از اولین جلسه دادرسی

هرکدام از طرفین دعوا که قصد و نیت طرح دعوای جلب ثالث را دارند بایستی تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود مبنی بر تقدیم دادخواست جلب ثالث را به دادگاه اعلام دارند و در نهایت تا سه روز از جلسه دادرسی، اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث نمایند.

مفهوم ماده روشن است؛ بنابراین، هرکدام از طرفین می‌توانند قبل از جلسه اول دادرسی نیز دادخواست جلب ثالث خود را تقدیم نمایند، ولی آخرین مهلت تقدیم دادخواست در مرحله اولیه رسیدگی سه روز پس از جلسه اول دادرسی است مشروط بر اینکه جالب ثالث ادله و اراده خود مبنی بر تقدیم دادخواست جلب ثالث را به دادگاه ارائه و اظهار کرده باشد.

از آنجا که آخرین مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث مطابق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی پایان جلسه اول دادرسی ذکر شده، مفهوم جلسه اول دادرسی بسیار حائز اهمیت است و چون جلسه اول دادرسی در قانون تعریف نشده است لاجرم به رویه قضائی رجوع می‌کنیم.

رویه قضائی جلسه اول دادرسی را جلسه‌ای می‌داند: «… که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم شده باشد»[۱] بنابراین، اولین جلسه‌ای که برای رسیدگی تعیین شده به خودی خود جلسه اول دادرسی محسوب نمی‌شود.

اگر به هر دلیل رسیدگی و استماع اظهارات طرفین در جلسه تعیین شده، فراهم نباشد آن جلسه، جلسه اول دادرسی نیست و هرکدام از طرفین برابر قانون محق در طرح دعوای جلب ثالث بعد از جلسه رسیدگی اول با شرایطی که گفته شد خواهند بود.

گفتار دوم: مرتبط یا هم منشأ بودن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی

ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی طاری مقرر می‌دارد: «هر دعوایی که در اثناء رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود.

این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» جلب ثالث از دعاوی طاری می‌باشد و یکی از شرایط اساسی طرح آن مرتبط و هم منشأ بودن با دعوای اصلی است که دعوای مرتبط در ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی تعریف شده است: «… بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.»

پس دعوای جلب ثالث باید ارتباط کامل با دعوای اصلی داشته باشد تا همراه دعوای اصلی رسیدگی شود؛ لذا در صورتی که دعوای جلب ثالث ارتباط کامل با دعوای اصلی نداشته باشد یا برابر ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوای جلب ثالث برای تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است دادگاه می‌تواند به آن جداگانه رسیدگی کند.

به نظر می‌رسد در مورد اخیر تشخیص دادگاه محور تفکیک است؛ اما «ارتباط کامل» داشتن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی شرط دعوای جلب ثالث است؛ بنابراین، اگر دعوای مطروحه با دعوای اصلی ارتباط کامل نداشته باشد علاوه بر اینکه دعوا، دیگر دعوای جلب ثالث نیست بلکه جداگانه هم رسیدگی خواهد شد.

نمونه دادخواست جلب ثالث

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان      
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوعجلب ثالث در پرونده کلاسه … شعبه … و محکومیت خوانده به تنظیم سند نسبت به سهم مقوم … ریال
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱٫ مبایعه نامه ۲٫ محتوای پرونده کلاسه … ۳٫ گواهی حصروراثت
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱۱٫ برابر مبایعه نامه مورخ … اینجانب یک باب آپارتمان از مرحوم … خریداری نمودم.

۲٫ مطابق تعهدات مبایعه‌نامه مقرر بود در تاریخ … ایشان نسبت به تنظیم سند به نام اینجانب اقدام و مابقی ثمن معامله را دریافت نماید.

۳٫ متأسفانه قبل از موعد تنظیم سند نام‌برده فوت کرده‌اند و وراث حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند نشدند.

۴٫ دعوای تنظیم سند طی پرونده کلاسه … علیه سایر وراث مطرح شده است؛ لذا به جهت عدم دسترسی به انحصار وراثت امکان شناسایی کامل وراث نبوده خوانده دعوای حاضر جزء خواندگان قرار نگرفته، لذا با تقدیم این دادخواست به عنوان دعوای جلب ثالث، جلب خوانده محترم به دعوا و محکومیت وی به تنظیم سند به همراه سایر خواندگان دعوای اصلی مستنداً به مواد ۱۳۵ و ۱۳۷ این دادرسی مدنی و مواد ۱۰،۲۲۰،۲۲۵،۲۳۸،۲۳۹، مدنی مورد استدعاست.

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

برچسب:
وزن0.45 kg
شابک

978-600-7654-67-5

نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوی جلب ثالث ۱۳

معرفی دعوای جلب ثالث ۱۵

مبحث اول: شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث ۱۶

مبحث دوم: جلب ثالث در مرحله واخواهی و تجدیدنظر ۱۹

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای جلب ثالث ۲۰

دعوای جلب ثالث درآراءدیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث اول: آراء اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۵۴

دعوای جلب ثالث آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۱۱۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۵

مبحث دوم: آرای دادگاه انتظامی قضات ۱۶۵

دعوای جلب ثالث در نشست‌های قضائی ۱۶۹

دعوای جلب ثالث در نظریه‌های مشورتی ۱۸۷

دعوای جلب ثالث در قوانین و مقررات  قانونی ۱۹۹

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۰۱

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۸

قانون تجارت ۲۰۹

منابع و مآخذ ۲۱۱

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوی جلب ثالث ۱۳

معرفی دعوای جلب ثالث ۱۵

مبحث اول: شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث ۱۶

گفتار اول: تقدیم دادخواست تا سه روز از اولین جلسه دادرسی ۱۶

گفتار دوم: مرتبط یا هم منشأ بودن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی ۱۷

گفتار سوم: جالب یکی از طرفین دعوا باشد ۱۸

گفتار چهارم: در جریان بودن دعوای اصلی ۱۸

مبحث دوم: جلب ثالث در مرحله واخواهی و تجدیدنظر ۱۹

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای جلب ثالث ۲۰

۱- نحوه طرح دعوا ۲۰

۲- خواسته دعوای جلب ثالث ۲۰

۳- خوانده دعوای جلب ثالث ۲۰

۴- صلاحیت در دعوای جلب ثالث ۲۰

۵- اعتراض به قرار رد دادخواست جلب ثالث ۲۱

۶- اثر استرداد دادخواست اصلی به جلب ثالث ۲۱

۷- طرح دعوای جلب ثالث به‌صورت مستقل ۲۲

۸- هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث ۲۲

۹- امکان رفع نقص دادخواست اصلی با جلب ثالث ۲۲

دادخواست جلب ثالث ۲۴

دادخواست جلب ثالث ۲۵

دعوای جلب ثالث درآراءدیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث اول: آراء اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ۲۹

۱- اشتباه در پرداخت و جلب ثالث ۲۹

۲- جلب شخص ثالث ۳۲

۳- لزوم احاله پرونده پس از فسخ قرار رد دعوا به دادگاه بدوی ۳۳

۴- ملحوظ نظر قرار دادن حکم دیوان‌عالی کشور در نقض ۴۶

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۵۴

۱- تفکیک دعوای جلب ثالث به جهت تاخیر در رسیدگی به دعوای اصلی ۵۴

۲- صدور قرار عدم استماع دعوای درمورد جلب ثالث ۶۰

۳- جلب ثالث در تقسیم ماترک و مطالبه سهم‌الارث ۶۳

۴- بطلان قرارداد فی‌مابین متولی ممنوع‌المداخله و مجلوب ثالث ۷۶

۵- جلب ثالث و درخواست ابطال معامله مجلوب ثالث در دعوای الزام به تنظیم سند ۸۵

۶- نقض رای صادره در مورد دادخواست جلب ثالث مربوط به اعیان‌های احداثی ناشی از حق زارعانه و کارافه ۹۱

۷- تقدیم دادخواست جلب ثالث تا سه روز بعد از رسیدگی ۱۰۰

۸- جلب ثالث در دادخواست اعتراض بر حکم غیابی ۱۰۱

۹- جلب ثالث ضمن دادخواست واخواهی و تجدیدنظر ۱۰۱

۱۰- جلب ثالث در مرحله پژوهشی ۱۰۱

۱۱- دادخواست جلب ثالث ۱۰۲

۱۲- جلب ثالث ضمن دادخواست واخواهی یا پژوهشی ۱۰۲

۱۳- جلب ثالث در دادخواست اعتراض بر حکم غیابی ۱۰۳

۱۴- دعوای جلب ثالث و ابطال سند رسمی مربوط به انتقال آپارتمان ۱۰۳

۱۵- جلب ثالث در دعوای مطالبه طلب به استناد فتوکپی قول‌نامه و سند رسمی ۱۰۸

دعوای جلب ثالث آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۱۱۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۵

۱- طرح دعوای جلب ثالث به طرفیت اصحاب دعوا ۱۱۵

۲- تجدیدنظر خواهی قرار رد دادخواست جلب ثالث با حکم راجع به اصل دعوا ۱۱۶

۳- دادخواست جلب ثالث جهت تکمیل خواندگان دعوی ۱۱۷

۴- تقدیم دادخواست جلب ثالث از طرف خوانده علیه شهرداری دردعوای قلع و قمع ۱۱۹

۵- جلب ثالث در مرحله واخواهی برای استرداد لاشه چک ۱۲۲

۶- لزوم طرح دعوای جلب ثالث به طرفیت کلیۀ اصحاب دعوای اصلی ۱۲۷

۷- قرار رد دعوای جلب ثالث به جهت عدم وجود حق مستقل ۱۳۰

۸- خواندۀ دعوای جلب ثالث ۱۳۶

۹- دادخواست ورود و جلب ثالث برای تنظیم اجاره‌نامه رسمی ۱۳۷

۱۰- درخواست جلب ثالث جهت اثبات اذن یا اجازه مالکین به انتقال منافع ۱۳۹

۱۱- جلب نماینده مالکین به‌عنوان ثالث جهت اثبات رضایت بر تغییر شغل اقامه دعوای تخلیه از دو جهت مختلف  ۱۴۱

۱۲- رد دعوای جلب ثالث به جهت عدم تصرف در مغازه ۱۴۳

۱۳- صدور حکم بر ابطال دعوای جلب ثالث ۱۴۵

۱۴- جلب ثالث در راستای توجیه و توضیح تغییر شغل ۱۴۷

۱۵- غیر قابل استماع بودن دعوای جلب ثالث ۱۴۸

۱۶- لزوم طرح دعوای جلب ثالث علیه کلیه اصحاب دعوا علاوه بر مجلوب ثالث ۱۵۰

۱۷- طرف‌های دعوای جلب ثالث ۱۵۳

۱۸- عدم استماع دعوای جلب ثالث در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد ۱۵۵

۱۹- امکان جلب ثالث در تمام مراحل رسیدگی ۱۵۸

۲۰- امکان جلب ثالث قبل از ختم دادرسی ۱۶۱

مبحث دوم: آرای دادگاه انتظامی قضات ۱۶۵

۱- رسیدگی بدون ابلاغ دادخواست جلب ثالث ۱۶۵

۲- ضرورت رسیدگی به دادخواست جلب ثالث ۱۶۵

دعوای جلب ثالث در نشست‌های قضائی ۱۶۹

۱- امکان جلب ثالث برای وارد ثالث بعد از جلسه اول رسیدگی به دعوا ۱۷۱

۲- ارتباط دعوای اصلی با دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ۱۷۳

۳- اقدام خوانده به جلب ثالث در مهلت مقرر پس از صدور رأی ۱۷۴

۴- طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث ۱۷۶

۵- مالی یا غیرمالی بودن دعوای ورود ثالث و جلب ثالث ۱۷۸

۶- درخواست توقیف اموال مجلوب ثالث ۱۷۸

۷- تغییر خوانده پس از تقدیم دادخواست ۱۷۹

۸- خوانده دعوای جلب ثالث ۱۸۰

۹- عدم امکان ارائه دادخواست تقابل برخلاف دادخواست جلب و ورودثالث در مرحله تجدیدنظر ۱۸۲

۱۰- استفاده از مقررات جلب ثالث در مطالبه خسارت ساختمان ۱۸۳

۱۱- تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث ظرف سه روز پس از اعتراض ۱۸۴

دعوای جلب ثالث در نظریه‌های مشورتی ۱۸۷

۱- تبادل لوایح در جلب ثالث ۱۸۹

۲- درخواست تأمین خواسته در دعوای جلب ثالث ۱۸۹

۳- هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث ۱۹۰

۴- قابل تجدیدنظر بودن دعوای طاری ۱۹۱

۵- مقدار هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث ۱۹۲

۶- لزوم اطلاع طرفین اصلی پرونده از جلب ثالث ۱۹۲

۷- با توجه به این که شرایط دادخواست جلب ثالث، مانند دادخواست اصلی است، علی‌الاصول هزینه دادرسی هم باید بر همان مبنا پرداخت شود ۱۹۳

۸- عدم امکان طرح هر نوع خواسته در جلب ثالث ۱۹۳

۹- تقدیم دادخواست جداگانه برای طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی ۱۹۴

۱۰- عدم امکان رسیدگی توأم با دعوای اصلی به جلب ثالث خارج از مهلت قانونی ۱۹۴

۱۱- اقامۀ دعوای اعسار همراه جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ۱۹۵

۱۲- عدم امکان جلب خوانده دعوا به دادرسی در مرحله تجدیدنظر ۱۹۶

۱۳- عدم امکان فرا خواندن خوانده به دادرسی با جلب ثالث ۱۹۶

دعوای جلب ثالث در قوانین و مقررات  قانونی ۱۹۹

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۰۱

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۸

قانون تجارت ۲۰۹

منابع و مآخذ ۲۱۱

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.