اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

کتاب دعوای جلب ثالث(نمونه رای و نمونه دادخواست)

با مطالعه این کتاب دعوای جلب ثالث، زمان طرح دعوا، طریقه تنظیم دادخواست و نحوه دفاع در این دعوا را خواهید دانست. در واقع با مطالعه کتاب فوق و مشاهده نمونه دادخواست می توانید دادخواست جلب ثالث را خودتان بنویسید و باتوجه به نمونه آراء موجود در کتاب نتیجه دعوای خود را مشاهده کنید.

علاوه بر این ها تمامی قوانین و مقررات موجود درباب دعوای فوق را مطالعه خواهید کرد.

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

کتاب فوق علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای ورود ثالث و شرایط آن چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای  فوق را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

 طرفی که ثالث را جلب میکند ((جالب)) و ثالث که به دادرسی جلب میشود ((مجلوب)) نام دارد

کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب است. مواردی مانند؛:

  • هزینه دادرسی جلب ثالث
  • جلب ثالث تبعی
  • امکان جلب ثالث در دعوی تقابل ورود ثالث
  • جلب ثالث در دیوان عدالت

جلب ثالث مالی است یا غیر مالی، قواعد پذیرش جلب ثالث و جلب ثالث در سفته در آن آمده است.

شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث که جزء دعاوی طاری محسوب می‌شود دارای شرایطی است که مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ در مورد آن بحث می‌کند که ما ذیلاً به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

مهلت جلب ثالث

جالب باید تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل جلب ثالث را اظهار کند و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب ثالث را تقدیم کند(چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر)

هرکدام از طرفین دعوا که قصد و نیت طرح دعوای جلب ثالث را دارند بایستی تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود مبنی بر تقدیم دادخواست جلب ثالث را به دادگاه اعلام دارند و در نهایت تا سه روز از جلسه دادرسی، اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث نمایند.

مفهوم ماده روشن است؛ بنابراین، هرکدام از طرفین می‌توانند قبل از جلسه اول دادرسی نیز دادخواست جلب ثالث خود را تقدیم نمایند، ولی آخرین مهلت تقدیم دادخواست در مرحله اولیه رسیدگی سه روز پس از جلسه اول دادرسی است مشروط بر اینکه جالب ثالث ادله و اراده خود مبنی بر تقدیم دادخواست جلب ثالث را به دادگاه ارائه و اظهار کرده باشد.

از آنجا که آخرین مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث مطابق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی پایان جلسه اول دادرسی ذکر شده، مفهوم جلسه اول دادرسی بسیار حائز اهمیت است و چون جلسه اول دادرسی در قانون تعریف نشده است لاجرم به رویه قضائی رجوع می‌کنیم.

رویه قضائی جلسه اول دادرسی را جلسه‌ای می‌داند: «… که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم شده باشد»[۱] بنابراین، اولین جلسه‌ای که برای رسیدگی تعیین شده به خودی خود جلسه اول دادرسی محسوب نمی‌شود.

اگر به هر دلیل رسیدگی و استماع اظهارات طرفین در جلسه تعیین شده، فراهم نباشد آن جلسه، جلسه اول دادرسی نیست و هرکدام از طرفین برابر قانون محق در طرح دعوای جلب ثالث بعد از جلسه رسیدگی اول با شرایطی که گفته شد خواهند بود.

جلب ثالث در مرحله بدوی

  1. جلب باید یکی از اصحاب دعوا باشد
  2. کسی که جلب میشود باید نسبت به دادرسی ثالث شمرده شود یعنی یکی ار اصحاب دعوا نباشد
  3. شرایط عمومی اقامه دعوا وجو داشته باشد(نفع اهلیت و سایر شرایط)
  4. دعوای جلب ثالث به منظور تاخیر یاتبانی در رسیدگی نباشد در صورت وجود تبانی دادگاه دعوای اصلی و جلب ثالث را تفکیک کرده و مستقلا رسیدگی میکند
  5. دعوای جلب ثالث باید با دعوای اصلی ارتباط کامل یا وحدت منشا داشته باشد

 

مرتبط یا هم منشأ بودن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی

ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی طاری مقرر می‌دارد: «هر دعوایی که در زمان رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود.

این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» جلب ثالث از دعاوی طاری می‌باشد و یکی از شرایط اساسی طرح آن مرتبط و هم منشأ بودن با دعوای اصلی است که دعوای مرتبط در ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی تعریف شده است: «… بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.»

پس دعوای جلب ثالث باید ارتباط کامل با دعوای اصلی داشته باشد تا همراه دعوای اصلی رسیدگی شود؛ لذا در صورتی که دعوای جلب ثالث ارتباط کامل با دعوای اصلی نداشته باشد یا برابر ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوای جلب ثالث برای تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است دادگاه می‌تواند به آن جداگانه رسیدگی کند.

به نظر می‌رسد در مورد اخیر تشخیص دادگاه محور تفکیک است؛ اما «ارتباط کامل» داشتن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی شرط دعوای جلب ثالث است؛ بنابراین، اگر دعوای مطروحه با دعوای اصلی ارتباط کامل نداشته باشد علاوه بر اینکه دعوا، دیگر دعوای جلب ثالث نیست بلکه جداگانه هم رسیدگی خواهد شد.

نمونه دادخواست جلب ثالث

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع جلب ثالث در پرونده کلاسه … شعبه … و محکومیت خوانده به تنظیم سند نسبت به سهم مقوم … ریال
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱٫ مبایعه نامه ۲٫ محتوای پرونده کلاسه … ۳٫ گواهی حصروراثت
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱۱ برابر مبایعه نامه مورخ … اینجانب یک باب آپارتمان از مرحوم … خریداری نمودم.

۲ مطابق تعهدات مبایعه‌نامه مقرر بود در تاریخ … ایشان نسبت به تنظیم سند به نام اینجانب اقدام و مابقی ثمن معامله را دریافت نماید.

۳ متأسفانه قبل از موعد تنظیم سند نام‌برده فوت کرده‌اند و وراث حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند نشدند.

۴ دعوای تنظیم سند طی پرونده کلاسه … علیه سایر وراث مطرح شده است؛ لذا به جهت عدم دسترسی به انحصار وراثت امکان شناسایی کامل وراث نبوده خوانده دعوای حاضر جزء خواندگان قرار نگرفته، لذا با تقدیم این دادخواست به عنوان دعوای جلب ثالث، جلب خوانده محترم به دعوا و محکومیت وی به تنظیم سند به همراه سایر خواندگان دعوای اصلی مستنداً به مواد ۱۳۵ و ۱۳۷ این دادرسی مدنی و مواد ۱۰،۲۲۰،۲۲۵،۲۳۸،۲۳۹، مدنی مورد استدعاست.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

مواد قانونی جلب ثالث

ماده ۱۳۵- هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

 ماده‌۱۳۶- محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

ماده ۱۳۷- دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد ردّ یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

 ماده ۱۳۸- درصورتی‌که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمایم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

ماده ۱۳۹- شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره  او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.

ماده ۱۴۰- قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات