تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای تأمین خواسته در رویه دادگاه‌ها

67,500 تومان

مقایسه

تأمین خواسته یک اقدام احتیاطی است و در دعاوی حقوقی و کیفری دارای کاربرد می‌باشد تأمین خواسته بستر و زمینه را برای اجرای احکام قطعی دادگاه فراهم می‌سازد احتیاطی بودن آن از این رو است که خوانده نمی‌تواند در اثنای رسیدگی یا پس از صدور حکم به منظور ایذاء و اذیت خواهان محکوم‌له در صدد انتقال اموال خود برآید و موجبات عقیم کردن اجرای حکم را فراهم سازد.

هرچند درخواست تأمین خواسته عموماً از طرف خواهان است؛ اما در عین حال قانون‌گذار استثنائاً در ماده ۱۰۹ آ.د.م در برخی از دعاوی و با شرایط خاص پذیرفته که خوانده نیز بتواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نماید.

شرایط درخواست تأمین خواسته

 درخواست توسط ذی‌نفع

مطابق ماده ۲ ق.آ.د.م: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند» بنابراین، رسیدگی به درخواست تأمین خواسته نیز مستلزم درخواست ذی‌نفع می‌باشد و خواهان می‌تواند در تمامی دعاوی اعم از اصلی، اضافی و متقابل درخواست تأمین را بدهد.

گفتار دوم: زمان درخواست تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته حسب مورد می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است بدین شرح باشد:

الف) درخواست قبل از تقدیم دادخواست اصلی: هرچند تأمین خواسته، درخواست می‌باشد و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن با توجه به رویه عملی محاکم، اگر درخواست تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست اصلی باشد باید در قالب دادخواست و با هزینه دعوای غیرمالی و به طرفیت خوانده دعوای اصلی تقدیم گردد.[۲]

ب) درخواست هم‌زمان یا در ضمن دادخواست اصلی: در این صورت خواهان علاوه بر تشریح خواسته اصلی دعوا باید بدواً تقاضای تأمین خواسته را بنماید و نیاز به تقدیم دادخواست یا درخواست جداگانه نیست.

ج) درخواست تأمین خواسته در جریان دادرسی تا قبل از حکم قطعی صادر نشده است: خواهان می‌تواند در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی نسبت به دعوای اصلی صادر نشده باشد درخواست توقیف اموال نماید. البته مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده جدید در دعاوی خانوادگی پس از صدور حکم قطعی و پیش از اجرای حکم از دادگاه نخستین می‌توان توقیف محکوم‌به را درخواست کرد.

 شرایط صدور قرارتأمین خواسته

 اخذ خسارت احتمالی

بعد از اینکه درخواست تأمین خواسته طبق شرایط فوق در قالب دادخواست به مرجع ذی‌صلاح قضائی مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردید. مرجع قضائی خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی می‌کند در صورت تأیید و قبول شرایط درخواست تأمین خواسته، تأمین خواسته را با اخذ خسارت احتمالی که ممکن است درصدی از موضوع تأمین باشد صادر می‌نماید.

هرچند برای صدور قرار تأمین خواسته، اخذ خسارت احتمالی شرط می‌باشد؛ لیکن مقنن به بعضی از اسناد این ویژگی را اعطاء نموده است که بدون نیاز به خسارت احتمالی، بتوان به میزان خواسته مندرج در این اسناد، درخواست توقیف اموال کرد که در ذیل به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد: اگر مستند دعوا و مبنای تعهد مالی یک سند رسمی باشد توقیف اموال بدون نیاز به اخذ خسارت احتمالی امکان خواهد داشت و در تعریف سند رسمی آمده است، سند هنگامی رسمی است که یا در نزد مأمورین دولت در حدود صلاحیت آنان صادر نشده باشد و یا در اداره ثبت تنظیم شده باشد و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد در غیر این صورت سند عادی است؛ اما باید توجه نمود هر سند رسمی نمی‌تواند مبنای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی باشد اگر سند ابراز شده، قابلیت اجرا از طریق اجرای ثبت را داشته باشد به بیان دیگر، سند رسمی مقید به دین باشد.

ب) در مواردی که اوراق تجاری واخواست شده باشند: در واقع منظور از اوراق و اسناد تجاری (چک، سفته، برات) می‌باشند که پیش از درخواست باید مورد اعتراض قرار گرفته باشند که مطابق مقررات تجاری اعتراض در چک از طریق گواهی عدم پرداخت و در سفته از طریق واخواست و در برات از طریق اعتراض عدم تأدیه به عمل می‌آید. همان‌گونه که در بالا اشاره شد در موارد فوق صدور، تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی نمی‌باشند.

میزان و نوع خسارت احتمالی

 در مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی است سؤال این است که نوع خسارت احتمالی و میزان آن چه میزان باید باشد؟

مستنداً به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «خواهان خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته می‌باشد و با دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد» اعم از دادگاه بدوی و تجدیدنظر تصمیم دادگاه در رابطه با میزان خسارات قابل تجدیدنظر نیست.

هرچند قانون آیین دادرسی مدنی نوع خسارت احتمالی را صرفاً وجه نقد دانسته است و به محکمه اجازه نداده است اسناد وثیقه‌ای یا سهام یا اوراق بهادار را به عنوان تأمین خسارت احتمالی بپذیرد و از این رو دست محکمه را بسته است؛ لیکن از جهت میزان آن کاملاً دست مرجع قضائی باز بوده و این مرجع می‌تواند به نسبت هر دعوا میزان خسارت احتمالی را معین نماید.

اقسام تأمین خواسته

تأمین در قانون عبارت از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول می‌باشد.[۳]

در تأمین خواسته ممکن است عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد که در این صورت نمی‌توان مال دیگری را به عوض آن توقیف نمود مگر با تراضی طرفین و در صورتی که عین معین نباشد یا عین معین بوده، ولی توقیف ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

 خوانده می‌تواند به عوض مالی که می‌خواهد توقیف کنند یا توقیف کرده‌اند وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد و از سوی دیگر می‌تواند تبدیل مال توقیف شده را با شرط اینکه از لحاظ قیمت و سهولت فروش از مالی که قیداً توقیف نموده، کمتر نباشد درخواست نماید هرچند اگر عین معین توقیف شده باشد باید با رضایت خواهان باشد.

توقیف اموال بر ساس قانون اجرای احکام و سایر قوانین و نظریات شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱٫ اموال منقول: بر طبق مواد ۴۹-۸۶ اجرای احکام و اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی است.

۲٫ توقیف حقوق مستخدمین: بر طبق مواد ۹۶-۹۸ قانون اجرای احکام مدنی.

۳٫ توقیف مال مشاع: با توجه به اطلاق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه شماره ۵۹/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری.

۴٫ توقیف ضمانت‌نامه بانکی: با توجه به ماده ۱۲۳ آیین دادرسی مدنی و نظر به اینکه ضمانت‌نامه بانک خوانده، جنبۀ مالی داشته و صرفاً به جهت استیفای خسارت احتمالی و حسن اجرای قرارداد متعلق حق کارفرما بوده، می‌توان ضمانت‌نامه مزبور را توقیف کرد.

۵٫ در توقیف سهام شرکت: بر طبق ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی: «درخواست تأمین در صورتی که پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد» اگر میزان سهام معین و مال محسوب و قابل داد و ستد باشد امکان توقیف وجود دارد.

۶٫ توقیف حق سرقفلی: حق سرقفلی از جمله اموال از نوع حق مالی بوده و مطابق ماده ۱۲۱ آیین دادرسی مدنی و… قابل توقیف می‌باشد.

۷٫ توقیف اموال غیرمنقول: که در مواد ۹۹- ۱۱۲ قانون اجرای احکام نحوه توقیف آن عنوان شده است.

نمونه دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان      
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوعقرار تأمین خواسته
دلایل و منضماتکپی مصدق کلیه مدارک و مستندات
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به موجب مستندات و مدارک ضمیمه دادخواست مبلغ……. ریال از خوانده/ خواندگان طلبکار می‌باشم. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان با وصف مراجعات مکرر از پرداخت مطالبات اینجانب خودداری می‌نماید. فلذا به استناد این دادخواست صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده/ خواندگان تا زمان صدور حکم به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دادخواست ماهیتی متعاقباً در مهلت ده روز تقدیم خواهد گردید.

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی ونمونه دادخواست دعوای تأمین خواسته ۱۵

معرفی دعوای تأمین خواسته ۱۷

مبحث اول: شرایط درخواست تأمین خواسته ۱۷

مبحث دوم: شرایط صدور قرارتأمین خواسته ۱۹

مبحث سوم: ابلاغ، اجرا اعتراض و لغو از رفع قرار تأمین خواسته ۲۲

مبحث چهارم: مراجع صالح برای رسیدگی به قرار تأمین خواسته ۲۴

مبحث پنجم: آثار قرار تأمین خواسته ۲۵

دعوای تأمین خواسته در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۵

دعوای تأمین خواسته در آرای دادگاه‌ها ۵۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۹

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۶۳

دعوای تأمین خواسته در نشست‌های قضائی ۶۹

دعوای تأمین خواسته در نظریه‌های مشورتی ۱۶۹

دعوای تأمین خواسته در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۳

از قانون مدنی ۱۹۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۶

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۰

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۰۲

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴- ۲۰۴

منابع و مآخذ ۲۱۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی ونمونه دادخواست دعوای تأمین خواسته ۱۵

معرفی دعوای تأمین خواسته ۱۷

مبحث اول: شرایط درخواست تأمین خواسته ۱۷

گفتار اول: درخواست توسط ذی‌نفع ۱۷

گفتار دوم: زمان درخواست تأمین خواسته ۱۷

مبحث دوم: شرایط صدور قرارتأمین خواسته ۱۹

گفتار اول: اخذ خسارت احتمالی ۱۹

گفتار دوم: میزان و نوع خسارت احتمالی ۲۰

گفتار سوم: اقسام تأمین خواسته ۲۰

مبحث سوم: ابلاغ، اجرا اعتراض و لغو از رفع قرار تأمین خواسته ۲۲

گفتار اول: ابلاغ و اجرای تأمین خواسته ۲۲

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی و اعتراض به تأمین خواسته ۲۲

گفتار سوم: رفع قرار تأمین خواسته ۲۲

مبحث چهارم: مراجع صالح برای رسیدگی به قرار تأمین خواسته ۲۴

گفتار اول: درخواست تأمین از مراجع قضائی ۲۴

مبحث پنجم: آثار قرار تأمین خواسته ۲۵

گفتاراول: آثار قرار تأمین خواسته پیش از اجرا ۲۵

گفتاردوم: آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا: ۲۵

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته ۲۶

دادخواست قرار تأمین خواسته (توقیف عین موضوع معامله) ۲۷

دادخواست قرار تأمین خواسته عادی مهریه ۲۸

دادخواست اعتراض به دادخواست قرار تأمین خواسته ۲۹

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته مبنی بر انجام تعهد ۳۰

دادخواست تأمین خواسته به همراه تنفیذ فسخ قرارداد ۳۱

دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه آب و برق و گاز ۳۲

دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه اجرت ایام تصرف ۳۳

دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه ۳۴

دادخواست مطالبه وجه چک به همراه درخواست تأمین خواسته ۳۵

دعوای تأمین خواسته در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که در محوطه گمرک تخلیه می‌گردد ۳۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۵

۱- خسارت ناشیه از تأمین خواسته ۴۵

۲- شمول ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی در صدور قرار تأمین خواسته ۴۵

۳- انتقال ملک قبل از اجرای تأمین خواسته به قصد فرار از دین ۴۵

۴- صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر ساخت و انتقال ملک مورد تعهد و پرداخت وجه‌التزام ۴۶

۵- صدور قرار تأمین خواسته برای مطالبۀ سفته‌های مدرکیه مستند دعوا ۵۱

۶- استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته ۵۵

دعوای تأمین خواسته در آرای دادگاه‌ها ۵۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۹

۱- دعوای مطالبۀ وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته ۵۹

۲- عدم توقف عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته ۶۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۶۳

۱- توقیف دو دستگاه اتومبیل به عنوان تأمین خواسته ۶۳

۲- مطالبۀ طلب بابت دستمزد و صدور قرار تأمین خواسته ۶۳

۳- عدم اظهارنظر دادگاه نسبت به درخواست تأمین خواسته ۶۴

۴- صدور قرار و تأمین خواسته ۶۵

۵- رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به استناد سفته واخواست شده ۶۵

۶- مطالبه وجه دو فقره سفته واخواست شده و صدور قرار تأمین خواسته ۶۶

۷- صدور دستور کسر حقوق ماهیانه زوج بابت نفقه ۶۶

دعوای تأمین خواسته در نشست‌های قضائی ۶۹

۱- تقاضای تأمین خواسته در دعوایی که خواسته اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ ملک مشاع باشد  ۷۱

۲- اجرای قرار تأمین خواسته از طریق شورای حل اختلاف و تصمیم قضائی بدون گواهی انحصار وراثت   ۷۲

۳- توقیف ملک موضوع سند مالکیت به عنوان تأمین خواسته ۷۲

۴- میزان تمبر دادخواست یا وکالت نامه تأمین خواسته ۷۳

۵- تقاضای تأمین خواسته مبنی بر توقیف نقل و انتقال ملک ۷۴

۶- طرح دعوا علیه ظهرنویس چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مالی بابت خسارات احتمالی  ۷۵

۷- تقاضای توقیف و ابطال نسبت به قسمتی از اجراییه ثبتی ۷۶

۸- اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له ۷۷

۹- موضوعیت داشتن دفاع در ماهیت دعوا از طریق لایحه ۷۸

۱۰- اخذ تأمین در دادرسی فوری ۸۰

۱۱- صدور قرار تأمین خواسته قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۸۳

۱۲- اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد ۸۴

۱۳- صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا پس از صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه‌های یک محل و در عرض هم  ۸۶

۱۴- تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرائم چک ۸۸

۱۵- صدور قرار تأمین خواسته و وجود تعهد ثالث ۸۹

۱۶- حق تقدم متقاضی تأمین خواسته در استیفای دین ۸۹

۱۷- حکم بطلان دعوا در پرونده‌هایی که قرار تأمین خواسته آن اجرا شده ۹۰

۱۸- اختیار دادگاه در تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد ۹۲

۱۹- کلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته در صورتی که دعوا متوجه وی نباشد  ۹۳

۲۰- موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک ۹۵

۲۱- ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت ۹۵

۲۲- عدم تعارض بین مواد ۱۱۲ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی درباره مهلت ده روزه برای تقدیم دادخواست   ۹۶

۲۳- تودیع خسارت احتمالی مندرج در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۹۸

۲۴- ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک ۹۹

۲۵- مهلت خواهان برای اقامه دعوای اصلی پس از صدور قرار تأمین ۱۰۰

۲۶- تقاضای تأمین در مورد چک بلامحل قبل از سررسید ۱۰۱

۲۷- ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری ۱۰۲

۲۸- تکلیف دادگاه در صورت تقاضای صدور قرار تأمین خواسته در آخرین جلسه دادگاه ۱۰۳

۲۹- بایگانی پرونده در صورت عدم پیگیری یا عدم معرفی اموال خوانده پس از صدور قرار تأمین خواسته  ۱۰۴

۳۰- محوریت ارزش واقعی خواسته در تأمین ۱۰۵

۳۱- بازداشت حقوق کارمندان دولت در اجرای قرار تأمین خواسته ۱۰۶

۳۲- تکلیف دادگاه در صورت عدم تقدیم دادخواست در مهلت قانونی پس از صدور قرار تأمین ۱۰۷

۳۳- تقاضای رفع اثر از تأمین خواسته توسط خوانده ۱۰۷

۳۴- دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌دار ۱۰۹

۳۵- صدور قرار تأمین حسب تقاضای خوانده ۱۱۲

۳۶- عدم جواز صدور قرار تأمین در صورت معلوم نبودن یا عین معین نبودن خواسته ۱۱۳

۳۷- مرجع صدور قرار تأمین خواسته در چارچوب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۱۴

۳۸- مطالبه خسارت ناشی از قرار تأمین خواسته ۱۱۶

۳۹- توجیه قانونی توقیف مال مشاع ۱۱۷

۴۰- ملاک رفع توقیف از تأمین خواسته ۱۱۸

۴۱- تسری مهلت مقرر در ماده ۱۱۲ به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۱۹

۴۲- کسر از آمار شدن تأمین خواسته ۱۲۱

۴۳- جواز توقیف ضمانت‌نامه بانکی ۱۲۲

۴۴- تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار از سوی شخص ثالث به‌جای خوانده و به‌عوض مال توقیف شده ۱۲۳

۴۵- تقاضای تأمین خواسته نسبت به سهام شرکت ۱۲۴

۴۶- عدم تقویم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در مهلت ده روزه قرار تأمین خواسته در امر کیفری   ۱۲۶

۴۷- اختیار محکوم‌له در معرفی مال سهل‌الوصول‌تر محکوم‌علیه به اجرای احکام حقوقی ۱۲۷

۴۸- تکلیف دادگاه در پذیرش میزان تأمین با توجه به خواسته شاکی ۱۲۸

۴۹- درخواست تأمین خواسته در صوتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد ۱۲۹

۵۰- قابلیت توقیف وجه‌الضمان نقدی متهم در خصوص پرونده حقوقی همان شخص ۱۳۱

۵۱- حق تقدم درخواست‌کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران ۱۳۲

۵۲- درخواست مجدد تأمین خواسته نسبت به مالی که قبلاً از آن رفع تأمین شده ۱۳۳

۵۳- لزوم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در تأمین خواسته کیفری ۱۳۴

۵۴- درخواست تأمین خواسته از اموال مجلوب ثالث ۱۳۵

۵۵- قابلیت توقیف حق سرقفلی ۱۳۶

۵۶- لغو قرار تأمین خواسته پس از صدور قرار رد دادخواست و قطعیت آن ۱۳۸

۵۷- قرار تأمین بدون اخذ خسارت احتمالی ۱۳۹

۵۸- اخذ تأمینی زائد بر بهای خواسته ۱۴۰

۵۹- اعتراض به قرار تأمین خواسته ۱۴۱

۶۰- دستور رفع توقیف نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی ۱۴۲

۶۱- صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت آن دریافت نشده ۱۴۴

۶۲- صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده است ۱۴۵

۶۳- درخواست تأمین قبل از حلول سررسید چک ۱۴۸

۶۴- مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته ۱۴۹

۶۵- تکلیف اجرای احکام در خصوص اموال توقیفی که به علت عدم پیگیری خواهان بلاتکلیف است ۱۵۱

۶۶- صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور قرار تأمین خواسته ۱۵۳

۶۷- مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به حواله‌های صندوق‌های تعاون و مؤسسات مالی و اعتباری   ۱۵۵

۶۸- پذیرش ضمانت بانکی در مورد صدور قرار تأمین خواسته ۱۵۶

۶۹- اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته ۱۵۷

۷۰- دریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته ۱۵۹

۷۱- قید ارزش عین معین در هنگام صدور قرار تأمین ۱۶۰

۷۲- عدم استرداد سپرده خسارت احتمالی تا صدور حکم قطعی دعوا ۱۶۱

۷۳- آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته ۱۶۲

۷۴- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار تأمین خواسته ۱۶۴

۷۵- صدور قرار تأمین خواسته جهت وصول مهر از محل دیه متوفا ۱۶۶

۷۶- اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته ۱۶۷

دعوای تأمین خواسته در نظریه‌های مشورتی ۱۶۹

۱- تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه ۱۷۱

۲- تأمین خواسته در دعوای مستند به برات، چک یا سفتۀ واخواست نشده ۱۷۳

۳- بازداشت حق کسب و پیشه در مقام اجرای قرار تأمین خواسته ۱۷۵

۴- نوع و میزان تأمین برای توقیف عملیات اجرایی ۱۷۵

۵- ابلاغ قانونی قرار تأمین خواسته ۱۷۶

۶- اجرای قرار تأمین خواسته با وجود ادعای مجعول بودن سند ۱۷۷

۷- تبادل لوایح نسبت به دادخواست جلب ثالث ۱۷۸

۸- درخواست تأمین خواسته در دعوای جلب ثالث ۱۷۹

۹- اعتراض به اجرای قرار تأمین خواسته صادره از طرف بازپرس ۱۸۱

۱۰- توقیف اموال ضامن محکوم‌علیه ۱۸۲

۱۱- توقیف اموال دولت به عنوان تأمین خواسته ۱۸۳

۱۲- توقیف یک چهارم حقوق کارمند معیل و یک سوم حقوق کارمند غیرمعیل به‌عنوان تأمین خواسته  ۱۸۳

۱۳- دارند چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد ۱۸۴

۱۴- صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک ۱۸۵

۱۵- توقیف ملک از طریق دادگاه و اجرای ثبت ۱۸۶

۱۶- اخذ خسارات احتمالی از درخواست‌کننده تأمین خواسته مربوط به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و به بندهای «الف» و «ب» و «ج» تسری ۱۸۶

۱۷- رفع اثر از صدور قرار تأمین خواسته ۱۸۷

۱۸- مرجع صالح به صدور قرار تأمین خواسته ۱۸۷

۱۹- ابقاء قرار تأمین خواسته ۱۸۸

۲۰- پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به ۱۸۹

۲۱- عدم قابلیت اجرای قرار تأمین در خارج از ایران ۱۸۹

۲۲- لغو موجبات قرار تأمین خواسته با تشخیص دادگاه ۱۹۰

۲۳- دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین خواسته پس از صدور رأی در دادگاه ۱۹۱

۲۴- تسری تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به قرارهای تأمین خواسته ۱۹۱

۲۵- صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه ۱۹۲

دعوای تأمین خواسته در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۳

از قانون مدنی ۱۹۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۶

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۰

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۰۲

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴- ۲۰۴

منابع و مآخذ ۲۱۳

 

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای تأمین خواسته در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.