تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

دعاوی وجه چک در رویه دادگاه‌ها

چه وکیل باشید و چه نباشید برای این که بفهمید چطور دعاوی مربوط به چک را اقامه کنید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.

 

اگر می خواهید توانایی نوشتن دادخواست و دفاع در دعاوی چک را بیاموزید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد. کتاب دعاوی چک در رویه دادگاه ها، به شما یاد می دهد که با خواندن آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخها بتوانید از حق خودتان دفاع کنید و در این دعوا برنده باشید.

99,000 تومان

مقایسه

کتاب دعوای چک در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت.

شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی دعوای چک را خواهید آموخت. بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود.

علاوه بر شرایط و نحوه اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی و کیفری و مطالبه چک در اجرای ثبت کتاب دربردارنده :

  • آراء وحدت رویه
  • آراء اصراری
  • آراء شعب دیوان عالی کشور
  • آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر
  • نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد دعاوی چک است.

 ارکان دعوای مطالبه وجه چک

 وجود سندی تحت عنوان چک

اولین رکن دعوای مطالبه چک این است که سند و مدرک دین، «چک» باشد. قانون تجارت در ماده ۳۱۰ چک را اینگونه تعریف کرده است: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.» و در ادامه ماده ۱ قانون صدور چک انواع چک را بدین شرح برشمرده است:

  1. چک عادی:‌ چکی است که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
  2. چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.
  3. چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
  4. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

بنابراین، اگر سند متضمن دین ویژگی چک را نداشته باشد بلکه حواله بانکی یا سند عادی یا تجاری دیگری باشد مطالبه وجه آن مستلزم وجود شرایط «دعوای مطالبه چک» است که خواننده می‌تواند برای کسب اطلاعات بیشتر به آن منبع مراجعه کند.[۱]

 رسیدن موعد پرداخت چک

دومین رکن مطالبه وجه چک «حال شدن» چک یا همان رسیدن «سر رسید چک» می‌باشد؛ چرا که هر دینی که هنوز سر رسید آن نرسیده باشد اعم از اینکه مربوط به سند تجاری همانند چک یا سفته باشد یا سند عادی یا رسمی دیگری، امکان مطالبه وجه آن وجود نخواهد داشت. در این خصوص ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) قانون صدور چک مقرر می‌دارد که: «چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.» بنابراین، صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و لازم نیست در زمان صدور چک، وجه چک را در بانک محال علیه داشته باشد.

چکی که قبل از موعد به بانک ارائه گردد بانک حق پرداخت وجه یا برگشت آن را نخواهد داشت؛ چرا که چک موعددار دستور پرداختی است از طرف صادرکننده که هنوز موعد آن نرسیده است. حتی اگر خواهان قبل از سر رسید، وجه چک یا سفته ای را از دادگاه مطالبه نماید دادگاه به استناد عدم سر رسید، قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.

البته در خصوص اسناد تجاری مانند چک یا سفته منجز بودن موثر در مقام نبوده بنابراین شروط مندرج در متن چک حتی در صورت عدم محقق شدن نمی‌تواند مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشد در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می‌دارد: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

 مواجه چک با گواهی عدم پرداخت

سومین رکن دعوای مطالبه وجه چک این است که با وجود حال بودن چک و مطالبه دارنده، چک مواجه با گواهی عدم پرداخت گردد اعم از اینکه به دلیل عدم کارسازی وجه چک بوده یا تنظیم نادرست چک؛

در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک اشعار می دارد: «… صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.»

عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده

به طور کلی پرداخت چک از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی مطالبه چک (وجه چک) قابلیت طرح نخواهد داشت.

در ذیل به اختصار موارد سقوط تعهدات را بررسی می‌کنیم:

الف) وفای به عهد: با انجام تعهداز سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص داین یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.

بنابراین با انجام تعهد یعنی پرداخت وجه چک، مطالبه مجدد آن امکان نخواهد داشت و حتی بر فرض اشتباه اگر مجدداً مدیون آن را پرداخت کند دائن باید مبلغ پرداختی را مسترد دارد؛ چرا که این نوع پرداخت مصداق بارز داراء شدن بلاجهت است.

ب) اقاله: ممکن است منشأ چک وجود یک قرارداد باشد در این صورت دعوی مطالبه چک در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که طرفین یا وراث آن‌ها به تراضی آن قرارداد را اِقاله و تفاسخ نکنند مانند اینکه چکی از بابت مقداری از ثمن معامله در خصوص یک آپارتمان بوده به فروشنده تحویل شده است؛

لیکن این مبایعه‌نامه به تراضی طرفین معامله از بین رفته است، بنابراین مطالبه وجه چک از سوی فروشنده آپارتمان وجاهتی نداشته و باید مسترد گردد.

ج) ابراء: اِبراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شودکه متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد.[۲]بنابراین، با ابراء دین، مطالبه آن منتفی خواهد بود.

د) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن‌ها تَهاتُر حاصل می‌شود. تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛

بنابراین، به‌محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به‌طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می‌شوند.

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

 

نمونه داد خواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعمطالبه وجه چک به میزان …………………………..ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱- چک، ۲- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک،
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب کپی مصدق ………………..فقره چک تقدیمی به شماره/شماره های …………………..به تاریخ/تاریخ های …………………عهده بانک …………………..شعبه  ………………………………………. اینجانب مبلغ……………………..ریال از خوانده/خواندگان طلبکارم که نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ……………………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون مارالذکر تقاضا می شود.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

حسین زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی چک ۱۳

دعوای چک در رویه دادگاه‌ها ۲۹

دعوای چک در آرای دادگاه‌ها ۸۷

دعوای چک در نشست‌های قضائی ۱۷۱

دعوای چک در نظریه‌های مشورتی ۲۴۵

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی ۲۷۳

منابع و مآخذ ۲۹۵

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی چک ۱۳

معرفی دعاوی چک ۱۵

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه وجه چک ۱۵

گفتار اول: وجود سندی تحت عنوان چک ۱۵

گفتار دوم: رسیدن موعد پرداخت چک ۱۶

گفتار سوم: مواجه چک با گواهی عدم پرداخت ۱۶

گفتار چهارم: عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده ۱۷

گفتار پنجم: عدم نامشروع بودن تحصیل چک ۱۸

مبحث دوم – دعوای استرداد لاشه چک ۱۹

گفتار اول: امانی یا خالی از وجه بودن چک ۱۹

گفتار دوم: مطالبه لاشه چک ۱۹

مبحث سوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک ۲۰

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی ۲۰

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی ۲۰

مبحث  چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه چک ۲۲

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته ۲۴

نمونه دادخواست مطالبه مطالبه وجه سفته ۲۶

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته با قرار تأمین خواسته ۲۷

مطالبه وجه سفته به میزان ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته  ۲۷

دعوای چک در رویه دادگاه‌ها ۲۹

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۱

۱- شرایط مرور زمان در برات سفته چک،  ۳۱

۲- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک ۴۱

۳- مطالبه وجه چک از ظهرنویس ۴۵

۴- دادگاه صالح در مطالبۀ وجه چک ۴۹

۵- در مورد چکی که از حساب مسدود صادر شده باشد ۵۷

۶- در مورد نمایندگی بانک‌ها از طرف دارنده چک بی‌محل ۶۱

۷- در خصوص مجازات صدور چک‌های بلامحل و وعده‌دار ۶۴

۸- در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک ۶۷

مبحث دوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۳

۱- صدور اجراییه نسبت به وجه چک ۷۳

۲- نظر قانون در مورد صدور نوشته از طرف تاجر به‌عنوان چک ۷۷

۳- تعریف ماده ۳۱۰ قانون تجارت راجع به چک ۷۷

۴- مسئولیت دارندۀ چک مطابق قانون ۷۸

۵- مسئولیت صادرکننده چک مطابق قانون ۷۸

۶- پرداخت اشتباه وجه چک از طریق بانک ۷۹

۷- مسئولیت گیرندۀ چک در برابر صادرکننده ۷۹

۸- ضمانت دارندۀ چک که به نفع مدعی ظهرنویسی کرده ۸۰

۹- مسئولیت صادرکنندۀ چک در مقابل دارنده مطابق قانون ۸۰

۱۰- الحاق در مبلغ و دریافت زیادتر از میزان حواله از بانک ۸۱

۱۱- حقوق ظهرنویس بر طبق قانون تجارت ۸۱

۱۲- مطالبه چک فاقد تاریخ ۸۲

۱۳- مرور زمان در دعاوی مربوط به اسناد تجاری ۸۲

۱۴- مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک ۸۳

۱۵- دریافت وجه چک برخلاف حق ۸۴

دعوای چک در آرای دادگاه‌ها ۸۷

مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۸۹

۱- دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک ۸۹

۲- اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت ۹۰

۳- حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک ۹۴

۴- عدم استماع ایرادات راجع به معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری ۹۶

۵- لزوم احراز سمت خواهان در دعوای مطالبه وجه چک ۹۷

۶- شرایط انتقال و ظهرنویسی سند تجاری توسط شرکت تجاری ۱۰۰

۷- چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری ۱۰۱

۸- عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض ۱۰۵

۹- امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت ۱۰۹

۱۰- رد دعوی به علت عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی در دعوای مطالبۀ وجه چک     ۱۱۱

۱۱- خسارت تأخیر تأدیه خواستۀ ارزی ۱۱۵

۱۲- جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارندۀ چک بدون حسن نیت ۱۱۶

۱۳- استرداد وجه چک ازبابت استیفای ناروا ۱۲۰

۱۴- دعوای مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از دادرسی ۱۲۳

۱۵- شرط مطالبه وجه چک تضمینی ۱۲۶

۱۶- ضمانت اسناد تجاری در ورقه جداگانه ۱۲۹

۱۷- توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی ۱۳۱

۱۸- اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه ۱۳۴

۱۹- ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه ۱۳۶

۲۰- تجدیدنظرخواهی تنها برای متضرر از حکم ۱۳۸

۲۱- انتقال چکی که حواله‌کرد آن خط‌خورده ۱۴۰

۲۲- استقلال سند تجاری از منشأ صدور آن ۱۴۳

۲۳- عدم طرح دعوی، قرینه گذشت از خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۴۵

۲۴- الزام ظهرنویس به پرداخت وجه چک جعلی ۱۴۷

۲۵- عدم قابلیت استماع تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه ۱۴۹

۲۶- عدم امکان افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست ۱۵۰

۲۷- وجود سند بدهی نزد خواهان علی‌رغم پرداخت‌های مدیون ۱۵۳

۲۸- مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک ۱۵۵

۲۹- اعتبار سند سفید امضا ۱۵۶

۳۰- عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک دارای اجراییه ثبتی ۱۵۸

۳۱- مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک ۱۶۰

۳۲- مرجع صالح در رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل ۱۶۳

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۶۶

۱- مسئولیت چک صادره توسط مدیرعامل شرکت ۱۶۶

۲- عدم ارائه دلیل کافی از جانب خوانده مبنی بر ربح بودن بخشی از منبع چک ۱۶۶

۳- تخلف قاضی در رسیدگی به پرونده چک‌های بلامحل که از اسناد رسمی است ۱۶۶

۴- تخلف وکیل دادگستری در خصوص دفاع از متهم به صدور چک بلامحل ۱۶۸

۵- محکومیت وکیل به دلیل وصول وجه چک موکل از خوانده و عدم ایصال آن به موکل ۱۶۹

۶- واگذاری چک در وجه حامل به وکیل دادگستری ۱۷۰

دعوای چک در نشست‌های قضائی ۱۷۱

۱- مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد اعیان سفته‌ها ۱۷۳

۲- لزوم واخواست چک برای طرح دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی   ۱۷۴

۳- ضمانت اجرای عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر ۱۷۵

۴- تأثیر قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در انتقال چک ۱۷۶

۵- تبدیل تعهد از طریق صدور چک بابت دین ۱۷۶

۶- لزوم اثبات جهت وجه چک از جانب صادرکننده ۱۷۸

۷- تعهد به انتقال اتومبیل، معلق بر لاوصول ماندن چک ۱۷۹

۸- صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک ۱۸۰

۹- ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا ۱۸۲

۱۰- ملاک محاسبه مواعد شش‌ماهه مقرر در ماده ۱۱ قانون چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵– ۱۸۴

۱۱- اخذ هزینه دادرسی در مطالبۀ تأخیر وجه چک به طور مستقل ۱۸۴

۱۲- مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن ۱۸۵

۱۳- تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه‌ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته ۱۸۷

۱۴- صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام  ۱۸۸

۱۵- ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است ۱۸۹

۱۶- تاریخ چک و سر رسید، ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است ۱۹۰

۱۷- نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت ۱۹۲

۱۸- شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس ۱۹۵

۱۹- مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ۱۹۷

۲۰- ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک و حواله ۱۹۸

۲۱- خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک ۱۹۹

۲۲- نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری ۲۰۰

۲۳- نحوه اجرای حکم پرداخت وجه چک و حکم دیگری به استرداد همان چک ۲۰۱

۲۴- نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که دعوای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت اقامه شود  ۲۰۲

۲۵- رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل ۲۰۳

۲۶- طرح دعوای مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن ۲۰۴

۲۷- ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار  ۲۰۵

۲۸- ابلاغ با توجه به ماده ۲۲ قانون صدور چک ۲۰۶

۲۹- ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد ۲۰۷

۳۰- آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال‌علیه ۲۰۹

۳۱- چگونگی رسیدگی به دعاوی مرتبط در محاکم مختلف ۲۰۹

۳۲- اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد ۲۱۰

۳۳- تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرائم چک ۲۱۲

۳۴- تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته در صورتی که دعوا متوجه وی نباشد ۲۱۳

۳۵- موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک ۲۱۴

۳۶- ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده  ۲۱۵

۳۷- ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک ۲۱۶

۳۸- تقاضای تأمین در مورد چک بلامحل قبل از سررسید ۲۱۷

۳۹- دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌دار ۲۱۷

۴۰- صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت آن دریافت نشده  ۲۲۰

۴۱- درخواست تأمین قبل از حلول سررسید چک ۲۲۱

۴۲- مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته ۲۲۲

۴۳- اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته ۲۲۴

۴۴- دریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته ۲۲۵

۴۵- آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته ۲۲۷

۴۶- طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث ۲۲۹

۴۷- احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن ۲۳۰

۴۸- ارائه دو دادخواست جداگانه همزمان، هر یک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی   ۲۳۳

۴۹- اقدام به صدور چک‌های بلامحل از یک دسته چک ۲۳۵

۵۰- تقاضای رسیدگی به چند دعوا با موضوع مطالبۀ وجه چند چک ۲۳۶

۵۱- اثر خط زدن حواله‌کرد در چک‌های بانکی و حواله‌های مؤسسات اعتباری ۲۳۶

۵۲- امکان مطالبه وجه چک از چند طریق ۲۳۷

۵۳- چک ثمن معامله تلقی نمی‌شود ۲۳۸

۵۴- توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث ۲۳۹

۵۵- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۲۴۰

۵۶- مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس ۲۴۲

۵۷- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۲۴۲

دعوای چک در نظریه‌های مشورتی ۲۴۵

۱- دعوی استرداد اسناد غیرمالی تلقی می‌شود ۲۴۷

۲- دعوای ابطال اجراییه چک برگشتی مالی است ۲۴۷

۳- نحوه محاسبه مواعد مقرر در دعاوی مربوط به چک ۲۴۷

۴- چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک ۲۴۸

۵- اثر پرداخت ثمن معامله به وسیلۀ چک بلامحل ۲۴۹

۶- پرداخت چک‌های صادره از متوفی توسط بانک ۲۴۹

۷- مسئولیت وراث در قبال دارنده چک بلامحل ۲۴۹

۸- مسئولیت متصدی آژانس درتحویل چک‌های امانی ۲۵۰

۹- دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد ۲۵۱

۱۰- اقامتگاه قانونی صادرکنندۀ چک ۲۵۲

۱۱- عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک     ۲۵۳

۱۲- شمول قانون صدور چک ۲۵۳

۱۳- تکلیف دارندۀ چک مفقود شده ۲۵۴

۱۴- تکلیف دارندۀ چک‌های سیبا جهت وصول وجه آن‌ها ۲۵۵

۱۵- امکان دریافت وجه چک بدون ظهرنویسی ۲۵۶

۱۶- مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک ۲۵۷

۱۷- مطالبه وجه چک وعده‌دار قبل از سررسید ۲۵۷

۱۸- زمان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ۲۵۸

۱۹- مسئولیت ظهرنویس و ضامن ۲۵۸

۲۰- شمول قانون تجارت در مورد چک‌های صادره بر عهده صندوق‌های قرض‌الحسنه ۲۵۹

۲۱- مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس ۲۶۰

۲۲- تفاوت صدور قرار تأمین خواسته در دعوای مطالبه وجه مستند به چک یا سفته ۲۶۰

۲۳- زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۶۱

۲۴- ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته ۲۶۲

۲۵- ابلاغ اوراق قضائی در دعاوی حقوقی راجع به چک ۲۶۳

۲۶- لزوم رعایت مقررات ابلاغ در دعاوی چک ۲۶۳

۲۷- درخواست تأمین خواسته نسبت وجه چک به استناد برگه برگشت چک ۲۶۴

۲۸- اجرای حکم قطعی صادره مبنی بر پرداخت وجه چک علی‌رغم عدم پرداخت هزینه دادرسی ۲۶۴

۲۹- مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبۀ طلب به استناد لاشه چک ۲۶۵

۳۰- عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته توأمان در پرونده کیفری و دادگاه حقوقی به استناد یک یا چند فقره چک     ۲۶۵

۳۱- تقاضای صدور قرار تأمین خواسته قبل و پس از انقضای مهلت ۱۵ روز ۲۶۶

۳۲- اتیان سوگند جهت اثبات پرداخت وجه چک ۲۶۶

۳۳- مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه با تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک ۲۶۷

۳۴- اجرایی و یا اعلامی بودن صدور حکم به استرداد لاشۀ چک ۲۶۷

۳۵- عدم شمول ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به ممنوع‌الخروجی متعهد   ۲۶۸

۳۶- فقدان وصف کیفری صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا ۲۶۸

۳۷- تکلیف صادرکننده چک مفقود شده ۲۶۹

۳۸- تکلیف بانک محال‌علیه در خصوص چک بدون امضا صاحب حساب ۲۷۰

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی ۲۷۳

قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) ۲۷۵

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب۱۳۸۷- ۲۸۳

از قانون تجارت ۲۸۵

ضمانت در قانون تجارت ۲۸۹

ضمانت در قانون مدنی ۲۹۰

منابع و مآخذ ۲۹۵

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دعاوی وجه چک در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.