تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعاوی تشریفات ابلاغ قضائی در رویه دادگاه‌ها

کتاب فوق مشتمل بر موضوعاتی چون تشریفات ابلاغ قضایی، اقسام ابلاغ، ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی است. علاوه بر این، در خصوص ابلاغ نسبت به اشخاص مجهول‌المکان، ابلاغ نسبت به مخاطبین محصور معین، مسئولین ویژه در اجرای امر ابلاغ و … توضیحاتی ذکر گردیده است.همچنین در این کتاب می­توانید به نمونه ابلاغیه نمونه رأی تشریفات ابلاغ قضایی و نمونه پرسش و پاسخ هایی در رابطه با تشریفات ابلاغ قضایی دسترسی پیدا می­کنید.

21,600 تومان

مقایسه

در کتاب دعاوی تشریفات ابلاغ قضائی در رویه دادگاه‌ها در پاسخ به این پرسش که اقسام ابلاغ به لحاظ آثار قانونی چیست؟ توضیحاتی به این شکل ارائه گردیده است که تکلیف مأمور ابلاغ در رساندن ابلاغ اوراق قضائی به خوانده به این معنی نیست که وی باید به هر شکل ممکن خوانده و مخاطب ابلاغ را پیدا کرده و اصرار به ابلاغ نماید و یا خوانده را مجبور به دریافت اوراق کند بلکه لازم است برابر مقررات تشریفات لازم قانونی را انجام دهد.

در همین راستا ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مراتب را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید. به هر حال ابلاغ را حسب آثار قانونی که دارد. با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آ.د.م. می‌توان به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.

 مفهوم ابلاغ

 ابلاغ یکی از مهم‌ترین تشریفات رسیدگی می‌باشد و اهمیت آن به‌اندازه‌ای است که اگر به‌صورت قانونی و صحیح انجام نشود مانع تشکیل جلسه رسیدگی می‌شود از این رو بررسی این موضوع در روند رسیدگی بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد.

مسائل مربوط به ابلاغ در مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه مقنن قرارگرفته، اما تعریفی از ابلاغ در قانون ارائه نشده است، ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن نامه یا پیام آمده است؛

لیکن در اصطلاح حقوقی مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضائی مطابق تشریفات قانونی را ابلاغ می‌گویند. قواعد راجع به ابلاغ از قواعد آمره می‌باشد و باید تشریفات آن به‌صورت کامل رعایت شود؛

بنابراین صرف اطلاع مخاطب از مفاد رأی یا موضوع دعوا کفایت نمی‌کند بلکه رعایت کامل مقررات و تشریفات قانونی الزامی است مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل‌دهنده قاعده عام و کلی ابلاغ اوراق است به طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی است.

 اقسام ابلاغ به لحاظ آثار قانونی

تکلیف مأمور ابلاغ در رساندن ابلاغ اوراق قضائی به خوانده به این معنی نیست که وی باید به هر شکل ممکن خوانده و مخاطب ابلاغ را پیدا کرده و اصرار به ابلاغ نماید و یا خوانده را مجبور به دریافت اوراق کند بلکه لازم است برابر مقررات تشریفات لازم قانونی را انجام دهد.

در همین راستا ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مراتب را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید. به هر حال ابلاغ را حسب آثار قانونی که دارد.

با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آ.د.م. می‌توان به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.

 ابلاغ واقعی

ابلاغ در صورتی واقعی است که برگ‌های موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت وصول اوراق را دارد (در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها) یا وکیل قانونی آن‌ها تحویل داده شده و رسید دریافت گردد. ابلاغ به هر شکلی جز این، ابلاغ واقعی نخواهد بود.

ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی: ابلاغ واقعی در مورد اشخاص حقیقی بحث زیادی ندارد و صرفاً در صورتی واقعی محسوب می‌شود که مأمور ابلاغ اوراق را مطابق شرایط مقرر قانونی به شخص مخاطب تحویل و رسید دریافت نماید.

ابلاغ واقعی نسبت به اشخاص حقوقی: در موارد زیر نسبت به اشخاص حقوقی ابلاغ واقعی محقق می‌شود که در دو شق ابلاغ به «اشخاص حقوق عمومی» و ابلاغ به «اشخاص حقوق خصوصی» بررسی می‌نماییم.

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: وفق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود…» در صورتی که اوراق اخطاریه به رئیس دفتر شخص حقوقی مخاطب ابلاغ گردد ابلاغ واقعی می‌باشد و در این مورد رئیس دفتر مکلف به تحویل گرفتن اوراق است و در صورت استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و یا ندادن رسید، تخلف از انجام‌وظیفه خواهد بود و مدیر دفتر دادگاه وظیفه دارد موضوع را به مراجع صالحه اعلام و متخلف به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. مطابق تبصره ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی اوراق قضائی به مدیر شخص حقوقی و یا قائم‌مقام وی و یا دارندۀ حق امضاء ابلاغ خواهد شد. در این خصوص ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی مربوط به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او و یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه با رعایت مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد» و همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور: «هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.» اینکه اجتماع چند نفر تشکیل شخصیت حقوقی را بدهد، مثل اینکه چند نفر با هم متولی موقوفه باشند و یا اینکه چند نفر با هم تشکیل یک شرکت مدنی یا مالکیت مشاع را بدهند، در این صورت نظر به اینکه چنین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست ابلاغ اوراق به فرد فرد خواندگان لازم است.

ج) ابلاغ به شرکت ورشکسته: مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به شرکت ورشکسته ابلاغ به ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه انجام خواهد شد. مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته خواهد بود و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول و یا غیرمنقول داشته باشد باید به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه اقامه کند.

د) ابلاغ به شرکت منحل شده: وفق تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی مربوط به شرکت منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشد اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده، ابلاغ خواهد شد.

ابلاغ قانونی

 در صورتی که تسلیم برگ‌ها و ابلاغ اوراق قضائی به شخص مخاطب امکان نداشته باشد و یا در مواردی که ابلاغ به وی موجب تأخیر بسیار گردد، طبق تشریفات دیگری که در قانون پیش‌بینی شده مفاد برگ‌ها به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به اطلاع او رسانده می‌شود و از آن جهت که قانون چنین ابلاغی را معتبر دانسته، به آن ابلاغ قانونی می‌گویند که انواع آن به شرح آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

بند اول: ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی: مطابق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید» .

متعاقباً وفق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مأمور ابلاغ باید مراتب امتناع خوانده را با ذکر مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا و نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و تعیین سمتش نسبت به مخاطب و همچنین تاریخ و محل اقدام در نسخه‌ی نخست برگ ابلاغ گزارش و اوراق مربوط را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند تاریخ ذکر شده تاریخ ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.

درخواست نشرآگهی

ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی

سلام علیکم

احتراماٌ عطف به پرونده کلاسه ……………….. به شماره بایگانی ………………… مطروحه در آن شعبه محترم نظر به اخطاریه رفع نقص شماره ………………………. در خصوص عدم شناسایی خواندگان به استحضار می‌رساند:

اینجانب غیر از نشانی مندرج در دادخواست هیچ نشانی جدیدی از خواندگان در دست ندارم و با وجود تحقیق و تفحص نیز محل اقامت خواندگان شناخته نشده است لذا استدعا داریم که مقام محترم قضایی دستور نشر آگهی جهت ابلاغ به خواندگان صادر فرمایند.

ضمناً به پیوست هزینه نشر آگهی معادل …………………. ریال به شماره حساب ……………………… واریز گردیده که به پیوست تقدیم دادگاه محترم می‌گردد.

 

 

برچسب:
وزن0.50 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

صفحه

201

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی تشریفات ابلاغ قضائی ۱۳

مبحث اول: مفهوم ابلاغ ۱۵

مبحث دوم: اقسام ابلاغ به لحاظ آثار قانونی ۱۵

تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۶

تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دادگاه‌ها ۴۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۶۲

تشریفات ابلاغ قضائی در نشست‌های قضائی ۶۷

تشریفات ابلاغ قضائی در نظریه‌های مشورتی ۱۵۷

تشریفات ابلاغ قضائی در قوانین و مقررات قانونی ۱۸۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۸۳

از قانون شوراهای حل اختلاف ۱۸۷

از قانون دیوان عدالت اداری ۱۹۰

از آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجراء مصوب ۱۳۸۷- ۱۹۷

منابع و مآخذ ۲۰۱

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی تشریفات ابلاغ قضائی ۱۳

مبحث اول: مفهوم ابلاغ ۱۵

مبحث دوم: اقسام ابلاغ به لحاظ آثار قانونی ۱۵

گفتار اول: ابلاغ واقعی ۱۶

گفتار دوم: ابلاغ قانونی ۱۷

درخواست نشرآگهی ۲۴

تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۹

۱- سابقه ابلاغ در مرحله بدوی رسیدگی به دعاوی برای ابلاغ دادخواست پژوهشی و فرجامی کافی نیست ۲۹

۲- رعایت ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۷۲ در آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده ۳۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۶

۱- ابلاغ برگ‌های اخطاریه و احضاریه به‌وسیله مأمورین امنیه ۳۶

۲- ابلاغ واقعی ۳۶

۳- رفع نقص دادخواست تنظیمی توسط وکیل ۳۶

۴- خارج از مهلت قانونی بودن رفع نقص نسبت به تاریخ اخطار به موکل ۳۷

۵- قانونی بودن اخطار رفع نقص ۳۷

۶- طریقه ابلاغ حکم ۳۷

۷- اعتبار تصدیق مأمور ابلاغ ۳۸

۸- ابلاغ به رعیت ملک ۳۸

۹- گواهی اخطار رفع نقص توسط افراد گمنام ۳۹

۱۰- ابلاغ به مفلس ۳۹

۱۱- ابلاغ به کسان طرفین دعوا ۴۰

۱۲- ابلاغ حکم به قیم و ناظر ۴۰

۱۳- وجوب و ضرورت ابلاغ رونوشت حکم غیابی ۴۰

۱۴- عدم ابلاغ اخطار وقت حضور در جلسه محاکمه ۴۱

۱۵- عدم رعایت مفاد ماده ۹۷ از طرف مأمور ابلاغ ۴۱

۱۶- عدم ذکر تاریخ ابلاغ ۴۱

۱۷- ابلاغ حکم به موکل با داشتن وکیل ۴۲

۱۸- تسلیم برگ اخطاریه به اطفال ۴۲

۱۹- ابلاغ به افراد یک طرف دعوا ۴۲

۲۰- عدم ذکر تاریخ در رونوشت حکم توسط مأمور ابلاغ ۴۳

۲۱- ابلاغ اظهارنامه در صورت تغییر اقامتگاه ۴۳

۲۲- ابلاغ در صورت متعدد بودن وکیل ۴۴

۲۳- امتناع بستگان طرف دعوا از گرفتن برگ اخطاریه ۴۴

۲۴- انکار پژوهش‌خواه از ابلاغ اخطار رفع نقص ۴۵

۲۵- مهلت تجدید دادخواست از طرف معترض بر ثبت ۴۵

۲۶- مبدأ تجدیدنظر خواهی در صورت عدم ابلاغ حکم غیابی ۴۵

۲۷- ابلاغ اوراق به شعبه شرکت ۴۶

۲۸- عدم احتساب روز ابلاغ مرحله تجدیدنظر در فرجام‌خواهی از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر  ۴۶

تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دادگاه‌ها ۴۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۱

۱- عدم استماع دعوای ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رأی داور ۵۱

۲- عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه علی‌رغم ابلاغ ۵۲

۳- مقررات ابلاغ به‌عنوان قوانین موجد حق ۵۵

۴- ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی ۵۷

۵- لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ۶۰

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۶۲

۱- رسیدگی با وجود عدم ابلاغ دادخواست جلب ثالث ۶۲

۲- تکلیف محاکم در ابلاغ‌های قانونی ۶۲

۳- تأخیر اجرا به علت عدم ابلاغ ۶۳

۴- وظیفه دادرس در ابلاغ وقت اجرای قرار فک مهر و موم ۶۴

تشریفات ابلاغ قضائی در نشست‌های قضائی ۶۷

۱- عدم لزوم ابلاغ جهت اعلام رد کارشناس ۶۹

۲- عدم ابلاغ اوراق به خوانده و حضور وی در جلسه رسیدگی ۶۹

۳- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرف ابلاغ اجراییه ۷۰

۴- عدم امکان ابلاغ اوراق در محل تعیین شده ۷۰

۵- ابلاغ به وکیل از طریق موکل ۷۱

۶- مرجع صالح جهت ابلاغ نظریه دادگاه جزایی ۷۲

۷- نشر آگهی برای ابلاغ به خوانده ۷۳

۸- درخواست ابلاغ نظر داور و اجرای آن ۷۳

۹- ابلاغ اظهارنامه مطابق ماده ۹۴ قآدم ۷۴

۱۰- ابلاغ در مرجع غیر صالح ۷۵

۱۱- عدم نیاز به انتشار آگهی در صورت ابلاغ اخطاریه واخوانده برابر ماده ۹۴ قآدم ۷۵

۱۲- تجدید جلسه دادرسی به علت نقص ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه رسمی ۷۶

۱۳- ابلاغ در خصوص حکم به فروش و حکم تجویز انتقال منافع به غیر ۷۶

۱۴- عدم لزوم ابلاغ به ظهرنویس سند تجاری ۷۷

۱۵- معیار ابلاغ برای حکم غیابی در قانون ۳۰۳ آدم ۷۷

۱۶- نوع رأی در صورتی که خوانده فقط در مرحله اجرای قرار معاینه محل حاضر باشد ۷۸

۱۷- صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی ۷۹

۱۸- پذیرش تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه قبل از انجام واخواهی در صورت انقضای مهلت ۸۱

۱۹- قابلیت رسیدگی واخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بدون عذر موجه ۸۱

۲۰- نحوه ابلاغ آرای دادگاه‌های تجدیدنظر ۸۵

۲۱- نحوه ابلاغ آرا و اوراق قضائی در مرحله تجدیدنظر ۸۶

۲۲- واخواهی از رأی دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم حضور در دادگاه و یا تقدیم لایحه ۸۷

۲۳- ایراد به صلاحیت دادگاه صالح در زمان تقدیم دادخواست ۸۸

۲۴- تجدید رسیدگی به دلیل عدم ابلاغ به وکیل ۸۹

۲۵- ابلاغ دادنامه به هریک از وکلا ۹۰

۲۶- نحوه اعمال ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص استعفای وکیل ۹۱

۲۷- وظیفه دادگاه در صورت عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی ۹۳

۲۸- عدم احتساب زندان به‌عنوان اقامتگاه ۹۵

۲۹- تعیین وقت رسیدگی و احکام آن ۹۶

۳۰- نحوه ابلاغ اخطاریه موضوع ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۹۸

۳۱- حضوری بودن رأی با ابلاغ واقعی وقت دادرسی ۹۸

۳۲- نوع ابلاغ در ابلاغ به وکیل ۹۹

۳۳- کفایت ابلاغ دادنامه به وکیل ۹۹

۳۴- تکلیف زندان در صورت عدم تمایل زندانی به حضور در دادگاه ۱۰۰

۳۵- تلقی آدرس بانکی به‌عنوان آدرس خوانده ۱۰۱

۳۶- چگونگی ابلاغ در صورت تغییر آدرس خوانده ۱۰۲

۳۷- مقایسه صدر ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره‌های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه  ۱۰۵

۳۸- غیابی بودن رأی در صورت عدم اعزام زندانی ۱۰۷

۳۹- ضوابط امر ابلاغ با توجه به نسخ قوانین سابق ۱۰۸

۴۰- حصر ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم‌مقام در صورت مخاطب بودن اداره دولتی ۱۰۹

۴۱- کفایت نشر آگهی در روزنامه محلی جهت ابلاغ ۱۱۲

۴۲- کیفیت آگهی ابلاغ در امور حسبی ۱۱۳

۴۳- معیار ابلاغ واقعی به شخص حقوقی ۱۱۴

۴۴- چگونگی ابلاغ به خوانده مجهول‌المکان ۱۱۶

۴۵- ابلاغ در صورت تغییر نشانی ۱۱۷

۴۶- ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد ۱۱۹

۴۷- رعایت مقررات ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد ابلاغ اوراق اخطاریه طبق ماده ۷۹ همان قانون   ۱۲۰

۴۸- ضرورت ابلاغ حکم صادره در مرحله تجدیدنظر جهت اجرای احکام ۱۲۲

۴۹- فراهم بودن موجبات رسیدگی در صورتی که فاصله بین ابلاغ و جلسه رسیدگی کمتر از پنج روز باشد   ۱۲۳

۵۰- نحوه ابلاغ اوراق در صورتی که خوانده در کشور دیگری ساکن باشد و خواهان کشور مذکور را معین نکند ۱۲۴

۵۱- عدم شناسایی خوانده در آدرس اعلامی خواهان ۱۲۵

۵۲- ابلاغ نظر کارشناس از طریق آگهی در روزنامه ۱۲۶

۵۳- تکلیف ابلاغ اوراق اخطاریه در صورت عدم شناسایی خواهان ۱۲۷

۵۴- ابلاغ واقعی اوراق قضائی به اشخاص حقوقی ۱۲۸

۵۵- خودداری مخاطب از دادن رسید پس از آگاهی از مفاد اخطاریه ۱۲۹

۵۶- انتشار آگهی در خصوص خواندگانی که در خارج از کشور سکونت داشته و آدرس آن‌ها مشخص نیست ۱۳۰

۵۷- رعایت قواعد و تکالیف ابلاغ اخطاریه و آثار آن ۱۳۱

۵۸- راه قانونی احضار اشخاص تبعه خارجی در صورت مشخص نبودن آدرس و اقامتگاه ۱۳۳

۵۹- ابلاغ به خوانده مجهول‌المکان موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۳

۶۰- آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال‌علیه ۱۳۵

۶۱- ابلاغ به اشخاص حقوقی ۱۳۶

۶۲- نحوه ابلاغ وقت دادرسی به خوانده در صورت مجهول‌المکان بودن اقامتگاه وی ۱۳۷

۶۳- ضرورت دعوت کلیه اصحاب دعوا و قید دستور جلسه در صورت تجدید جلسه ۱۳۸

۶۴- ابلاغ شفاهی به خوانده از طرف مدیر دفتر ۱۳۹

۶۵- عدم ابلاغ واقعی و تقاضای واخواهی ۱۴۰

۶۶- عدم ابلاغ رأی به دادستان ۱۴۱

۶۷- اجرای حکم طلاق غیابی با اخذ تأمین بدون ابلاغ واقعی ۱۴۲

۶۸- مبدأ مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶- ۱۴۳

۶۹- قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی ۱۴۴

۷۰- ضررت ابلاغ واخواست نامه به ضامن ۱۴۶

۷۱- آرای غیابی ۱۴۷

۷۲- استعلامی راجع به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۵۰

۷۳- کیفیت ابلاغ اجراییه به ادارات رسمی به‌عنوان محکوم‌علیه ۱۵۱

۷۴- عدم مطالبه عشریه اجرایی از محکوم‌علیه صغیر و ابلاغ حکم دادگاه به وی ۱۵۳

۷۵- مسافت قانونی در حکم غیابی و درخواست صدور اجراییه ۱۵۴

تشریفات ابلاغ قضائی در نظریه‌های مشورتی ۱۵۷

۱- اثر ابلاغ حکم دادگاه به صغیر ۱۵۹

۲- ابلاغ قراردادهای اعدادی وسیله درج آگهی در مطبوعات ۱۶۰

۳- اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم‌علیه ۱۶۱

۴- مفقود شدن حکم که ابلاغ در آن صورت گرفته و از آن پژوهش خواسته شد ۱۶۲

۵- رسیدگی در جلسه‌ای که وقت آن به خوانده ابلاغ شده و او پس از رؤیت وکیل معرفی ۱۶۳

۶- تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه ۱۶۳

۷- ابلاغ قانونی قرار تأمین خواسته ۱۶۴

۸- هزینه دادرسی و هزینه ابلاغ اظهارنامه‌های دولتی ۱۶۴

۹- ابلاغ دادنامه بعد از اعلام ختم دادرسی در صورت معرفی وکیل ۱۶۵

۱۰- ابلاغ اوراق در صورت داشتن وکلا ۱۶۵

۱۱- مهلت ابلاغ اخطاریه به اصحاب دعوا ۱۶۶

۱۲- ابلاغ حضوری وقت اولین جلسه دادرسی از طرف مدیر دفتر ۱۶۶

۱۳- اعتراض مخاطب اخطاریه به گزارش مأمور ابلاغ ۱۶۷

۱۴- عدم لزوم ابلاغ اخطاریه رفع نقص پس از ابلاغ دادنامه رد تقاضای اعسار ۱۶۸

۱۵- ابلاغ رأی غیابی به خوانده مجهول‌المکان ۱۶۸

۱۶- تکلیف ابلاغ در شناخته نشدن آدرس اصحاب دعوا ۱۶۹

۱۷- ابلاغ رأی انجام پذیرفته و انشا شده در جلسه دادگاه ۱۶۹

۱۸- ابلاغ اوراق به ادارات دولتی ۱۷۰

۱۹- ابلاغ اوراق به خوانده کارمند و عدم حضور وی به مدت طولانی در محل کار ۱۷۰

۲۰- عدم رعایت مهلت مقرر تشکیل جلسه دادرسی و عدم حضور خوانده ۱۷۱

۲۱- نحوه ابلاغ آراء دیوان‌عالی کشور ۱۷۱

۲۲- اثر امضای مهر شده مخاطب در برگه اخطاریه ۱۷۲

۲۳- اثر اعلام وقت دادرسی در دفتر دادگاه یا در کوچه و خیابان به مخاطب ۱۷۳

۲۴- کفایت تصریح به نوع ماه در برگه اخطاریه از جانب مأمور ابلاغ ۱۷۳

۲۵- ابلاغ در محل کار و غیبت طولانی مدت کارمند ۱۷۴

۲۶- ابلاغ اخطاریه در محل کار و بازنشسته یا اخراج شدن کارمند ۱۷۵

۲۷- ابلاغ قانونی دادنامه و ادعای عدم اطلاع مخاطب ۱۷۵

۲۸- امتناع عمدی خوانده از گرفتن برگ اخطاریه ۱۷۶

۲۹- ابلاغ اوراق قضائی به خوانده زندانی ۱۷۶

۳۰- ابلاغ به اشخاص حقوقی ۱۷۷

۳۱- ابلاغ به خواندۀ زندانی ۱۷۷

۳۲ حضوری محسوب شدن رأی در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه مربوط به وصول نظریه کارشناسی   ۱۷۷

۳۳- نحوۀ ابلاغ رأی داور ۱۷۸

۳۴- ابلاغ اخطاریه به دارندگان حق امضا در شرکت، در غیاب مدیرعامل ۱۷۸

۳۵- از بین رفتن محل ابلاغ به علت بروز حادثه ۱۷۹

تشریفات ابلاغ قضائی در قوانین و مقررات قانونی ۱۸۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۸۳

از قانون شوراهای حل اختلاف ۱۸۷

از قانون دیوان عدالت اداری ۱۹۰

از آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجراء مصوب ۱۳۸۷- ۱۹۷

منابع و مآخذ ۲۰۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی تشریفات ابلاغ قضائی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.