کتاب شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی

وزن 0.65 kg
نویسنده

مهدی زینالی

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

انتشارات

چراغ دانش

تعداد موجود :

167,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

  1. نحوه ارزیابی حق سرقفلی را خواهید آموخت.
  2. در دعاوی مرتبط با حق سرقفلی می توانید متبحر ظاهر شوید.
  3. شیوه های ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی را می آموزید.
وزن 0.65 kg
نویسنده

مهدی زینالی

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

انتشارات

چراغ دانش

سرفصل ها

فهرست صفحه

مقدمه  ۹

کلیات سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت   ۱۱

مبحث اول: سابقه تقنینی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قوانین موضوعه ۱۳

گفتار اول: قوانین و مقررات مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۳

بند اول قوانین و مقررات قبل از انقلاب ۱۳

الف) قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب سال ۱۳۱۷ ۱۳

ب) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ۱۴

پ) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۱۵

بند دوم قوانین بعد از انقلاب ۱۸

الف) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ ۱۸

ب) قانون الحاق یک ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۶۵ ۲۱

پ) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ ۲۲

گفتار دوم: نحوه تعیین و تشخیص قانون حاکم بر روابط استیجاری ۲۴

بند اول روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۲۵

الف) قلمرو زمانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۲۶

ب) قلمرو مکانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۲۷

بند دوم – شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر ۲۹

الف) رسمی بودن سند اجاره ۳۰

ب) عدم دریافت سرقفلی ۳۰

پ) عدم دریافت پیش‌پرداخت ۳۱

گفتار سوم: قلمرو اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۳۲

گفتار چهارم: قلمرو اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۳۴

گفتار پنجم: اجاره‌های فاقد شرایط قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۳۷

مبحث دوم: بررسی مفهوم و معنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۴۲

گفتار اول: تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۴۲

بند اول – تعریف لغوی سرقفلی ۴۲

بند دوم – مفهوم اصطلاحی سرقفلی ۴۴

گفتار دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۴۸

گفتار سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۵۰

حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن   ۵۴

مبحث اول: حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶  ۵۶

گفتار اول: حقوق ایجاد شده در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۵۶

بند اول – منشاء ایجاد حق کسب یا پیشه یا تجارت محل کسب، وجود یک «رابطه استیجاری» است ۵۶

بند دوم – منشاء ایجاد حق سرقفلی محل کسب، فروش این حق توسط مالک است ۵۷

گفتار دوم: شرایط تحقق حق کسب یا پیشه یا تجارت ۵۸

بند اول – اجاره‌های تحت شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۵۹

بند دوم – اجاره به منظور شغل تجاری ۵۹

بند سوم – استفاده تجاری از عین مستأجره ۶۳

گفتار سوم: موارد پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۶۷

بند اول – موارد پرداخت کامل حق کسب و پیشه و تجارت ۷۰

الف) تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید ۷۱

ب) تخلیه به منظور رفع نیاز شخصی ۷۲

ج) تخلیه به منظور سکونت ۷۴

بند دوم – موارد پرداخت ناقص حق کسب و پیشه و تجارت ۷۵

گفتار چهارم: موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۷۶

بند اول – تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط ۷۶

بند دوم – تخلیه به علت تغییر شغل ۸۰

بند سوم – تخلیه به لحاظ تخلف از شرط ۸۵

بند چهارم – تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها ۸۶

مبحث دوم: حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶  ۸۸

گفتار اول: حقوق ایجاد شده در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۸۸

بند اول – منشاء ایجاد حق سرقفلی محل کسب، «مبلغ اولیه» پرداختی از سوی مستأجر است ۸۸

بند دوم – منشاء ایجاد حق سرقفلی محل کسب، «شرط ضمن عقد اجاره» است ۸۹

الف) انواع شروط ایجادکننده حق سرقفلی ۹۱

ب) ویژگی شروط ایجادکننده حق سرقفلی و ضمانت اجرای آن ۹۱

گفتار دوم: حق سرقفلی مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۹۳

بند اول – طریقه انتقال حق ۹۴

بند دوم – حق قابل انتقال ۹۴

بند سوم – حق قابل مطالبه ۹۴

گفتار سوم: موارد عدم پرداخت سرقفلی در قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۹۷

بند اول – اتمام مدت اجاره ۹۸

بند دوم – عدم پرداخت سرقفلی از طرف مستأجر ۹۹

بند سوم – استیفاء کلیه حقوق توسط مستأجر ۱۰۰

عوامل و آیتم‌های ارزیابی و قیمت‌گذاری محل‌های کسب    ۱۰۳

مبحث اول: انواع حقوق متعلق به محل‌های کسب مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۰۵

گفتار اول: بررسی مفهوم و معنای اصطلاحات ارزیابی و قیمت‌گذاری محل کسب ۱۰۵

بند اول – تعریف محل کسب ۱۰۵

بند دوم – حقوق مکتسبه مستأجر ۱۰۶

بند سوم حق مالکیت محل کسب ۱۰۶

بند چهارم  انواع قیمت‌های ارزیابی ۱۰۶

الف) قیمت عادله ۱۰۶

ب) قیمت مصوب ۱۰۷

پ) قیمت بازار آزاد ۱۰۷

ت) قیمت بازار آزاد مسکن و مستغلات ۱۰۷

گفتاردوم: حقوق متعلق به محل کسب (عین مستأجره) مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۱۰۸

بند اول – محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت نشده است ۱۰۸

بند دوم – محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت شده است ۱۰۹

الف) حق سرقفلی محل کسب ۱۰۹

ب) حق مالکیت محل کسب ۱۱۰

گفتار دوم: حقوق متعلق به محل کسب (عین مستأجره) مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۱۱۰

بند اول محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت نشده است ۱۱۰

الف) حق کسب و پیشه و تجارت محل کسب ۱۱۰

ب) حق مالکیت محل کسب ۱۱۱

بند دوم محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت شده است ۱۱۱

الف) حق سرقفلی محل کسب ۱۱۱

ب) حق کسب و پیشه و تجارت محل کسب ۱۱۱

پ) حق مالکیت محل کسب ۱۱۲

مبحث دوم: عوامل و آیتم‌های ارزیابی و قیمت‌گذاری محل کسب ۱۱۳

گفتار اول: تعریف و تبیین آیتم‌های مؤثر ۱۱۳

گفتار دوم: انواع عوامل و آیتم‌های مؤثر ۱۱۳

بند اول آیتم‌های مؤثر در ارزیابی و قیمت‌گذاری «حق سرقفلی» محل‌های کسب ۱۱۴

الف) منشاء ایجاد حق سرقفلی ۱۱۴

ب) میزان مبلغ اولیه پرداختی از بابت حق سرقفلی ۱۱۴

پ) میزان اجاره‌بهای ماهیانه محل کسب ۱۱۴

ت) شغل و رونق تجاری محل کسب ۱۱۵

بند دوم – آیتم‌های مؤثر در ارزیابی و قیمت‌گذاری «حق کسب و پیشه و تجارت» محل کسب ۱۱۵

الف) طول مدت فعالیت تجاری در محل کسب ۱۱۵

ب) شغل و رونق تجاری محل کسب ۱۱۶

پ) میزان اجاره‌بهای ماهیانه محل کسب ۱۱۶

ت) حسن‌شهرت مستأجر در معروفیت محل کسب ۱۱۶

ث) مخارج انجام شده برای فعالیت محل کسب ۱۱۷

ر) موقعیت و مرغوبیت محل کسب ۱۱۸

بند سوم – آیتم‌های مؤثر در ارزیابی و قیمت‌گذاری «حق مالکیت» محل‌های کسب ۱۱۹

الف) موقعیت و کمیت ساخت ملک محل کسب ۱۱۹

ب) قدمت و کیفیت ساخت ملک محل کسب ۱۱۹

پ) امکانات و تجهیزات ملک محل کسب ۱۱۹

گفتارسوم: عوامل و آیتم‌های افزاینده ارزش حقوق مکتسبه مستأجر ۱۲۰

بند اول – انواع عوامل و آیتم‌های افزاینده ارزش حقوق مکتسبه مستأجر ۱۲۱

بند دوم – میزان درصد اثرگذاری عوامل و آیتم‌های افزاینده ارزش حقوق مکتسبه مستأجر ۱۲۲

الف) درصد آیتم‌های افزاینده برای حقوق مکتسبه مستأجر مشمول قانون ۱۳۷۶ ۱۲۲

ب) درصد آیتم‌های افزاینده برای حقوق مکتسبه مستأجر مشمول قانون ۱۳۵۶ ۱۲۳

شیوه عملی ارزیابی و قیمت‌گذاری محل کسب توسط کارشناس رسمی دادگستری   ۱۲۵

مبحث اول: مراحل عملی انجام کارشناسی ۱۲۸

گفتار اول: مراحل قبل از تنظیم نظریه کارشناسی ۱۲۸

بند اول – مراجعه به مرجع مربوطه و مطالعه اسناد و مدارک مورد نیاز ۱۲۸

بند دوم – درخواست مکتوب از اصحاب پرونده، برای ارائه اسناد و مدارک ۱۲۸

بند سوم – تحقیق میدانی یا مقایسه با قیمت بازار ۱۲۹

گفتار دوم: مراحل لازم برای تنظیم نظریه کارشناسی ۱۲۹

بند اول – شرایط شکلی تنظیم نظریه کارشناسی ۱۳۰

الف) در برگ‌های چاپی مخصوص باشد ۱۳۰

ب) نظریه کارشناسی باید فارسی و بدون قلم‌خوردگی باشد ۱۳۰

پ) نظریه کارشناسی باید امضاء و مهر شده باشد ۱۳۰

گفتار سوم: شرایط ماهوی تنظیم نظریه کارشناسی ۱۳۱

بند اول – مقدمه نظریه کارشناسی ۱۳۱

بند دوم – تشخیص و قید قانون حاکم بر روابط استیجاری ۱۳۲

بند سوم – تشخیص انواع حق ایجاد شده برای محل کسب ۱۳۲

بند چهارم – تشخیص نوع حق ارجاع شده به کارشناسی ۱۳۴

بند پنجم – بررسی عوامل و آیتم‌های مؤثر در ارزیابی حق مورد کارشناسی ۱۳۴

بند ششم – بررسی عوامل و آیتم‌های افزایش درصد حق مورد کارشناسی ۱۳۷

بند هفتم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۳۸

مبحث دوم: تحلیل و نقد نظریه‌های کارشناسی ۱۴۱

گفتار اول: ویژگی‌های نظریه کارشناسی ۱۴۱

بند اول موجه بودن نظریه کارشناسی ۱۴۱

بند دوم صریح بودن نظریه کارشناسی ۱۴۱

بند سوم مستدل بودن نظریه کارشناسی ۱۴۲

گفتار دوم: نمونه نظریه‌های کارشناسی ۱۴۳

بند اول – نمونه یک ۱۴۳

بند دوم – نمونه دوم ۱۴۴

گفتارسوم: نقد و بررسی نمونه نظریه‌های کارشناسی ۱۴۶

بند اول – عدم تعیین قانون حاکم بر روابط استیجاری ۱۴۶

بند دوم – عدم ذکر و بررسی آیتم‌های مؤثر در ارزیابی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۴۷

بند سوم – عدم بررسی عوامل افزایش‌دهنده حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۴۷

مبحث سوم: شیوه عملی اعمال آیتم‌های ارزیابی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۴۸

گفتار اول: شیوه عملی اعمال آیتم‌های مربوط به ارزیابی و قیمت گذاری حق سرقفلی ۱۴۸

گفتار دوم: شیوه عملی اعمال آیتم‌های مربوط به ارزیابی و قیمت گذاری حق کسب و پیشه و تجارت ۱۵۱

حق مالکانه در قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶  ۱۵۵

مبحث اول: حق مالکانه در قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ۱۵۷

گفتار اول: مفهوم حقوقی و لغوی حق مالکانه ۱۵۷

بند اول – مفهوم لغوی «حق مالکانه» ۱۵۷

بند دوم – مفهوم حقوقی «حق مالکانه» ۱۵۸

گفتار دوم: تفاوت حق مالکانه با حقوق ایجاد شده ناشی از اسقاط شرط ۱۵۹

بند اول – الزامات قانونی برای اخذ رضایت یا موافقت مالک ۱۶۰

بند دوم – الزامات قراردادی برای اخذ رضایت یا موافقت مالک ۱۶۰

الف) شرط نتیجه ۱۶۱

ب) شرط فعل ۱۶۲

پ) شرط صفت ۱۶۲

مبحث دوم: موارد عرفی پرداخت حق مالکانه و درصد عرفی آن ۱۶۶

گفتار اول: شیوه محاسبه و پرداخت عرفی «حق مالکانه» مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۱۶۶

بند اول – موارد پرداخت عرفی حق مالکانه ۱۶۶

الف) انتقال محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به غیر ۱۶۶

ب) تغییر شغل محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۶۸

پ) تغییرات در محل‌های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۶۹

بند دوم شیوه محاسبه‌ی درصد حق مالکانه ۱۷۲

الف) درصد حق مالکانه در انتقال محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به غیر ۱۷۲

ب) در صد حق مالکانه تغییر شغل محل‌های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۷۴

پ) درصد حق مالکانه تغییرات در محل‌های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۷۵

ت) هم‎زمانی دو عامل برای پرداخت حق مالکانه ۱۷۶

گفتار دوم: موارد پرداخت و شیوه محاسبه حق مالکانه در روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۱۷۶

بند اول – موارد عرفی پرداخت حق مالکانه ۱۷۶

الف) انتقال محل سرقفلی به غیر ۱۷۷

ب) تغییر شغل محل سرقفلی ۱۷۸

پ) تغییرات در محل‌های سرقفلی ۱۷۹

بند دوم – شیوه محاسبه درصد حق مالکانه ۱۸۱

الف) در صد حق مالکانه در انتقال محل سرقفلی به غیر ۱۸۲

ب) درصد حق مالکانه در تغییر شغل محل سرقفلی ۱۸۳

پ) درصد حق مالکانه تغییرات در محل‌های سرقفلی ۱۸۳

ت) همزمانی دو عامل برای پرداخت حق مالکانه ۱۸۵

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶  ۱۸۹

فصل اول کلیات ۱۸۹

فصل دوم میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۱۹۰

فصل سوم در تنظیم اجاره‌نامه ۱۹۱

فصل چهارم موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۹۴

فصل پنجم حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۹۹

فصل ششم تعمیرات ۲۰۰

آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت   ۲۰۴

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶  ۲۰۷

فصل اول روابط مؤجر و مستأجر ۲۰۷

فصل دوم سرقفلی ۲۰۸

آئین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶  ۲۱۱

فهرست منابع و مأخذ   ۲۱۷

مقالات ۲۱۹

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی”

09016288181 02188303398