همه دسته بندی ها

تخفیف: 18,000 ریال!
شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت(چاپ جدید)

180,000 ریال 162,000 ریال

عنوان کتاب: شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مؤلفین: مهدی زینالی – توحید زینالی وکلای پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

طراح و صفحه آرایی: محمدرضا خزینه دارلو

نوبت چاپ: دوم/ 1395

قطع و تیراژ: وزیری، 1000 نسخه

قیمت: 18000 تومان

درصد تخفیف خرید اینترنتی : 10%

شابک: 3-29-7654-600-978

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مقدمه. 17

کلیات سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت… 19

مبحث اول : سابقه تقنینی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قوانین موضوعیه  21

گفتار اول : قوانین و مقررات مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… 21

بند اول- قوانین و مقررات قبل از انقلاب… 21

الف) قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب سال 1317.. 21

ب) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1339.. 22

پ) قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356. 24

بند دوم – قوانین بعد از انقلاب… 27

الف) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1362.. 27

ب) قانون الحاق يك ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر 1365. 29

پ) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376. 30

گفتار دوم : نحوه تعیین و تشخیص قانون حاکم بر روابط استیجاری… 33

بند اول – روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356.. 34

الف) قلمرو زمانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356. 34

ب) قلمرو مکانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356. 36

بند دوم – شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده 1365 الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر 1362  38

الف) رسمی بودن سند اجاره. 39

ب) عدم دریافت سرقفلی.. 40

پ) عدم دریافت پیش‌پرداخت… 40

گفتار سوم : قلمرو اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376.. 41

گفتار چهارم : قلمرو اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376.. 44

گفتار پنجم : اجاره‌های فاقد شرایط قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376.. 47

مبحث دوم : بررسی مفهوم و معنای سرقفلی و حق کسب و پیشه. 54

گفتار اول : تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… 54

بند اول – تعريف لغوي سرقفلي… 54

بند دوم – مفهوم اصطلاحي سرقفلي… 56

گفتار دوم : تعريف حق كسب و پيشه و تجارت… 61

گفتار سوم : تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت… 63

حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن.. 67

مبحث اول : حقوق مکتسبه مستأجر و مواد پرداخت یا عدم پرداخت آن در قلمرو قانون روابط مؤجرو مستأجر 1356  69

گفتار اول : حقوق ایجاد شده در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356.. 69

بند اول – منشاء ایجاد حق کسب یا پیشه یا تجارت محل کسب وجود یک « رابطه استیجاری» است   69

بند دوم – منشاء ایجاد حق سرقفلی محل،کسب فروش این حق توسط مالک است   70

گفتار دوم : شرایط تحقق حق کسب یا پیشه یا تجارت… 72

بند اول – اجاره های تحت شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356.. 72

بند دوم – اجاره به منظور شغل تجاري… 73

بند سوم – استفاده تجاري از عين مستأجره. 77

گفتار سوم : موارد پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356  81

بند اول – موارد پرداخت کامل حق کسب و پیشه و تجارت… 85

الف) تخليه به منظور احداث ساختمان جديد.. 85

ب)تخليه به منظور رفع نياز شخصي.. 87

ج)تخليه به منظور سكونت… 89

بند دوم – موارد پرداخت ناقص حق کسب و پیشه و تجارت… 90

گفتار چهارم : موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356  91

بند اول – تخليه به لحاظ تعدي و تفريط… 91

بند دوم – تخليه به علت تغيير شغل… 95

بند سوم – تخليه به لحاظ تخلف از شرط… 101

بند چهارم – تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها 102

مبحث دوم : حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376  105

گفتار اول : حقوق ایجاد شده در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376.. 105

بند اول – منشاء ایجاد حق سرقفلی محل کسب «مبلغ اولیه» پرداختی از سوی مستأجر باشد  105

بند دوم – منشاء ایجاد حق سرقفلی محل کسب «شرط ضمن عقد اجاره» می‌باشد  106

الف) انواع شروط ایجادکننده حق سرقفلی.. 107

ب) ویژگی شروط ایجاد کننده حق سرقفلی و ضمانت اجرای آن.. 108

گفتار دوم : حق سرقفلی مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376.. 110

بند اول – طریقه انتقال حق… 110

بند دوم – حق قابل انتقال.. 111

بند سوم – حق قابل مطالبه. 111

گفتار سوم : موارد عدم پرداخت سرقفلی در قانون مؤجر و مستأجر1376.. 114

بند اول – اتمام مدت اجاره. 115

بند دوم – عدم پرداخت سرقفلی از طرف مستأجر. 116

بند سوم – استیفاء کلیه حقوق توسط مستأجر. 117

عوامل و آیتم های ارزیابی و قیمت گذاری محل های کسب… 121

مبحث اول : انواع حقوق متعلق به محل های کسب مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 و 1376  123

گفتار اول : بررسی مفهوم اصطلاحات ارزیابی و قیمت‌گذاری محل کسب…. 123

بند اول – تعریف محل کسب…. 123

بند دوم – حقوق مکتسبه مستأجر. 124

بند سوم: حق مالکیت محل کسب…. 124

بند چهارم – انواع قیمت ها ارزیابی… 124

الف) قیمت عادله. 124

ب) قیمت مصوب… 125

پ) قیمت بازار آزاد. 125

ت) قیمت بازار آزاد مسکن و مستغلات… 126

گفتاردوم : حقوق متعلق به محل کسب (عین مستأجره) مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376  127

بند اول – محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت نشده است   127

بند دوم – محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت شده است   128

الف) حق سرقفلی محل کسب… 128

ب) حق مالکیت محل کسب… 128

گفتار دوم : حقوق متعلق به محل کسب (عین مستأجره) مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356  128

بند اول – محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت نشده است   129

الف) حق کسب و پیشه و تجارت محل کسب… 129

ب) حق مالکیت محل کسب… 129

بند دوم – محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت شده است   129

الف) حق سرقفلی محل کسب… 130

ب) حق کسب و پیشه و تجارت محل کسب… 130

پ) حق مالکیت محل کسب… 130

مبحث دوم : عوامل و آیتم های ارزیابی و قیمت گذاری محل کسب… 132

گفتار اول : تعریف و تبین آیتم های موثر. 132

گفتار دوم : انواع عوامل و آیتم های موثر. 133

بند اول- آیتم های موثر ارزیابی و قیمت گذاری « حق سرقفلی» محل های کسب   133

الف) منشاء ایجاد حق سرقفلی.. 133

ب) میزان مبلغ اولیه پرداختی از بابت حق سرقفلی.. 133

پ) میزان اجاره بهای ماهیانه محل کسب… 133

ت) شغل و رونق تجاری محل کسب… 134

بند دوم – آیتم های موثر در ارزیابی و قیمت گذاری « حق کسب و پیشه و تجارت» محل کسب   134

الف) طول مدت فعالیت تجاری در محل کسب… 134

ب) شغل و رونق تجاری محل کسب… 135

پ) میزان اجاره بهای ماهیانه محل کسب… 136

ت) حسن شهرت مستأجر در معروفیت محل کسب… 136

ث) مخارج انجام شده برای فعالیت محل کسب… 137

ر) موقعیت و مرغوبیت محل کسب… 138

بند سوم – آیتم های موثر در ارزیابی و قیمت گذاری « حق مالکیت» محل های کسب   138

الف) موقعیت و کمیت ساخت ملک محل کسب… 138

ب) قدمت و کیفیت ساخت ملک محل کسب… 139

پ) امکانات و تجهیزات ملک محل کسب… 139

گفتارسوم : عوامل و آیتم های افزاینده ارزش حقوق مکتسبه مستأجر. 139

بند اول – انواع عوامل و آیتم های افزاینده ارزش حقوق مکتسبه مستأجر. 140

بند دوم – میزان درصد اثرگذاری عوامل و آیتم های افزاینده ارزش حقوق مکتسبه مستأجر  142

الف) درصد آیتم های افزاینده برای حقوق مکتسبه مستأجر و مشمول قانون 1376. 142

ب) درصد آیتم های افزاینده برای حقوق مکتسبه مستأجر در مشمول قانون 1356. 143

شیوه عملی ارزیابی و قیمت گذاری محل کسب توسط کارشناس رسمی دادگستری.. 145

مبحث اول : مراحل عملی انجام کارشناسی.. 149

گفتار اول : مراحل قبل از تنظیم نظریه کارشناسی… 149

بند اول – مراجعه به مرجع مربوطه و مطالعه اسناد و مدارک مورد نیاز. 149

بند دوم – درخواست مکتوب از اصحاب پرونده، برای ارائه اسناد و مدارک…. 149

بند سوم – تحقیق میدانی یا مقایسه با قیمت بازار. 150

گفتار دوم : مراحل لازم برای تنظیم نظریه کارشناسی… 151

بند اول – شرایط شکلی تنظیم نظریه کارشناسی… 151

الف) در برگ های چاپی مخصوص باشد.. 151

ب) نظریه کارشناسی باید فارسی و بدون قلم خوردگی باشد.. 151

پ) نظریه کارشناسی باید امضاء و مهر شده باشد.. 152

گفتار سوم: شرایط ماهوی تنظیم نظریه کارشناسی… 152

بند اول – مقدمه نظریه کارشناسی… 152

بند دوم – تشخیص و قید قانون حاکم بر روابط استیجاری… 153

بند سوم – تشخیص انواع حق ایجاد شده برای محل کسب…. 154

بند چهارم – تشخیص نوع حق ارجاع شده به کارشناسی… 155

بند پنجم – بررسی عوامل و آیتم های موثر در ارزیابی حق مورد کارشناسی… 155

بند ششم – بررسی عوامل و آیتم های افزایش درصد حق مورد کارشناسی… 158

بند هفتم- جمع بندی و نتیجه گیری… 159

مبحث دوم:تحلیل و نقد نظریه‌های کارشناسی.. 163

گفتار اول : ویژگی‌های نظریه کارشناسی… 163

بند اول- موجه بودن نظریه کارشناسی… 163

بند دوم- صریح بودن نظریه کارشناسی… 163

بند سوم- مستدل بودن نظریه کارشناسی… 164

گفتار دوم : نمونه نظریه‌های کارشناسی… 165

بند اول – نمونه یک…. 165

بند دوم – نمونه دوم. 167

گفتارسوم : نقد و بررسی نمونه نظریه‌های کارشناسی… 169

بند اول – عدم تعیین قانون حاکم بر روابط استیجاری… 169

بند دوم – عدم ذکر و بررسی آیتم‌های مؤثر در ارزیابی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت   169

بند سوم – عدم بررسی عوامل افزایش دهنده حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… 170

حق مالکانه در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 و 1376. 173

مبحث اول : حق مالکانه در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 و 1376. 175

گفتار اول : مفهوم حقوقی و لغوی حق مالکانه. 175

بند اول – مفهوم لغوی «حق مالکانه». 175

بند دوم – مفهوم حقوقی «حق مالکانه». 176

گفتار دوم: تفاوت حق مالکانه با حقوق ایجاد شده ناشی از اسقاط شرط… 177

بند اول – الزامات قانونی برای اخذ رضایت یا موافقت مالک….. 178

بند دوم – الزامات قراردادی برای اخذ رضایت یا موافقت مالک….. 179

الف) شرط نتیجه. 180

ب) شرط فعل.. 181

پ) شرط صفت… 181

مبحث دوم : موارد عرفی پرداخت حق مالکانه و درصد عرفی آن.. 186

گفتار اول : شیوه محاسبه و پرداخت عرفی «حق مالکانه» مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356  186

بند اول – موارد پرداخت عرفی حق مالکانه. 186

الف) انتقال محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به غیر. 187

ب) تغییر شغل محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… 188

پ) تغییرات در محل های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… 189

بند دوم- شیوه محاسبه درصد حق مالکانه. 192

الف) درصد حق مالکانه در انتقال محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به غیر. 193

ب) در صد حق مالکانه تغییر شغل محل های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… 194

پ) درصد حق مالکانه تغییرات در محل های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… 195

ت) همزمانی دو عامل برای پرداخت حق مالکانه. 195

گفتار دوم : موارد پرداخت و شیوه محاسبه حق مالکانه در روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376  197

بند اول – موارد عرفی پرداخت حق مالکانه. 197

الف) انتقال محل سرقفلی به غیر. 197

ب) تغییر شغل محل سرقفلی.. 199

پ) تغییرات در محل های سرقفلی.. 200

بند دوم – شیوه محاسبه درصد حق مالکانه. 202

الف) در صد حق مالکانه در انتقال محل سرقفلی به غیر. 203

ب) درصد حق مالکانه در تغییر شغل محل سرقفلی.. 204

پ) درصد حق مالکانه تغییرات در محل‌های سرقفلی.. 204

ت) همزمانی دو عامل برای پرداخت حق مالکانه. 205

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356. 209

فصل اول- کلیات.. 209

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن.. 210

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه. 211

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره 214

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت.. 218

فصل ششم- تعمیرات.. 219

آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت… 223

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376. 226

فصل اول- روابط مؤجر و مستأجر. 226

فصل دوم- سرقفلی.. 227

آئین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376. 229

فهرست منابع و مأخذ. 233

مقالات…. 235

نشانی مراکز پخش… 239

شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت – کتاب حقوقی – منابع وکالت


Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت(چاپ جدید)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *