همه دسته بندی ها

تخفیف: 13,000 ریال!
طاری
مرجع صالح رسیدگی به دعوای متقابل

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

130,000 ریال 117,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/1395

قطع و تیراژ: وزیری/ 1000 نسخه

قیمت:13000تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی : 10%

شابک: 8-80-8138-600-978

کد کتاب: 320

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

فهرست کلی

مقدمه. 9

پرسش و پاسخ های دعوای تقابل.. 11

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 13

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 33

پرسش و پاسخ های دعوای جلب ثالث… 37

مبحث اول : نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 39

مبحث دوم: نظریه های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 53

پرسش و پاسخ های دعوای اعتراض ثالث… 63

مبحث اول: نشست  های قضایی در قالب پرسش و پاسخ.. 65

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 104

دعاوی طاری در قوانین و مقررات… 123

مبحث اول:دعوای اعتراض ثالث در قوانین و مقررات.. 125

مبحث دوم: دعوای تقابل در قوانین و مقررات.. 130

مبحث سوم: دعوای جلب ثالث در قوانین و مقررات.. 135

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.. 137

از قانون اجرای احکام مدنی.. 140

قانون تجارت.. 141

منابع و مأخذ.. 142

فهرست جزئی

مقدمه. 9

پرسش و پاسخ های دعوای تقابل.. 11

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 13

 1. زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه 13
 2. وضعیت حکم صادره در مورد دعوای اصلی و طاری از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن. 14
 3. درخواست اعسار به عنوان دعوای تقابل.. 15
 4. دادخواست اعسار از پرداخت دین در قالب دعوای تقابل.. 17
 5. پذیرش اعسار نسبت به تقسیط دین در ضمن دعوای اصلی.. 18
 6. دادخواست متقابل اعسار و یا تقسیط در دعاوی مالی.. 20
 7. مرجع صالح رسیدگی به دعوای متقابل.. 21
 8. نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای متقابل.. 22
 9. ارائه دادخواست تقابل از سوی خوانده در مرحله تجدیدنظر. 23
 10. تأثیر استرداد دعوای اصلی در دعوای تقابل.. 24
 11. احتساب دعوای تقابل تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن. 26
 12. طرح دعوای تقابل هم‌زمان با دادخواست اعتراض در مرحله تجدیدنظر. 29
 13. تقدیم دادخواست دعوای تقابل خارج از موعد قانونی.. 30
 14. دعوای تقابل مبنی بر ابطال عقد در مقابل مطالبه اجرت‌المثل.. 31
 15. ارائه دادخواست تقابل در جلسه اول رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی.. 32

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 33

 1. عدم ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی.. 33
 2. قابل تجدیدنظر بودن دعوای اصلی به تبع دعوای طاری.. 34
 3. ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی.. 35
 4. تقاضای ابطال سند جدید با تقدیم دادخواست تقابل.. 36

پرسش و پاسخ های دعوای جلب ثالث… 37

مبحث اول : نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 39

 1. امکان جلب ثالث برای وارد ثالث بعد از جلسه اول رسیدگی به دعوا 39
 2. ارتباط دعوای اصلی با دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر. 41
 3. اقدام خوانده به جلب ثالث در مهلت مقرر پس از صدور رأی.. 42
 4. طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث.. 43
 5. درخواست توقیف اموال مجلوب ثالث.. 46
 6. تغییر خوانده پس از تقدیم دادخواست.. 47
 7. خوانده دعوای جلب ثالث.. 48
 8. عدم امکان ارائه دادخواست تقابل برخلاف دادخواست جلب و ورودثالث در مرحله تجدیدنظر. 49
 9. تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث ظرف سه روز پس از اعتراض… 50

مبحث دوم: دعوای جلب ثالث در نظریه‌های مشورتی.. 53

 1. تبادل لوایح در جلب ثالث.. 53
 2. درخواست تأمین خواسته در دعوای جلب ثالث.. 53
 3. هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث.. 54
 4. قابل تجدیدنظر بودن دعوای طاری.. 55
 5. مقدار هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث.. 55
 6. لزوم اطلاع طرفین اصلی پرونده از جلب ثالث.. 56
 7. با توجه به این که شرایط دادخواست جلب ثالث، مانند دادخواست اصلی است، علی‌الاصول هزینه دادرسی هم باید بر همان مبنا پرداخت شود. 56
 8. عدم امکان طرح هر نوع خواسته در جلب ثالث.. 57
 9. تقدیم دادخواست جداگانه برای طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی.. 58
 10. عدم امکان رسیدگی توأم با دعوای اصلی به جلب ثالث خارج از مهلت قانونی.. 58
 11. اقامۀ دعوای اعسار همراه جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر. 59
 12. عدم امکان جلب خوانده دعوا به دادرسی در مرحله تجدیدنظر. 60
 13. عدم امکان فرا خواندن خوانده به دادرسی با جلب ثالث.. 61

دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه‌ها. 63

دعوای اعتراض ثالث در نشست‌های قضائی.. 65

 1. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی.. 65
 2. تصمیم دادگاه در اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضائی است. 66
 3. تصمیم دادگاه در اعتراض موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضائی است. 67
 4. ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث تصمیم قضائی است. 69
 5. موارد اعتراض ثالث به رأی دادگاه 71
 6. اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی.. 72
 7. اعتراض ثالث به تصمیمات اجرایی.. 74
 8. عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری.. 75
 9. دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری.. 76
 10. احکام مشمول اعتراض ثالث.. 78
 11. احتساب موعد و مهلت اعتراض ثالث.. 79
 12. چنانچه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد باید ‌ از طریق اعتراض ثالث وارد شد. 80
 13. شیوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث.. 81
 14. تفاوت اعتراض اصلی و طاری.. 82
 15. شرایط تأخیر اجرای حکم در رسیدگی به اعتراض ثالث.. 83
 16. بررسی اعتراض طاری در مرحله تجدیدنظر. 84
 17. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی.. 86
 18. ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا 87
 19. دادخواست ابطال عملیات اجرایی لزوماً اعتراض ثالث نیست. 89
 20. اعتراض ثالث به دادخواست ورود ثالث.. 91
 21. اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده 92
 22. نحوه توقیف عملیات اجرایی با اعتراض ثالث.. 93
 23. اعتراض شخص ثالث و ابطال مزایده و عملیات اجرایی.. 95
 24. ادعای ثالث نسبت به مال توقیف‌شده 96
 25. اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال می‌بایست با تقدیم دادخواست باشد. 96
 26. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی راجع به آرای شورای حل اختلاف.. 98
 27. اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در زمان اجرای نیابت دادگاه مجری نیابت قضائی خواهد بود. 100
 28. اعتراض ثالث در مورد مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده و ماهیت حقوقی دارد و در امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است. 101
 29. تأمینی که بابت تأخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می‌شود. در فرض محکومیت او در صورتی به محکوم‌له سابق پرداخت می‌شود که وی با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی ورود خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر اجرای حکم را اثبات نماید. 102

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 104

مبحث سوم:قوانین مربوط به دعوای اعتراض ثالث… 125

از قانون آئین دادرسی مدنی.. 126

از قانون اجرای احکام مدنی.. 128

منابع و مأخذ.. 142

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی طاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *