همه دسته بندی ها

تخفیف: 16,000 ریال!
ارث و میراث

پرسش و پاسخ‌های دعاوی ارث و میراث

160,000 ریال 144,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی ارث و میراث

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۶۰۰۰تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی : ۱۰%

شابک: ۴-۷۵-۸۱۳۸-۶۰۰-۹۷۸

کد کتاب :۳۰۰

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

مقدمه. ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای انحصار وراثت.. ۱۳

مبحث اول: نشست ها ی قضایی در قالب پرسش و پاسخ. ۱۵

 1. عدم ذکر ورثه‌‌ای یا ذی‌نفعی در گواهی انحصار وراثت.. ۱۵
 2. تصمیم قضائی بودن گواهی انحصار وراثت.. ۱۵
 3. عدم احراز نسبت به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه در پرونده حصر وراثت.. ۱۷
 4. عدم رفع نقض گواهی انحصار وراثت.. ۱۸
 5. امتناع دادگاه از صدور گواهی انحصار وراثت در صورت بهایی بودن متوفی و ورثه. ۱۹
 6. انتقال سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان. ۲۰
 7. عدم ضرورت رعایت تقسیم سهم‌الارث مطابق گواهی حصر وراثت.. ۲۱
 8. واخواهی از حکم صادره اعتراض به گواهی حصر وراثت.. ۲۲
 9. هزینه دادرسی درخواست گواهی حصر وراثت.. ۲۳
 10. دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه در گواهی انحصار وراثت.. ۲۴
 11. عدم تناقض مواد ۱۵۵، ۳۶۱، ۳۶۴ قانون امور حسبی.. ۲۵
 12. عدم اجبار ذی‌نفع به ارائه گواهی حصر وراثت در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا ۲۶
 13. صدور قرار توقیف دادرسی به دلیل فوت یا محجور شدن یکی از اصحاب دعوا ۲۷
 14. احراز رابطه وراثت به‌وسیله استشهادیه محلی به‌جای گواهی حصر وراثت.. ۲۹
 15. تقدیم دادخواست نفی نسب از سوی ورثه. ۳۰
 16. صدور دو گواهی حصر وراثت معارض از یک شعبه. ۳۲
 17. صدور گواهی حصر وراثت جدید بعد از اعلام وراث واقعی متوفا ۳۳
 18. مرجع رسیدگی برای اصلاح گواهی حصر وراثت.. ۳۵
 19. میزان اعتبار شهادت‌نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی جهت درخواست گواهی انحصار وراثت.. ۳۷
 20. اثر حقوقی عدم قید نام احد از ورثه در گواهی انحصار وراثت.. ۳۸
 21. حدود اعتبار ارزش گواهی حصر وراثت بنا به میزان معین.. ۳۹
 22. صدور گواهی‌نامه حصر وراثت بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی.. ۴۰
 23. تقسیم ماترک یک خانواده در صورت عدم تعیین تقدم و تأخر زمان فوت.. ۴۱
 24. اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم‌نامه. ۴۳

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ. ۴۵

 1. انحصار وراثت و تاریخ بهای ترکه از نظر معافیت از انتشار آگهی.. ۴۵
 2. هزینه اعتراض بر درخواست تصدیق انحصار وراثت.. ۴۶
 3. اعتراض بر گواهی انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر ۴۸
 4. انحصار وراثت و گواهی‌نامه مالیات بر ارث.. ۵۱
 5. اصلاح گواهی انحصار وراثت.. ۵۲
 6. ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در مورد تصدیق انحصار وراثت.. ۵۳
 7. مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت در مورد اتباع خارجی.. ۵۴
 8. ترتیب اثر دادن به وصیت‌نامۀ ابراز شده بعد از صدور گواهی انحصار وراثت.. ۵۴
 9. درج اشتباه تاریخ فوت متوفی در گواهی فوت.. ۵۵
 10. تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر اموال شخصیه فرقه بهائیه. ۵۶
 11. قانون حاکم به گواهی انحصار وراثت بهائیت.. ۵۷
 12. صلاحیت محاکم تهران برای رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت متوفی مقیم خارج. ۵۸
 13. تعیین جانشین برای متوفی بدون نیاز به گواهی حصر وراثت.. ۵۹
 14. نیاز به گواهی حصر وراثت معتبر برای تأدیه دیه قتل.. ۵۹
 15. نحوه صدور گواهی حصر وراثت در تقسیم مال‌الارث بهائی.. ۶۰
 16. صدور گواهی انحصار وراثت متوفی اتباع خارجه با ارائه استشهادیه. ۶۱
 17. عدم تکمیل پرونده حصر وراثت.. ۶۲
 18. استناد به گواهی حصر وراثت برای تنظیم سند انتقال. ۶۲
 19. توقف دادرسی با فوت یکی از اصحاب دعوا ۶۳
 20. احراز وراثت با گواهی حصر وراثت و سایر دلایل قانونی.. ۶۴
 21. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت.. ۶۴
 22. متفاوت بودن آخرین اقامتگاه متوفی در دعوای تقسیم ترکه با گواهی انحصار وراثت.. ۶۵
 23. ضمیمه نکردن گواهی حصر وراثت.. ۶۵
 24. ضرورت گواهی حصر وراثت برای احراز تعداد وراث و تشخیص سهم‌الارث.. ۶۵
 25. شرط وراثت و صدور گواهی حصر وراثت.. ۶۶
 26. مرجع رسیدگی اعتراض به گواهی حصر وراثت.. ۶۷
 27. تأثیر گواهی حصر وراثت صادره از خارج در دادگاه‌های ایران. ۶۸
 28. احوال شخصیه و میزان سهم‌الارث اتباع خارجه. ۶۸
 29. صدور گواهی حصر وراثت بدون ملاحظه شناسنامه. ۶۹
 30. مجهول بودن اقامتگاه برای صدور گواهی حصر وراثت.. ۷۰
 31. تقاضای صدور گواهی حصر وراثت از طرف طلبکار متوفی.. ۷۰
 32. تقاضای گواهی حصر وراثت متوفی مسیحی.. ۷۱
 33. تغییر شعبه صادرکننده گواهی حصر وراثت از دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه عمومی جزائی.. ۷۲
 34. ثبت درخواست انحصار وراثت.. ۷۳
 35. اختیارات دادستان در اجازه صرف بودجه مربوط به ورثه قبل از صدور گواهی انحصار ۷۳
 36. مرور زمان تسلیم ترکه به خزانه طبق گواهی انحصار وراثت.. ۷۴
 37. تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت.. ۷۵
 38. حصر وراثت اهل تسنن.. ۷۶
 39. رسیدگی در ماهیت تقاضای حصر وراثت.. ۷۶
 40. عدم تأدیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت.. ۷۷
 41. مرجع صدور گواهی انحصار وراثت.. ۷۸
 42. ضرورت انتشار آگهی.. ۷۸
 43. لزوم گواهی مالیات بر ارث.. ۷۹
 44. صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه. ۸۰
 45. اعتبار قانون تصدیقی انحصار وراثت.. ۸۰
 46. اصلاح و اعتراضی ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت.. ۸۱
 47. فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت.. ۸۲

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه سهم الارث.. ۸۳

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ. ۸۵

 1. تعقیب کیفری ورثه به نسبت سهمالارث.. ۸۵
 2. عدم قابلیت تقسیم ملک موقوفه بین وراث.. ۸۶
 3. تقسیم ترکه در صورت تعدد زوجات.. ۸۶
 4. تقسیم ترکه و ادعای مالکیت.. ۸۷
 5. تقسیم ترکه و ادعای مدیون بودن مورث.. ۸۷
 6. مسئولیت وارث نسبت به دیون متوفی.. ۸۸
 7. سهم‌الارث و تقسیم ترکه. ۸۹
 8. تقسیم ترکه و ادعای مالکیت.. ۸۹
 9. تعیین نسبت سهم‌الارث در گواهی.. ۹۰
 10. تعیین امین بر غایب جهت تقسیم ترکه. ۹۰
 11. تقدیم دادخواست جداگانه در دعوای تقسیم ترکه. ۹۱
 12. دادخواست تقسیم ترکه. ۹۲
 13. رد ماترک توسط یکی از ورثه. ۹۲
 14. دادگاه صالح برای تحریر ترکه و رفع مهر و موم. ۹۴
 15. جایز بودن درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه. ۹۵
 16. امکان رسیدگی به امور مهر و موم ترکه و رفع آن در یک شعبه دادگاه ۹۶
 17. مجهول‌المکان بودن بعضی از ورثه در تحریر ترکه. ۹۷
 18. پرداخت حق الزحمه مدیر ترکه از ترکه. ۹۸
 19. اجرای قرار رفع مهر و موم و تحریر ترکه با مراجعه متقاضی.. ۹۹
 20. نحوه تقسیم ترکه مابین بستانکاران متوفی.. ۱۰۰
 21. تحریر ترکه قبل از تقسیم آن. ۱۰۱
 22. ایفای تعهد مبنی بر پرداخت ودیعه از ماترک متوفی.. ۱۰۲
 23. تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید. ۱۰۳
 24. ابطال تمبر هزینه دادرسی درصورتی‌که در مالکیت قسمتی از ماترک بین وراث.. ۱۰۵
 25. هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دعوای مطالبۀ سهم‌الارث.. ۱۰۶
 26. تقاضای اجرای حکم از سوی ورثه که حکم به نفع متوفا صادر شده ۱۰۸
 27. پرداخت خسارت از طرف ورثه در صورت قبول ماترک.. ۱۰۹
 28. عدم امکان اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد ورثه محکوم‌علیه. ۱۱۰
 29. تکلیف ترکه متوفای بلاوارث.. ۱۱۱
 30. نحوه تقسیم ارث بین همسر و نوه‌های خواهر متوفی.. ۱۱۲
 31. وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود. ۱۱۳
 32. نحوه مطالبه سهم‌الارث از ماترک تصرف شده توسط احد از ورثه. ۱۱۵
 33. وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک.. ۱۱۶
 34. مطالبه سهم از اجرت‌المثل ایام تصرف.. ۱۱۹
 35. ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه. ۱۲۰
 36. تعیین سهم‌الارث زوجۀ بدون فرزند از ماترک.. ۱۲۱
 37. مطالبه مَهر توسط قیم از ماترک زوج. ۱۲۲
 38. مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود. ۱۲۴
 39. آماده نشدن وسیله اجرای قرار مربوط به تحریر و مهر و موم ترکه توسط متقاضی.. ۱۲۶
 40. تکلیف دادرس در خصوص وصیت‌نامه ابرازی در دعوای تقسیم ترکه. ۱۲۷
 41. حکم تقسیم ترکه و تعیین سهم هریک از وراث.. ۱۲۹
 42. نوع دعوای تقسیم ترکه و شرایط آن. ۱۳۰

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ. ۱۴۸

 1. محسوب شدن مطالبات کارمند متوفی جزو ماترک.. ۱۴۸
 2. مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث.. ۱۴۸
 3. ارث محسوب شدن خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی.. ۱۴۹
 4. وصیت کل ماترک به زوجه. ۱۴۹
 5. آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه. ۱۵۰
 6. تقسیم اموال مشترک محجور و غیرمحجور ۱۵۱
 7. اثبات وراثت برای افراز حصه از ترکه. ۱۵۲
 8. تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی.. ۱۵۳
 9. حق‌الزحمه مدیر ترکه. ۱۵۳
 10. درخواست تصفیه ترکه. ۱۵۴
 11. ترکه متوفای بلاوارث.. ۱۵۵
 12. عدم لزوم تحریر ترکه و مهر و موم درخواست تقسیم ترکه. ۱۵۵
 13. تقسیم ترکه در صورت وجود غایب یا محجور بین ورثه. ۱۵۶
 14. اخذ مهر از ماترک زوج و نحوه مطالبه آن. ۱۵۷
 15. ماترک بودن حق کسب و پیشه. ۱۵۷
 16. اداره مغازه فرزند توسط پدر ایجاد حق کسب و پیشه برای وراث نخواهد کرد. ۱۵۸
 17. استحقاق سهم‌الارث توسط زوجه از ماترک محل کسب و پیشه. ۱۵۸
 18. ماترک بودن دیه قتل.. ۱۵۹
 19. هزینه دادرسی تقسیم ترکه. ۱۶۰
 20. لزوم تقویم دعوی مطالبه سهم‌الارث.. ۱۶۰
 21. دعوای اثبات فقدان دارایی مورث مالی است.. ۱۶۰
 22. مطالبه سهم‌الارث زن از ترکه شوهر. ۱۶۱
 23. سهم‌الارث زوجه و برادر و خواهر امی.. ۱۶۱
 24. درخواست تصفیه ترکه. ۱۶۲
 25. تقسیم ترکه بازداشت شده ۱۶۳
 26. مهروموم ترکه توسط دادرس… ۱۶۳
 27. دادگاه صالح در تقسیم ترکه. ۱۶۴
 28. ارث بردن زوجه از ماترک زوجه. ۱۶۴
 29. درخواست تقسیم ترکه در مورد اموال غیرمنقول به نسبت سهم‌الارث.. ۱۶۵

قوانین و مقررات دعاوی ارث و میراث.. ۱۶۷

از قانون مدنی.. ۱۶۹

باب دوم- در ارث.. ۱۶۹

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث.. ۱۶۹

فصل دوم- در تحقق ارث.. ۱۶۹

فصل سوم- در شرایط و جمله ای از موانع ارث.. ۱۷۰

فصل چهارم- در حجب… ۱۷۲

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض… ۱۷۴

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث.. ۱۷۵

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی.. ۱۷۵

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم. ۱۷۷

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم. ۱۷۹

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه. ۱۸۱

از قانون امور حسبی.. ۱۸۳

باب پنجم- در امور راجع‌به ترکه. ۱۸۳

فصل اول- در صلاحیت… ۱۸۳

فصل دوم- در مهر و موم. ۱۸۳

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم. ۱۸۹

فصل چهارم- در تحریر ترکه. ۱۹۱

فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی.. ۱۹۴

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه. ۱۹۴

طبقه اول.. ۱۹۴

طبقه دوم. ۱۹۴

طبقه سوم. ۱۹۴

طبقه چهارم. ۱۹۵

طبقه پنجم. ۱۹۵

مبحث دوم- قبول ترکه. ۱۹۷

مبحث سوم- رد ترکه. ۱۹۸

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه. ۱۹۸

مبحث پنجم- تصفیه. ۱۹۹

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث.. ۲۰۵

فصل نهم- راجع‌به ترکه اتباع خارجه. ۲۰۷

از قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات ۱۳۹۴. ۲۱۲

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۱۹

منابع و مآخذ  ۲۲۱

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی ارث و میراث”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *