همه دسته بندی ها

تخفیف: 22,000 ریال!
ماده-صد-شهرداری

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در رویه دیوان عدالت اداری

220,000 ریال 198,000 ریال

معرفی دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و نمونه دادخواست… 11

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در آرای هیئت عمومی… 37

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌هاآرای هیئت‌های تخصصی… 217

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر. 229

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در نظریات و نشست‌های قضائی    285

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌هادر قوانین و مقررات    293

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در رویه دیوان عدالت اداری

معرفی دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و نمونه دادخواست…. 11

مبحث اول- تعریف کمیسیون ماده 100. 13

مبحث دوم: تاریخچه ماده 100. 19

مبحث سوم: تخلفات موضوع ماده 100. 21

گفتار اول- مفهوم تخلفات موضوع ماده 100… 21

گفتار دوم- انواع تخلفات موضوع ماده 100… 21

بند اول- احداث بنا بدون پروانه.. 21

بند دوم- عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ…… 22

بند سوم- تجاوز به معابر شهر.. 22

بند چهارم- تراکم اراضی…. 23

بند پنجم- عدم استحكام بنا. 23

بند هفتم- تغییر کاربری…. 24

مبحث چهارم:  اقامه دعوا در کمیسیون ماده 100. 25

گفتار اول- مقام صالح در طرح دعوا در کمیسیون ماده 100… 25

گفتار دوم- اعضای کمیسیون ماده 100… 25

گفتار سوم- روند رسیدگی در کمیسیون ماده 100… 26

گفتار چهارم- تجدیدنظر از آرای کمیسیون ماده 100… 27

گفتار پنجم- اجرای آرای کمیسیون ماده 100… 28

مبحث پنجم: شکایت از آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری.. 30

گفتار اول- تقدیم دادخواست….. 30

گفتار دوم- طرفین دعوای شکایت از آرا در دیوان عدالت اداری…. 31

گفتار سوم- هزینه دادرسی شکایت در دیوان عدالت….. 31

گفتار چهارم- روند رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری…. 32

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در آرای هیئت عمومی… 37

مبحث دوم: آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.. 39

 1. قانون حاکم بر تغییر کاربری…. 39
 2. ابطال مصوبه عوارض تغییر کاربری…. 41
 3. ابطال رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر خسارت تأخیر در پرداخت جریمه.. 50
 4. ابطال قسمت‌هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض شهرداری…. 52
 5. ابطال بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389… 66
 6. ابطال ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل…. 74
 7. ابطال ماده 6 از تعرفه محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود 78
 8. ابطال بند 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال 1393… 82
 9. ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز 86
 10. ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی‌ها. 93
 11. ابطال تبصره 2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب 14/12/1388 شورای اسلامی شهر بندرعباس 104
 12. ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل 115
 13. ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری…. 122
 14. اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آراء صادر شده از کمیسیون ماده 100 126
 15. اعلام عدم رعایت اصول سه‌گانه مذکور در تبصره 1 ماده صد در رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن 129
 16. ابطال بخشنامه داخلی شهردار زنجان مبنی بر دادن اختیار به کمیسیون ماده 100 جهت دادن مجوز تغییر کاربری پس از اخذ جریمه 132
 17. ابطال ردیف دوم بند ب ماده 8 تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد در آرای کمیسیون ماده 100 143
 18. ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل 148
 19. ابطال ردیف (ج) و (د) بند 7 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی 154
 20. ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون‌های ماده 100 و نیز ابطال مصوبه شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوقالاشاره. 158
 21. عدم ابطال بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در مورد تعیین عوارض تبدیلیک واحد به دو یا چند واحد 167
 22. ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری 175
 23. ابطال ارزش معاملاتی ساختمان، مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان 180
 24. ابطال مصوبه شورای شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان صرفاً بر اساس میزان تخلف طبقات و پارکینگ و تغییر کاربری و غیره 186
 25. اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای صادر شده از کمیسیون ماده 100 192
 26. ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ 195
 27. ابطال بند هـ از شق 10 آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مصوبه دویست و هشتادمین جلسه مورخ 13/12/1380 شورای اسلامی شهر کرج 202
 28. ابطال تبصره 5 بند (ب) مصوبه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و بند 11 از قسمت (ب) مصوبه شماره 2/1/44/260 مورخ 22/12/1369 وزارت کشور و بخشنامه شماره 81331552/80 مورخ 3/2/1381 معاون شهرسازي و معماری شهرداري تهران 211

دعاویکمیسیون ماده 100 شهرداری‌هاآرای هیئت‌های تخصصی… 217

 1. ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1394… 219
 2. ابطال مصوبه وضع و اخذ عوارض اضافه بنا، حذف و کسر پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند از سال 1388 تا 1392 221
 3. ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال 88… 223
 4. ابطال مصوبه مورخ 25/6/86 و مصوب اصلاحی مورخ 10/12/88 در جلسات 40 و 213 مبنی بر اخذ عوارض مازاد تراکم 226

.. 229

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر.. 229

مبحث اول:  آرای شعب دیوان عدالت اداری.. 231

 1. صدور آرای متناقص در یک موضوع توسط کمیسیون ماده 100… 231
 2. رأی کمیسیون ماده 100 بر عدم اختصاصی بودن کوچه.. 232
 3. معافیت از شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری…. 232
 4. احراز مغایرت بنا با اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی…. 234
 5. عدم مغایرت با قانون تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ…… 235
 6. عدم امکان تخریب ملک واقع در مسیر طرح… 236
 7. احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه‌گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لازمه صدور حکم تخریب 237
 8. سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰… 238
 9. عدم صلاحیت شهردار در صدور مجوز انجام عملیات ساختمانی…. 239
 10. ابهام در آرای کمیسیون ماده 100… 239
 11. عدم احتساب دیوارکشی به‌عنوان اقدام عمرانی مشمول ماده 100… 240
 12. تغییر کاربری نبودن دیوارکشی به منظور حفظ محصولات کشاورزی…. 241
 13. صدور پایان کار فرع بر تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰… 242
 14. عدم اشعار نصب کانکس به بنا و عدم شمول ماده 100… 243
 15. خلاف قانون بودن تبدیل پارکینگ به مسکونی…. 243
 16. احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه.. 244
 17. نصب کرکره و درب به کوچه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی…. 245
 18. تبدیل خرپشته به انباری و اضافه بنا در حیاط برخلاف پروانه و نقشه ساخت….. 245
 19. صدور رأی به تخریب در صورت تبدیل زیرزمین به مسکونی، احداث بنا در طبقه همکف و تصرف کوچه 246
 20. صدور حکم تخریب در صورت احداث دفتر کار، سوله و حوضچه در باغ بدون مجوز. 247
 21. تخلف ساختمانی تلقی شدن تبدیل زیر پله مسکونی به تجاری…. 248
 22. مجاز بودن فعالیت حرف پزشکی در املاک تجاری و مسکونی…. 249
 23. نظارت بر احداث بنا و اعلام تخلفات در وظیفۀ شهرداری…. 250
 24. اخذ هم‌زمان عوارض ماده 77 و جریمه ماده 100… 251
 25. تعیین دقیق میزان و مساحت تخلفات در رأی کمیسیون ماده 100… 252
 26. معیار احتساب جرائم در کمیسیون ماده 100… 253
 27. صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده 100 در صدور حکم تخریب….. 254
 28. دلایل مانعة الجمع کمیسیون ماده ۱۰۰… 255
 29. ضرورت مراجعه به شهرداری قبل از طرح دعوی در دیوان… 256
 30. احراز سمت محکوم‌علیه در رأی صادره از کمیسیون ماده 100… 257
 31. ارزش اثباتی استناد به وضعیت املاک همجوار در رأی کمیسیون ماده 100… 258
 32. عدم تجاری تلقی شدن استفاده از اماکن مسکونی به‌عنوان مطب پزشکان… 259
 33. عدم امکان صدور حکم تخریب در استفاده از ملک دارای استحکام در کاربری غیر.. 260
 34. صدور رأی به تعطیلی محل کسب در صورت استفاده تجاری از محل مسکونی در منطقه تجاری 261
 35. صدور رأی به تخریب در صورت استنکاف از پرداخت جریمه.. 262
 36. نقض رأی کلی و بدون تعیین نوع تخلف کمیسیون ماده 100 در دیوان… 262
 37. عدم امکان تشدید مجازات در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100… 263
 38. ممنوعیت تشدید مجازات به وسیلهی کمیسیون ماده100… 264
 39. تعیین موارد مغایرت با اصول سه‌گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰… 265
 40. عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در تغییر کاربری تجاری واحدهای احداث شده قبل از 17/5/1354 266
 41. نقض رأی کمیسیون ماده 100 در صورت عدم تناسب جریمه با تخلف….. 267
 42. عدم امکان رسیدگی به استنکاف از پرداخت جرائم آرای ماده ۱۰۰ در کميسيون ماده 77… 268
 43. صدور پایان کار بعد از صدور رأی به تخریب….. 269
 44. صدور رأی بر اساس ارزش معاملاتی متفاوت یک ساختمان… 270
 45. غیر قانونی بودن صدور رأی کلی برای کلیه مالکین مجتمع… 271
 46. عدم امکان صدور مجوز ساخت از سوی بخشداری…. 272
 47. عدم امکان صدور حکم تعطیلی محل در صورت عدم پرداخت جریمه صادره از کمیسیون ماده 100 273
 48. عدم امکان صدور حکم به تیغه کشی در صورت عدم پرداخت جریمۀ صادره از کمیسیون ماده 100 274
 49. عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از جانب کمیسیون مزبور. 275
 50. عدم وجود قانون مانع کسب و کار در زمان صدور رأی کمیسیون ماده 100… 276
 51. عدم امکان صدور حکم تخریب به صرف قرار گرفتن مستحدثات در بستر رودخانه.. 277
 52. قلع بنا به جهت سایه‌اندازی به ملک مجاور. 278
 53. ملاک محاسبه جریمه تخلف ساختمانی…. 279
 54. واخواهی از آرای کميسيون ماده ۱۰۰… 280
 55. وحدت موضوع رسیدگی در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰… 281
 56. عدم امکان تخریب به صرف وقوع ملک در حریم درجه یک میراث فرهنگی…. 282

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در نظریات و نشست‌های قضائی… 285

 1. میزان تخفیف در جریمه‌های کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری…. 287
 2. صلاحیت کمیسیون مادۀ 100 در مورد تخلف احداث دیوار برای محصور کردن ملک…… 288
 3. اصلاح رأی کمیسیون ماده 100… 289
 4. کمیسیون صالح بعد از نقض رأی کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری…. 290
 5. عدم امکان تعیین جریمه تأخیر تأدیه برای جریمۀ صادره از کمیسیون ماده 100… 291

دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌هادر قوانین و مقررات… 293

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.. 295

بخش اول- تشكيلات…. 295

بخش دوم- آیین دادرسی…. 297

فصل اول- صلاحیت….. 297

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی…. 299

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی…. 299

اول– دادخواست….. 299

دوم- دستور موقت….. 304

سوم- رسیدگی و صدور رأی…. 305

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر.. 311

مبحث سوم: رسیدگی در هیئت عمومی…. 313

بخش سوم- اعاده دادرسی…. 317

بخش چهارم- اجرای احکام.. 319

بخش پنجم- سایر مقررات…. 322

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي.. 324

فصل اول- در تأسیس شهرداری…. 324

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر.. 325

فصل سوم – در تشكيل انجمن شهر.. 335

فصل چهارم – در وظايف انجمن…. 338

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداري…. 341

فصل ششم – در وظايف شهرداري…. 343

فصل هفتم – مقررات استخدامي و مالي…. 347

فصل هشتم – در مقررات جزائي…. 356

فصل نهم – خاتمه.. 358

لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری.. 375

قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به‌عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها ‌ 379

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در رویه دیوان عدالت اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *