همه دسته بندی ها

تخفیف: 19,000 ریال!
اختبار-خانواده

منابع آزمون اختبار خانواده

190,000 ریال 171,000 ریال

شناسنامه

عنوان کتاب: منابع آزمون اختبارخانواده

مؤلف:  گروه پژوهشی

ناشر:  انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ:  رسول زینالی

نوبت چاپ: اول  / 1396

قطع وتیراژ: رقعی، 1000 نسخه

قیمت:  19000تومان

شابک:  7-105-443-600-978

کد کتاب:  903

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

فهرست کلی

 

بخش اول:دعوای بطلان و فسخ نکاح. 9

بخش دوم: دعوای ازدواج موقت.. 31

بخش سوم: دعوای استرداد جهیزیه. 41

بخش چهارم: دعوای الزام به تمکین.. 57

بخش پنجم: دعوای حضانت فرزند. 71

بخش ششم: دعاوی طلاق.. 83

بخش هفتم: دعوای مطالبه مهریه. 101

بخش هشتم: دعوای مطالبه نفقه. 115

بخش نهم: دعوای اثبات و نفی نسب.. 127

بخش دهم: دعوای انحصار وراثت.. 145

بخش یازدهم: مطالبه اجرت المثل.. 169

بخش دوازدهم: دعاوی ارث و میراث.. 197

بخش سیزدهم: جرائم خانوادگی.. 255

منابع و مآخذ.301

 

 

فهرست جزئی

 

بخش اول:دعوای بطلان و فسخ نکاح. 9

گفتار اول: انواع نکاح. 11

گفتار دوم: دعوی بطلان عقد نکاح. 13

گفتار سوم: نکاح بدون قصد و رضا 13

گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج. 14

گفتار اول: عیب مشترک.. 17

گفتار دوم: عیوب ویژه مرد. 18

گفتار سوم: عیوب زن. 19

گفتار چهارم: تدلیس… 20

گفتار پنجم: تخلف از شرط صفت.. 23

گفتار ششم: تشریفات و آثار فسخ نکاح. 24

 1. حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح. 28

بخش دوم: دعوای ازدواج موقت.. 31

گفتار اول: عقد موقت.. 33

گفتار دوم: ارکان ازدواج موقت.. 33

گفتار اول: دعوای اثبات یا انکار زوجیت.. 37

گفتار دوم: دعوای ابطال نکاح موقت.. 38

گفتار سوم: دعوای الزام زوجه به بذل مدت.. 38

 1. نمونه دادخواست الزام زوج به بذل مدت.. 40

بخش سوم: دعوای استرداد جهیزیه. 41

 1. دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته استرداد جهیزیه. 53
 2. مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه. 54

بخش چهارم: دعوای الزام به تمکین.. 57

گفتار اول: اثبات رابطه زوجیت.. 59

گفتار دوم: اثبات عدم تمیکن.. 61

گفتار سوم: دفاعیات خوانده پرونده دعوای تمکین.. 61

گفتار اول: ضمانت‌های اجرای عدم تمکین زوجه. 62

گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم تمکین زوج. 65

 1. عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق. 69

بخش پنجم: دعوای حضانت فرزند. 71

گفتار اول: فروض قانونی حضانت فرزند. 74

گفتار دوم: موارد نیاز به حضانت.. 74

گفتار سوم: موارد سقوط حق حضانت.. 75

گفتار چهارم: ضمانت اجرای حکم حضانت.. 76

 1. حضانت فرزند مشترک.. 79

بخش ششم: دعاوی طلاق. 83

گفتار اول: دعوای طلاق به درخواست زوج. 86

گفتار دوم: دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه) 89

گفتار سوم: توافق زوجین برای طلاق. 92

گفتار اول: طلاق رجعی.. 94

گفتار دوم: طلاق بائن.. 95

گفتار سوم: طلاق خلع. 95

گفتار چهارم: طلاق مبارات.. 95

گفتار پنجم: سه طلاق. 95

 1. مصادیق عسر و حرج زوجه برای صدور حکم طلاق. 98

بخش هفتم: دعوای مطالبه مهریه. 101

گفتار اول: مهرالمسمی.. 103

گفتار دوم: مهرالمثل.. 104

گفتار سوم: مهرالمقعه. 105

گفتار اول: مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت.. 106

گفتار دوم: مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده 107

 1. امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل. 110

بخش هشتم: دعوای مطالبه نفقه. 115

گفتار اول: مفهوم نفقه. 118

گفتار دوم: شرایط پرداخت نفقه. 118

گفتار اول: نفقه در زمان اعمال حق حبس… 120

گفتار دوم: نفقه پس از طلاق. 120

گفتار سوم: نفقه در عده وفات.. 121

گفتار اول: ضمانت اجرای حقوقی وصول نفقه. 122

گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری وصول نفقه. 123

 1. اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک.. 125

بخش نهم: دعوای اثبات و نفی نسب.. 127

معرفیدعوای اثبات و نفی نسب.. 129

گفتار اول: وجود یک رابطه نسبی.. 132

گفتار دوم: مشروع بودن رابطه نسبی.. 133

گفتار سوم: وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب.. 135

نمونه دادخواست نفی نسب و ابطال شناسنامه و نمونه رأی.. 139

نمونه دادخواست اثبات نسب و اصلاح شناسنامه. 140

 1. دعوای نفی ولد از مورث.. 141

بخش دهم: دعوای انحصار وراثت.. 145

گفتاردوم: اشخاص ذی‌نفع جهت صدور گواهی انحصار وراثت.. 149

گفتارسوم- مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت: 149

گفتار سوم: مدارک لازم جهت تقاضای انحصار وراثت.. 150

گفتاراول: تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت.. 153

گفتار دوم: اقدامات شورای حل اختلاف پس از وصول درخواست.. 153

گفتار سوم: تصمیم و رأی شورای حل اختلاف.. 155

گفتار اول: اشخاص دارنده حق اعتراض… 157

گفتاردوم: چگونگی رسیدگی به دعوای اعتراض به درخواست حصر وراثت.. 158

گفتارسوم: مهلت زمانی اعتراض به گواهی انحصار وراثت.. 159

گفتار اول: ارائه وصیت‌نامه به شورای حل اختلاف.. 160

گفتار دوم: مقررات کیفری راجع به انحصار وراثت.. 160

نمونه دادخواست حصر وراثت مسلمانان كمتر از سه ميليون تومان. 162

نمونه دادخواست حصر وراثت مسلمانان بيشتر از سه ميليون تومان. 163

نمونه دادخواست حصر وراثت پيروان اقليت‌هاي مذهبي.. 164

 1. تقسیم ماترک متوفی به تراضی.. 165

بخش یازدهم: مطالبه اجرت المثل.. 169

الف) مقایسه اجرت‌المثل با اجرت‌المسمی.. 171

ب) مقایسه اجرت‌المثل با اجور معوقه. 171

ج) مقایسه اجرت‌المثل با حق‌السعی.. 172

گفتار اول: دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد. 173

گفتار دوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال بدون قرارداد. 174

گفتار سوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال مشاعی.. 175

گفتارچهارم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل به جهت عدم تسلیمیا تأخیر در تسلیم موضوع. 176

گفتار پنجم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قرارداد اجاره 178

گفتارششم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت.. 180

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل.. 183

گفتار دوم: مالییا غیرمالی بودن دعوای مطالبه اجرت‌المثل.. 187

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای دعوای اجرت المثل.. 189

برگ دادخواست به دادگاه نخستین.. 189

نمونه دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زناشویی.. 191

دادخواست تأمين خواسته به همراه مطالبه اجرت ایام تصرف.. 192

دادخواست خلع‌‌يد و قلع ‌و قمع بنا به همراه خسارات قانونی.. 193

دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف.. 194

1.مطالبه مهریه و اجرت‌المثل انجام کارهای منزل. 195

بخش دوازدهم: دعاوی ارث و میراث.. 197

گفتار اول: موجبات و طبقات ارث.. 199

گفتار دوم: تحقق ارث و شرایط آن. 200

گفتار سوم: تاریخ فوت و آثار آن. 201

گفتار چهارم: ترکیب ارث و میراث.. 204

گفتار اول: مهر و موم ترکه. 210

گفتار دوم: رفع مهر و موم ترکه. 215

گفتار سوم: تحریر ترکه. 218

گفتار اول: قبول ترکه. 225

گفتار دوم: در رد ترکه. 229

گفتار اول: تصفیۀ ترکه. 232

گفتار دوم: تقسیم ترکه. 237

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم. 242

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم. 243

گفتار اول: مالییا غیرمالی بودن و طریقه تقدیم آن‌ها 245

گفتار دوم: خواهان و خوانده‌ دعاوی.. 245

گفتار سوم: مدارک لازم برای طرح درخواست یا دعاوی.. 247

دادخواست مهر و موم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني.. 248

دادخواست مهر و موم تركه تحرير آن به انضمام كليه خسارات قانوني.. 249

دادخواست رفع مهر و موم تركه به انضمام كلية خسارات قانوني.. 250

دادخواست توقيف اموال و تأمين خواسته مبنی بر انجام تعهد. 251

دادخواست تقسيم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني.. 252

 1. نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه در صورت وجود وارث صغیر. 253

بخش سیزدهم: جرائم خانوادگی.. 255

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح. 257

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی.. 263

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی.. 264

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم. 264

گفتار اول: عنصر قانونی.. 268

گفتار دوم: عنصر مادی.. 270

گفتار سوم: عنصر معنوی.. 272

گفتار اول: عنصر قانونی.. 273

گفتار دوم: عنصر مادی.. 275

گفتار سوم: عنصر معنوی.. 275

گفتار اول: رکن قانونی.. 277

گفتار دوم: رکن مادی.. 277

گفتار سوم: رکن معنوی.. 278

گفتار اول: عدم انجام وظیفه حضانت.. 279

گفتار دوم: ممانعت از تحصیل فرزند. 280

گفتار سوم:  ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین.. 281

گفتار اول: عنصر قانونی.. 283

گفتار دوم: عنصر مادی.. 284

گفتار سوم: عنصر معنوی.. 285

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم خانوادگی.. 286

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن. 287

1.تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن. 292

 1. استفاده زوجه از حق حبس… 296

3.تأثیر صدور گواهی عدم امکان سازش در نفقه زوجه. 298

 

منابع و مآخذ. 301

 

 

ما به شما این کتاب ها را نیز پیشنهاد می کنیم:

 

منبع آزمون اختبار (کیفری)

 

منبع آزمون اختبار (حقوقی)

 

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منابع آزمون اختبار خانواده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *