پرسش پاسخ های کیفری
شکایت نسبت به ورود به عنف در جرم سرقت   پرسش: چنانچه در موضوع سرقت، شاکی فقط نسبت به ورود به عنف تقاضای رسیدگی داشته باشد با عنایت به اینکه ورود به عنف عرفاً مقدمه معقول و منطقی سرقت محسوب می‌شود تکلیف چیست؟ اتفاق نظر از آنجا که سرقت انجام...
دسته‌بندی نشده
خرید مال با چک‌ متعلق به دیگری [caption id="attachment_7031" align="aligncenter" width="300"] خرید مال با چک‌ متعلق به دیگری[/caption] پرسش: چنانچه شخصی بابت ثمن معامله چک‌هایی را به‌عنوان چک خودش تحویل فروشنده دهد و جنس تحویل بگیرد و پس از سر رسید چک‌ها و ارائه و صدور گواهی عدم پرداخت مشخص...
دسته‌بندی نشده
اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه سرقفلی پرسش: چنانچه در اجاره‌نامه‌ای قید شود مستأجر هنگام تخلیه ملک حق مطالبه سرقفلی نخواهد داشت آیا در صورت فسخ اجاره موجر می‌تواند حق کسب و پیشه مستأجر را به استناد آن نپردازد؟ در مورد مسئله فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره...
مال مشاع
پرسش:در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده، لیکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا نه ممکن است باز...
دعاوی طاری
پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت...
دعاوی طاری
پرسش: چنانچه شخصی در پرونده کیفری به رفع ممانعت از عبور محکوم شده و حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا در آید، آیا محکوم علیه می‌تواند به طرفیت محکوم‌له همان پرونده کیفری، دادخواست منع عبور به لحاظ نداشتن حق عبور و یا عدول از اذن عبور تقدیم کند...
دعاوی طاری
فسخ معامله به جهت عدم تأدیه پرسش:شخص (الف) یک دستگاه آپارتمان به شخص (ب)می‌فروشد. در معامله شرط شده که در صورت بلامحل بودن هریک از چک‌های تسلیمی از بابت ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. قبل از موعد سررسید چک‌ها، شخص (ب) مبیع را به شخص (ج)...
دعاوی طاری
پرسش:آیا طرح دعوای خلع‌یدو رفع تصرف عدوانی ضمن تقدیم یک دادخواست صحیح است؟ در صورت صحیح بودن، دادگاه چگونه اقدام می‌کند: الف) آیا ابتدا به موضوع تصرف عدوانی رسیدگی می‌کند یا به موضوع خلع‌ید؟ ب) در صورتی که به نظر دادگاه تقدم و تأخری بین رسیدگی به دعاوی مطروحه نباشد...
News
        فهرست کلی معرفی دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و نمونه دادخواست... 11 دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در آرای هیئت عمومی... 37 دعاویکمیسیون ماده 100 شهرداری‌هاآرای هیئت‌های تخصصی... 217 دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر. 229 دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها...
دعاوی طاری
ماده 54- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین درصورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا...