مال مشاع
ماده ۴۳- در مواردی که حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع‌ید می‌شود. ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. ماده ۵۱- از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به...
مال مشاع
 تقسیم مال مشاعی مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد...
دسته‌بندی نشده
حکم یا دستور فروش اموال مشاع موروثی غیرقابل تقسیم به عنوان تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید، نه دستور فروش آن‌ها. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۷۶ تاریخ: ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ رأی شعبه ۲۰۹...
مال مشاع
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی می‌بایستی به طرفیت تمامی مالکین و متصرفین مال مشاعی اقامه شود. دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۴۸ تاریخ: ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقای (م.غ.) و خانم (ن.الف.) با وکالت خانم (ع.) خانم (الف.ر.) به طرفیت ۱٫ خانم (م.م.) ۲٫ خانم...