مطالب حقوقی
تأخیر اجرای حکم تخلیه شماره دادنامه: ۳۳۹ تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۷۲ رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اهم مدافعات رئیس دادگستری استان این است که اولاً: نامه وی که متضمن درخواست استمهال از رئیس دادگاه مربوطه برای تأخیر اجرای حکم تخلیه به مدت ۶ ماه صورت گرفته جنبه اجرایی نداشته و...
مطالب حقوقی
عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می‌تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید. شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۶۲ تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی خصوص دعوی آقای (ر.ک.)...
مطالب حقوقی
درخواست انجام تعمیرات سرقفلی صرف ریزش سقف مورد اجاره دلیل بر تقصیر یا بی‌مبالاتی موجر تلقی نمی‌گردد و مستأجر مکلف است موارد نقص مورد اجاره و نیاز به تعمیرات اساسی را به موجر اطلاع دهد. شماره دادنامه: ۱۴۳۴ تاریخ رسیدگی: درخواست انجام تعمیرات سرقفلی۶/۱۰/۱۳۸۴ رأی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان...
پرسش پاسخ های کیفری
شکایت نسبت به ورود به عنف در جرم سرقت   پرسش: چنانچه در موضوع سرقت، شاکی فقط نسبت به ورود به عنف تقاضای رسیدگی داشته باشد با عنایت به اینکه ورود به عنف عرفاً مقدمه معقول و منطقی سرقت محسوب می‌شود تکلیف چیست؟ اتفاق نظر از آنجا که سرقت انجام...
دسته‌بندی نشده
خرید مال با چک‌ متعلق به دیگری [caption id="attachment_7031" align="aligncenter" width="300"] خرید مال با چک‌ متعلق به دیگری[/caption] پرسش: چنانچه شخصی بابت ثمن معامله چک‌هایی را به‌عنوان چک خودش تحویل فروشنده دهد و جنس تحویل بگیرد و پس از سر رسید چک‌ها و ارائه و صدور گواهی عدم پرداخت مشخص...
مطالب حقوقی
گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی [caption id="attachment_5678" align="aligncenter" width="300"] گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی[/caption] شخصی تقاضای تخلیه‌ی یک باب مغازه را به لحاظ نوسازی و تجدید بنا نموده است. شهرداری گواهی کرده که مغازه‌ی...
دسته‌بندی نشده
اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه سرقفلی پرسش: چنانچه در اجاره‌نامه‌ای قید شود مستأجر هنگام تخلیه ملک حق مطالبه سرقفلی نخواهد داشت آیا در صورت فسخ اجاره موجر می‌تواند حق کسب و پیشه مستأجر را به استناد آن نپردازد؟ در مورد مسئله فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره...
مال مشاع
پرسش:در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده، لیکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا نه ممکن است باز...
دعاوی طاری
پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت...
دعاوی طاری
پرسش: چنانچه شخصی در پرونده کیفری به رفع ممانعت از عبور محکوم شده و حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا در آید، آیا محکوم علیه می‌تواند به طرفیت محکوم‌له همان پرونده کیفری، دادخواست منع عبور به لحاظ نداشتن حق عبور و یا عدول از اذن عبور تقدیم کند...