MENUMENU
مطالب حقوقی
اتیان سوگند جهت اثبات پرداخت وجه چک پرسش: اگر در دعوای مطالبه وجه چک، خوانده ادعای پرداخت آن را کند و دلیلی جز اتیان سوگند نداشته باشد آیا درخواست وی پذیرفته می‌شود؟ نظر به این‌که سوگند وفق مقررات قانونی در زمره ادله اثبات دعوی محسوب می‌گردد و در کلیه دعاوی...
مطالب حقوقی
دانستنی‌های دریافت چک و دانستنی‌های بعد از صدور چک دانستنی‌های بعد از صدور چک     الف) تهیه اسکن یا عکس از چک اصداری: از چک‌هایی که صادر کرده‌اید کپی، اسکن یا عکس تهیه و در سوابق خود نگهداری کنید. به ویژه که امروزه با وجود امکاناتی همچون چاپگرهای چندکاره...
مطالب حقوقی
 تعریف چک در قانون تجارت قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزایی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چک‌های صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴...
دسته‌بندی نشده
دعوی استرداد وجه چک بابت ثمن معامله شماره رأی: ۲۷۸۷ تاریخ رأی:۱۲/۹/۱۳۳۹ وکیل فرجام‌خوانده دادخواستی به خواسته بیست هزار ریال علیه فرجام‌خواه تقدیم و توضیح داده که چکی که به مبلغ بیست هزار ریال به نفع خوانده صادر گردیده که به شرح چک معامله انجام دهد چون معامله انجام نشده...
دعاوی طاری
پرداخت اجاره‌بها از طریق صدور چک پرسش: اگر مستأجر بابت اجاره‌بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می‌تواند به‌طور علی‌حده اجاره‌بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها تقاضای تخلیه کند یا...
مطالب حقوقی
مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها پرسش: آیا دعوی استرداد اعیان سفته‌ها مالی است یا غیرمالی؟ نظر اکثریت که در تاریخ ۱۳/۴/۶۴ اعلام‌شده است چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن درید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس آن دارد و اصل بر...
مطالب حقوقی
پرداخت اجاره‌بها از طریق صدور چک پرسش: اگر مستأجر بابت اجاره‌بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می‌تواند به‌طور علی‌حده اجاره‌بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها تقاضای تخلیه کند یا...
مطالب حقوقی
مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی پرسش: با توجه به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به رأی از تجدیدنظرخواه اخذ می‌گردد حال در مواردی که خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مرحله بدوی نیز...
مطالب حقوقی
صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک پرسش: آیا در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، دادگاه می‌تواند دستور موقت صادر کند؟ بر فرض مجاز بودن صدور دستور، آیا درخواست‌کننده، دارای مجازات موضوع مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک است نظر اکثریت در مورد...
مطالب حقوقی
 شکایت از عملیات اجرایی چک عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‌نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و...