مطالب حقوقی
معامله با حق استرداد در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده می‌باشد. شماره رأی: ۱۵۵۴ تاریخ رأی: ۲۲/۹/۱۳۴۴ در مورد استفاده انتقال‌گیرنده معاملات با حق استرداد از منافع ملک مورد...
مطالب حقوقی
الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به طرفیت ید ماقبل یا ایادی ماقبل پرسش: شخص (الف) ملکی را که دارای سند رسمی‌ باشد به شخص (ب) به‌صورت عادی می‌فروشد و شخص (ب) این ملک را به شخص (ج) منتقل می‌کند و مبیع هنوز در تصرف شخص (الف) است....