MENUMENU
مطالب حقوقی
تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین و اراضی ملی قرارداد عادی در سال ۶۹ منعقد می‌شود. موضوع معامله زمین می‌باشد و فروشنده سند رسمی ملک را نیز در اختیار خریدار قرار می‌دهد؛ ولی تا سال ۸۸ خریدار هیچ اقدامی برای به نام کردن نمی‌کند؛ ولی وقتی تصمیم به انتقال رسمی...
مطالب حقوقی
 رأی داوری در مطالبۀ خسارت رأی داوری باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. شماره دادنامه: ۶۸/۱۸/۱۸ تاریخ رسیدگی:۲۳/۱۱/۶۸ خلاصه جریان پرونده  ابتدا در تاریخ ۱۵/۸/۶۲ وکیل تجدیدنظرخواه به وکالت موکل خود به طرفیت شرکت تجدیدنظر خوانده به خواسته تعیین حکم مرضی‌الطرفین دادخواستی به دادگاه‌های...