کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی

وزن 0.78 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

569,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.78 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

شیوه های عملی طرح و دفاع از دعوای حقوقی

فهرست کلی
بخش اول: دعوای اعتراض ثالث..

بخش دوم: معرفی دعوای ابطال سند.

بخش سوم: دعاوی تصادفات رانندگی.

بخش چهارم: دعاوی آپارتمان‌نشینی.

بخش پنجم: دعاوی بیــمه.

بخش ششم: دعوای مطالبه چک..

بخش هفتم: دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه.

بخش هشتم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل.

بخش نهم: دعوای الزام به انجام تعهد.

بخش دهم: دعوای تحویل و تسلیم مبیع.

بخش یازدهم: دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی.

بخش دوازدهم: دعوای تقابل.

بخش سیزدهم: دعوای تنفیذ قرارداد.

بخش چهاردهم: دعوای جلب ثالث..

بخش پانزدهم: دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه.

بخش شانزدهم: دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه.

بخش هفدهم: دعوای فروش مال مشاع.

بخش هجدهم: دعوای فسخ معامله.

بخش نوزدهم: دعوای قلع و قمع.

بخش بیستم: دعوای مطالبه خسارت..

بخش بیست و یکم: دعوی مطالبه طلب..

بخش بیست و دوم: د‌عوای مطالبه و استرداد ثمن.

بخش بیست و سوم: دعوای مطالبه وجه‌التزام.

بخش بیست و چهارم: دعوای ممانعت و مزاحمت از حق.

بخش بیست و پنجم: دعوای ورشکستگی.

بخش بیست و ششم: دعوای ورود ثالث..

بخش بیست و هشتم: دعاوی وقف..

بخش بیست و نهم: دعوای اعمال حق شفعه.

بخش سی ام: اعاده دادرسی حقوقی.

بخش سی و یکم: آثار وکالت..

بخش سی و دوم: دعوای تأمین خواسته.

بخش سی و سوم: دعوای دستور موقت..

بخش سی و چهارم: دعوای اثبات مالکیت..

بخش سی و پنجم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی.

بخش سی و ششم: دعوای خلع ید.

بخش سی و هفتم: دعوای اعسار

بخش سی و هشتم: دعوای ابطال معامله.

بخش سی و نهم: دعوای فک رهن.

بخش چهلم: دعوای ابطال اجراییه.

بخش چهل و یکم: دعوای تصرف عدوانی.

بخش چهل و دوم: دعوای ابطال رای داوری.

بخش چهل و سوم: دعاوی مربوط به کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری.

بخش چهل و چهارم: مسئولیت پیمانکار

بخش چهل و پنجم: دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری.

بخش چهل و ششم: دعاوی سرقفلی.

منابع و مآخذ.

فهرست جزئی
بخش اول: دعوای اعتراض ثالث..

گفتار اول: شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث…

گفتاردوم:انواع دعوای اعتراض ثالث…

گفتار سوم: دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته.

بخش دوم: معرفی دعوای ابطال سند.

مبحث اول: مقایسه اسناد و بررسی اختلافات دعوای ابطال سند..

گفتار اول: مقایسۀ ابطال، فسخ و اصلاح سند..

گفتار دوم: اختلافات در پذیرش دعوی ابطال سند..

مبحث دوم: ارکان طرح دعوای ابطال سند..

گفتار اول: وجود سند..

گفتار دوم: بی‌اعتباری سند..

مبحث سوم: ارکان دعوای ابطال سند مالکیت معارض….

گفتار اول: وجود چند سند مالکیت…

گفتار دوم: معارض بودن اسناد مالکیت…

گفتار سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی…

گفتار چهارم: حقوق و تکالیف دارندگان اسناد معارض….

مبحث چهارم: تشریفات طرح دعوای ابطال سند..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در رسیدگی به دعوای ابطال سند..

گفتار دوم: طرح دعوای ابطال سند..

مبحث پنجم: نمونه دادخواست ابطال سند و نمونه رای..

۱٫ لزوم همراهی دعوی ابطال سند رسمی و ابطال معامله مربوط..

بخش سوم: دعاوی تصادفات رانندگی.

فصل اول- دعاوی تصادفات رانندگی (خسارت جانی).

مبحث اول: دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف…

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی ناشی از تصادف…

گفتار اول: وقوع یک حادثه رانندگی…

گفتار دوم: ورود خسارت منجر به دیه یا ارش….

گفتار سوم: وجود رابطه سببیت…

مبحث سوم: نحوه جبران خسارات بدنی ناشی از تصادف…

گفتار اول: نحوه پرداخت خسارت جانی…

گفتار دوم: خودرو فاقد بیمه‌نامه و مسئولیت‌های آن..

گفتار سوم: تعهدات مطلق بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار.

گفتار چهارم: موارد بازیافت خسارت…

گفتار پنجم: موارد قابل پرداخت از صندوق..

فصل دوم- دعاوی تصادفات (خسارت مالی).

مبحث اول: مفهوم خسارت مالی و مستندات قانونی آن..

مبحث دوم: مطالبه خسارات مالی ناشی از تصادف…

گفتار اول: ارکان مسئولیت مدنی…

گفتار دوم: موجبات ضمان..

مبحث سوم: نحوه جبران خسارت مالی…

گفتار اول: تشریفات پرداخت خسارت مالی…

گفتار دوم: طریقه بازیافت خسارت از مسبب حادثه.

فصل سوم- دعاوی تصادفات رانندگی (خسارت افت قیمت خودرو).

مبحث اول: مفهوم افت قیمت و مستندات قانونی…

گفتار اول: در قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به‌وسیله نقلیه موتوری

گفتار دوم: در قانون مدنی…

گفتار سوم: در قانون مسئولیت مدنی…

مبحث دوم: ارکان مطالبه افت قیمت…

گفتار اول: وجود تصادف…

گفتار دوم: مقصر بودن خوانده دعوا

گفتار سوم: نو بودن خودرو.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی…

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی…

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات…

مبحث چهارم: نمونه دادخواست مطالبه دیه و نمونه رای..

بخش چهارم: دعاوی آپارتمان‌نشینی.

مبحث اول: قسمت‌های اشتراکی آپارتمان..

گفتار اول: تعریف قسمت‌های مشترک…

گفتار دوم: مصادیق قسمت‌های مشترک ساختمان..

مبحث دوم: قسمت‌های اختصاصی آپارتمان..

گفتار اول: تعریف قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان..

گفتار دوم: ویژگی‌های قسمت‌های اختصاصی…

گفتار سوم: مصادیق قسمت‌های اختصاصی…

مبحث سوم: اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی…

مبحث چهارم: هزینه‌های مشترک یک مجتمع..

گفتار اول: تعریف هزینه‌های مشترک…

گفتار دوم: انواع هزینه‌های مشترک…

گفتار سوم: قواعد حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» یک مجموعه ساختمانی…

گفتار چهارم: آیین دادرسی حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» ساختمان..

گفتار پنجم: پرداخت هزینه‌های مشترک…

گفتار ششم: تشریفات لازم برای وصول هزینه‌ها ۱۰۶

گفتار هفتم: آثار اظهارنامه درخواست هزینه‌های مشترک…

مبحث پنجم: آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی…

گفتار اول: تصمیم‌گیری بعضی از مالکان راجع به یک قسمت بنا

گفتار دوم: مجامع عمومی…

گفتار سوم: وظایف و اختیارات مجامع عمومی…

گفتار چهارم: مدیر یا مدیران ساختمان..

بخش پنجم: دعاوی بیــمه.

مبحث اول: تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار.

مبحث دوم: مراجع قضائی صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعاوی بیمه.

مبحث سوم: معرفی بیمه شخص ثالث…

مبحث چهارم: کمیسیون رسیدگی به خسارت…

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه خسارت و نمونه رای..

۱٫ خسارت ناشی از افت قیمت اتومبیل را می‌توان مطالبه نمود.

بخش ششم: دعوای مطالبه چک..

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه وجه چک….

گفتار اول: وجود سندی تحت عنوان چک….

گفتار دوم: رسیدن موعد پرداخت چک….

گفتار سوم: مواجه چک با گواهی عدم پرداخت…

گفتار چهارم: عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده.

گفتار پنجم: عدم نامشروع بودن تحصیل چک….

مبحث دوم: دعوای استرداد لاشه چک….

گفتار اول: امانی یا خالی از وجه بودن چک….

گفتار دوم: مطالبه لاشه چک….

مبحث سوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک….

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی..

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی…

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه چک….

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تأمین خواسته و نمونه رای..

۱٫ عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض….

بخش هفتم: دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه.

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها

گفتار اول: انواع وصیت…

گفتار دوم: ویژگی‌های ذاتی وصیت…

گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت…

گفتار چهارم: اثبات وصیت…

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن..

گفتار اول: انواع وصیت‌نامه.

گفتار دوم: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت…

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه.

گفتار اول: ارکان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه.

گفتار دوم: تشریفات طرح دعوای تنفیذ وصیت‌نامه.

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه.

گفتار اول: ارکان دعوای بطلان وصیت‌نامه.

گفتار دوم: تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت‌نامه.

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه.

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم..

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم..

مبحث ششم: نمونه تقاضای صحت و اصالت وصیت‌نامه عادی و نمونه رای..

۱٫ تنفیذ وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث…

بخش هشتم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل.

مبحث اول: مقایسه اجرت‌المثل با مواد مشابه.

مبحث دوم: موارد درخواست اجرت المثل..

گفتار اول: دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد.

گفتار دوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال بدون قرارداد.

گفتار سوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال مشاعی…

گفتار چهارم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل به جهت عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم موضوع تعهد..

گفتار پنجم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قرارداد اجاره.

گفتار ششم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت…

مبحث سوم: مرجع صالح و مالی یا غیر مالی بودن دعوا

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل..

گفتار دوم: مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبه اجرت‌المثل..

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای..

۱٫ عدم امکان جمع بین اجرت‌المثل و نحله.

بخش نهم: دعوای الزام به انجام تعهد.

مبحث اول: ارکان دعوای الزام به انجام تعهد..

گفتار اول: وجود الزام قانونی یا قراردادی..

گفتار دوم: درخواست انجام تعهد از سوی متعهدله یا مضی مدت انجام.

گفتار سوم: عدم سقوط تعهد موضوع دعوا

مبحث دوم: خسارت ناشی از تأخیر در انجام یا عدم انجام تعهد..

گفتار اول: موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است…

گفتار دوم: اگر موضوع تعهد انجام یا عدم انجام عملی باشد..

مبحث سوم: نمونه دادخواست انجام تعهد و نمونه رای..

۱٫ ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی..

بخش دهم: دعوای تحویل و تسلیم مبیع.

مبحث اول: ارکان دعوای تحویل و تسلیم مبیع..

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن..

گفتار دوم: موجودیت مبیع و شرایط آن..

گفتار سوم: عدم تسلیم مبیع از سوی بایع..

مبحث دوم: شرایط تحویل و تسلیم مبیع از سوی بایع..

گفتار اول: تعریف تسلیم و قبض مبیع..

گفتار دوم: زمان و مکان تسلیم مبیع..

گفتار سوم: هزینه تسلیم مبیع..

گفتار چهارم: تلف و نقض در مبیع قبل از تسلیم..

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم تحویل و تسلیم مبیع..

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار.

گفتار دوم: الزام بایع به تحویل مبیع..

گفتار سوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع..

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای تسلیم و تحویل مبیع..

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع..

گفتار سوم: اقدامات احتیاطی در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع..

مبحث پنجم: نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و نمونه رای..

۱٫ تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت…

بخش یازدهم: دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی.

مبحث اول: شرایط طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی…

گفتار اول: وجود رابطه استیجاری..

گفتار دوم: ضرورت انجام تعمیرات…

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی…

گفتار اول: منظور از تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی…

گفتار دوم: تکلیف هزینه‌های بدون اذن مستأجر برای تعمیرات اساسی…

گفتار سوم: اختیار دادگاه در احتساب هزینه تعمیرات اساسی برای بیش از شش ماه.

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (مستأجر) و دفاعیات خوانده (موجر) در دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای..

۱٫ حدود مسئولیت موجر و مستأجر در پرداخت هزینه‌های عین مستأجره.

بخش دوازدهم: دعوای تقابل.

مبحث اول: شرایط طرح دعوای تقابل..

گفتار اول: شرایط عمومی…

گفتار دوم: رعایت شرایط اختصاصی…

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای متقابل..

مبحث سوم: دعوای تقابل به لحاظ مصداقی…

گفتار اول: مصادیق دعوای تقابل..

گفتار دوم: مواردی که دعوای تقابل محسوب نمی‌شوند..

مبحث چهارم: احکام رسیدگی به دعوای متقابل..

گفتار اول: تجدیدنظرخواهی دعوای متقابل..

گفتار دوم: آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل..

گفتار سوم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی جالب ثالث…

گفتار چهارم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی خواندگان وارد ثالث…

گفتار پنجم: نحوه رسیدگی و صدور رأی..

مبحث پنجم: دادخواست تقابل و نمونه رای..

۱٫ طرح دعوای متقابل پس از جلسه اول دادرسی…

بخش سیزدهم: دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث اول: معرفی دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار اول: مفهوم دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار دوم: هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث دوم: شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار اول: وجود قرارداد بین طرفین دعوا

گفتار دوم: احراز عدم انحلال قرارداد فی‌مابین طرفین..

گفتار سوم: احراز شرایط قانونی لازم برای صحت معامله.

مبحث سوم: اختلاف‌نظر در طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار اول: مبانی استدلالی موافقان پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار دوم: مبانی استدلالی مخالفان پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث چهارم: مواردی که در تنظیم دادخواست تنفیذ قرارداد حائز اهمیت است…

مبحث پنجم: نمونه دادخواست تنفیذ و نمونه رای..

۱٫ دعوای تنفیذ قرارداد جزء امور ترافعی نبوده و قابلیت طرح در محاکم ندارد.

بخش چهاردهم: دعوای جلب ثالث..

مبحث اول: شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث…

گفتار اول: تقدیم دادخواست تا سه روز از اولین جلسه دادرسی…

گفتار دوم: مرتبط یا هم منشأ بودن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی…

گفتار سوم: جالب یکی از طرفین دعوا باشد.

گفتار چهارم: در جریان بودن دعوای اصلی…

مبحث دوم: جلب ثالث در مرحله واخواهی و تجدیدنظر.

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای جلب ثالث…

مبحث چهارم: نمونه دادخواست جلب ثالث و نمونه رای..

۱٫ طرف‌های دعوای جلب ثالث…

بخش پانزدهم: دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه.

مبحث اول: جبران خسارت…

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه.

گفتار اول: عدم کفایت «دیه» جهت جبران خسارات…

گفتار دوم: ورود ضرر از جانب زیان‌زننده.

گفتار سوم: قابل مطالبه بودن ضرر.

گفتار چهارم: هم منشأ بودن دیه و خسارات مازاد بر دیه.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه.

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه.

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات…

مبحث چهارم: نمونه دادخواست خسارات مازاد بر دیه و نمونه رای..

۱٫ خسارت هزینۀ درمان علاوه بر دیه.

بخش شانزدهم: دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه.

مبحث اول: دعوای تغییر سن تولد..

گفتار اول: مرجع صالح به دعوا دادگاه می‌باشد..

گفتار دوم: مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می‌باشد..

مبحث دوم: دعوای تغییر نام و نام خانوادگی…

گفتار اول: تغییر نام (اسم کوچک).

گفتار دوم: تغییر نام و نام خانوادگی (نام فامیلی).

مبحث سوم: هیئت حل اختلاف…

گفتار اول: صلاحیت هیئت حل اختلاف…

گفتار دوم: نحوه اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف…

مبحث چهارم: نمونه دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و نمونه رای..

۱٫ دادگاه صلاحیت‌دار در دعوای ابطال سند سجلی…

بخش هفدهم: دعوای فروش مال مشاع.

مبحث اول: تقسیم مال مشاعی…

مبحث دوم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی…

گفتار اول: صلاحیت واحد ثبتی…

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی…

مبحث سوم: دعوای فروش مال مشاعی…

گفتار اول: مرجع قضائی صالح به رسیدگی به درخواست فروش مال مشاعی…

گفتار دوم: شیوه رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی…

گفتار سوم: نحوه اجرای دستور فروش مال مشاعی…

مبحث چهارم: نمونه دادخواست تقاضای تقسیم مال مشاعی و نمونه رای..

۱٫ قابلیت اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاعی…

بخش هجدهم: دعوای فسخ معامله.

مبحث اول: ماهیت حق فسخ..

مبحث دوم: آثار حق فسخ..

مبحث سوم: نمونه دادخواست تنفیذ فسخ معامله و نمونه رای..

۱٫ دعوای فسخ عقد به لحاظ تحقق شرط فسخ..

بخش نوزدهم: دعوای قلع و قمع.

مبحث اول: بررسی لغوی و اهمیت دعوای قلع و قمع..

گفتار اول: مفهوم لغوی و حقوقی…

گفتار دوم: اهمیت دعوا در رویه قضائی…

مبحث دوم: ارکان دعوای قلع و قمع..

گفتار اول: مالکیت بلامنازع خواهان بر عرصه.

گفتار دوم: احداث ابنیه، اعیان یا غرس اشجار در ملک….

گفتار سوم: عدم وجود مجوز قانونی یا قراردادی جهت احداث مستحدثات یا غرس اشجار.

مبحث سوم: طرح دعوای قلع و قمع در کنار برخی دعاوی حقوقی دیگر.

گفتار اول: قلع و قمع در دعوای خلع‌ید..

گفتار دوم: قلع و قمع در دعاوی تصرف…

مبحث چهارم: قلع و قمع در امور کیفری..

گفتار اول: قلع و قمع در قانون تغییر کاربری اراضی…

گفتار دوم: شکایات تصرف غیرقانونی…

مبحث پنجم: رسیدگی به دعوای قلع و قمع..

گفتار اول: مراجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای قلع و قمع..

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعوای قلع و قمع..

گفتار سوم: خواهان و خوانده دعاوی..

گفتار چهارم: اقدامات احتیاطی…

گفتار پنجم: مالی یا غیرمالی بودن قلع و قمع و نحوه تقویم آن..

مبحث ششم: نمونه دادخواست خلع‌ید و قلع و قمع و نمونه رای..

۱٫ نقض دادنامه بدوی به دلیل عدم طرح دعوای قلع و قمع از طرف تمامی مستأجرین..

بخش بیستم: دعوای مطالبه خسارت.

مبحث اول: مرجع تعیین میزان خسارت…

گفتار اول: تعیین میزان خسارت توسط قانون..

گفتار دوم: تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی…

مبحث دوم: انواع خسارت قابل مطالبه.

گفتار اول: خسارات دادرسی…

گفتار دوم: خسارت ممکن‌الحصول..

گفتار سوم: خسارت قانونی…

گفتار چهارم: خسارت قراردادی (وجه التزام).

گفتار پنجم: خسارت معنوی..

گفتار ششم: خسارت تأخیر تأدیه.

مبحث سوم: خسارات غیر قابل مطالبه.

گفتار اول: خسارت ناشی از عدم‌النفع..

گفتار دوم: خسارت از خسارت…

مبحث چهارم: تشریفات دعوای مطالبه خسارت…

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت…

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح در رسیدگی دعوای مطالبه خسارت…

گفتار سوم: طریقه تنظیم دادخواست دعوای مطالبه خسارت…

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و نمونه رای..

۱٫ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز. ۳۹۹

بخش بیست و یکم: دعوی مطالبه طلب.. ۴۰۳

مبحث اول: ارکان دعوی مطالبه طلب… ۴۰۵

گفتار اول: مستند بودن طلب به سند.. ۴۰۵

گفتار دوم: حال و منجز بودن طلب… ۴۰۶

گفتار سوم: عدم سقوط طلب موضوع دعوی.. ۴۰۶

مبحث دوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه طلب… ۴۰۹

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعوی.. ۴۰۹

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی… ۴۱۰

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوی مطالبه طلب… ۴۱۴

مبحث چهارم: خسارت تأخیر تأدیه در دعوی مطالبه طلب… ۴۱۶

مبحث پنجم: اقدامات احتیاطی در خصوص دعوی مطالبه طلب… ۴۱۸

مبحث ششم: نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته و نمونه رای.. ۴۱۹

۱٫ عدم تهاتر طلب احراز شده در مقابل دینی که اثبات نشده. ۴۲۰

بخش بیست و دوم: د‌عوای مطالبه و استرداد ثمن. ۴۲۳

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله. ۴۲۵

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن.. ۴۲۵

گفتار دوم: عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری.. ۴۲۶

مبحث دوم: شرایط پرداخت ثمن معامله. ۴۲۸

گفتار اول: پرداخت دین.. ۴۲۸

گفتار دوم: زمان و مکان پرداخت ثمن.. ۴۲۸

گفتار سوم: هزینه تسلیم پرداخت ثمن.. ۴۲۹

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله. ۴۳۰

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار. ۴۳۰

گفتار دوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار. ۴۳۲

مبحث چهارم: ارکان دعوای استرداد ثمن معامله. ۴۳۴

گفتار اول: انحلال یا بطلان عقد بیع.. ۴۳۴

گفتار دوم: مطالبه مشتری و عدم پرداخت بایع.. ۴۳۵

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن.. ۴۳۶

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن.. ۴۳۶

گفتار دوم: طریقه طرح دعاوی مطالبه و استرداد ثمن.. ۴۳۸

مبحث ششم: نمونه دادخواست مطالبه ثمن و نمونه رای.. ۴۴۰

۱٫ لوازم دعوی استرداد وجه موضوع معامله. ۴۴۱

بخش بیست و سوم: دعوای مطالبه وجه‌التزام. ۴۴۳

مبحث اول: وجه‌التزام. ۴۴۵

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده دعوای مطالبه وجه‌التزام. ۴۴۷

مبحث سوم: نمونه دادخواست مطالبه وجه‌التزام و نمونه رای.. ۴۴۹

۱٫ دعوای مطالبه وجه‌التزام در عقد اجاره. ۴۵۰

بخش بیست و چهارم: دعوای ممانعت و مزاحمت از حق. ۴۵۳

گفتار اول: حق مالکیت… ۴۵۵

گفتار دوم: حق انتفاع.. ۴۵۶

گفتار سوم: حق ارتفاق.. ۴۵۶

مبحث اول: دعوای ممانعت از حق… ۴۵۸

گفتار اول: تعریف دعوای ممانعت از حق… ۴۵۸

گفتار دوم: ارکان دعوای ممانعت از حق… ۴۵۸

مبحث دوم: دعوای مزاحمت از حق… ۴۶۱

گفتار اول: تعریف دعوای مزاحمت از حق… ۴۶۱

گفتار دوم: ارکان دعوای مزاحمت از حق… ۴۶۱

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ممانعت و مزاحمت از حق… ۴۶۴

گفتار اول: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعاوی.. ۴۶۴

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعاوی.. ۴۶۴

گفتار سوم: خواهان و خوانده دعاوی.. ۴۶۴

مبحث چهارم: اقدامات احتیاطی در دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق… ۴۶۶

مبحث پنجم: دعاوی تصرف در اموال مشترک و نحوه اجرای حکم.. ۴۶۷

گفتار اول: دعاوی تصرف در اموال مشترک… ۴۶۷

گفتار دوم: شیوه اجرای احکام دعاوی تصرف… ۴۶۷

مبحث ششم: معرفی شکایت کیفری ممانعت و مزاحمت از حق… ۴۶۹

مبحث هفتم: نمونه دادخواست الزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی و نمونه رای   ۴۷۱

۱٫ طرح دعوای رفع ممانعت از حق از مشاعات آپارتمان.. ۴۷۲

بخش بیست و پنجم: دعوای ورشکستگی. ۴۷۵

مبحث اول: شرایط دعوای ورشکستگی… ۴۷۸

گفتار اول: تاجر بودن.. ۴۷۸

گفتار دوم: توقف از پرداخت دیون.. ۴۷۹

مبحث دوم: انواع دعاوی ورشکستگی… ۴۸۰

گفتار اول: انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست… ۴۸۰

گفتار دوم: انواع دعاوی ورشکستگی به نتایج.. ۴۸۱

مبحث سوم: آثار ورشکستگی… ۴۸۳

گفتار اول: آثار کلی حکم ورشکستگی… ۴۸۳

گفتار دوم: آثار حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته. ۴۸۴

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای ورشکستگی… ۴۸۷

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای ورشکستگی… ۴۸۷

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای ورشکستگی… ۴۸۸

مبحث پنجم: نمونه دادخواست حکم ورشکستگی و نمونه رای.. ۴۹۰

۱٫ شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر. ۴۹۱

بخش بیست و ششم: دعوای ورود ثالث.. ۴۹۳

مبحث اول: شرایط دعوای ورود ثالث… ۴۹۵

مبحث دوم: اقسام دعوای ورود ثالث… ۴۹۷

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای ورود ثالث… ۴۹۸

مبحث چهارم: نمونه دادخواست ورود ثالث و نمونه رای.. ۵۰۱

۱٫ دعوای ورود ثالث در دعوای اعتراض ثالث… ۵۰۲

بخش بیست و هشتم: دعاوی وقف.. ۵۰۷

مبحث اول: شخصیت حقوقی وقف… ۵۰۹

مبحث دوم: ارکان و شرایط عقد وقف… ۵۱۱

گفتار اول: صیغه وقف… ۵۱۱

گفتار دوم: واقف… ۵۱۲

گفتار سوم: موقوفُ‌به. ۵۱۲

گفتار چهارم: قصد و رضای طرفین.. ۵۱۴

گفتار پنجم: موقوف‌علیه. ۵۱۶

مبحث سوم: اقسام وقف… ۵۱۹

گفتار اول: تقسیم‌بندی بر اساس موقوف‌علیه: ۵۱۹

گفتار دوم: وقف از نظر کسب منافع و عواید: ۵۱۹

مبحث چهارم: دعاوی وقف و تشریفات آن.. ۵۲۰

گفتار اول: دعوای اثبات وقفیت… ۵۲۰

گفتار دوم: دعوای ابطال وقف نامه و اثبات مالکیت… ۵۲۰

گفتار سوم: دعوای اثبات تولیت (متولی بودن). ۵۲۱

گفتار چهارم: تشریفات طرح دعاوی وقف… ۵۲۲

مبحث پنجم: نمونه دادخواست ابطال وقف‌نامه و نمونه رای.. ۵۲۵

۱٫ رد دعوی متولی راجع به خلع‌ید از موقوفه‌ای که هنوز به قبض داده نشده. ۵۲۶

بخش بیست و نهم: دعوای اعمال حق شفعه. ۵۲۹

معرفی دعوای اخذ به شفعه. ۵۳۱

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده دعوای اخذ به شفعه. ۵۳۲

گفتار اول: لزوم وجود شرکت یا مشاع بودن مال.. ۵۳۲

گفتار دوم: غیرمنقول بودن مال.. ۵۳۲

گفتار سوم: قابل تقسیم بودن ملک…. ۵۳۳

گفتار چهارم: انتقال سهم به‌وسیله بیع.. ۵۳۳

گفتار پنجم: محدود بودن شمار شریکان.. ۵۳۳

مبحث دوم: مقررات مربوط به حق شفعه. ۵۳۴

گفتار اول: قابل استناد نبودن معاملات خریدار در برابر شفیع.. ۵۳۴

گفتار دوم: اثر اقاله در اسقاط حق شفعه. ۵۳۴

گفتار سوم: فوری بودن حق شفعه. ۵۳۵

گفتار چهارم: عدم امکان تبعیض در تملک حق شفعه. ۵۳۶

گفتار پنجم: اجرای حق منوط به پرداخت ثمن می‌باشد. ۵۳۶

مبحث سوم: اجرای حق شفعه. ۵۳۸

گفتار اول: آثار اجرای حق شفعه. ۵۳۸

گفتار دوم: اجرای حق شفعه در صورت فروش مبیع به دیگران.. ۵۳۸

مبحث چهارم: زوال حق شفعه. ۵۳۹

گفتار اول: زوال اختیاری.. ۵۳۹

گفتار دوم: زوال قهری.. ۵۳۹

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعوای اعمال حق شفعه. ۵۴۲

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوا ۵۴۲

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای اعمال حق شفعه. ۵۴۲

مبحث ششم: چند نکته در خصوص اخذ به شفعه. ۵۴۴

مبحث هفتم: دادخواست اعمال و اجرای حق اخذ به شفعه نمونه رای.. ۵۴۵

۲٫ شرایط تحقق اخذ به شفعه. ۵۴۶

بخش سی ام: اعاده دادرسی حقوقی. ۵۴۹

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی… ۵۵۱

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی… ۵۵۱

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی… ۵۵۳

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی… ۵۵۷

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی… ۵۵۷

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی… ۵۵۸

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی… ۵۵۹

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی… ۵۵۹

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری.. ۵۶۰

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی… ۵۶۱

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی… ۵۶۱

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی… ۵۶۱

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی… ۵۶۳

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم.. ۵۶۳

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی… ۵۶۳

مبحث هفتم: نمونه دادخواست اعاده دادرسی و نمونه رای.. ۵۶۵

۱٫ عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا ۵۶۶

بخش سی و یکم: آثار وکالت.. ۵۶۹

مبحث اول: وکالت و انواع آن.. ۵۷۱

گفتار اول: انواع وکالت… ۵۷۲

گفتار دوم: شکل وکالت و انواع آن.. ۵۷۳

مبحث دوم: طرفین وکالت و موضوع و حدود وکالت… ۵۷۵

گفتار اول: موضوع وکالت… ۵۷۵

گفتار دوم: حدود وکالت… ۵۷۶

گفتار سوم: تعدد وکیل و حدود اختیاراتشان.. ۵۷۸

مبحث سوم: تعهدات وکیل و موکل.. ۵۷۹

گفتار اول: مسئولیت و تعهدات وکیل.. ۵۷۹

گفتار دوم: تعهدات موکل.. ۵۸۰

مبحث چهارم: انحلال و انقضاء وکالت… ۵۸۳

گفتار اول: موارد انحلال وکالت با عزل.. ۵۸۳

گفتار دوم: موارد انحلال وکالت با عزل.. ۵۸۵

وکالت دادگستری.. ۵۸۸

مبحث اول: شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی… ۵۸۸

گفتار اول: دامنه شمول وکالت دادگستری.. ۵۸۹

گفتار دوم: تشریفات وکالت… ۵۹۰

مبحث دوم: وکالت در امور کیفری.. ۵۹۳

گفتار اول: تعداد وکلا در مراجع کیفری.. ۵۹۳

مبحث سوم: نمونه قرارداد وکالت و نمونه رای.. ۵۹۵

بخش سی و دوم: دعوای تأمین خواسته. ۶۱۳

مبحث اول: شرایط درخواست تأمین خواسته. ۶۱۵

گفتار اول: درخواست توسط ذی‌نفع.. ۶۱۵

گفتار دوم: زمان درخواست تأمین خواسته. ۶۱۵

مبحث دوم: شرایط صدور قرار تأمین خواسته. ۶۱۷

گفتار اول: اخذ خسارت احتمالی… ۶۱۷

گفتار دوم: میزان و نوع خسارت احتمالی… ۶۱۸

گفتار سوم: اقسام تأمین خواسته. ۶۱۸

مبحث سوم: ابلاغ، اجرا اعتراض و لغو از رفع قرار تأمین خواسته. ۶۲۰

گفتار اول: ابلاغ و اجرای تأمین خواسته. ۶۲۰

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی و اعتراض به تأمین خواسته. ۶۲۰

گفتار سوم: رفع قرار تأمین خواسته. ۶۲۰

مبحث چهارم: مراجع صالح برای رسیدگی به قرار تأمین خواسته. ۶۲۲

گفتار اول: درخواست تأمین از مراجع قضائی… ۶۲۲

مبحث پنجم: آثار قرار تأمین خواسته. ۶۲۳

گفتار اول: آثار قرار تأمین خواسته پیش از اجرا ۶۲۳

گفتار دوم: آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا: ۶۲۳

مبحث ششم: نمونه دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته و نمونه رای.. ۶۲۴

۱٫ عدم توقف عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته. ۶۲۵

بخش سی و سوم: دعوای دستور موقت.. ۶۲۷

مبحث اول: ارکان دادرسی فوری.. ۶۲۹

گفتار اول: اقتضای فوریت موضوع دستور. ۶۲۹

گفتار دوم: تشخیص فوریت موضوع دستور. ۶۳۰

گفتار سوم: درخواست توسط ذی‌نفع.. ۶۳۱

گفتار چهارم: موضوع دستور موقت… ۶۳۲

گفتار پنجم: اخذ تأمین مناسب از متقاضی… ۶۳۳

مبحث دوم: ابلاغ و اجرا و اعتراض و لغو دستور موقت… ۶۳۵

گفتار اول: ابلاغ و اجرا دستور موقت… ۶۳۵

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از دستور موقت… ۶۳۵

گفتار سوم: لغو و رفع اثر از دستور موقت… ۶۳۶

مبحث سوم: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دستور موقت… ۶۳۸

گفتار اول: مرجع صالح برای صدور دستور موقت… ۶۳۸

گفتار دوم: درخواست دستور موقت از سوی مراجع شبهه قضائی… ۶۳۹

مبحث چهارم: امکان درخواست دستور موقت در دعاوی طاری.. ۶۴۰

مبحث پنجم: نمونه دادخواست و نمونه رای.. ۶۴۲

۱٫ صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجراییه. ۶۴۳

بخش سی و چهارم: دعوای اثبات مالکیت.. ۶۴۷

مبحث اول:معرفی دعوای اثبات مالکیت… ۶۴۹

مبحث دوم: نمونه دادخواست اثبات مالکیت و نمونه رای.. ۶۵۳

بخش سی و پنجم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی. ۶۵۷

معرفی دعوای الزام به تنظیم سند.. ۶۵۹

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن.. ۶۶۱

مبحث دوم: تشریفات طرح دعوای الزام به تنظیم سند.. ۶۶۶

مبحث سوم:دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به انضمام کلیه خسارات قانونی… ۶۶۹

بخش سی و ششم: دعوای خلع ید. ۶۷۳

مبحث اول: معرفی دعوای خلع‌ید.. ۶۷۵

مبحث دوم: تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی… ۶۸۰

مبحث سوم:تشریفات طرح دعوای خلع ید.. ۶۸۳

مبحث چهارم: دادخواست خلع‌ید و نمونه رای.. ۶۸۵

دادخواست خلع‌ید و قلع و قمع بنا با صدور دستور موقت… ۶۸۶

بخش سی و هفتم: دعوای اعسار ۶۹۱

مبحث اول: معرفی دعوای اعسار. ۶۹۳

شرایط معسر. ۶۹۳

شرایط رسیدگی به دعوای اعسار. ۶۹۴

مبحث دوم: نحوه طرح دعوای اعسار از سوی محکوم‌علیه. ۶۹۷

انواع دعوای اعسار. ۶۹۷

مبحث سوم:نمونه دادخواست اعسار و نمونه رای.. ۶۹۸

نمونه دادخواست اعساراز محکوم به. ۶۹۸

نمونه دادخواست اعساراز هزینه دادرسی… ۶۹۹

نمونه دادخواست اعسار از محکوم به. ۷۰۰

۱٫ تقسیط نوعی اعسار است و در صورت عدم احراز اعسار، امکان تقسیط محکوم‌به وجود ندارد. ۷۰۱

بخش سی و هشتم: دعوای ابطال معامله. ۷۰۳

معرفی دعوای ابطال معامله. ۷۰۵

مبحث اول: حالت ‌های وضعی قرارداد. ۷۰۵

مبحث دوم: موارد معاملات باطل.. ۷۰۷

مبحث سوم: موارد معاملات قابل ابطال.. ۷۱۱

مبحث چهارم: اهم مسائل قابل بحث در طرح دعوای ابطال معامله. ۷۱۴

مبحث پنجم:نمونه دادخواست ابطال معامله و نمونه رای.. ۷۱۵

نمونه دادخواست بطلان معامله. ۷۱۷

بخش سی و نهم: دعوای فک رهن. ۷۲۱

مبحث اول: معرفی دعوای فک رهن.. ۷۲۳

مبحث دوم: نمونه دادخواست الزام به فک رهن و نمونه رای.. ۷۳۰

بخش چهلم: دعوای ابطال اجراییه. ۷۳۵

معرفی دعوای ابطال اجراییه. ۷۳۷

مبحث اول : دستور اجرا و صدو راجراییه. ۷۳۷

مبحث  دوم : دعوای ابطال دستور  اجرا ۷۴۰

گفتاراول: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا ۷۴۰

گفتاردوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا ۷۴۰

گفتار سوم: خواسته دعوای ابطال دستور اجرا ۷۴۱

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی… ۷۴۳

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگستری.. ۷۴۵

مبحث چهارم: نمونه دادخواست ابطال اجراییه ثبتی از سوی ثالث و نمونه رای.. ۷۴۸

نمونه دادخواست ابطال اجراییه دادگاهی از سوی ثالث… ۷۴۹

۱٫ اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۷۵۰

بخش چهل و یکم: دعوای تصرف عدوانی. ۷۵۳

معرفی دعوای تصرف عدوانی… ۷۵۵

مبحث اول:  دعوای حقوقی تصرف عدوانی… ۷۵۵

مبحث دوم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با دعاوی مشابه. ۷۵۹

مبحث سوم:تشریفات رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی… ۷۶۰

مبحث سوم : معرفی دعوای کیفری تصرف عدوانی… ۷۶۳

مبحث چهارم: دادخواست رفع تصرف عدوانی به همراه دستور موقت… ۷۶۵

بخش چهل و دوم: دعوای ابطال رای داوری. ۷۶۹

معرفی دعوای ابطال رای داوری.. ۷۷۱

نمونه دادخواست درخواست تعیین داور. ۷۷۷

نمونه دادخواست ابطال  رای  داوری خارج از مهلت… ۷۷۸

۱٫ کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رأی داور. ۷۷۹

بخش چهل و سوم: دعاوی مربوط به کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری. ۷۸۳

مبحث اول: معرفی کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری.. ۷۸۵

مبحث دوم: مرجع تشخیص نوعیت زمین و مراحل اجرایی آن.. ۷۸۸

گفتار اول: تشکیل پرونده. ۷۸۸

گفتار دوم: شناسایی ابتدایی… ۷۸۸

گفتار چهارم: ابلاغ نظریه. ۷۸۹

گفتار پنجم: انتشار آگهی… ۷۹۰

مبحث سوم: اعتراض به نظریۀ کمیسیون ماده ۱۲٫ ۷۹۱

گفتار اول: مهلت اعتراض…. ۷۹۱

گفتار دوم: مرجع صالح جهت اعتراض…. ۷۹۱

گفتار سوم: نحوۀ اعتراض…. ۷۹۲

گفتار چهارم: هزینه دادرسی… ۷۹۲

گفتار پنجم: طرفین دعوا ۷۹۲

گفتار ششم: آثار اعتراض…. ۷۹۳

دریافت بهای املاک متصرفی از دولت… ۷۹۵

بخش چهل و چهارم: مسئولیت پیمانکار ۷۹۹

مسئولیت پیمانکار. ۸۰۱

گفتار اول: مبنای مسئولیت… ۸۰۱

گفتار دوم: مقررات مربوطه. ۸۰۲

۱٫ مسئولیت شهرداری علی‌رغم واگذاری به پیمانکار. ۸۰۴

بخش چهل و پنجم: دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری. ۸۰۹

مبحث اول: معرفی دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری.. ۸۱۱

گفتار اول: شرایط تصرف توسط شهرداری.. ۸۱۱

گفتار دوم: نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی… ۸۱۳

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری.. ۸۱۵

گفتار اول: مرجع صالح به رسیدگی… ۸۱۵

گفتار دوم: نحوۀ طرح دعوای مطالبه بهای اراضی… ۸۱۶

نمونه دادخواست مطالبه بهای اراضی تصرفی… ۸۱۹

بخش چهل و ششم: دعاوی سرقفلی. ۸۲۳

مبحث اول: معرفی حق سرقفلی… ۸۲۵

گفتار اول: تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… ۸۲۵

گفتار دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت… ۸۳۱

گفتار سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… ۸۳۳

مبحث دوم: حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶  ۸۳۶

گفتار اول: حقوق ایجاد شده در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶٫ ۸۳۶

گفتار دوم: شرایط تحقق حق کسب یا پیشه یا تجارت… ۸۳۸

مبحث سوم: حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶  ۸۴۷

گفتار اول: حقوق ایجاد شده در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶٫ ۸۴۷

گفتار دوم: حق سرقفلی مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶٫ ۸۵۱

گفتار سوم: موارد عدم پرداخت سرقفلی در قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶٫ ۸۵۵

تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی… ۸۶۲

منابع و مآخذ. ۸۶۷

1 دیدگاه برای کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی

  1. نسرین

    خیلی به کارم اومد،اکثر دعواهای حقوقی داخلش اومده بود من این کتابو از سایت خرید کردم و خیلی زود به دستم رسید

دیدگاه خود را بنویسید

09016288181 02188303398