کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۲ دعوای دیوان عدالت اداری

وزن 0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

262,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

بخش اول: سازمان تأمین اجتماعی ۱۱

بخش دوم: سازمان امور مالیاتی ۳۳

بخش سوم: کارگر و کارفرما ۶۹

بخش چهارم: کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها ۹۷

بخش پنجم: کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۱۳

بخش ششم: مسکن و شهرسازی ۱۴۵

بخش هفتم: صلاحیت دیوان عدالت اداری ۱۶۳

بخش هشتم: دستور موقت ۱۹۹

بخش نهم: کمیسیون ۹۹ قانون شهرداریها ۲۳۱

بخش دهم: سازمان تعزیرات حکومتی ۲۶۷

بخش یازدهم: پروانه ساختمان ۲۹۱

بخش دوازدهم: امور استخدامی ۳۱۷

بخش سیزدهم: قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری ۳۴۱

فهرست جزئی صفحه

بخش اول: سازمان تأمین اجتماعی ۱۱

مبحث اول: تاریخچه و ساختار سازمان تأمین اجتماعی ۱۳

گفتار اول: تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی ۱۳

گفتار دوم: ساختار سازمان تأمین اجتماعی ۱۵

مبحث دوم: نحوه شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی ۱۹

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۲۰

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست ۲۱

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۲۲

گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۲۲

۱- اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری (پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است) ۲۳

۲- ابطال بخشنامه شماره ۶۰ مستمری‌ها (محاسبه مستمری بازنشستگی) ۲۷

۳- قطع مستمری به لحاظ جعلی بودن اسناد سوابق اشتغال ۳۰

۴- محاسبه حق بیمه معوقه ۳۱

بخش دوم: سازمان امور مالیاتی ۳۳

مبحث اول: تاریخچه و ساختار سازمان امور مالیاتی ۳۵

مبحث دوم: دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی ۴۲

گفتار اول: مراجع اداری ۴۲

گفتار دوم: هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ۴۳

ترتیب و نحوه رسیدگی ۴۴

گفتار سوم: هیئت حل اختلاف تجدیدنظر ۴۵

گفتار چهارم: هیئت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۴۶

گفتار پنجم: هیئت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ۴۷

گفتار ششم: شورای‌عالی مالیاتی ۴۷

مبحث سوم: دیوان عدالت اداری ۵۰

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۵۱

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست ۵۲

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۵۲

گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۵۳

۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰ د-۳/۶/۱۳۹۲ معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور  ۵۵

۲- ابطال ماده ۷ دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (عدم شمول دستورالعمل مذکور بر تمام مصادیق فعالیت‌های فرهنگی برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی) ۶۳

۳- امکان شکایت از تفسیر سازمان امور مالیاتی از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان   ۶۶

بخش سوم: کارگر و کارفرما ۶۹

مبحث اول: مفهوم هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی ۷۱

گفتار اول: تعریف هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۷۱

مبحث دوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ۷۳

گفتار اول: رسیدگی در هیئت تشخیص ۷۳

گفتار دوم: هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۷۸

مبحث سوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری ۸۲

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۸۲

گفتار دوم: طرفین دعوای شکایت از آرای مراجع اداره کار در دیوان عدالت ۸۳

گفتار سوم: روند رسیدگی ۸۴

گفتار چهارم: تجدیدنظر از آرای شعب بدوی دیوان در دعاوی کارگر و کارفرما ۸۵

۴- اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری ناشی از احراز رابطه کارگری ۹۱

۵- ابطال تصمیم طرف شکایت راجع به کارگاه‌های کمتر از ده نفر ۹۲

۶- نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار ۹۵

۷- شرایط استناد به توافق میان کارگر و کارفرما ۹۶

بخش چهارم: کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها ۹۷

مبحث اول: صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها ۱۰۰

گفتار اول: موضوعات قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ۱۰۰

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده ۷۷- ۱۰۲

مبحث دوم: نحوۀ رسیدگی و صدور رای ۱۰۶

گفتار اول: رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷- ۱۰۶

گفتار دوم: اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ۱۰۶

گفتار سوم: اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷- ۱۰۷

۱- عوارض تفکیک زمین ۱۰۷

۲- پرداخت عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح ۱۱۰

۳- مرجع رسیدگی به شکایات دستگاه‌های دولتی علیه آرای کمیسیون ماده ۷۷- ۱۱۲

بخش پنجم: کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۱۳

مبحث اول: تاریخچه ماده ۱۰۰- ۱۱۵

مبحث دوم: تخلفات موضوع ماده ۱۰۰- ۱۲۳

گفتار اول- مفهوم تخلفات موضوع ماده ۱۰۰- ۱۲۳

گفتار دوم- انواع تخلفات موضوع ماده ۱۰۰- ۱۲۳

بند اول- احداث بنا بدون پروانه ۱۲۳

بند دوم- عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ ۱۲۴

بند سوم- تجاوز به معابر شهر ۱۲۵

بند چهارم- تراکم اراضی ۱۲۵

بند پنجم- عدم استحکام بنا ۱۲۶

بند هفتم- تغییر کاربری ۱۲۶

مبحث سوم:  اقامه دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۲۷

گفتار اول- مقام صالح در طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۲۷

گفتار دوم- اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۲۷

گفتار سوم- روند رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۲۸

گفتار چهارم- تجدیدنظر از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۲۹

گفتار پنجم- اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۳۰

مبحث چهارم: شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری ۱۳۲

گفتار اول- تقدیم دادخواست ۱۳۲

گفتار دوم- طرفین دعوای شکایت از آرا در دیوان عدالت اداری ۱۳۳

گفتار سوم- هزینه دادرسی شکایت در دیوان عدالت ۱۳۳

گفتار چهارم- روند رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ۱۳۴

۱- ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر خسارت تأخیر در پرداخت جریمه ۱۳۶

۲- ابطال مصوبه وضع و اخذ عوارض اضافه بنا، حذف و کسر پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲   ۱۳۹

۳- صدور پایان کار فرع بر تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۴۱

۴- اصلاح رأی کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۴۲

بخش ششم: مسکن و شهرسازی ۱۴۵

مبحث اول: معرفی مراجع تصمیمگیری در رابطه با مسکن و شهرسازی ۱۴۷

گفتار اول: وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۴۸

گفتار دوم: کمیته‌های فنی شورایعالی ۱۴۹

گفتار سوم: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ۱۴۹

مبحث دوم: اعتراض به آراء مراجع تصمیمگیر ۱۵۱

گفتار اول: مرجع صالح به رسیدگی ۱۵۱

گفتار دوم: شروع رسیدگی ۱۵۱

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۱۵۲

گفتار چهارم: رسیدگی در شعب دیوان ۱۵۳

۱- ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی ۱۵۶

۲- ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج شهرسازی ۲۵/۷/۱۳۸۹- ۱۵۶

۳- مطالبه خسارت به دنبال تصرف زمین توسط شهرداری برابر طرح تفصیلی جدید تهران ۱۵۸

۴- ابطال عملیات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی ۱۶۱

بخش هفتم: صلاحیت دیوان عدالت اداری ۱۶۳

مبحث اول: معرفی دیوان عدالت اداری ۱۶۵

مبحث دوم: تشکیلات دیوان عدالت اداری ۱۶۶

مبحث سوم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ۱۶۷

گفتار اول: شعب ۱۶۷

گفتار دوم: هیئت عمومی ۱۶۹

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۱۷۰

گفتار اول: چه اشخاصی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را دارند؟ ۱۷۰

گفتار دوم: شروع رسیدگی ۱۷۰

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۱۷۱

گفتار چهارم: رسیدگی در شعب دیوان ۱۷۲

گفتار پنجم: رسیدگی در هیئت عمومی ۱۷۳

گفتار ششم: رسیدگی در هیئت های تخصصی ۱۷۴

گفتار هفتم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۱۷۴

مبحث پنجم: اجرای احکام دیوان عدالت اداری ۱۷۷

گفتار اول: ضرورت اجرای دیوان در قانون دیوان ۱۷۷

گفتار دوم: تقاضای اجرای آرا از واحد اجرای احکام ۱۷۸

گفتار سوم: شناسایی شخص مستنکف ۱۸۰

گفتار چهارم: ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان ۱۸۱

۱- صلاحیت هیئت عمومی در ابطال مصوبات سازمان امور اراضی ۱۸۳

۲- صلاحیت دیوان در رسیدگی به مصوبات مجمع عالی بانک‌ها ۱۹۰

۳- صلاحیت دیوان در باب دعاوی بانک ملی ۱۹۴

۴- صلاحیت دیوان در امور استخدامی ۱۹۵

بخش هشتم: دستور موقت ۱۹۹

مبحث اول: دستور موقت و دیوان عدالت اداری ۲۰۲

گفتار اول: سابقه دستور موقت در دیوان عدالت اداری ۲۰۲

گفتار دوم: دستور موقت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲- ۲۰۳

مبحث دوم: مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت ۲۰۵

گفتار اول: زمان تقاضای صدور دستور موقت ۲۰۵

مبحث سوم:  ابلاغ واجرای دستور موقت ۲۰۹

مبحث چهارم: الغای دستور موقت ۲۱۱

۱- صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه ۲۱۳

۲- ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۴۵۷۵ / ص ـ ۱/۱۰/۱۳۸۸و تقاضای صدور دستور موقت ۲۲۷

۳- تقاضای  صدوردستور موقت برای پرداخت مالیات ۲۲۹

۴- هزینه دادرسی تقاضای صدور دستور موقت ۲۳۰

بخش نهم: کمیسیون ۹۹ قانون شهرداریها ۲۳۱

مبحث اول: مبنای قانونی کمسیون ماده ۹۹- ۲۳۳

مبحث دوم: انواع تخلفات ساختمانی ۲۳۶

مبحث سوم: مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی در خارج از حریم شهرها ۲۳۹

مبحث چهارم: انواع تخلفات ۲۴۰

مبحث پنجم: مراحل تکمیل پرونده قابل طرح در کمیسیون ماده ۹۹- ۲۴۴

مبحث ششم: اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها ۲۴۶

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۲۴۷

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست ۲۴۸

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۲۴۸

گفتار هفتم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۲۴۹

۱- ابطال مصوبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ شورای برنامه‌ریزی استان تهران ۲۵۲

۲- ابطال بندهایی از طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵ و بندهایی از طرح جامع شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵   ۲۵۶

۳- وقوع ملک در حریم درجه‌یک میراث فرهنگی ۲۶۳

۴- تخلف تلقی شدن عدم اخذ مجوز لازم از شهرداری برای دیوارکشی جهت محصور کردن ملک ۲۶۴

بخش دهم: سازمان تعزیرات حکومتی ۲۶۷

مبحث دوم: تاریخچه قانون تعزیرات حکومتی ۲۶۹

مبحث دوم: انواع تخلفات مطابق قانون تعزیرات ۲۷۱

مبحث سوم: صلاحیت دادگاههای عمومی ۲۷۴

مبحث چهارم: اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی ۲۷۵

گفتار اول: شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات ۲۷۵

گفتار دوم: دادگاههای عمومی ۲۷۷

گفتار سوم: دیوان عدالت اداری ۲۷۸

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعتراض علیه سازمان تعزیرات حکومتی ۲۷۹

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۲۷۹

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست ۲۸۰

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۲۸۰

گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۲۸۱

۱- ابطال بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز  ۲۸۲

۲- مجازات کم‌فروشی و تقلب ۲۸۷

۳- دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر از احکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی است ۲۸۸

بخش یازدهم: پروانه ساختمان ۲۹۱

مبحث اول: پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان ۲۹۳

مبحث دوم: دعاوی  مربوط به پروانه ساختمان ۲۹۷

گفتار اول: مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض در مورد صدور پروانه ساختمان ۲۹۷

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به اعتراض به صدور پروانه ساختمان ۲۹۸

۱- صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی ۳۰۳

۲- ابطال بندهای ۱۱ و ۹ طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم ۳۱۱

۳- صدور پروانه ساختمانی در مورد املاک دارای کاربری فضای سبز ۳۱۴

۴- ابطال پروانه ساختمانی ۳۱۵

بخش دوازدهم: امور استخدامی ۳۱۷

مبحث اول: مفهوم استخدام و انواع آن ۳۱۹

گفتار اول: مفهوم استخدام ۳۱۹

گفتار دوم: انواع استخدام ۳۱۹

گفتار سوم: حالات استخدامی ۳۲۰

مبحث دوم: دعاوی استخدامی ۳۲۳

گفتار اول: مرجع صالح ۳۲۳

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری ۳۲۴

گفتار سوم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۳۲۷

گفتار چهارم: اعتراض به آراء شعب دیوان عدالت اداری ۳۲۷

۱- ابطال نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه  ۳۳۰

۲- حقوق و مزایای مستمر ۳۳۶

۳- مشخص نبودن وضعیت استخدامی موضوع خواسته درخواست تبدیل وضعیت ۳۳۹

۴- فوق‌العاده تنزل مقام ۳۳۹

بخش سیزدهم: قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری   ۳۴۱

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۲ دعوای دیوان عدالت اداری”

09016288181 02188303398