کتاب قانون آموز آئین دادرسی مدنی

369,000 تومان

کتاب قانون آموز آیین دادرسی مدنی کلیه مواد قانون آیین دادرسی مدنی را  بیان و نکات آزمونی  آن را توضیح داده است و  نمونه تست نیز در این کتاب برای خودآزمایی آمده است. برای موفقیت در آزمون وکالت، قضاوت، مشاوران و ارشد حقوق خصوصی، اقتصادی، مالکیت فکری و تجارت بین الملل این کتاب کاملترین منبع است.

قانون آموز آئین دادرسی مدنی
کتاب قانون آموز آئین دادرسی مدنی

369,000 تومان