حاشیه نوین بر قانون صدور چک
حاشیه ای نوین بر قانون صدور چکحاشیه نوین بر قانون صدور چک

حاشیه نوین بر قانون صدور چک

250,000 ریال

عنوان کتاب: حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک

مولف: توحید زینالی _ علی اکبر سبحانی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: چهارم / ۱۳۹۷

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۵۰۰۰تومان

شابک:۹۷۸۹۶۴۸۳۵۵۹۲۵

کد کتاب:۴۲۰/۴

توضیحات

حاشیه نوین بر قانون صدور چک

 

حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک

حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک

مقدمه‌ چاپ سوم.

ماده ۱- الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲٫٫

الف) تعریف چک

تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان:

تعریف چک از دیدگاه قانون:

۱-۲٫ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵:

۲-۲٫ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱:

ب) ماهیت چک…

نظریه قراردادی:

نظریه ایجاد تعهد:

نظریه ترکیبی:

۱- ۳- مرحله امضاء:

۲- ۳- مرحله صدور:

پ) انواع چک…

از نظر قانون تجارت سال ۱۳۱۱:

۱- ۱- چک در وجه شخص معین بدون قید حواله‌کرد:

۲- ۱- چک در وجه شخص معین با قید حواله‌کرد:

۳- ۱- چک در وجه حامل:

از نظر قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی:

۱- ۲- چک عادی:

۲- ۲- چک تأیید شده:

۳- ۲- چک تضمین شده:

بند ۳ ماده ۱ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی:

چک تضمین شده قانون مصوب ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۳۷:

تفاوت «چک تضمین شده قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵» با «قانون چک‌های تضمین شده مصوب ۱۳۳۷»:

۴- ۲- چک مسافرتی (در گردش):

ویژگی‌های خاص این نوع چک: اولاً:

۵- ۲- صور خاصی از چک‌ها

چک پول..

بانک چک:

ایران چک:

مقایسه چک پول (ایران چک و بانک چک) با چک‌های تضمین شده

تشابه‌ها:

تفاوت‌ها:

از نظر بانک (محال‌علیه)

۱- ۳- چک بانکی:

۲- ۳- چک بسته:

۳- ۳ – چک عمومی:

۴- ۳ – چک مسافرتی:

۵- ۳- چک در گردش:

تفاوت چک با دیگر اسناد تجارتی..

۱- ۲- تفاوت چک با برات:

۲- ۲- تفاوت چک با فته طلب (سفته):

ت) آراء وحدت رویه.

ث) نظریات مشورتی..

ج) نشست‌های قضایی..

ماده ۲٫٫

الف) اسناد.

سند رسمی..

سند عادی..

امتیازات چک…

داشتن ضمانت اجرای کیفری:

رسیدگی خارج از نوبت…

رسیدگی بدون اخذ تأمین از خواهان..

اجبار دادگاه در قبول درخواست تأمین از طرف خواهان..

ب) وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبت…

پ)درخواست اجراییه.

ت) مختومه شدن اجراییه.

رضایت بستانکار (دارنده‌ی چک)

پرداخت بدهی به سپرده اداره ثبت…

ث) شکایت از عملیات اجرایی..

چ) دارنده چک…

ح) نظرات مشورتی اداره حقوقی..

ماده ۳ – (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲).

الف) شرایط شکلی چک…

قید کلمه چک در روی ورقه چک…

نام پرداخت‌کننده چک…

محل صدور چک…

تاریخ صدور چک…

۵- امضاء صادرکننده چک…

تعیین نام.

ب) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی..

۱- ۲- عمل مادی فیزیکی..

۲- ۲- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم.

۳- ۲- نتیجه جرم.

۴- ۲- عنصر روانی جرم.

پ) جهات کیفری چک

قلم‌خوردگی در متن چک…

عدم مطابقت امضاء

اختلاف در مندرجات..

ت) اصول و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..

اصول اساسی راجع به اسناد تجاری..

ث) نظریات مشورتی..

ج) نشست‌های قضایی..

ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲).

الف) شرایط لازم برای مسئولیت اشخاص ذی‌نفع در چک…

ب) محل چک…

۱- ۳- در قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۷۲٫

۲- ۳- قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲٫

۱-۴- نظریه انتقال طلب…

۲-۴- نظریه انتقال دین..

۳-۴- نظریه وکالت در پرداخت…

۴-۴- چک به منزل شرط به نفع ثالث…

۵-۴- چک به منزله وسیله پرداخت…

۱-۵- انتقال محل از صادرکننده به دارنده

انتقال محل از زمان صدور چک…

انتقال محل از زمان سر رسید.

۲-۵- انتقال محل از دارنده چک به اشخاص ثالث…

قبل از سر رسید.

بعد از سررسید.

پ) نظرات مشورتی اداره حقوقی..

ت) نشست‌های قضایی..

ماده ۴٫٫

الف) برگشت چک…

۱- ۲- اعتراض از طریق قانون تجارت..

۲- ۲- اعتراض از طریق قانون صدور چک…

ب) وظایف بانک و دارنده چک در خصوص چک پرداخت نشدنی..

ت) نظرات مشورتی..

ماده ۵٫٫

الف) وظیفه دارنده چک…

ب) وظایف بانک محال‌علیه.

ماده ۶٫٫

الف) شرایط شکلی چک…

ب) شرایط ماهوی چک…

۱- ۱- محل صدور

۲- ۱- تاریخ صدور چک…

۳- ۱- امضاء صادرکننده چک…

۴- ۱- مبلغ چک…

۱- ۲- قید نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب بر روی چک…

۲- ۲- ذکر تاریخ سر رسید چک…

ماده ۷ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲).

الف) تفاوت جرم صدور چک پرداخت نشدنی با چک بلامحل..

ممنوعیت از داشتن دسته چک:

مرجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف):

۱-۲٫ صلاحیت صدور رأی..

۱-۱٫ تعدد مادی..

۲-۱٫ تعدد معنوی..

ماده ۸ – (۱۱/۰۸/۱۳۷۲).

الف) محل‌های صدور چک…

در هنگام صدور چک ممکن است یکی از صور پنجگانه ذیل تحقق یابد:

ب) نظرات مشورتی اداره حقوقی..

ماده ۹٫٫

الف) بررسی صدور چک پرداخت نشدنی از جهت اقامه و تعقیب دعوا

ب) سقوط حق تعقیب کیفری دارنده چک پرداخت نشدنی قبل از شکایت کیفری..

پ) نشست‌های قضایی..

ماده ۱۰ – (۱۱/۰۸/۱۳۷۲).

الف) عناصر تشکیل دهنده جرم.

ب) مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود.

پ) محل وقوع جرم صدور چک از حساب مسدود.

ت) تعلیق و آزادی مشروط در خصوص چک صادره از حساب مسدود.

ث) تخفیف و تشدید مجازات جرم صادرکننده چک از حساب مسدود.

ج) تعدد و تکرار جرم صدور چک از حساب مسدود.

چ) ماهیت جرم صدور چک از حساب مسدود.

ح) فرق جرم صدور چک پرداخت نشدنی با جرم صدور چک از حساب مسدود.

خ) فرق جرم صدور چک از حساب مسدود با جرم کلاهبرداری..

د) نظریات مشورتی..

ماده ۱۱٫

الف) دارندگان حق شکایت کیفری در خصوص جرم صدور چک بلامحل..

مواردی که موجب سقوط حق شکایت کیفری دارنده چک می‌شود عبارتند از:

۱-۵٫ رعایت مهلت شش ماهه از تاریخ صدورچک برای مراجعه به بانک…

۲-۵٫ رعایت مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری..

مواردی که حق شکایت کیفری با وجود انتقال چک ساقط نمی‌شود عبارتند از:

۱-۲٫ وظیفه دارنده چک…

۲-۲٫ وظیفه بانک…

ث) آراء وحدت رویه.

چ) نظریات مشورتی..

ماده ۱۲ – (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲).

الف) اثر گذشت در جرم صدور چک پرداخت نشدنی..

ب) اثر پرداخت وجه چک در جرم صدور چک پرداخت نشدنی..

پ) خسارت تأخیر تأدیه درصورت کسر موجودی..

ت) مقایسه خسارت تأخیر تأدیه در قانون صدور چک و قانون آیین دادرسی مدنی..

ث) جزای نقدی مقرر در ماده ۱۲ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲٫

ج) آراء وحدت رویه.

چ) نظریات مشورتی..

ح) نشست‌های قضایی..

ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲).

الف) فلسفه حذف جنبه کیفری..

ب) چک‌های فاقد جنبه کیفری..

پ) بررسی جنبه کیفری چک‌های مدت‌دار (ماده ۱۳ مکرر اصلاحی)

۱-۱٫ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵٫

۲-۱٫ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۷۲٫

۳-۱٫ قانون صدور چک اصلاحی سال..

۱-۲٫ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵٫

۲-۲٫ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ (اصلاحی سال ۱۳۷۲):

۳-۲٫ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ (اصلاحی سال ۱۳۸۲):

ماده ۱۴ (اصلاحی۱۱/۰۸/۱۳۷۲).

الف) دستور عدم پرداخت… ۵

ب) اشخاص ذی‌صلاح برای دستور عدم پرداخت چک…

کسانی که حق دستور عدم پرداخت چک را دارند عبارتند از:

پ) جهات دستور عدم پرداخت چک…

۱-۱٫ وصول چک مفقود شده از طرف دارنده چک…

۲-۱٫ چک‌های در وجه حامل..

۳-۱٫ چک‌های به نام شخص معین یا به حواله‌کرد.

ت) وظایف صادرکننده یا ذی‌نفع در خصوص دستور عدم پرداخت…

ث) وظایف بانک در قبال دستور عدم پرداخت…

ج) حق دارنده چک در قبال مواجه شدن با دستور عدم پرداخت…

چ) دستور عدم پرداخت نسبت به چک غیر قابل پرداخت…

خ) نظریات مشورتی..

ماده ۱۵٫٫

الف) موضوع دعوای خصوصی..

ب) طرفین دعوای خصوصی..

۱-۲٫ وراث..

۲-۲٫ مسئولان مدنی..

پ) شرایط تام دعوای خصوصی در دادگاه کیفری..

۱-۱٫

۲-۱٫ ۷

۱-۲٫ ضرر و زیان ناشی از جرم باشد.

۲-۲٫ محکمه جزایی وقوع جرم را محرز بداند.

۱-۳٫ فعلیت داشتن ضرر

۲-۳٫ شخصی باشد.

۳-۳٫ مشروع باشد.

۴-۳٫ مستقیم باشد.

ت) شرایط شکلی مطالبه ضرر و زیان..

ث) نظریات مشورتی..

ماده ۱۶٫٫

الف) ویژگی رسیدگی به دعاوی و شکایات چک…

ب) نشست‌های قضایی..

ماده ۱۷٫٫

الف) تعریف اماره ید.

ب) وجود چک در دست صادرکننده

ماده ۱۸ – (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲).

ب) انواع قرار

۱-۱٫ مرحله اخذ کفیل..

۲-۱٫ قبولی کفالت…

۱-۲٫ صدور قرار اخذ وثیقه.

۲-۲- قرار قبولی وثیقه.

ت) نشست‌های قضایی..

ماده ۱۹٫٫

الف) صدور چک به وکالت یا نمایندگی..

۱-۲٫ مسئولیت کیفری..

۲-۲٫ مسئولیت مدنی..

ب) صدور چک به اشتراک…

۱-۲٫ مسئولیت کیفری..

۲-۲٫ مسئولیت مدنی..

پ) معاونت در صدور چک…

۱-۱٫ قبل از صدور چک (رفتار فیزیکی):

۲-۱٫ بعد از صدور چک…

ت) نظریات مشورتی..

ث) نشست‌های قضایی..

ماده ۲۰٫

الف) ظهرنویسی چک…

تعریف ظهرنویسی:

طریقه ظهرنویسی چک:

اقسام ظهرنویسی:

۱-۳- ظهرنویسی برای انتقال:

۲-۳٫ ظهرنویسی به‌عنوان وکالت…

۳-۳٫ ظهرنویسی به‌عنوان وثیقه.

۱-۴٫ قاعده مسئولیت تضامنی ظهرنویسان..

۳-۱-۴٫ ضامنین چک:

۲-۴٫ قاعده عدم ورود ایرادات:

ب) ظهرنویسی چک در وجه شخص معین با خط زدن عبارت حواله‌کرد.

پ) مهلت اقامه دعوا بر علیه ظهرنویسان..

ت) آثار ظهرنویسی پس از گواهی عدم پرداخت…

ث) آراء وحدت رویه.

ج) نظریات مشورتی..

ماده ۲۱٫

ب) نحوه اجرای محرومیت از حساب جاری..

پ) مسدود نمودن حساب جاری وکیل یا نماینده قانونی..

ث) آراء دیوان عدالت اداری..

ج) نظریات مشورتی..

ماده ۲۲٫٫

الف) اقامتگاه

۱-۲٫ اقامتگاه قانونی..

۲-۲٫ اقامتگاه قراردادی..

ب) اقامتگاه قانونی صادرکننده چک…

پ) احضار متهم به صدور چک پرداخت نشدنی..

ت) انواع ابلاغ مقرر در قانون صدور چک در خصوص متهم.

ث) نظریات مشورتی..

چ) نشست‌های قضایی..

ماده ۲۳٫٫

دعاوی بیمه در آراء دادگاه.

اسناد تجاری..

الزام ظهرنویس به پرداخت وجه چک جعلی.

اثر اثبات خیانت در امانت نسبت به چک در وجه حامل نسبت به ثالث..

استناد به منشاء صدور چک و امانی بودن چک…

رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار

اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت…

حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک…

عدم تاثیر میزان تمبر الصاقی به اسناد تجاری در میزان دین..

مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک…

عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک دارای اجراییه ثبتی..

عدم تسری شرط داوری موجود در قرارداد به دارنده چک…

عدم رعایت شرایط قانون تجارت درمطالبه سفته.

اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی..

منابع و مأخذ..

 

حاشیه نوین بر قانون صدور چک – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حاشیه نوین بر قانون صدور چک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X