دعوای تنفیذ قرارداد
طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد

طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد

290,000 ریال

عنوان کتاب: طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد

مؤلف: مهدی قاسمی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۴۱۷

توضیحات

طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد

فهرست جزئی

مقدمه..

معرفی دعوا و نمونه دادخواست دعوای تنفیذقرارداد..

مبحث اول: معرفی دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث دوم: شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث سوم: اختلاف‌نظر در طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث چهارم: مواردی که در تنظیم دادخواست تنفیذ قرارداد حائز اهمیت است.

دعوای تنفیذ قرارداد در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

دعوای تنفیذ قرارداد در آرای دادگاه‌ها.

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات…

دعوای تنفیذ قرارداد در نشست‌های قضائی…

دعوای تنفیذ قرارداد در نظریه‌های مشورتی…

دعوای تنفیذ قرارداد در قوانین و مقررات قانونی…

از قانون مدنی..

از قانون ثبت اسناد و املاک….

منابع و مأخذ..

 

فهرست کلی

مقدمه..

معرفی دعوا و نمونه دادخواست دعوای تنفیذقرارداد.

مبحث اول: معرفی دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار اول: مفهوم دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار دوم: هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث دوم: شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار اول: وجود قرارداد بین طرفین دعوا

گفتار دوم: احراز عدم انحلال قرارداد فی‌مابین طرفین..

گفتار سوم: احراز شرایط قانونی لازم برای صحت معامله.

مبحث سوم: اختلاف‌نظر در طرح دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار اول: مبانی استدلالی موافقان پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد.

گفتار دوم: مبانی استدلالی مخالفان پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد.

مبحث چهارم: مواردی که در تنظیم دادخواست تنفیذ قرارداد حائز اهمیت است.

دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه عادی..

دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب…

دعوای تنفیذ قرارداد در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.

دعوی مطالبه حق نسبت به اموال غیر منقول، به استناد سند عادی..

تصرفات خواندگان دعوای خلع‌ید باید مستند به دلایل متقین مالکیت باشد.

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی..

تنفیذ وقفی که معلق بر فوت واقف واقع شده است صحیح نمی‌باشد.

معامله فضولی در صورتی که تنفیذ نشود محکوم به بطلان است..

با توجه به اینکه مالک‌ معامله فضولی را تنفیذ نکرده است الزام مالک به انتقال سند رسمی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

دعوای تنفیذ قرارداد در آرای دادگاه‌ها.

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر. مورد اختلاف اقرار دارند؛ لذا با تنفیذ معامله موضوع سند عادی، مالکیتی برای خواهان متصور نخواهد بود.

  1. دادگاه صرفاً مجاز به صدور حکم تنفیذ فسخ می‌باشد نه اعلام فسخ.

انتقال ملک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک توسط وام‌گیرنده (مالک) طی سند عادی تنفیذ شده دارای اعتبار و اثر حقوقی می‌باشد.

با توجه به اصل صحت قراردادها دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات ترافعی نبوده و مسموع نیست.

با توجه به اینکه در قرارداد، شرط داوری پیش‌بینی شده، لذا دعوای خواهان به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد در دادگاه قابل استماع نمی‌باشد.

تنفیذ قرارداد فقط مختص معاملات فضولی بوده و در سایر موارد موضوعیت ندارد.

طرح دعوا به خواسته تنفیذ هبه و اعلام رجوع از هبه در خصوص عین یا منافع املاک ثبت شده مسموع نمی‌باشد.

دعوای تنفیذ وصیت‌نامه در صورت عدم احراز مالکیت موصی‌به محکوم به ردّ می‌باشد.

با فرض اصل صحت، صدور حکم به تنفیذ بیع قابلیت استماع ندارد.

دعوای تنفیذ قرارداد جزء امور ترافعی نبوده و قابلیت طرح در محاکم ندارد.

چون در وکالت‌نامه حق انتقال به خود تصریح نشده است لذا موضوع از موارد معامله فضولی می‌باشد که مالک آن را تنفیذ ننموده است.

دعوای تنفیذ شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر حق طلاق زوجه به دلیل باطل بودن شرط، محکوم به بطلان می‌باشد.

دعوای تنفیذ قرارداد مبنی بر واگذاری سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود قابل استماع نمی‌باشد.

اعمال حق فسخ با صاحب حق بوده و دادگاه صرفاً در خصوص تنفیذ فسخ مجاز به رسیدگی می‌باشد.

دعوای فسخ قرارداد توسط دادگاه قابلیت استماع نداشته و دادگاه صرفاً در خصوص تنفیذ فسخ قرارداد مجاز به رسیدگی می‌باشد.

دعوای فسخ قرارداد توسط دادگاه قابل استماع نبوده و صرفاً دعوای تنفیذ فسخ قابل رسیدگی در محاکم می‌باشد.

دعوای تنفیذ قرارداد به دلیل وجود شرط داوری قابل طرح در دادگاه نمی‌باشد.

مبایعه‌نامه مستند دعوا، قبلاً توسط دادگاه رسیدگی و تنفیذ شده و دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.

تنفیذ قرارداد دعوای محسوب نشده و قابلیت طرح در محاکم ندارد.

با توجه به اینکه صحت معامله قبلاً مورد تنفیذ قرار گرفته است دعوای تنفیذ فسخ بعدی قابل استماع نخواهد بود.

دعوای تنفیذ قرارداد در خصوص ملکی که دارای سند رسمی می‌باشد قابلیت طرح در محاکم ندارد.

دعوای تنفیذ انفساخ عقد قابل استماع نمی‌باشد.

دیون قانون‌گذار تنفیذ سند را فقط نسبت به وصیت‌نامه پذیرفته است از این ‌رو دعوای تنفیذ سند عادی (اقرارنامه) قابل استماع نمی‌باشد.

تنفیذ معاملات مستند به سند عادی (صلح‌نامه عادی) قابل طرح و رسیدگی در محاکم می‌باشد.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دعوای تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث را وارد ندانسته است.

دعوای تنفیذ معامله فروش سرقفلی با اوصاف و شرایط مندرج در پرونده قابل استماع نمی‌باشد.

وصیت‌نامه عادی تا زمانی که از طریق محاکم تنفیذ نشده باشد قابلیت استناد نخواهد داشت.

دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی باید به طرفیت کلیه ورثه و همچنین موصی لهم اقامه شود.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی لزومی ندارد که بدواً دعوای مستقل تنفیذ بیع مطرح گردد.

با توجه به اصل صحت، دعوای تنفیذ قراردادهای عادی قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد.

۳۱٫ خواسته دعوای مبنی بر تنفیذ صلح‌نامه به دلیل تبعیت از اصل صحت، فاقد مدعی بوده و قابل رسیدگی در دادگاه نمی‌باشد.

تنفیذ رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی در خصوص اتباع ایرانی در محاکم داخلی مسموع نمی‌باشد.

دادخواست تنفیذ نکاح و ثبت واقعه ازدواج ثبت شده در کشور خارج در محاکم ایران قابل طرح در رسیدگی می‌باشد.

در اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند صرف اثبات صحت معامله و تنفیذ آن ایجاد مالکیت نمی‌نماید.

ورثه قائم‌مقام مالک بوده و می‌توانند دعوای تنفیذ مبایعه‌نامه عادی را مطرح نمایند و لزومی به طرح دعوای اعتراض ثالث وجود ندارد.

دادگاه مرجع فسخ قرارداد نبوده و صرفاً می‌تواند پشت به تنفیذ فسخ رسیدگی نماید.

۳۷٫ دادگاه نظر به مصونیت صلح‌نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل، حکم بر تنفیذ صلح‌نامه عادی صادر نموده است.

۳۸ . دادگاه نظر به تصرف مالکانه خواهان و اظهارات گواهان تعرفه شده حکم به تنفیذ معامله صادر نموده است.

دادگاه نظر به احراز شرایط لازم برای صحت قرارداد، حکم به تنفیذ قرارداد عادی صادر نموده است.‌

دادگاه به‌لحاظ مصون ماندن تقسیم‌نامه ابرازی از هرگونه تعرض و تکذیب، حکم به تنفیذ تقسیم‌نامه صادر نموده است.‌

دادگاه نظر به مندرجات قرارداد که صحت و اصالت آن مورد تعرض قرار نگرفته است حکم به تنفیذ معامله صادر نموده است.‌

دادگاه با توجه به فتوکپی مصدق قراردادها و پاسخ استعلام ثبتی حکم بر تأیید و تنفیذ قولنامه صادر نموده است.

دادگاه نظر به این‌که ادعای فسخ ازآثار قرارداد صحیح می‌باشد و به صحت قرارداد نیز خدشه‌ای وارد نشده است؛ لذا حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه صادر نموده است.‌

دادگاه نظر به اصل صحت اسناد صادره و اقرار وراث به صحت و اصالت وصیت‌نامه حکم به تنفیذ وصیت‌نامه صادر نموده است.‌

دادگاه با پذیرش اصل دعوای تنفیذ وصیت‌نامه، صرفاً به دلیل عدم طرح صحیح دعوای مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده است.‌

دادگاه تجدیدنظر با توجه به اینکه نویسنده سند به صحت آن تصریح نموده و بر اصل و اساس سند ایرادی نشده است لذا دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است.‌

دادگاه تجدیدنظر دادنامه صادره از دادگاه بدوی را عیناً تأیید نموده داست.

دیوان‌عالی کشور ضمن پذیرش اساس دعوا، به رأی دادگاه بدوی که حکم به تنفیذ نذرنامه داده است ایراد شکلی وارد نموده است.

نمونه رأی تنفیذ قرارداد در راستای اجرای ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم.

نمونه رأی تنفیذ قرارداد در راستای اجرای تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری‌..

۵۱٫ نمونه‌ای از آراء دیوان عدالت اداری در خصوص تنفیذ مالکیت..

دادگاه نظر به این‌که اصالت سند عادی بدواً قابل مطالبه نبوده و از جهت دیگر تنفیذ قانوناً مختص مواردی مانند وصیت‌نامه عادی یا معامله فضولی می‌باشد دعوای خواهان را رد نموده است‌.

صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی می‌باشد و ذی‌نفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید.

دادگاه مرجع رسمیت بخشیدن به اسناد عادی و معاملات اشخاص نمی‌باشد.

محاکم مرجع تنفیذ قراردادها نمی‌باشند.

اثبات صلح با سند عادی امکان ندارد و صلح‌نامه‌ای در دادگاه پذیرفته می‌شود که به صورت سند رسمی تنظیم گردیده باشد

بر موضوع مطروحه عنوان دعوا و ترافع صدق نمی‌کند.

خواسته خواهان از موارد ترافعی و قابل استماع نبوده و در صورت وقوع عقد بیع با سند عادی نیازی به تنفیذ و اثبات مالکیت وجود ندارد.‌

دعوای تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع نداشته و باید به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد.

با توجه به حاکمیت اصل صحت، خواهان مدعی تلقی نشده و بر اساس مقررات قانون ثبت، اخذ رأی به جای ثبت سند، ذی‎‌نفع را از اجرای تشریفات قانون معاف نمی‌دارد.‌

دعوای تنفیذ بیع‌نامه به‌عنوان یک دعوی مستقل قابل طرح نمی باشد.

اسناد و نوشتجات عادی مادامی که مورد انکار یا تردید منتسب‌الیه آن واقع نگردیده اساساً و ذاتاً نافذ و معتبر است.

.با توجه به این‌که اصل بر صحت قراردادهاست خواهان مدعی قلمداد نمی‌شود ضمن این‌که کلاً محاکم محل تنفیذ قرارداد نمی‌باشند.

محاکم تکلیفی در جهت رسمیت بخشیدن به قراردادهای خصوصی ندارند.

نظر به ماده ۱۰ قانون مدنی و نظر به اصل صحت قراردادها، درخواست تنفیذ قرارداد عادی فاقد وجاهت است بلکه خواهان می‌تواند آثار ناشی از قرارداد موصوف را خواستار گردد.

تنفیذ صلح‌نامه برای ملک دارای سند رسمی و سابقه ثبتی ایجاد مالکیت نمی‌کند. به‌طورکلی تأیید و تنفیذ اسناد و معاملات چون برخلاف اصل می‌باشد نیاز به نص قانونی دارد.

تنفیذ سند عادی دعوی تلقی نمی‌گردد و از امور حسبی نیز نمی‌باشد تا دادگاه مکلف به رسیدگی باشد.

در خصوص املاک ثبت شده که مانعی جهت انتقال نداشته باشند دعوی تأیید یا تنفیذ قرارداد قابل استماع نمی باشد.

هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت می‌باشد و دادگاه مرجع تأیید و تنفیذ معامله واقع شده نمی‌باشد بلکه هر ذی‌نفعی می‌تواند آثار و نتایج معامله مورد نظر را از دادگاه تقاضا نماید.

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات…

قضات رسیدگی‌کننده، به خواسته دعوا مبنی بر تنفیذ قرارداد که مستند به اقرار فروشنده می‌باشد توجه ننموده و قابل تعقیب انتظامی می‌باشند.

وصیت‌نامه‌هایی قابل تنفیذ و رسیدگی می‌باشند که سری یا خودنوشت یا رسمی باشند درحالی‌که قاضی رسیدگی‌کننده به این موضوع توجه ننموده و تخلف نموده است.

تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که نتیجه آن محرومیت بعضی از ورثه باشد صحیح و قانونی نبوده و قضات رسیدگی‌کننده به دلیل عدم توجه به این موضوع قابل تعقیب می‌باشند.

دعوای تنفیذ قرارداد در نشست‌های قضائی…

تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور

دادگاه صالح رسیدگی به تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی..

کیفیت تقویم خواسته‌های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر از جمله تنفیذ قرارداد.

ماهیت دعاوی راجع به تنفیذ وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار

منشأ اثر بودن تنفیذ قراردادهای عادی..

تحقق بیع با تنفیذ معامله از طرف مالک مبایعه فضولی..

با تنفیذ معامله فضولی از سوی مالک، فضول سمتی در طرح دعوا نخواهد داشت.

معامله فضولی مستلزم تنفیذ از سوی مالک می‌باشد.

احراز صحت و اصالت سند در تنفیذ بیع.

زمان محاسبه اجرت‌المثل در صورت فسخ معامله از زمان اعلام فسخ است یا تنفیذ اعلام فسخ؟

شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد.

دعوای اثبات وقوع عقد بیع یا تنفیذ قرارداد.

لزوم تنفیذ فروش مال مورد رهن..

فضولی بودن فروش مال مرهونه و لزوم تنفیذ فروش از سوی مرتهن..

تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که مادر به‌عنوان وصی معرفی شده است.

صدور حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تعیین وصی جهت اجرای وصیت‌نامه.

تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سوی شخص ثالث..

طرح دعوای مجدد جهت تنفیذ حکم طلاقی که در خارج کشور جاری شده

تنفیذ احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن.

تنفیذ معامله صغیر توسط ولی..

تنفیذ یا رد معاملات فضولی نسبت به سهم صغیر توسط قیم.

نقش مدعی‌العموم در تنفیذ نظر ولی قهری..

اثر تنفیذ قولنامه یا تأیید سند عادی در تقسیم ماترک..

تأثیر میزان حصه مدیر امضاکننده قراردادهای شرکت در اعتبار معامله منعقده و تأثیر تنفیذ آن توسط صاحب امضاء دوم

مالی یا غیرمالی بودن تنفیذ فسخ قرارداد.

دعوای تنفیذ قرارداد در نظریه‌های مشورتی…

وصیت‌نامه خود نوشت و تنفیذ وصیت‌نامه در صورت وجود صغیر.

دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی..

قبول و تنفیذ کلیه ورثه و به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد.

حکم تنفیذ وصیت‌نامه.

درخواست تنفیذ صلح‌نامه و یا تقسیم‌نامه عادی بلامانع است.

وصیت در صورت تنفیذ آن نسبت به کل ماترک (بعد از پرداخت دیون و حقوق مالی متوفی) نافذ و در غیر این صورت تا یک سوم نافذ است.

تنفیذ و اجرای حکم دادگاه خارجی موکول به وجود معامله متقابل، رفتار متقابل و … است.

عقد دختر بالغ بدون رضایت او فضولی تلقی می‌شود، همچنین است عقدی که کرها انجام گرفته است.

دعوای تنفیذ وصیت‌نامه باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه شود و اگر وصی تعیین‌شده باشد وصی نیز باید طرف قرار گیرد.

دعوای تنفیذ قرارداد در قوانین و مقررات قانونی…

از قانون مدنی..

از قانون ثبت اسناد و املاک….

منابع و مأخذ..

Additional

وزن 0.45 kg

X