اظهار-نامه-و-دادخواست
دادخواست صدور , دادخواست توقيف اموال و تأمين خواستهاظهار-نامه-و-دادخواست

شیوه‌های عملی تنظیم اظهارنامه و دادخواست

290,000 ریال

عنوان کتاب: شیوه های عملی تنظیم دادخواست و اظهار نامه

مولف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: چهارم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۴۲۴

توضیحات

مشتمل بر :

کتاب شیوه های عملی تنظیم دادخواست و اظهار نامه

شیوه‌های عملی تنظیم اظهارنامه و دادخواست

مبحث اول: کلیات
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: مفهوم دادخواست
بند اول: مفهوم دادخواست از نظر لغوی
بند دوم: مفهوم دادخواست از نظر حقوقی
گفتار سوم: انواع دادخواست
گفتار چهارم: اصطلاحات مشابه با دادخواست
بند اول: درخواست
الف- درخواست به معنی عام
ب- درخواست به معنی خاص
بند دوم: تقاضا
مبحث دوم: ارکان دادخواست
گفتار اول: شرایط شکلی دادخواست
گفتار دوم: خواسته‌هایی که مستلزم تقدیم دادخواست نیست
گفتار سوم: نحوه نگارش عملی ارکان دادخواست
بند اول: رکن اول (مشخصات خواهان)
الف- نام و نام‌خانوادگی خواهان
ب- نام پدر خواهان
ج- سن خواهان
د- محل اقامت خواهان
بند دوم: رکن دوم (مشخصات خوانده)
الف- نام و نام‌خانوادگی خوانده
ب- نام پدر و شغل خوانده
ج- درج اقامتگاه خوانده
۱- خوانده مجهول‌المکان است
۲- خوانده در نشانی اعلام شده شناسایی نگردد
بند سوم: رکن سوم (وکیل یا نماینده قانونی)
بند چهارم: رکن چهارم (تعیین خواسته و بهای آن)
الف- تعیین نوع خواسته
ب- تعیین بهای خواسته (تقویم خواسته)
بند پنجم: رکن پنجم (دلایل و منضمات دادخواست)
الف- دلایل
ب- وسایل
ج- منضمات (پیوست‌های دادخواست)
د- مراجع گواهی‌کننده اوراق
بند ششم: رکن ششم (شرح دادخواست)
الف- مقدمه
ب- ذکر جهات موضوعی دعوا
ج- قید آنچه را که خواهان درخواست دارد
د- ذکر اسناد و ادله اثبات دعوا
بند هفتم: دانستنی‌های عملی تنظیم و تقدیم دادخواست
الف- نکات عملی در تقدیم دادخواست و پیوست‌های آن
ب- نکات عملی در تنظیم متن دادخواست
مبحث سوم: نحوه عملی تنظیم دادخواست
گفتار اول: شرایط اقامه دعوا
بند اول: شرایط اساسی اقامه دعوا
الف- وجود اهلیت قانونی
ب- احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی
ج- ذی‌نفعی اقامه‌کننده دعوا
بند دوم: شرایط عادی اقامه دعوا
گفتار دوم: مراجعه به مرجع قضایی صالح برای تقدیم دادخواست
بند اول: صلاحیت ذاتی
الف- صلاحیت ذاتی مراجع قضایی دادگستری
ب- صلاحیت ذاتی مراجع قضایی غیر دادگستری
ج- صلاحیت ذاتی مراجع غیر قضایی غیر دادگستری
بند دوم: صلاحیت محلی
الف- اقامتگاه خوانده
ب- محل سکونت موقت
ج- محل استقرار اموال غیر منقول
د- اقامتگاه خواهان
مبحث چهارم: مراحل عملی جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
گفتار اول: ابطال تمبر
بند اول: ابطال تمبر از بابت هزینه تصدق اوراق
بند دوم: ابطال تمبر از بابت هزینه دادرسی
بند سوم: در پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان
گفتار دوم: ثبت دادخواست در دفتر کل
گفتار سوم: ثبت دادخواست در دفتر شعبه دادگاه
گفتار چهارم: تسلیم پرونده به دادگاه
بند اول: پرونده از نظر دادگاه کامل است
بند دوم: پرونده از نظر دادگاه ناقض است
مبحث پنجم: نمونه دادخواست‌ها
۱- دادخواست حصر وراثت مسلمانان کمتر از سه میلیون تومان
۲- دادخواست حصر وراثت مسلمانان بیشتر از سه میلیون تومان
۳- دادخواست حصر وراثت پیروان اقلیت‌های مذهبی (بیشتر از سه میلیون تومان)
۴- دادخواست حصر وراثت پیروان اقلیت‌های مذهبی (کمتر از سه میلیون تومان)
۵- دادخواست مهر و موم ترکه
۶- دادخواست به مهر و موم ترکه و صورت‌برداری و تحریر آن
۷- دادخواست مهر و موم ترکه و تحریر و تقسیم آن
۸- دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه عادی
۹- دادخواست صدور حکم رشد
۱۰- دادخواست صدور حکم سرپرستی و کفالت
۱۱- دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید
۱۲- دادخواست تغییر نام و نام‌خانوادگی
۱۳- دادخواست الزام به تغییر نام فرزند
۱۴- دادخواست ابطال وکالت کاری
۱۵- دادخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت‌نامه
۱۶- دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به
۱۷- دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
۱۸- دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل (از شورای حل اختلاف)
۱۹- دادخواست تأمین دلیل خسارات وارده به منزل
۲۰- دادخواست تأمین دلیل در خرید مال غیرمنقول
۲۱- دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر
۲۲- دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد
۲۳- دادخواست تأمین دلیل تغییر شغل
۲۴- دادخواست تأمین دلیل با جلب‌نظر کارشناس در مورد تغییر شغل محل کسب
۲۵- دادخواست تأمین به دلیل تعدی و تفریط
۲۶- دادخواست تأمین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت
۲۷- دادخواست تأمین دلیل در عدم تکمیل تعمیرات
۲۸- دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه
۲۹- دادخواست تأمین دلیل در عدم تکمیل تعمیرات
۳۰- دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته
۳۱- دادخواست قرار تأمین خواسته (توقیف عین موضوع معامله)
۳۲- دادخواست قرار تأمین خواسته عادی مهریه
۳۳- دادخواست اعتراض به دادخواست قرار تأمین خواسته
۳۴- دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته استرداد جهیزیه
۳۵- دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته مبنی بر انجام تعهد
۳۶- دادخواست تأمین خواسته به همراه تنفیذ فسخ قرارداد
۳۷- دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه آب و برق و گاز
۳۸- دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه اجرت ایام تصرف
۳۹- دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه
۴۰- دادخواست توقیف اموال به همراه مطالبه نفقه ایام زوجیت
۴۱- دادخواست مطالبه وجه حق داوری به همراه درخواست تأمین خواسته
۴۲- دادخواست مطالبه وجه چک به همراه درخواست تأمین خواسته
۴۳- دادخواست مطالبه وجه سفته به همراه درخواست تأمین خواسته
۴۴- دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال به همراه درخواست تأمین خواسته
۴۵- دادخواست رفع مزاحمت
۴۶- دادخواست خلع‌ ید و قلع‌وقمع بنا
۴۷- دادخواست خلع‌ ید و قلع‌وقمع بنا به همراه خسارات قانونی
۴۸- دادخواست رفع ممانعت از حق
۴۹- دادخواست دستور موقت اتصال تلفن
۵۰- دادخواست دستور موقت بر استرداد فرزند
۵۱- دادخواست دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک
۵۲- دادخواست دستور موقت بر جلوگیری از صدور سند مالکیت
۵۳- دادخواست دستور موقت بر جلوگیری و منع از عملیات ساختمانی
۵۴- دادخواست دستور موقت به منع نقل و انتقال آپارتمان احداثی
۵۵- دادخواست دستور موقت به منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن
۵۶- دادخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت
۵۷- دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر
۵۸- دادخواست تأمین دلیل تغییر شغل
۵۹- دادخواست تأمین دلیل با جلب‌نظر کارشناس در مورد تغییر شغل محل کسب
۶۰- دادخواست قرار تأمین دلیل در مورد تغییر شغل محل کسب و تعدی و تفریط
۶۱- دادخواست حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث
۶۲- دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل
۶۳- دادخواست تخلیه به علت لزوم نوسازی ملک
۶۴- دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
۶۵- دادخواست تعدیل اجاره‌بهاء
۶۶- دادخواست الزام به انجام تعمیرات اساسی
۶۷- دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره
۶۸- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
۶۹- دادخواست تأمین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت
۷۰- دادخواست تعیین اجاره‌بهاء
۷۱- دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف
۷۲- دادخواست مطالبه وجه چک به همراه تأمین خواسته
۷۳- دادخواست مطالبه وجه چک خارجی به همراه تأمین خواسته
۷۴- دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده
۷۵- دادخواست ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
۷۶- دادخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی
۷۷- دادخواست صدور گواهی تجویز انتقال سهم مالکیت
۷۸- دادخواست الزام به تحویل مبیع
۷۹- دادخواست صدور حکم بر الزام به تکمیل موضوع قرارداد
۸۰- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به همراه دستور موقت
۸۱- دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال
۸۲- دادخواست ابطال ‌عملیات اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
۸۳- دادخواست اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامه
۸۴- دادخواست اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامه به همراه دستور موقت
۸۵- دادخواست ورود ثالث
۸۶- دادخواست الزام به تحویل مبیع
۸۷- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل
۸۸- دادخواست صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال اتومبیل
۸۹- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن
۹۰- دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن
۹۱- دادخواست ثبت ازدواج دائم
۹۲- دادخواست صدور حکم ثبت واقعه ازدواج موقت
۹۳- دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت
۹۴- دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت عدم امکان استئذان از ولی
۹۵- دادخواست تجویز ازدواج مجدد
۹۶- دادخواست صدور حکم حضانت
۹۷- دادخواست تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل
۹۸- دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند
۹۹- دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
۱۰۰- دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه
۱۰۱- دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج
۱۰۲- دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی
۱۰۳- دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
۱۰۴- دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد
۱۰۵- دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب
۱۰۶- دادخواست مطالبه مهریه به همراه تأمین خواسته
۱۰۷- دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ تقسیط آن
۱۰۸- دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت
۱۰۹- دادخوست تقاضای صدور حکم تمکین
۱۱۰- دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی
۱۱۱- دادخواست تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی

اظهارنامه
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: تعریف اظهارنامه
بند اول: تعریف اظهارنامه از دیدگاه قانون
بند دوم: تعریف اظهارنامه از دیدگاه حقوق‌دانان
گفتار دوم: کاربردهای اظهارنامه و زمان ارسال آن
بند اول: کاربردهای اظهارنامه
الف- اظهارنامه وسیله‌ای برای مطالبه حق از دیگری است
ب- اظهارنامه وسیله‌ای برای ابلاغ اظهارات راجع‌به معاملات و تعهدات است
ج- اظهارنامه وسیله‌ای برای تسلیم اموال یا اسناد و… می‌باشد
بند دوم: زمان ارسال اظهارنامه
گفتار سوم: ابلاغ اظهارنامه
بند اول: دفتر دادگاه‌ها
الف- مراحل عملی برای ابلاغ اظهارنامه در دادگاه‌ها
۱- تهیه یک برگ اظهارنامه
۲- تکمیل کردن اظهارنامه
۳- تحویل اظهارنامه به واحد اظهارنامه
۴- ابلاغ اظهارنامه
بند دوم: ابلاغ اظهارنامه توسط ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
مبحث دوم: قواعد حاکم بر اظهارنامه
گفتار اول: ارسال اظهارنامه
بند اول: اختیاری بودن ارسال اظهارنامه
بند دوم: اجباری بودن ارسال اظهارنامه
الف- اجبار قراردادی یا عرفی
ب- اجبار قانونی۱۴۶
۱- ارسال اظهارنامه به «واگذارکننده برات»
۲- ارسال اظهارنامه از طرف «مالک به امین»
۳- ارسال اظهارنامه برای «تعیین داور»
۴- ارسال اظهارنامه برای «تحویل گرفتن عین مستأجره»
۵- ارسال اظهارنامه برای «پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل معوقه»
۶- ارسال اظهارنامه به شرکت در جهت «درخواست انحلال شرکت»
۷- ارسال اظهارنامه از طرف «یکی از اعضای هیأت مدیره به اعضای دیگر»
۸- ارسال اظهارنامه از طرف «هیأت مدیره ساختمان به مالک»
۹- ارسال اظهارنامه از طرف «مالک به انتقال‌گیرنده»
گفتار دوم: پاسخ اظهارنامه
بند اول: الزامی نبودن پاسخ اظهارنامه
بند دوم: الزامی بودن پاسخ به اظهارنامه
۱- اظهارنامه مطالبات دیون عادی
۲- اظهارنامه تعیین داور
گفتار سوم: انواع اظهارنامه
بند اول: اظهار مطالبی بدون تسلیم وجه یا مال یا سند
بند دوم: اظهار مطالبی به همراه تسلیم وجه یا مال یا سند
مبحث سوم: نحوه عملی تنظیم اظهارنامه
گفتار اول: شرایط شکل اظهارنامه
بند اول: در برگ‌های چاپی مخصوص باشد
بند دوم: متن اظهارنامه به زبان فارسی باشد
بند سوم: اظهارنامه کتبی باشد
بند چهارم: اظهارنامه امضاء یا اثر انگشت شده باشد
گفتار دوم: ارکان اظهارنامه
بند اول: اظهارکننده
بند دوم: اظهارشونده
بند سوم: موضوع اظهارنامه
بند چهارم: متن اظهارنامه
۱- مقدمه
۲- اظهارات راجع‌به معاملات و تعهدات و حقوق
۳- تعیین ضرب‌الاجل برای انجام تعهد
۴- تعیین ضمانت‌اجرا
بند پنجم: جواب اظهارنامه
۱- اظهارنامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین
۲- اظهارنامه خریدار به فروشنده مبنی بر فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش
۳- اظهارنامه راجع‌به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن
۴- اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه
۵- اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه
۶- اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده برای انتقال رسمی مورد معامله
۷- اظهارنامه در خصوص مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند انتقال ملک
۸- اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال
۹- اظهارنامه مؤجر به مستأجر مبنی بر پرداخت اجاره‌بها
۱۰- اظهارنامه خریدار ملک به فروشنده جهت تنظیم سند رسمی انتقال
۱۱- اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام
۱۲- اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی
۱۳- اظهارنامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی
۱۴- اظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمان
۱۵- اظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره به غیر
۱۶- اظهارنامه تخلیه یک باب به جهت تغییر شغل
۱۷- اظهارنامه به مستأجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی
۱۸- اظهارنامه تخلیه یک باب منزل مسکونی به علت انقضاء‌ مدت
۱۹- اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری‌های پارکینگ
۲۰- اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم
۲۱- اظهارنامه قلع‌وقمع بنا به همراه اجرت‌المثل دوران تصرف یک باب خانه
۲۲- اظهارنامه خلع ید و اجرت‌المثل دوران تصرف
۲۳- اظهارنامه فسخ قولنامه از سوی بایع
۲۴- اظهارنامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب
۲۵- اظهارنامه وجه چک بلامحل و خسارت وارده
۲۶- اظهارنامه انحلال شرکت
۲۷- اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تأخیر تأدیه
۲۸- اظهارنامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت
۲۹- اظهارنامه مطالبه وجه از بابت قرارداد
۳۰- اظهارنامه استرداد لاشه چک
منابع و مآخذ

  1. شیوه‌های عملی تنظیم اظهارنامه و دادخواست – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شیوه‌های عملی تنظیم اظهارنامه و دادخواست”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X