شرط-اجرای-تعهد-قرارداد-۴۵۰x450
شرط اجرای تعهد قرارداد

شرط اجرای تعهد در قرارداد

280,000 ریال

عنوان کتاب: شرط اجرای تعهد در قرارداد

مؤلف: علی دارینی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۴۱۸

توضیحات

شرط اجرای تعهد در قرارداد

شرط اجرای تعهد قرارداد

شرط اجرای تعهد قرارداد

شرط اجرای تعهد در قرارداد

فهرست کلی

مقدمه.

موضوع پایان‌نامه: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

مقدمه( تاریخچه و ضرورت بحث- طرح و تقسیم مطالب)

ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد.

گفتار اول: تعریف شرط قدرت بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن.

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت بر اجرای تعهد.

گفتار سوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد.

قلمرو مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد.

گفتار اول:   محدوده شرط قدرت بر اجرای تعهد.

گفتار دوم: مفهوم عدم قدرت یا تعذر و انواع آن در قلمرو شرط قدرت بر اجرای تعهد.

گفتار سوم: مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد در برخی اعمال حقوقی..

آثار و احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد.

گفتار اول: تاثیر بارز عدم قدرت بر اجرای تعهد و توجیه آن.

گفتار دوم: احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد.

گفتار سوم:  نتایج عملی شرط قدرت بر اجرای تعهد.

نتیجه‌گیری و ارائه برخی پیشنهادات..

فهرست منابع و مأخذ:

 فهرست جزئی

مقدمه.

موضوع پایان‌نامه: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

مقدمه( تاریخچه و ضرورت بحث- طرح و تقسیم مطالب).

مبحث اول: تاریخچه و ضرورت بحث..

بند اول: تاریخچه.

بند دوم: ضرورت بحث..

مبحث دوم: طرح و تقسیم مطالب..

بند اول: طرح مبحث..

بند دوم: تقسیم مطالب..

ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد.

گفتار اول: تعریف شرط قدرت بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن.

مبحث اول: تعریف عقد و قرارداد و اعمال حقوقی..

مبحث دوم: تعریف تعهد و تحول تاریخی آن.

بند اول: تعریف تعهد.

بند دوم: تحول تاریخی مفهوم تعهد.

مبحث سوم: مفهوم شرط..

مبحث چهارم: مفهوم قدرت..

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد.

مبحث ششم: مفهوم صحت..

مبحث هفتم: تعریف قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد.

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت بر اجرای تعهد.

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان.

مبحث دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد.

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد شرط صحت است نه رکن عقد.

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان سبب عقد و عدم قدرت به عنوان مانع صحت

مبحث پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و در مرحله اجرای تعهد.

مبحث ششم: قدرت بر اجرای تعهد در خصوص موارد تعهد.

مبحث هفتم: مفهوم نوعی و عرفی قدرت بر اجرای تعهد.

مبحث هشتم: قدرت بر اجرای تعهد مفهومی است مطلق نه نسبی..

مبحث نهم: حلت اصلی و ابتدایی قدرت بر اجرای تعهد.

مبحث دهم: قدرت بر اجرای تعهد از شرایط متعلق مورد تعهد.

گفتار سوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد.

مبحث اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب..

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد.

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم بر قدرت..

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد.

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)

بند پنجم: قدرت واقعی یا قدرت علمی.

بند ششم: وثوق و اطمینان بر اجرای تعهد.

بند هفتم: ظن بر اجرای تعهد.

بند هشتم: شک و تردید بر اجرای تعهد.

بند نهم: احتمال بر اجرای تعهد.

بند دهم: امید و تصور بر اجرای تعهد.

بند یازدهم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به نظر نویسنده

مبحث دوم: قدرت بر اجرای تعهد شرط مستقل است..

بند اول: رابطه قدرت بر تسلیم مبیع با مالیت داشتن آن.

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد.

بند سوم: رابطه عدم قدرت بر اجرای تعهد با فقدان موضوع.

بند چهارم: ر رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن.

بند پنجم: استقلال شرط قدرت بر اجرای تعهد تبعی در شروط ضمن عقد.

بند ششم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است..

بند هفتم: ارتباط شرط قدرت بر اجرای تعهد با معین و معلوم بودن مورد معامله.

بند هشتم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد به عنوان یک قاعده عمومی و فقهی

بند نهم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد.

بند دهم: نظر نویسنده در استقلال شرط قدرت بر اجرای تعهد.

قلمرو مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد..

گفتار اول:   محدوده شرط قدرت بر اجرای تعهد.

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت ایقاع.

مبحث دوم: قلمرو قدرت بر اجرای تعهد در برخی از انواع تعهد.

بند اول: قدرت بر اجرای تعهد در تعهد اصلی و تبعی.

بند دوم: اشتراط قدرت در شرط صفت..

بند سوم: اشتراط قدرت در شرط نتیجه.

بند چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال.

بند پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات مستمر و آنی.

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقود معلق..

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در عقود رضایی و عینی..

مبحث پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در مراحل مختلف تعهد.

گفتار دوم: مفهوم عدم قدرت یا تعذر و انواع آن در قلمرو شرط قدرت بر اجرای تعهد.

مبحث اول: مفهوم تعذر و انواع آن.

مبحث دوم: تعذر مطلق و نسبی..

مبحث سوم: تعذر مطلق و نسبی در برخی قوانین مدون.

مبحث چهارم: تعذر اصلی و عارضی (طاری)

مبحث پنجم: تعذر اصلی و عارضی در بیع بین‌المللی (کنوانسیون ۱۹۸۰ وین)

گفتار سوم: مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد در برخی اعمال حقوقی..

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد در عقد وقف..

مبحث دوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد کفالت..

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد هبه.

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد رهن..

مبحث پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد وکالت..

مبحث ششم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد قرض…

مبحث هفتم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد مضاربه.

مبحث هشتم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد  مزارعه.

مبحث نهم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد جعاله.

مبحث دهم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد صلح.

آثار و احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد..

گفتار اول: تاثیر بارز عدم قدرت بر اجرای تعهد و توجیه آن.

مبحث اول: بطلان قرارداد.

مبحث دوم: توجیه بطلان قرارداد.

گفتار دوم: احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد.

مبحث اول: حکم انفساخ عقد.

مبحث دوم: حکم حدوث قدرت بر اجرای تعهد.

مبحث سوم: حکم فسخ معامله.

مبحث چهارم: حکم ضمیمه.

مبحث پنجم: ارتباط عدم قدرت بر اجرای تعهد با تلف قهری موضوع تعهد.

مبحث ششم: ارتباط تعهد همراه با ضرر با عدم قدرت بر اجرای تعهد.

مبحث هفتم: حکم عدم قدرت بر اجرای قسمتی از مورد تعهد.

مبحث هشتم: حکم قدرت بر اجرای تعهد در عقد فضولی..

مبحث نهم: نقش زمان و مکان اجرای تعهد.

گفتار سوم:  نتایج عملی شرط قدرت بر اجرای تعهد.

مبحث اول: وضعیت تعهد مربوط به مهریه های سنگین در قراردادهای ازدواج.

مبحث دوم: وضعیت توافق زوجین مبنی بر اینکه مرد همسر دیگری اختیار نکند.

مبحث سوم: وضعیت توافق زوجین درباره تعیین مسکن زوجه.

مبحث چهارم:وضعیت توافق زوجین در موضوع طلاق.

مبحث پنجم: وضعیت توافق زوجین درباره نفقه.

مبحث ششم: وضعیت توافق زوجین مبنی بر عدم دخول.

مبحث هفتم: وضعیت توافق زوجین درباره اختیار فسخ نکاح.

نتیجه‌گیری و ارائه برخی پیشنهادات..

فهرست منابع و مآخذ:

الف) به زبان فارسی..

ب) به زبان عربی..

ج) منابع خارجی..

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شرط اجرای تعهد در قرارداد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X