15 % تخفیف
پرسش-و-پاسخ-سرقفلی
حق کسب و پیشهپرسش-و-پاسخ-سرقفلی

مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی

37,000 تومان 31,450 تومان

عنوان کتاب: مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مؤلف: مهدی زینالی ـ توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۴۰۲

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

سؤالات راجع‌ به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶- ۱۳

مبحث اول: سؤالات محدوده مکانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۱۵

مبحث دوم: محدوده زمانی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۲۰

مبحث سوم: سؤالات محدوده شمول ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ ۳۰

مبحث چهارم:سؤالات مربوط به درج شرط در اجاره‌نامه‌های مشمول قانون سال ۱۳۵۶ ۳۲

مبحث پنجم: سؤالات مربوط به تجاری بودن شغل در شمول حق کسب و پیشه ۳۹

مبحث ششم: مسائل دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر در قانون ۱۳۵۸ ۵۲

مبحث هفتم: سؤالات دعوی تخلیه به جهت احتیاج شخصی ۷۹

مبحث هشتم: سؤالات دعوی تخلیه به جهت تجدید بنا ۸۴

مبحث نهم: سؤالات دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها ۸۹

مبحث دهم: سؤالات دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل ۹۸

مبحث یازدهم : سؤالات تعدی و تفریط ۱۰۲

مبحث دوازدهم: سؤالات الزام به تنظیم سند رسمی ۱۰۵

مبحث سیزدهم: سؤالات دعوی تجویز انتقال منافع ۱۱۱

مبحث چهاردهم: سؤالات مربوط به تعدیل اجاره‌بها ۱۲۹

مبحث چهاردهم: سؤالات تعمیرات عین مستأجره ۱۳۴

مبحث پانزدهم: سؤالات راجع‌ به مطالبه سرقفلی علاوه بر حق کسب و پیشه ۱۴۰

مبحث شانزدهم: سؤالات راجع ‌به تقاضای افراز منافع ۱۴۲

مبحث هفدهم: سؤالات در باب تعدد اسباب تخلیه ۱۴۴

مبحث هجدهم:سؤالات راجع ‌به مهلت‌های مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۱۴۵

مبحث نوزدهم:بازداشت، توقیف و فروش سرقفلی ۱۵۳

مبحث بیستم: مسائل مربوط به مالکین و مستأجرین مشاعی ۱۵۹

مبحث بیست ویکم:مسائل مختلف ۱۶۵

سؤالات راجع‌ به قانون روابط موجر و مستأجر۱۳۷۶ ۱۹۵

مبحث اول:مسائل قانون حاکم بر اجاره‌نامه‌های فاقد شرایط قرمم ۱۳۷۶ ۱۹۷

مبحث دوم:در تعلق حق کسب و پیشه به روابط استیجاری مشمول قانون ۱۳۷۶ ۲۰۴

مبحث سوم:تخلیه در روابط استیجاری مشمول قانون روابط ۱۳۷۶ ۲۰۶

مبحث چهارم:امکان تجویز انتقال منافع در روابط استیجاری قانون سال ۱۳۷۶ ۲۱۰

مبحث پنجم:پرداخت سرقفلی در روابط استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۷۶ ۲۱۳

مبحث ششم :درج شرط عدم شمول قانون حاکم در اجاره‌نامه ۲۲۱

مبحث هفتم:تعدی و تفریط در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۲۲۲

قوانین و مقررات  اجاره و سرقفلی ۲۲۳

مبحث اول:قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۲۲۵

مبحث دوم:قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ ۲۴۴

مبحث سوم: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ ۲۴۵

منابع و مأخذ ۲۵۳

فهرست جزئی صفحه

قابلیت اجرای قرمم ۱۳۵۶ در روستای زربند جزء قراء و قصبات شمیرانات ۱۵

قابلیت اجرای قرمم ۱۳۵۶ در اسلامشهر ۱۵

اجرای قرمم ۱۳۵۶ در توابع شهر‌های آگهی شده ۱۶

اجرای قرمم ۱۳۵۶ در مراکز صنعتی و کارخانجات تابع قوانین شهرک‌ها ۱۶

قابلیت اجراء قرمم ۱۳۵۶ در روستای گلدسته ۱۷

قابلیت اجراء قرمم ۱۳۵۶ در شهر فشم و اوشان و میگون ۱۷

قابلیت اجرای قرمم ۱۳۵۶ در شهر اهر ۱۸

در اجرای قرمم ۱۳۵۶ در نقاطی که این قانون آگهی نشده است ۱۸

در نسخ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶- ۲۰

قانون حاکم در تمدید اجاره‌نامه قدیم در زمان حاکمیت قرمم ۱۳۵۶- ۲۰

قانون حاکم بر رابطه استیجاری کنونی با سابقه در زمان قرمم ۱۳۵۶- ۲۱

قانون حاکم بر رابطه استیجاری منعقده در سال ۱۳۶۰ با سند عادی ۲۱

اثر استفاده تجاری از محل مسکونی با اجاره‌نامه مشمول قرمم ۱۳۵۶- ۲۲

در حکومت قرمم ۱۳۵۶ بر اجاره رسمی منعقده در زمان حکومت قرمم۱۳۶۵- ۲۵

ق رمم حاکم بر غرفه‌های شهرداری داخل ترمینال‌های مسافربری ۲۵

قرمم حاکم بر مغازه‌های استیجاری شرکت‌های تعاونی اداره دولتی ۲۶

قانون حاکم بر اجاره‌نامه رسمی تنظیمی برای رابطه استیجاری مسبوق به سابقه ۲۶

ماهیت غیر استیجاری قرارداد انتفاع ۲۷

در پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت ۲۸

اشتغال در مغازه و حق کسب و پیشه و تجارت ۲۸

در حاکمیت ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵- ۳۰

شرایط حکومت ماده واحده مصوب۱۳۵۶- ۳۰

اثر شرط عدم افزایش اجاره‌بها در اجاره مشمول قرمم ۱۳۵۶- ۳۲

اثر شرط عدم حصول حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در اجاره مشمول قرمم ۱۳۵۶- ۳۲

اثر تعدیل توافقی و تعارض آن با ماده۳۰ قرمم ۳۳

اثر شرط تخلیه در قرارداد اجاره مشمول قرمم ۱۳۵۶- ۳۴

اثر شرط تخلیه و تعارض آن با ماده ۳۰ قرمم ۱۳۵۶- ۳۴

اثر شرط عدم پرداخت سرقفلی در قرارداد مشمول قرمم ۱۳۵۶- ۳۵

اثر شرط اسقاط حق کسب و پیشه اجاره مشمول قرمم ۱۳۵۶- ۳۶

اثر شرط داوری در قرارداد اجاره مشمول قرمم ۱۳۵۶- ۳۶

اثر شرط عدم هرگونه تغییر مگر با اذن موجر در قرارداد مشمول قرمم ۱۳۵۶- ۳۷

اثر شرط فسخ اجاره مشمول قرمم ۱۳۵۶- ۳۷

وکالت دادگستری ۳۹

دندانپزشکی ۴۰

سردفتری ۴۲

انبارداری ۴۴

آموزشگاه ۴۵

ورزشگاه ۴۷

داروخانه ۴۷

محل روزنامه ۴۷

مهدکودک ۴۸

دارالترجمه ۴۸

مدارس غیر انتفاعی ۴۹

بانک‌ها ۴۹

محل رادیولوژی ۵۰

دفاتر ساختمانی ۵۱

محل اتحادیه‌ها ۵۱

در انتقال منافع قسمتی از عین مستأجره ۵۳

انتقال سرقفلی توسط احدی از ورثه ۵۳

انتقال سرقفلی به احدی از فرزندان و فوت صاحب سرقفلی ۵۵

استرداد دعوی توسط احدی از مالکین مشاعی حین رسیدگی ۵۶

تغییر شغل توسط منتقل‌الیه غیر قانونی ۵۶

اثر امضاء موجر ذیل قرارداد انتقال ۵۷

کاربرد تبصره ۲ ماده ۱۹ قرمم ۱۳۵۶- ۵۷

اثر انتقال سرقفلی به شرکت ۵۸

انتقال به احدی از ورثه و حق فسخ موجر ۶۰

تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی ۶۲

اثر انتقال با سند عادی درصورت وجود حق انتقال ۶۴

اثر انتقال منافع به شریک ۶۵

اثر شریک کردن دیگری در منافع ۶۶

انتقال به غیر استحقاق حق کسب و پیشه درصورت ۶۷

اختصاص محل به شغل پزشکی ۶۷

شیوه انتقال منافع محل کسب با عدم رضایت مالک ۶۸

عدم امکان طرح دعوی تخلیه از سوی مستأجر بر منتقل‌الیه ۶۹

ورود منتقل‌الیه به عنوان وارد ثالث در دعوای موجر به خواسته تخلیه علیه مستأجر ۶۹

انتقال منافع در اجاره‌های منعقده قبل از سال ۱۳۵۶- ۷۰

انتقال منافع بعد از انقضاء مدت ۷۰

اثر اجاره دادن ملک (انتقال منافع) توسط صاحب سرقفلی محل ۷۰

انتقال کلیدی ۷۱

درخواست تخلیه توسط احدی از ورثه موجر ۷۱

انتقال به غیر و پرداخت حق کسب و پیشه ۷۲

مالک حق کسب و پیشه به هنگام تخلیه محل به جهت انتقال به غیر ۷۴

مالک حق کسب و پیشه و تجارت ۷۴

اثر اجاره دادن (انتقال منافع) محل کسب توسط ورثه مستأجر ۷۵

در اثر ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه صادره به جهت انتقال به غیر ۷۶

انتقال بدون رضایت منافع و شهرداری ۷۶

شرایط شکلی طرح دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر ۷۷

نحوه اجرای گزارش اصلاحی در دعوی احتیاج شخصی ۷۹

درخواست تخلیه به جهت احتیاج فرزند ۷۹

احتیاج شخصی متولی ۸۰

کیفیت احراز نیاز ۸۰

قابلیت طرح مجدد دعوی تخلیه به علت احتیاج شخصی ۸۱

نحوه احراز نیاز سازمان‌های دولتی ۸۲

درخواست اجراییه رأی تخلیه به جهت احتیاج شخصی توسط منتقل‌الیه ۸۲

درخواست تخلیه به جهت احتیاج شخصی توسط مالکین مشاعی ۸۳

انقضای مهلت پروانه در زمان اجرای حکم تخلیه به جهت تجدید بنا ۸۴

گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی ۸۴

پروانه ساختمانی به متراژ کمتر از کل ملک ۸۵

اثر گواهی تخریب شهرداری در تخلیه به جهت تجدید بنا ۸۵

در چگونگی احراز لزوم تجدید بنا ۸۶

محتوای گواهی ساختمانی ۸۶

اثر قدمت ساختمان در دعوی تجدید بنا ۸۶

جریمه عدم اقدام به ساخت‌وساز بعد از شش ماه ۸۷

تخلیه توافقی به تجدید بنا با تعهد مالک به تحویل محل کسب جدید برای مستأجر ۸۷

شرایط صدور پروانه از شهرداری ۸۸

قید ۵ روز به جای ۱۰ روز در اخطاریه یا اظهارنامه ۸۹

در تسری ارفاق بند (۹) ماده ۱۴ به تبصره یک همان ماده قرمم ۱۳۵۶- ۸۹

نحوه احتساب یک سال مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ قرمم ۱۳۵۶- ۹۰

ارائه چک یا سند تجاری دیگر به جای اجاره‌بها ۹۱

درخواست تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بهای تعدیل‌ شده با ارسال اخطاریه ۹۳

در الزام ارسال اخطاریه یا اظهارنامه برای درخواست ۹۳

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجور ۹۳

کیفیت ارسال اظهارنامه یا اخطاریه در موارد افزایش اجاره‌بها ۹۴

منظور از قطعیت حکم در بند (۹) ماده‌ی ۱۴ قرمم ۱۳۵۶- ۹۴

مقصود از صدور حکم در بند (۹) ماده‌ی ۱۴ قرمم ۱۳۵۶- ۹۴

جمع بین بند (۹) ماده ۱۴ قرمم ۱۳۵۶ و تبصره ۱ این ماده ۹۵

چگونگی احتساب دفعات تخلف در تبصره ۱ ماده۱۴ قرمم مصوب ۱۳۵۶- ۹۶

حکم تغییر شغلی که از طرف شهرداری مزاحم شناخته شده ۹۸

حکم تغییر شغل با اختیار شغل بهتر ۹۸

حکم تغییر شغل توسط منتقل‌الیه ۹۸

حکم تغییر شغل در صورت قید «استفاده تجاری» ۹۹

برگشت به شغل سابق بعد از تغییر شغل ۱۰۰

اضافه نمودن شغل دیگر به شغل سابق ۱۰۰

شغل جدید در کنار شغل سابق ۱۰۰

در امکان یا عدم امکان الزام مالک به تغییر شغل ۱۰۱

در امکان ورود ثالث منتقل‌الیه در دعوی تعدی و تفریط ۱۰۲

اثر حکم کیفری در تعدی و تفریط ۱۰۴

اثر بازداشت ملک در تنظیم سند اجاره ۱۰۵

در امکان درخواست تنظیم اجاره‌نامه رسمی نسبت به ملک در رهن ۱۰۵

عدم قابلیت استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از سوی مستأجر غیر متصرف ۱۰۷

در تقاضای تخلیه بعد از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۱۰۸

در امکان طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به سهم ۱۰۹

ضرورت طرف دعوی قرار گرفتن مستأجر کل علاوه بر مستأجر جزء ۱۱۰

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۱۱۰

عدم لزوم صدور اجراییه در دعوی تجویز انتقال منافع ۱۱۱

عدم لزوم تفکیک ملک برای انتقال سرقفلی ۱۱۲

در اعلام آمادگی تعدادی از مالکین مشاعی بر پرداخت حق کسب و پیشه ۱۱۲

در امکان صدور حکم انتقال منافع نسبت به ملکی که سند اعیانی ندارد ۱۱۳

در امکان الزام موجر به اجرای حکم تجویز انتقال منافع ۱۱۴

اقامه دعوی تجویز انتقال منافع علیه تمام مالکین مشاعی ۱۱۴

در اعلام آمادگی مالک به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱۴

در نحوه صدور حکم تجویز انتقال منافع ۱۱۷

در تجدید دعوی تجویز انتقال منافع بعد از استرداد کلی و کامل دعوی ۱۱۸

تصمیم دادگاه در دو حالت آمادگی و عدم آمادگی مالک به پرداخت حق کسب و پیشه ۱۲۰

صرف‌نظر نمودن مستأجر از دعوی تجویز انتقال منافع ۱۲۰

بعد از تؤدیع حق کسب و پیشه ۱۲۰

شغل عین مستأجره بعد از انتقال منافع به موجب حکم تجویز انتقال منافع ۱۲۲

شکل تنظیم سند انتقال منافع متعاقب صدور حکم به تجویز انتقال منافع ۱۲۲

تقاضای تجویز انتقال منافع قسمتی از عین مستأجره قابل تفکیک ۱۲۳

تقاضای صدور حکم به تجویز انتقال منافع و دفاع وکیل مالک مبنی بر انتقال به غیر ۱۲۴

کیفیت احتساب ۶ ماه با اعلام مالک مبنی بر پرداخت حق کسب و پیشه ۱۲۵

درخواست تجویز انتقال منافع با عدم رضایت مالک به انتقال ۱۲۷

نحوه اعلام آمادگی برای پرداخت حق کسب و پیشه به دادگاه توسط مالک ۱۲۷

مالک عرصه با وجود مالکیت مستأجر بر اعیانی می‌تواند درخواست تعدیل کند ۱۲۹

قابلیت تجدیدنظر حکم تعدیل ۱۲۹

عدم لزوم اجرائیه برای حکم تعدیل اجاره‌بها ۱۲۹

عدم لزوم احراز مالکیت در دعوی تعدیل ۱۳۰

نحوه احتساب سه سال در ماده ۴- ۱۳۰

مفهوم حکم قطعی در ماده ۴ قرمم ۱۳۵۶- ۱۳۰

احتساب سه سال از تاریخ صدور حکم است یا تقدیم دادخواست ۱۳۱

مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها به نرخ روز ۱۳۲

مفهوم عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده ۴- ۱۳۳

در مسؤولیت تعمیرات عین مستأجره ۱۳۴

در قابلیت استماع دعوی الزام به تعمیر اساسی به طرفیت بعضی از مالکین ۱۳۴

در امکان صدور حکم به الزام مالک به پرداخت هزینه تعمیرات به بیش از شش ماه اجاره‌بها ۱۳۵

تعمیرات جزئی ۱۳۶

در امکان دریافت هزینه‌های تعمیرات از مالک ۱۳۶

تعمیرات قانونی بر عهده مالک ۱۳۷

در خرابی عین مستأجره ۱۳۷

خروج عین مستأجره از قابلیت انتفاع و تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت ۱۳۸

در امکان یا عدم امکان پرداخت سرقفلی به مستأجر متخلف ۱۴۰

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه ۱۴۱

مهلت درخواست اجرای حکم ۱۴۵

در خواست تخلیه توسط یکی از مالکین به جهت عدم پرداخت اجاره ۱۵۹

شرط پذیرش دعوای تخلیه مالک مشاعی به جهت احتیاج شخصی ۱۵۹

در امکان تخلیه محل کسب به جهت احتیاج احد از مالکین ۱۶۰

عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی احدی از مالکین مشاعی که مستأجر ملک است ۱۶۱

اثر انتقال توسط احد از مالکین مشاعی ۱۶۱

تقاضای تخلیه توسط احد از مالکین مشاعی ۱۶۱

دعاوی روابط موجر و مستأجر به لحاظ مالی و غیرمالی ۱۶۵

روابط مستأجر اول و دوم ۱۶۶

رابطه مستأجر اول و دوم در صورت رعایت تشریفات قانونی انتقال ۱۶۹

تکلیف اجاره‌بها در انتفال منافع بدون رعایت تشریفات ۱۷۰

در امکان شرط عدم انتقال منافع از سوی مستأجر اول بر مستأجر دوم ۱۷۰

در امکان درخواست تخلیه از سوی مستأجر اول ۱۷۱

در استحقاق مستأجر نسبت به حق کسب و پیشه ۱۷۲

در صلاحیت رسیدگی به دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه ۱۷۷

در منقول و غیر منقول بودن سرقفلی ۱۸۰

مهر و موم حق کسب و پیشه ۱۸۰

استحقاق زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه به عنوان ماترک ۱۸۱

ارزیابی حق کسب و پیشه و تجارت ۱۸۲

استفاده تجاری از محل واگذار شده جهت سکونت ۱۸۲

در اثر کاربری بر حصول حق کسب و پیشه ۱۸۵

در مشکلات اجرایی احکام صادره در باب سرقفلی ۱۸۷

حق کسب و پیشه و تجارت دستگاه‌های دولتی ۱۹۱

عدم رعایت شرایط ماده ۲ قرمم ۱۳۷۶- ۱۹۷

شرایط مقرر در ماده ۲ قرمم ۱۳۷۶طریقیت دارد یا موضوعیت؟ ۲۰۰

فصل اول- کلیات ۲۲۵

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۲۲۶

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۲۲۷

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۲۲۹

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۲۳۳

فصل ششم- تعمیرات ۲۳۴

قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶- ۲۴۴

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۲۴۴

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۲۴۵

فصل دوم- سرقفلی ۲۴۶

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۶- ۲۴۷

Additional

وزن0.45 kg