پرسش و پاسخ های سرقفلی
پرسش و پاسخ های سرقفلی

مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

290,000 ریال

عنوان کتاب: مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مؤلف: مهدی زینالی ـ توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۴۰۲

توضیحات

 سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در روستای زربند جزء قراء و قصبات شمیرانات.

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در اسلامشهر

اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در توابع شهر‌های آگهی شده

اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در مراکز صنعتی و کارخانجات تابع قوانین شهرک‌ها

قابلیت اجراء ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در روستای گلدسته.

قابلیت اجراء ق.رم.م. ۱۳۵۶ در شهر فشم و اوشان و میگون.

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در شهر اهر

در اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در نقاطی که این قانون آگهی نشده است..

در نسخ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶٫

قانون حاکم در تمدید اجاره‌نامه قدیم در زمان حاکمیت ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

قانون حاکم بر رابطه استیجاری کنونی با سابقه در زمان ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

قانون حاکم بر رابطه استیجاری منعقده در سال ۱۳۶۰ با سند عادی.

اثر استفاده تجاری از محل مسکونی با اجاره‌نامه مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

در حکومت ق.رم.م. ۱۳۵۶ بر اجاره رسمی منعقده در زمان حکومت ق.ر.م.م.۱۳۶۵٫

ق. ر.م.م. حاکم بر غرفه‌های شهرداری داخل ترمینال‌های مسافربری.

ق.رم.م. حاکم بر مغازه‌های استیجاری شرکت‌های تعاونی اداره دولتی.

قانون حاکم بر اجاره‌نامه رسمی تنظیمی برای رابطه استیجاری مسبوق به سابقه.

ماهیت غیر استیجاری قرارداد انتفاع.

در پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت.

اشتغال در مغازه و حق کسب و پیشه و تجارت.

در حاکمیت ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵٫

شرایط حکومت ماده واحده مصوب۱۳۵۶٫

اثر شرط عدم افزایش اجاره‌بها در اجاره مشمول ق.ر.م.م ۱۳۵۶٫

اثر شرط عدم حصول حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در اجاره مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶

اثر تعدیل توافقی و تعارض آن با ماده۳۰ ق.ر.م.م.

اثر شرط تخلیه در قرارداد اجاره مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

اثر شرط تخلیه و تعارض آن با ماده ۳۰ ق.ر.م.م ۱۳۵۶٫

اثر شرط عدم پرداخت سرقفلی در قرارداد مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

اثر شرط اسقاط حق کسب و پیشه اجاره مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

اثر شرط داوری در قرارداد اجاره مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

اثر شرط عدم هرگونه تغییر مگر با اذن موجر در قرارداد مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

اثر شرط فسخ اجاره مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

وکالت دادگستری.

دندانپزشکی.

سردفتری.

انبارداری.

آموزشگاه

ورزشگاه

داروخانه.

محل روزنامه.

مهدکودک..

دارالترجمه.

مدارس غیر انتفاعی.

بانک‌ها

محل رادیولوژی.

دفاتر ساختمانی.

محل اتحادیه‌ها

در انتقال منافع قسمتی از عین مستأجره

انتقال سرقفلی توسط احدی از ورثه.

انتقال سرقفلی به احدی از فرزندان و فوت صاحب سرقفلی.

استرداد دعوی توسط احدی از مالکین مشاعی حین رسیدگی.

تغییر شغل توسط منتقل‌الیه غیر قانونی.

اثر امضاء موجر ذیل قرارداد انتقال.

کاربرد تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

اثر انتقال سرقفلی به شرکت..

انتقال به احدی از ورثه و حق فسخ موجر

تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی.

اثر انتقال با سند عادی درصورت وجود حق انتقال.

اثر انتقال منافع به شریک..

اثر شریک کردن دیگری در منافع.

انتقال به غیر استحقاق حق کسب و پیشه درصورت.

اختصاص محل به شغل پزشکی.

شیوه انتقال منافع محل کسب با عدم رضایت مالک..

عدم امکان طرح دعوی تخلیه از سوی مستأجر بر منتقل‌الیه.

ورود منتقل‌الیه به عنوان وارد ثالث در دعوای موجر به خواسته تخلیه علیه مستأجر

انتقال منافع در اجاره‌های منعقده قبل از سال ۱۳۵۶٫

انتقال منافع بعد از انقضاء مدت.

اثر اجاره دادن ملک (انتقال منافع) توسط صاحب سرقفلی محل.

انتقال کلیدی.

درخواست تخلیه توسط احدی از ورثه موجر

انتقال به غیر و پرداخت حق کسب و پیشه.

مالک حق کسب و پیشه به هنگام تخلیه محل به جهت انتقال به غیر

مالک حق کسب و پیشه و تجارت.

اثر اجاره دادن (انتقال منافع) محل کسب توسط ورثه مستأجر

در اثر ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه صادره به جهت انتقال به غیر

انتقال بدون رضایت منافع و شهرداری.

شرایط شکلی طرح دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر

نحوه اجرای گزارش اصلاحی در دعوی احتیاج شخصی.

درخواست تخلیه به جهت احتیاج فرزند.

احتیاج شخصی متولی.

کیفیت احراز نیاز

قابلیت طرح مجدد دعوی تخلیه به علت احتیاج شخصی.

نحوه احراز نیاز سازمان‌های دولتی.

درخواست اجراییه رأی تخلیه به جهت احتیاج شخصی توسط منتقل‌الیه.

درخواست تخلیه به جهت احتیاج شخصی توسط مالکین مشاعی.

انقضای مهلت پروانه در زمان اجرای حکم تخلیه به جهت تجدید بنا

گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی.

پروانه ساختمانی به متراژ کمتر از کل ملک..

اثر گواهی تخریب شهرداری در تخلیه به جهت تجدید بنا

در چگونگی احراز لزوم تجدید بنا

محتوای گواهی ساختمانی.

اثر قدمت ساختمان در دعوی تجدید بنا

جریمه عدم اقدام به ساخت‌وساز بعد از شش ماه

تخلیه توافقی به تجدید بنا با تعهد مالک به تحویل محل کسب جدید برای مستأجر

شرایط صدور پروانه از شهرداری.

قید ۵ روز به جای ۱۰ روز در اخطاریه یا اظهارنامه.

در تسری ارفاق بند (۹) ماده ۱۴ به تبصره یک همان ماده ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

نحوه احتساب یک سال مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

ارائه چک یا سند تجاری دیگر به جای اجاره‌بها

درخواست تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بهای تعدیل‌ شده با ارسال اخطاریه.

در الزام ارسال اخطاریه یا اظهارنامه برای درخواست..

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجور

کیفیت ارسال اظهارنامه یا اخطاریه در موارد افزایش اجاره‌بها

منظور از قطعیت حکم در بند (۹) ماده‌ی ۱۴ ق.رم.م. ۱۳۵۶٫

مقصود از صدور حکم در بند (۹) ماده‌ی ۱۴ ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫

جمع بین بند (۹) ماده ۱۴ ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ و تبصره ۱ این ماده

چگونگی احتساب دفعات تخلف در تبصره ۱ ماده۱۴ ق.ر.م.م. مصوب ۱۳۵۶٫

حکم تغییر شغلی که از طرف شهرداری مزاحم شناخته شده

حکم تغییر شغل با اختیار شغل بهتر

حکم تغییر شغل توسط منتقل‌الیه.

حکم تغییر شغل در صورت قید «استفاده تجاری».

برگشت به شغل سابق بعد از تغییر شغل.

اضافه نمودن شغل دیگر به شغل سابق.

شغل جدید در کنار شغل سابق.

در امکان یا عدم امکان الزام مالک به تغییر شغل.

در امکان ورود ثالث منتقل‌الیه در دعوی تعدی و تفریط..

اثر حکم کیفری در تعدی و تفریط..

اثر بازداشت ملک در تنظیم سند اجاره

در امکان درخواست تنظیم اجاره‌نامه رسمی نسبت به ملک در رهن.

عدم قابلیت استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از سوی مستأجر غیر متصرف.

در تقاضای تخلیه بعد از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

در امکان طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به سهم.

ضرورت طرف دعوی قرار گرفتن مستأجر کل علاوه بر مستأجر جزء

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

عدم لزوم صدور اجراییه در دعوی تجویز انتقال منافع.

عدم لزوم تفکیک ملک برای انتقال سرقفلی.

در اعلام آمادگی تعدادی از مالکین مشاعی بر پرداخت حق کسب و پیشه.

در امکان صدور حکم انتقال منافع نسبت به ملکی که سند اعیانی ندارد

در امکان الزام موجر به اجرای حکم تجویز انتقال منافع.

اقامه دعوی تجویز انتقال منافع علیه تمام مالکین مشاعی.

در اعلام آمادگی مالک به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت.

در نحوه صدور حکم تجویز انتقال منافع.

در تجدید دعوی تجویز انتقال منافع بعد از استرداد کلی و کامل دعوی.

تصمیم دادگاه در دو حالت آمادگی و عدم آمادگی مالک به پرداخت حق کسب و پیشه.

صرف‌نظر نمودن مستأجر از دعوی تجویز انتقال منافع.

بعد از تؤدیع حق کسب و پیشه.

شغل عین مستأجره بعد از انتقال منافع به موجب حکم تجویز انتقال منافع.

شکل تنظیم سند انتقال منافع متعاقب صدور حکم به تجویز انتقال منافع.

تقاضای تجویز انتقال منافع قسمتی از عین مستأجره قابل تفکیک..

تقاضای صدور حکم به تجویز انتقال منافع و دفاع وکیل مالک مبنی بر انتقال به غیر

کیفیت احتساب ۶ ماه با اعلام مالک مبنی بر پرداخت حق کسب و پیشه.

درخواست تجویز انتقال منافع با عدم رضایت مالک به انتقال.

نحوه اعلام آمادگی برای پرداخت حق کسب و پیشه به دادگاه توسط مالک..

مالک عرصه با وجود مالکیت مستأجر بر اعیانی می‌تواند درخواست تعدیل کند.

قابلیت تجدیدنظر حکم تعدیل.

عدم لزوم اجرائیه برای حکم تعدیل اجاره‌بها

عدم لزوم احراز مالکیت در دعوی تعدیل.

نحوه احتساب سه سال در ماده ۴٫

مفهوم حکم قطعی در ماده ۴ ق.ر.م.م ۱۳۵۶٫

احتساب سه سال از تاریخ صدور حکم است یا تقدیم دادخواست..

مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها به نرخ روز

مفهوم عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده ۴٫

در مسؤولیت تعمیرات عین مستأجره ۶

در قابلیت استماع دعوی الزام به تعمیر اساسی به طرفیت بعضی از مالکین.

در امکان صدور حکم به الزام مالک به پرداخت هزینه تعمیرات به بیش از شش ماه اجاره‌بها

تعمیرات جزئی.

در امکان دریافت هزینه‌های تعمیرات از مالک..

تعمیرات قانونی بر عهده مالک..

در خرابی عین مستأجره

خروج عین مستأجره از قابلیت انتفاع و تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت.

در امکان یا عدم امکان پرداخت سرقفلی به مستأجر متخلف..

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه.

مهلت درخواست اجرای حکم.

در خواست تخلیه توسط یکی از مالکین به جهت عدم پرداخت اجاره

شرط پذیرش دعوای تخلیه مالک مشاعی به جهت احتیاج شخصی.

در امکان تخلیه محل کسب به جهت احتیاج احد از مالکین.

عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی احدی از مالکین مشاعی که مستأجر ملک است..

اثر انتقال توسط احد از مالکین مشاعی.

تقاضای تخلیه توسط احد از مالکین مشاعی.

دعاوی روابط موجر و مستأجر به لحاظ مالی و غیرمالی.

روابط مستأجر اول و دوم.

رابطه مستأجر اول و دوم در صورت رعایت تشریفات قانونی انتقال.

تکلیف اجاره‌بها در انتفال منافع بدون رعایت تشریفات.

در امکان شرط عدم انتقال منافع از سوی مستأجر اول بر مستأجر دوم.

در امکان درخواست تخلیه از سوی مستأجر اول.

در استحقاق مستأجر نسبت به حق کسب و پیشه.

در صلاحیت رسیدگی به دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه.

در منقول و غیر منقول بودن سرقفلی.

مهر و موم حق کسب و پیشه.

استحقاق زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه به عنوان ماترک..

ارزیابی حق کسب و پیشه و تجارت.

استفاده تجاری از محل واگذار شده جهت سکونت..

در اثر کاربری بر حصول حق کسب و پیشه.

در مشکلات اجرایی احکام صادره در باب سرقفلی.

حق کسب و پیشه و تجارت دستگاه‌های دولتی.

عدم رعایت شرایط ماده ۲ ق.ر.م.م. ۱۳۷۶٫

شرایط مقرر در ماده ۲ ق.ر.م.م. ۱۳۷۶طریقیت دارد یا موضوعیت؟

فصل اول- کلیات..

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن.

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه.

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت.

فصل ششم- تعمیرات.

قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶٫

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت».

فصل اول- روابط موجر و مستأجر

فصل دوم- سرقفلی.

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۶

 

Additional

وزن 0.45 kg

X