15 % تخفیف
سرقفلی و حق کسب و پیشه در حقوق ایران – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش
سرقفلی و حق کسب و پیشه در حقوق ایران - فروشگاه اینترنتی چراغ دانشسرقفلی و حق کسب و پیشه در حقوق ایران – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران

39,000 تومان 33,150 تومان

عنوان کتاب: حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ:  ششم / ۱۳۹۶ (چاپ اول ناشر)

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۴۰۱

توضیحات

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران

بخش اول : کلیات

فصل اول

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت

مبحث اول: تعریف سرقفلی

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

فصل دوم

سیر تاریخی و تقنینی سرقفلی و حق کسب و پیشه

مبحث اول: پیشینه تاریخی

مبحث دوم: سابقه تقنینی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

گفتار اول: بررسی قوانین قبل از انقلاب

۱ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۱۷

۲ ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹

۳ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶

گفتار دوم: بررسی قوانین بعد از انقلاب

۱ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲

۲ ـ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵

۳ ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶

فصل سوم

بررسی مشروعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبحث اول: بررسی مشروعیت سرقفلی

گفتار اول: نظریه فقها

 ۱ ـ نظر امام خمینی (ره)

۲ ـ نظر آیت‌الله لنکرانی

۳ ـ نظر آیت‌الله نوری همدانی

گفتار دوم: نظریه فقهای شورای نگهبان

گفتار سوم: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعتبار آن

مبحث دوم: بررسی مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت

 بخش دوم

بررسی حق کسب و پیشه و تجارت  در قانون روابط موجر و مستأجر  سال ۱۳۵۶

مقدمه

فصل اول

قلمرو اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و اهمیت بررسی آن

مبحث اول: قلمرو اجرایی قانون مصوب سال ۱۳۵۶

گفتار اول: قلمرو زمانی قانون مصوب سال ۱۳۵۶

گفتار دوم: قلمرو مکانی قانون مصوب سال ۱۳۵۶

مبحث دوم: اهمیّت بررسی قانون مصوب سال ۱۳۵۶

فصل دوم

اصول حاکم بر قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

مبحث اول: اصل بر امری بودن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

مبحث دوم: اصل بر استمرار رابطه استیجاری بعد از اتمام مدت اجاره

مبحث سوم: اصل بر غیر قابل انتقال بودن منافع عین مستأجره

فصل سوم

موارد پرداخت و کیفیت ارزیابی و شرایط تحقق حق کسب و پیشه یا تجارت

مبحث اول: ارزیابی و شرایط پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت

گفتار اول: موارد پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت

 خلاصه جریان پرونده

گفتار دوم: ارزیابی حق کسب و پیشه و تجارت

 مبحث دوم: شرایط تحقق حق کسب و پیشه و تجارت

گفتار اول: اجاره‌های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

گفتار دوم: اجاره به منظور شغل تجاری

گفتار سوم: استفاده تجاری از عین مستأجره

فصل چهارم

موارد فسخ و تخلیه و شرایط آن در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

مبحث اول: تخلیه با پرداخت کامل حق کسب و پیشه و تجارت

گفتار اول: تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

گفتار دوم: تخلیه به منظور رفع نیاز شخصی

گفتار سوم: تخلیه به منظور سکونت

گفتار چهارم: تخلیه در صورت عدم وجود اجاره‌نامه و عدم موافقت مالک برای انتقال

مبحث دوم: تخلیه با سقوط نصف حق کسب و پیشه و تجارت

مبحث سوم: تخلیه با سقوط کل حق کسب و پیشه و تجارت

گفتار اول: تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط

گفتار دوم: تخلیه به علت تغییر شغل

گفتار سوم: تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم: تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

بند اول: شرایط سقوط حق کسب و پیشه با عدم پرداخت اجاره‌بها

بند دوم: ارفاق قانونی

بند سوم: بررسی تبصره یک ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر

گفتار پنجم: تخلیه به لحاظ امتناع مستأجر از تنظیم اجاره‌نامه

فصل پنجم

انتقال حق کسب و پیشه تجارت

مبحث اول: مفهوم انتقال و انتقال به غیر

 گفتار اول: معنا و مفهوم انتقال

گفتار دوم: مفهوم انتقال به غیر

 مبحث دوم: انتقال با مجوز

گفتار اول: انتقال با وجود شرط انتقال در اجاره‌نامه

بند اول: انتقال برای همان شغل یا شغل مشابه

بند دوم: انتقال با سند رسمی

گفتار دوم: انتقال با مجوز دادگاه

گفتار سوم: انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت با اذن مالک

 بخش سوم

بررسی سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

مقدمه

فصل اول

حاکمیت زمانی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶

مبحث اول: زمان لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

مبحث دوم: وضعیت اجاره‌های سابق در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر

مبحث سوم: چگونگی اعتبار قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با عدم حصول

فصل دوم

فروض حاکم بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶

مبحث اول: اصل تکمیلی بودن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر

مبحث دوم: اصل بر قابل انتقال بودن منافع

مبحث سوم: قطع رابطه استیجاری به محض اتمام مدت اجاره

فصل سوم

تحلیل مبنای پرداخت سرقفلی

مبحث اول: سرقفلی میان مالک و مستأجر

 گفتار اول: پرداخت سرقفلی برای شرط ضمن عقد

 بند اول: سرقفلی برای اعطای وکالت به مستأجر

بند دوم: دادن امتیاز به مستأجر

بند سوم: سرقفلی برای اعطای حق تقدم

بند چهارم: سرقفلی به عنوان قرض

گفتار دوم: سرقفلی بهای اقدام مالک به انعقاد عقد اجاره

گفتار سوم: سرقفلی بخشی از مال‌الاجاره

گفتار چهارم: دریافت سرقفلی در مقابل موقعیت خوب ملک

گفتار پنجم: پرداخت وجه در مقابل حقی بنام سرقفلی

مبحث دوم: سرقفلی بین موجر و مستأجر

گفتار اول: سرقفلی برای تخلیه عین مستأجره

گفتار دوم: سرقفلی برای شرط ضمن عقد

گفتار سوم: سرقفلی برای اجور معجل (نقد)

گفتار چهارم: سرقفلی در مقابل عدم ممانعت و مزاحمت از حق

مبحث سوم: تحلیل نهایی

فصل چهارم

صور مختلف سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶

مبحث اول: انواع سرقفلی فقهی در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

گفتار اول: سرقفلی موضوع ماده ۶ و تبصره ۱ آن

گفتار دوم: سرقفلی ناشی از شرط

مبحث دوم: سرقفلی عرفی در قانون روابط مستأجر و مفهوم «طریق صحیح شرعی»

گفتار اول: مفهوم سرقفلی عرفی

گفتار دوم: انواع سرقفلی عرفی

بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه

بند دوم: سرقفلی واقعی

گفتار سوم: سرقفلی عرفی در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

 گفتار چهارم: مفهوم طریق صحیح شرعی

فصل پنجم

انتقال، توقیف، مزایده سرقفلی و شرایط حاکم بر آن‌ها

 مبحث اول: شرایط عمومی انتقال سرقفلی

گفتار اول: عدم سلب حق انتقال

گفتار دوم: عدم انقضاء مدت اجاره

مبحث دوم: شرایط و طرق انتقال سرقفلی عرفی

گفتار اول: شرایط تحقق سرقفلی عرفی و انتقال آن

بند اول: تجاری بودن ملک

بند دوم: وحدت قصد مالک و مستأجر در پرداخت و دریافت وجه

گفتار دوم: طرق انتقال سرقفلی

بند اول: انتقال از طریق عقد اجاره

بند دوم: انتقال حق سرقفلی در قالب عقد صلح

بند سوم: انتقال سرقفلی با عقد بیع

بند چهارم: انتقال سرقفلی در قالب قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی

مبحث سوم: انتقال سرقفلی فقهی در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

گفتار اول: انتقال سرقفلی موضوع ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

گفتار دوم: انتقال سرقفلی ناشی از شرط

مبحث چهارم: توقیف و مزایده سرقفلی

گفتار اول: موافقان و مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی

بند اول: عقاید مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی

بند دوم: عقاید موافقان توقیف و مزایده سرقفلی

گفتار دوم: توقیف و مزایده سرقفلی عرفی

بند اول: توقیف و فروش سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه

بند دوم: توقیف و مزایده «سرقفلی واقعی»

 گفتار سوم: توقیف و مزایده سرقفلی فقهی

بند اول: توقیف و مزایده سرقفلی موضوع ماده ۶ و تبصره ۱ آن

 بند دوم: توقیف مزایده سرقفلی ناشی از حق شرط

 فصل ششم

اثر تخلف در سرقفلی و تخلیه اماکن دارای سرقفلی و پرداخت آن

مبحث اول: اثر تخلف در سرقفلی

گفتار اول: اثر تخلف از شرایط قانونی

گفتار دوم: اثر تخلف از شرایط توافقی

مبحث دوم: شرایط تخلیه اماکن دارای سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر

گفتار اول: شرایط عمومی تخلیه در اماکن دارای سرقفلی

بند اول: اتمام مدت اجاره

بند دوم: فسخ عقد اجاره

گفتار دوم: تخلیه اماکنی که سرقفلی آن بصورت عرفی واگذار شده

گفتار دوم: تخلیه با وجود سرقفلی فقهی

بند اول: سرقفلی ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶  و تبصره ۱ آن

بند دوم: سرقفلی ناشی از شرط

مبحث سوم: نحوه و زمان پرداخت سرقفلی و موارد عدم پرداخت آن

گفتار اول: نحوه پرداخت سرقفلی

بند اول: نحوه پرداخت قیمت سرقفلی عرفی

۱ـ پرداخت قیمت سرقفلی بین مالک و مستأجر

۲ـ پرداخت قیمت سرقفلی بین موجر و مستأجر

بند دوم: پرداخت سرقفلی فقهی

گفتار دوم: زمان پرداخت قیمت سرقفلی در موارد تخلیه

گفتار سوم: موارد عدم پرداخت سرقفلی

 بند اول: اتمام مدت اجاره

بند دوم: عدم پرداخت سرقفلی از طرف مستأجر

بندسوم: استیفاء کلیه حقوق توسط مستأجر

ضمائم

قانون روابط موجر و مستأجر

فصل اول: کلیات

فصل دوم: میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن

فصل سوم: در تنظیم اجاره‌نامه

فصل چهارم: موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

فصل پنجم: حق کسب یا پیشه یا تجارت

فصل ششم: تعمیرات

اسامی شهرها و بخش‌هایی که از جهت اماکن کسب و پیشه مشمول قانون

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر

قانون محل مطب پزشکان

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت»

قانون روابط موجر و مستأجر

فصل اول: روابط موجر و مستأجر

فصل دوم: سرقفلی

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر

فهرست منابع و مآخذ

مقالات

نرم‌افزارهای حقوقی

 

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *