تخلیه محل سرقفلی تعدی و تفریط
تخلیه محل سرقفلی تعدی و تفریطتخلیه محل سرقفلی تعدی و تفریط

دعوی تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط

29,000 تومان 24,650 تومان

عنوان کتاب:دعوی تخلیه محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به جهت تعدی و تفریط

مولف:مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی ، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۴۰۶

توضیحات

فهرست کلی صفحه

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۳

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۵

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۳۱

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۴

دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۳۷

مقدمه ۳۹

مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۴۱

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۵۰

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) ۵۴

مبحث چهارم: بررسی معمول‌ترین تغییرات در عین مستأجره به جهت تعدی ۵۷

تعدی و تفریط محل سرقفلی در رویه قضائی ۶۵

مبحث اول: تعدی و تفریط در نشست‌های قضائی ۶۷

مبحث دوم: نمونه رأی و نمونه دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط ۷۲

نمونه اظهارنظرهای کارشناسی همراه با تحلیل حقوقی ۱۴۹

مبحث اول: نظریه کارشناسی اولیه مبنی بر عدم تحقق تعدی و تفریط ۱۵۱

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶- ۱۶۹

آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۱۹۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۱

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۳

قانون محل مطب پزشکان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰۴

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶- ۲۰۵

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۹

فهرست منابع و مأخذ ۲۱۵

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۳

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۵

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی ۱۵

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی ۱۸

گفتار سوم: مفهوم سرقفلی عرفی ۲۳

گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی ۲۵

بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت ۲۶

بند دوم: سرقفلی واقعی ۲۸

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۳۱

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۴

دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۳۷

مقدمه ۳۹

مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۴۱

گفتار اول: وجود الزامات قراردادی و عرفی ۴۱

بند اول: الزامات قراردادی ۴۲

بند دوم: الزامات عرفی ۴۵

گفتار دوم: تخلف از الزامات قراردادی یا عرفی ۴۶

گفتار سوم: ورود ضرر نسبت به عین مستأجره یا موجر ۴۷

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۵۰

گفتار اول: آثار شرط عدم تغییرات جزئی بدون اذن کتبی موجر ۵۰

گفتار دوم: اثر حکم کیفری در احراز تعدی و تفریط ۵۲

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) ۵۴

گفتار اول: الزامات اثباتی موجر به جهت تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره ۵۴

گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۵۵

مبحث چهارم: بررسی معمول‌ترین تغییرات در عین مستأجره به جهت تعدی و تفریط ۵۷

گفتار اول: ساخت بالابر برای بالکن ۵۷

گفتار دوم: تراشیدن دیوارهای مغازه ۵۸

گفتار سوم: ساخت بالکن ۵۸

گفتار چهارم: برداشتن دیوار حائل ۵۹

گفتار پنجم: تقسیم یک مغازه چند دهنه با کشیدن تیغه ۶۰

گفتار ششم: ساخت سرویس بهداشتی و کندن چاه ۶۱

تعدی و تفریط محل سرقفلی در رویه قضائی ۶۵

مبحث اول: تعدی و تفریط در نشست‌های قضائی ۶۷

گفتار اول: در امکان ورود ثالث منتقل علیه در دعوی تعدی و تفریط ۶۷

گفتار دوم: ساخت بنای جدید به لحاظ تخریب عین مستأجره قدیمی ۷۰

مبحث دوم: نمونه رأی و نمونه دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط ۷۲

۱- حفر چاه احداث بالکن و زیر زمین و دستشویی ۷۲

۲- احداث دیوار حائل بین دو مغازه و دعوی تقابل مبنی بر تعدی و تفریط با احداث بالکن ۷۳

۳- رأی دادگاه در مورد تقسیم و فروش مغازه ۷۶

۴- عدم تبعیت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در تعدی و تفریط ۷۶

۵- عدم تشخیص تعدی و تفریط برای حفر چاه ۷۸

۶- قابل انتقال نبودن حق تخلیه به جهت تعدی و تفریط با انتقال عین مستأجره به مالک جدید ۷۹

۷- تعدی و تفریط مستأجر در مشاعات ساختمان ۸۲

۸- تخلیه به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل ۸۹

۹- حکم به تخلیه به جهت تفریط ۹۳

۱۰- دعوی تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدی و تفریط ۹۹

۱۱- احداث حمام و دستشویی در ملک استیجاری ۱۰۳

۱۲- تعدد موجبات تخلیه عین مستأجره ۱۰۵

۱۳- عدم تعیین تفاوت بین تعدی و تفریط ۱۰۶

۱۴- تخلیه به علت تعدی و تفریط ساختن بالکن ۱۱۰

۱۵- دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل و تعدی و تفریط ۱۱۲

۱۶- تعدی و تفریط و تغییر شغل در عین مستاجره ۱۱۴

۱۷- احداث بالکن و زیرزمین در مورد اجاره ۱۱۶

۱۸- نوع تصرفات مستأجر در مورد اجاره ۱۱۸

۱۹- تخلیه مورد اجاره مستلزم احراز مالکیت موجر می‌باشد ۱۲۲

۲۰- احداث بالکن و چال مکانیکی از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه مورد اجاره نیست ۱۲۳

۲۱- اقدامات جهت استفاده ی بهتر از عین مستاجره ۱۲۴

۲۲- ایجاد تیغه بین دو دهنه مغازه عرفاً تعدی و تفریط محسوب نمی‌شود ۱۲۵

۲۳- درخواست تخلیه یک باب حمام عمومی به لحاظ تعدی و تفریط ۱۲۷

۲۴- تغییرات انجام شده بدون اجازه موجر ۱۲۸

۲۵- ایجاد تیغه بین دو دهنه مغازه عرفاً تعدی و تفریط محسوب نمی‌شود ۱۳۰

۲۶- درخواست تخلیه یک باب حمام عمومی به لحاظ تعدی و تفریط ۱۳۲

۲۷- تعدی و تفریط بدون اجازه موجر ۱۳۳

۲۸- احداث دیوار برای انتفاع بهتر از عین مستأجره تعدی و تفریط محسوب نمی‌گردد ۱۳۵

۲۹- نصب لوازم تناسب با شغل مستأجر ۱۳۶

۳۰- احداث بالکن فلزی بر اساس بنای عین مستأجره ۱۳۸

۳۱- اقدام مستأجر مبنی بر تبدیل ستون آجری به قوطی آهنی ۱۳۹

۳۲- تخریب دیوار بین مغازه و اطاق متصل به آن و برداشتن نیم طبقه ۱۴۱

۳۳- ایجاد چاله سرویس ۱۴۳

۳۴- دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط ۱۴۶

۳۵- دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط ۱۴۷

نمونه اظهارنظرهای کارشناسی همراه با تحلیل حقوقی ۱۴۹

مبحث اول: نظریه کارشناسی اولیه مبنی بر عدم تحقق تعدی و تفریط ۱۵۱

گفتار اول: نظر کارشناس اولیه ۱۵۱

گفتار دوم: نظریه هیئت کارشناسی و تحلیل حقوقی آن ۱۵۳

بند دوم: تحلیل نظریه کارشناسی ۱۵۷

گفتار سوم: نظریه کارشناسی اولیه در تأیید تعدی و تفریط ۱۵۸

بند اول: نظریه کارشناسی بدوی ۱۵۸

بند دوم: تحلیل نظریه کارشناسی بدوی ۱۶۲

الف) نواقص نظریه کارشناسی ۱۶۲

ب) ایرادات حقوقی نظریه کارشناسی ۱۶۴

گفتار چهارم: نمونه نظریه هیئت کارشناسی در عدم تأیید تعدی و تفریط ۱۶۶

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶- ۱۶۹

فصل اول- کلیات ۱۷۱

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۱۷۲

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۷۴

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۷۷

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۸۳

فصل ششم- تعمیرات ۱۸۵

آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۱۹۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۱

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۳

قانون محل مطب پزشکان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰۴

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶- ۲۰۵

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۲۰۵

فصل دوم- سرقفلی ۲۰۶

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۹

فهرست منابع و مأخذ ۲۱۵

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوی تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *