شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارتشیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت(چاپ جدید)

290,000 ریال

عنوان کتاب: شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مؤلفین: مهدی زینالی – توحید زینالی وکلای پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/ ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۴۱۲

توضیحات

شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مقدمه.

کلیات سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت

مبحث اول : سابقه تقنینی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قوانین

موضوعیه

گفتار اول : قوانین و مقررات مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت…

بند اول- قوانین و مقررات قبل از انقلاب…

الف) قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب سال ۱۳۱۷٫٫

ب) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹٫٫

پ) قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶٫

بند دوم – قوانین بعد از انقلاب…

الف) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲٫٫

ب) قانون الحاق یک ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۶۵٫

پ) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶٫

گفتار دوم : نحوه تعیین و تشخیص قانون حاکم بر روابط استیجاری…

بند اول – روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶٫٫

الف) قلمرو زمانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶٫

ب) قلمرو مکانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶٫

بند دوم – شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط

مؤجر و مستأجر ۱۳۶۲

الف) رسمی بودن سند اجاره.

ب) عدم دریافت سرقفلی..

پ) عدم دریافت پیش‌پرداخت…

گفتار سوم : قلمرو اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶٫٫

گفتار چهارم : قلمرو اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶٫٫

گفتار پنجم : اجاره‌های فاقد شرایط قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶٫٫

مبحث دوم : بررسی مفهوم و معنای سرقفلی و حق کسب و پیشه.

گفتار اول : تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت…

بند اول – تعریف لغوی سرقفلی

بند دوم – مفهوم اصطلاحی سرقفلی…

گفتار دوم : تعریف حق کسب و پیشه و تجارت…

گفتار سوم : تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت…

حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن..

مبحث اول : حقوق مکتسبه مستأجر و مواد پرداخت یا عدم پرداخت آن در قلمرو

قانون روابط مؤجرو مستأجر ۱۳۵۶

گفتار اول : حقوق ایجاد شده در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶٫٫

بند اول – منشاء ایجاد حق کسب یا پیشه یا تجارت محل کسب وجود یک « رابطه

استیجاری» است

بند دوم – منشاء ایجاد حق سرقفلی محل،کسب فروش این حق توسط مالک است

گفتار دوم : شرایط تحقق حق کسب یا پیشه یا تجارت…

بند اول – اجاره های تحت شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶٫٫

بند دوم – اجاره به منظور شغل تجاری…

بند سوم – استفاده تجاری از عین مستأجره.

گفتار سوم : موارد پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مشمول قانون روابط مؤجر

و مستأجر ۱۳۵۶

بند اول – موارد پرداخت کامل حق کسب و پیشه و تجارت…

الف) تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید..

ب)تخلیه به منظور رفع نیاز شخصی..

ج)تخلیه به منظور سکونت…

بند دوم – موارد پرداخت ناقص حق کسب و پیشه و تجارت…

گفتار چهارم : موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مشمول قانون روابط

مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶

بند اول – تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط…

بند دوم – تخلیه به علت تغییر شغل…

بند سوم – تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

بند چهارم – تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

مبحث دوم : حقوق مکتسبه مستأجر و موارد پرداخت یا عدم پرداخت آن در قلمرو

قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶

گفتار اول : حقوق ایجاد شده در قلمرو قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶٫٫

بند اول – منشاء ایجاد حق سرقفلی محل کسب «مبلغ اولیه» پرداختی از سوی مستأجر باشد

بند دوم – منشاء ایجاد حق سرقفلی محل کسب «شرط ضمن عقد اجاره» می‌باشد

الف) انواع شروط ایجادکننده حق سرقفلی..

ب) ویژگی شروط ایجاد کننده حق سرقفلی و ضمانت اجرای آن..

گفتار دوم : حق سرقفلی مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶٫٫

بند اول – طریقه انتقال حق…

بند دوم – حق قابل انتقال..

بند سوم – حق قابل مطالبه.

گفتار سوم : موارد عدم پرداخت سرقفلی در قانون مؤجر و مستأجر۱۳۷۶٫٫

بند اول – اتمام مدت اجاره.

بند دوم – عدم پرداخت سرقفلی از طرف مستأجر.

بند سوم – استیفاء کلیه حقوق توسط مستأجر.

عوامل و آیتم های ارزیابی و قیمت گذاری محل های کسب…

مبحث اول : انواع حقوق متعلق به محل های کسب مشمول قانون روابط مؤجر و

مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶

گفتار اول : بررسی مفهوم اصطلاحات ارزیابی و قیمت‌گذاری محل کسب….

بند اول – تعریف محل کسب….

بند دوم – حقوق مکتسبه مستأجر.

بند سوم: حق مالکیت محل کسب….

بند چهارم – انواع قیمت ها ارزیابی…

الف) قیمت عادله.

ب) قیمت مصوب…

پ) قیمت بازار آزاد.

ت) قیمت بازار آزاد مسکن و مستغلات…

گفتاردوم : حقوق متعلق به محل کسب (عین مستأجره) مشمول قانون روابط

مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶

بند اول – محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت نشده است

بند دوم – محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت شده است

الف) حق سرقفلی محل کسب…

ب) حق مالکیت محل کسب…

گفتار دوم : حقوق متعلق به محل کسب (عین مستأجره) مشمول قانون روابط

مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶

بند اول – محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت نشده است

الف) حق کسب و پیشه و تجارت محل کسب…

ب) حق مالکیت محل کسب…

بند دوم – محل کسب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت شده است

الف) حق سرقفلی محل کسب…

ب) حق کسب و پیشه و تجارت محل کسب…

پ) حق مالکیت محل کسب…

مبحث دوم : عوامل و آیتم های ارزیابی و قیمت گذاری محل کسب…

گفتار اول : تعریف و تبین آیتم های موثر.

گفتار دوم : انواع عوامل و آیتم های موثر.

بند اول- آیتم های موثر ارزیابی و قیمت گذاری « حق سرقفلی» محل های

کسب

الف) منشاء ایجاد حق سرقفلی..

ب) میزان مبلغ اولیه پرداختی از بابت حق سرقفلی..

پ) میزان اجاره بهای ماهیانه محل کسب…

ت) شغل و رونق تجاری محل کسب…

بند دوم – آیتم های موثر در ارزیابی و قیمت گذاری « حق کسب و پیشه و تجارت»

محل کسب

الف) طول مدت فعالیت تجاری در محل کسب…

ب) شغل و رونق تجاری محل کسب…

پ) میزان اجاره بهای ماهیانه محل کسب…

ت) حسن شهرت مستأجر در معروفیت محل کسب…

ث) مخارج انجام شده برای فعالیت محل کسب…

ر) موقعیت و مرغوبیت محل کسب…

بند سوم – آیتم های موثر در ارزیابی و قیمت گذاری « حق مالکیت» محل های

کسب

الف) موقعیت و کمیت ساخت ملک محل کسب…

ب) قدمت و کیفیت ساخت ملک محل کسب…

پ) امکانات و تجهیزات ملک محل کسب…

گفتارسوم : عوامل و آیتم های افزاینده ارزش حقوق مکتسبه مستأجر.

بند اول – انواع عوامل و آیتم های افزاینده ارزش حقوق مکتسبه مستأجر.

بند دوم – میزان درصد اثرگذاری عوامل و آیتم های افزاینده ارزش حقوق مکتسبه

مستأجر

الف) درصد آیتم های افزاینده برای حقوق مکتسبه مستأجر و مشمول قانون ۱۳۷۶٫

ب) درصد آیتم های افزاینده برای حقوق مکتسبه مستأجر در مشمول قانون ۱۳۵۶٫

شیوه عملی ارزیابی و قیمت گذاری محل کسب توسط کارشناس رسمی

دادگستری..

مبحث اول : مراحل عملی انجام کارشناسی..

گفتار اول : مراحل قبل از تنظیم نظریه کارشناسی…

بند اول – مراجعه به مرجع مربوطه و مطالعه اسناد و مدارک مورد نیاز.

بند دوم – درخواست مکتوب از اصحاب پرونده، برای ارائه اسناد و مدارک….

بند سوم – تحقیق میدانی یا مقایسه با قیمت بازار.

گفتار دوم : مراحل لازم برای تنظیم نظریه کارشناسی…

بند اول – شرایط شکلی تنظیم نظریه کارشناسی…

الف) در برگ های چاپی مخصوص باشد..

ب) نظریه کارشناسی باید فارسی و بدون قلم خوردگی باشد..

پ) نظریه کارشناسی باید امضاء و مهر شده باشد..

گفتار سوم: شرایط ماهوی تنظیم نظریه کارشناسی…

بند اول – مقدمه نظریه کارشناسی…

بند دوم – تشخیص و قید قانون حاکم بر روابط استیجاری…

بند سوم – تشخیص انواع حق ایجاد شده برای محل کسب….

بند چهارم – تشخیص نوع حق ارجاع شده به کارشناسی…

بند پنجم – بررسی عوامل و آیتم های موثر در ارزیابی حق مورد کارشناسی…

بند ششم – بررسی عوامل و آیتم های افزایش درصد حق مورد کارشناسی…

بند هفتم- جمع بندی و نتیجه گیری…

مبحث دوم:تحلیل و نقد نظریه‌های کارشناسی..

گفتار اول : ویژگی‌های نظریه کارشناسی…

بند اول- موجه بودن نظریه کارشناسی…

بند دوم- صریح بودن نظریه کارشناسی…

بند سوم- مستدل بودن نظریه کارشناسی…

گفتار دوم : نمونه نظریه‌های کارشناسی…

بند اول – نمونه یک….

بند دوم – نمونه دوم.

گفتارسوم : نقد و بررسی نمونه نظریه‌های کارشناسی…

بند اول – عدم تعیین قانون حاکم بر روابط استیجاری…

بند دوم – عدم ذکر و بررسی آیتم‌های مؤثر در ارزیابی حق سرقفلی و حق کسب و

پیشه و تجارت

بند سوم – عدم بررسی عوامل افزایش دهنده حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

حق مالکانه در قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶٫

مبحث اول : حق مالکانه در قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶٫

گفتار اول : مفهوم حقوقی و لغوی حق مالکانه. ۵

بند اول – مفهوم لغوی «حق مالکانه».

بند دوم – مفهوم حقوقی «حق مالکانه».

گفتار دوم: تفاوت حق مالکانه با حقوق ایجاد شده ناشی از اسقاط شرط…

بند اول – الزامات قانونی برای اخذ رضایت یا موافقت مالک…..

بند دوم – الزامات قراردادی برای اخذ رضایت یا موافقت مالک…..

الف) شرط نتیجه.

ب) شرط فعل..

پ) شرط صفت…

مبحث دوم : موارد عرفی پرداخت حق مالکانه و درصد عرفی آن..

گفتار اول : شیوه محاسبه و پرداخت عرفی «حق مالکانه» مشمول قانون روابط

مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶

بند اول – موارد پرداخت عرفی حق مالکانه.

الف) انتقال محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به غیر.

ب) تغییر شغل محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت…

پ) تغییرات در محل های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت…

بند دوم- شیوه محاسبه درصد حق مالکانه.

الف) درصد حق مالکانه در انتقال محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به غیر.

ب) در صد حق مالکانه تغییر شغل محل های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت…

پ) درصد حق مالکانه تغییرات در محل های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت…

ت) همزمانی دو عامل برای پرداخت حق مالکانه.

گفتار دوم : موارد پرداخت و شیوه محاسبه حق مالکانه در روابط استیجاری

مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶

بند اول – موارد عرفی پرداخت حق مالکانه.

الف) انتقال محل سرقفلی به غیر.

ب) تغییر شغل محل سرقفلی..

پ) تغییرات در محل های سرقفلی..

بند دوم – شیوه محاسبه درصد حق مالکانه.

الف) در صد حق مالکانه در انتقال محل سرقفلی به غیر.

ب) درصد حق مالکانه در تغییر شغل محل سرقفلی..

پ) درصد حق مالکانه تغییرات در محل‌های سرقفلی..

ت) همزمانی دو عامل برای پرداخت حق مالکانه.

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶٫

فصل اول- کلیات..

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن..

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه.

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت..

فصل ششم- تعمیرات..

آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت…

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶٫

فصل اول- روابط مؤجر و مستأجر.

فصل دوم- سرقفلی..

آئین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶٫

فهرست منابع و مأخذ.

مقالات….

نشانی مراکز پخش

شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت –

کتاب حقوقی – منابع وکالت

 

 

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت(چاپ جدید)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X