حاشیه‌ ای نوین بر قانون تملک آپارتمان‌ ها
قانون تملک آپارتمان‌هاحاشیه‌ ای نوین بر قانون تملک آپارتمان‌ ها

حاشیه‌ ای نوین بر قانون تملک آپارتمان‌ ها

280,000 ریال

عنوان کتاب: حاشیه نوین بر قانون تملک آپارتمان ها

مؤلف: مهدی زینالی – توحید زینالی وکلای پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: سوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۴۱۵

توضیحات

قانون تملک آپارتمان‌ ها

مقدمه مؤلفین.

قانون تملک آپارتمان ها

الف) تاریخچه قانون تملک آپارتمان‌ها.

مقدمه.

فلسفه وجودی قانون تملک آپارتمان‌ها

ب) اصول حاکم بر قانون تملک آپارتمان‌ها.

اصل بر آمرانه بودن قانون تملک آپارتمان‌ها

اصل بر ماهوی بودن قانون تملک آپارتمان‌ها

پ) اصلاحات و الحاقات قانون تملک آپارتمان‌ها.

ت) قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون تملک آپارتمان‌ها.

ماده ۱٫٫

الف) آپارتمان..

تعریف آپارتمان..

اجزاء تشکیل دهنده تعریف حقوقی آپارتمان..

ب) بررسی مفاهیم حقوقی مشترک حاکم بر قانون تملک آپارتمان‌ها.

فرق آپارتمان با ساختمان..

۲٫فرق ساختمان با خانه.

پ) تقسیم آپارتمان‌ها در یک مجموعه ساختمانی…

تعریف تقسیم.

ماهیت تقسیم.

مبنای تقسیم آپارتمان‌ها

موضوعات قابل تقسیم در آپارتمان‌ها

طریقه تقسیم واحدهای آپارتمانی

ت) تفکیک آپارتمان‌ها.

مفهوم تفکیک ملک…

عناصر تشکیل دهنده تفکیک…

طریقه تفکیک واحدهای آپارتمانی

ث) مراحل عملی تفکیک آپارتمان‌ها.

ج) افراز واحدهای آپارتمانی در یک مجموعه ساختمانی.

مفهوم افراز ملک

عناصر تشکیل دهنده افراز

طریقه افراز واحدهای آپارتمانی..

مرجع درخواست افراز ملک…

چ) مراحل عملی افراز املاک (آپارتمان‌ها).

ح) مراحل عملی اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضایی…

خ) مقایسه «تفکیک» و «افراز» و «تقسیم».

مقایسه «تفکیک» با «افراز».

د) قوانین و مقررات مرتبط…

قانون افراز و فروش املاک مشاع ‌مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷٫

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸٫

بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها

دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری..

ذ) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه..

ماده ۲٫٫

الف) مالکیت در آپارتمان‌ها.

تعریف مال..

انواع مال..

مالکیت

ب) مالکیت قسمت‌های مشترک آپارتمان..

تعریف شرکت…

تقسیم اموال مشترک…

شیوه رسیدگی به تقسیم اموال غیر منقول مشترک…

مراجع صالح برای درخواست تقسیم مال غیر منقول مشترک…

شیوه رسیدگی به تقسیم اموال منقول مشترک…

پ) قسمت‌های مشترک ساختمان..

تعریف قسمت‌های مشترک…

مقایسه مالکیت مشاعی و مالکیت مشترک…

شخصیت‌های حقوقی قسمت‌های مشترک…

ت) ماهیت حقوقی قسمت‌های مشترک ساختمان..

قسمت‌های مشترک دارای «شخصیت حقوقی» مستقل می‌باشند.

قسمت‌های مشترک دارای «شخصیت حقوقی» مستقل نمی‌باشد.

جایگاه قسمت‌های مشترک در تقسیم‌بندی اشخاص حقوقی..

ث) ویژگی‌های قسمت‌های مشترک ساختمان..

عدم استفاده انحصاری..

عدم شناسایی به‌عنوان قسمت اختصاصی..

انتقال قهری..

تقسیم‌ناپذیری..

وابستگی انتقال..

وابستگی حصه‌ای..

ج) ممنوعیت‌های حاکم بر قسمت‌های مشترک ساختمان..

ممنوعیت گذاشتن اشیاء

ممنوعیت نگهداری حیوانات..

ممنوعیت استفاده انحصاری..

چ) مصادیق قسمت‌های مشترک ساختمان..

زمین زیربنا

تأسیسات قسمت‌های مشترک…

۳٫اسکلت ساختمان..

تأسیسات مربوط به راه‌پله.

بام.

نمای خارجی ساختمان..

محوطه ساختمان..

ح) قوانین و مقررات مرتبط…

قانون امور حسبی..

قانون مدنی.

ماده ۳٫٫

الف) مالکیت‌های قسمت‌های اختصاصی…

تعریف قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان..

ب) ویژگی‌های قسمت‌های اختصاصی…

قابلیت انتقال ارادی (اختیاری)

استفاده انحصاری..

قابلیت تقسیم.

داشتن سند رسمی..

پ) اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اشتراکی و اختصاصی ساختمان..

اصل وابستگی انتقال..

نتیجه اصل وابستگی انتقال..

ت) مصادیق قسمت‌های اختصاصی..

لواحق و متعلقات تبعی..

لواحق و متعلقات ذاتی..

ث) نظرات قضات محترم دادگستری…

ج) نظریات علمای حقوق..

چ) قوانین و مقررات مرتبط…

قانون مدنی..

ح) نظریات مشورتی اداره حقوقی…

ماده ۴٫٫

الف) اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی…

اصل وابستگی انتقال..

اصل وابستگی حقوق..

نتایج اصل وابستگی حقوق..

اصل وابستگی تعهدات..

نتایج اصل وابستگی تعهدات..

استثنائات اصل وابستگی تعهدات..

ب) هزینه‌های مشترک یک مجتمع..

تعریف هزینه‌های مشترک…

انواع هزینه‌های مشترک…

پ) قواعد حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» یک مجموعه ساختمانی…

قاعده الزامی بودن پرداخت…

ت) آیین دادرسی حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» ساختمان..

مسئولیت تعیین سهم مالکین یا استفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک…

ضابطه تعیین سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک…

ماده ۵

الف) تجار.

تعریف تاجر.

شرایط تاجر بودن..

مقایسه تاجر با مفاهیم مشترک…

ب) شرکت تجاری…

تعریف شرکت مدنی..

تعریف شرکت تجاری..

انواع شرکت‌های تجاری..

پ) معاملات تجاری ذاتی…

معاملات تجاری ذاتی..

معاملات تجاری تبعی..

ت) شرکت ساختمان‌سازی…

قالب شرکت ساختمان‌سازی..

قلمرو موضوعی شرکت ساختمان‌سازی..

ث) قوانین و مقررات مرتبط…

قانون تجارت..

ماده ۶٫٫

الف) آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی…

ساختمان‌های «بیش از سه نفر مالک».

ساختمان‌های «تا سه نفر مالک».

ب) تصمیم‌گیری بعضی از مالکان راجع به یک قسمت بنا.

پ) نظریه مشورتی…

ماده ۷٫٫

الف) مالکین آپارتمان‌ها.

آپارتمان‌های با مالکیت واحد.

آپارتمان‌های با مالکیت متعدد.

ب) قوانین و مقررات مرتبط…

ماده ۸٫٫

الف) مجامع عمومی..

تعریف مجمع عمومی..

شرایط تشکیل مجمع عمومی شرکاء

انواع مجمع عمومی..

ب) وظایف و اختیارات مجامع عمومی…

وظایف و اختیارات مجمع عمومی نخستین..

مجمع عمومی عادی سالانه.

مجمع عمومی فوق‌العاده

پ) زمان و نحوه تشکیل و رسمیت مجامع عمومی…

زمان تشکیل..

رسمیت جلسه مجمع.

نحوه تشکیل..

تصمیمات مجمع.

ت) مدیر یا مدیران ساختمان..

نحوه انتخاب مدیران..

تعداد و مدت مدیریت مدیران..

تصمیمات مدیران..

مسئولیت مدیران..

وظایف و اختیارات مدیران..

ماده ۹٫٫

الف) ویژگی‌های قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان..

ب) تغییرات در قسمت‌های اختصاصی ساختمان..

بررسی اصل تسلیط و قاعده لاضرر

تعارض اصل تسلیط و قاعده لاضرر

تغییرات در قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان..

ماده ۱۰٫٫

الف) زمین زیربنا ساختمان..

مالکیت زمین زیربنا

هزینه‌های زمین زیربنا

الزام به پرداخت هزینه.

ب) پرداخت هزینه‌های مشترک….

انواع هزینه‌های مشترک…

مسئولان پرداخت هزینه‌های مشترک…

پ) نظرات مشورتی…

ماده ۱۰ مکرر.

الف) تشریفات لازم برای وصول هزینه‌ها.

درخواست هزینه‌های مشترک مطابق اساسنامه یا توافق‌نامه.

درخواست هزینه‌های مشترک مطابق اظهارنامه.

شرایط اظهارنامه در خصوص درخواست هزینه‌های مشترک…

ب) آثار اظهارنامه درخواست هزینه‌های مشترک….

پرداخت بدهی..

عدم پرداخت بدهی..

تقاضای صدور اجراییه.

مراجعه به مراجع قضایی..

پ) تکرار عدم پرداخت هزینه‌های مشترک….

تعریف تکرار جرم.

تکرار عدم پرداخت هزینه‌های مشترک…

ت) قانون حاکم بر شهرک‌های فاقد شهرداری…

ث) اعتراضات…

اعتراض نسبت به سهمیه یا میزان هزینه‌های مشترک…

اعتراض نسبت به قطع خدمات مشترک…

اعتراض به قطع خدمات دولتی..

ج) نظریات مشورتی…

چ) نظریه قضات محترم دادگستری…

ماده ۱۱٫٫

الف) آیین‌نامه..

ب) آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها.

بخش اول: قسمت‌های مختلف ساختمان..

فصل اول- قسمت‌های اختصاصی…

فصل دوم- قسمت‌های مشترک….

چ) نمای خارجی ساختمان..

بخش دوم: اداره امور ساختمان..

فصل اول- مجمع عمومی…

فصل دوم– اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران..

فصل سوم- هزینه‌های مشترک….

فصل چهارم- حفظ و نگهداری و تعمیر بنا.

ماده ۱۲٫٫

الف) تنظیم سند رسمی انتقال..

صدورگواهی‌نامه.

اعلام موافقت مدیر.

ب) تنظیم سند عادی انتقال..

پ) عدم انجام وظیفه قانونی توسط دفاتر اسناد رسمی…

ماده ۱۳٫٫

الف) لزوم بازسازی ساختمان..

پایان یافتن عمر مفید ساختمان..

فرسودگی کلی ساختمان..

ب) مراحل بازسازی ساختمان..

تصویب مجمع عمومی عادی..

اظهارنظر کارشناسان..

انتخاب کارشناسان..

حکم دادگاه

پ) مخالفین تجدیدنظر بنای ساختمان..

مسئولیت کیفری مالکین مخالف…

مسئولیت مدنی مالکین مخالف…

ت) هزینه‌های بازسازی ساختمان..

هزینه مربوط به احداث ساختمان..

هزینه‌های متفرقه.

نحوه وصول هزینه‌های پرداختی..

ث) نظریات مشورتی…

ج) نشست‌های قضایی…

ماده ۱۴٫٫

الف) بیمه..

تعریف بیمه.

عناصر تشکیل دهنده بیمه.

انواع بیمه.

ب) شرایط بیمه ساختمان..

شرایط مربوطه به خود بیمه.

شرایط مربوط به بیمه کننده

پ) سهم مالکان از هزینه بیمه..

هزینه‌های مشترک…

هزینه‌های مساوی..

هزینه‌های اختصاصی..

ماده ۱۵٫٫

الف) اساسنامه..

تعریف اساسنامه و چگونگی تنظیم آن..

ثبت اساسنامه.

موضوعات اساسنامه.

ب) قوانین و مقررات مرتبط…

قانون تجارت..

ضمائم..

* قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶٫٫

* آیین‌نامه قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶٫٫

* قانون الحاق یک ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵٫٫

* قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶٫٫

* قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶٫٫

* آیین‌نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۶٫٫

* قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷٫٫

* آیین‌نامه قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری…

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶٫٫

فصل اول- کلیات…

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن…

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه..

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره.

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت…

فصل ششم- تعمیرات…

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵٫٫

قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶٫٫

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت»..

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶٫٫

فصل اول- روابط مؤجر و مستأجر.

فصل دوم- سرقفلی…

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۶٫٫

قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷٫٫

آیین‌نامه قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری…

منا بع و مأخذ..

الف) قوانین..

ب) کتاب‌ها

حاشیه‌ ای نوین بر قانون تملک آپارتمان‌ ها – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حاشیه‌ ای نوین بر قانون تملک آپارتمان‌ ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X