15 % تخفیف
بازداشت ملک ثبت شده
بازداشت ملک ثبت شدهبازداشت ملک ثبت شده

بازداشت ملک ثبت شده

39,000 تومان 33,150 تومان

عنوان کتاب: بازداشت ملک(ثبت شده)

مؤلف: حسین سالاری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

شابک: ۷-۵۰-۷۶۵۴-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات

فهرست صفحه

بخش اول: تعاریف و مراجع صلاحیت‌دار برای بازداشت ملک

فصل اول: تعاریف ۱۷

گفتار اول: تعریف بازداشت و توقیف ۱۷

بند اول: بازداشت تأمینی ۲۱

بند دوم: بازداشت اجرایی ۲۱

بند سوم: بازداشت ثبتی ۲۲

بند چهارم: بازداشت نسبی ۲۲

بند پنجم: بازداشت فیزیکی و حقوقی اموال

گفتار دوم: تعریف ملک و مالک ۲۳

بند اول: تعریف ملک ۲۳

بند دوم: تعریف مالک ۲۶

بند سوم: مالکیت و سند مالکیت ۲۸

بند چهارم: بازداشت ملک ۳۳

بند پنجم: ملک قابل بازداشت ۳۴

بند ششم: خصوصیات ملک بازداشت شده ۳۷

بند هفتم: موارد مشابه به نتیجه توقیف ۳۸

بند هشتم: علت تمایل انتخاب ملک ثبت شده به‌عنوان تأمین و وثیقه ۳۹

بند نهم: هدف از بازداشت ملک ۴۰

گفتار سوم: تفاوت بازداشت ملک با مصادره و ضبط ملک ۴۱

گفتار چهارم: افراد ممنوع‌المعامله ۴۳

گفتار پنجم: املاک از نظر سابقه ثبتی ۴۷

بند اول: املاک ثبت شده ۴۷

بند دوم: املاک جاری ۴۹

بند سوم: املاک مجهول‌المالک

فصل دوم: مراجع صلاحیت‌دار برای بازداشت ملک ۵۳

گفتار اول: مراجع صلاحیت‌دار برای دستور بازداشت ملک به اداره ثبت ۵۳

بند اول: بازداشت ملک توسط مراجع قضائی ۵۴

بند دوم: بازداشت ملک توسط شورای حل اختلاف ۵۷

بند سوم: بازداشت ملک توسط سازمان بازرسی کل کشور ۵۸

بند چهارم: بازداشت ملک توسط اداره اجرای ثبت اسناد و املاک ۵۹

بند پنجم: بازداشت ملک توسط اجراییات سازمان تأمین اجتماعی ۶۰

بند ششم: بازداشت ملک توسط اداره وصول و اجراییات مالیاتی ۶۱

بند هفتم: بازداشت ملک توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی ۶۳

بند هشتم: بازداشت ملک توسط شورای طبقه‌بندی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور  ۶۵

بند نهم: بازداشت ملک توسط سازمان تعزیرات حکومتی ۶۸

گفتار دوم: دستور بازداشت ملک از مراجع غیر صالح ۷۰

بند اول: درخواست بازداشت ملک از طرف مالک ۷۲

بند دوم: دستور بازداشت ملک از طرف رئیس اداره ثبت ۷۳

گفتار سوم: نیابت نسبت به بازداشت ملک ۷۴

فصل سوم: مراجع قضائی صالح در بازداشت ملک و مستندات آن ۷۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی برای بازداشت ملک ۷۹

گفتار دوم: موارد بازداشت ملک توسط مراجع قضائی ۸۰

بند اول: بازداشت ملک در امور حقوقی ۸۰

بند دوم: بازداشت ملک در موارد کیفری ۸۷

بند سوم: موارد متفرقه ۹۵

گفتار سوم: زمان طرح درخواست توقیف ملک در دادگاه ۱۱۱

فصل چهارم: املاک غیرقابل ‌بازداشت و مستثنیات دین ۱۱۳

گفتار اول: املاک غیرقابل‌ توقیف ۱۱۳

بند اول: املاک دولتی ۱۱۳

بند دوم: املاک شهرداری ۱۱۷

بند سوم: سفارتخانه ۱۲۰

گفتار دوم: مستثنیات دین ۱۲۲

بخش دوم: نحوه بازداشت ملک در اداره ثبت اسناد و املاک

فصل اول: نحوه بازداشت ملک در اداره ثبت اسناد و املاک ۱۳۱

گفتار اول: دفتر بازداشتی و روش عملی بازداشت ملک در اداره ثبت ۱۳۱

بند اول: معرفی ملک برای بازداشت ۱۳۱

بند دوم: دفتر بازداشتی ۱۳۲

بند سوم: روش عملی بازداشت ملک در اداره ثبت ۱۳۴

گفتار دوم: روند بازداشت ملک ثبت شده در اداره ثبت ۱۳۶

گفتار سوم: روند بازداشت املاک جاری ۱۶۰

گفتار چهارم: بازداشت املاک فاقد سابقه ثبتی ۱۶۳

گفتار پنجم: ضمانت عدم رعایت تشریفات بازداشت ملک در اداره ثبت ۱۶۶

فصل دوم: تاریخ بازداشت ملک و مشخصات نامه بازداشت ۱۶۷

گفتار اول: تاریخ بازداشت مقدم ۱۶۷

بند اول: تاریخ روی نامه بازداشت ملک (تاریخ صدور) ۱۷۲

بند دوم: تاریخ ابلاغ نامه بازداشت به شخص مالک ۱۷۵

بند سوم: تاریخ ورود نامه بازداشت به اداره ثبت ۱۷۷

بند چهارم: تاریخ دستور رئیس یا معاون اداره ۱۷۸

بند پنجم: تاریخ ثبت اندیکاتور دبیرخانه ۱۷۸

بند ششم: تاریخ ارجاع نامه بازداشت ملک به بایگان ۱۷۹

بند هفتم: تاریخ ورود نامه بازداشت ملک به دفتر بازداشتی ۱۸۰

بند هشتم: تاریخ احراز مالکیت ۱۸۱

بند نهم: تاریخ صدور جواب بازداشت ملک ۱۸۲

بند دهم: سایر تاریخ‌های معتبر ۱۸۲

گفتار دوم: مشخصات نامه بازداشت ملک ۱۸۸

بند اول: ویژگی‌های شکلی ۱۸۸

بند دوم: شرایط ماهوی نامه بازداشت ۱۹۱

فصل سوم: بازداشت عین، منافع و مازاد ملک ۱۹۷

گفتار اول: بازداشت عین ملک ۱۹۷

بند اول: بازداشت ملک مشاع ۲۰۰

بند دوم: بازداشت ساختمان پیش‌فروش ‌شده ۲۰۱

بند سوم: بازداشت ملک متوفی ۲۰۵

بند چهارم: بازداشت سهم‌الارث از ملکی متوفی ۲۰۸

بند پنجم: بازداشت ملک محجور ۲۰۸

بند ششم: حق طلبکاران در بازداشت ملک سهامداران شرکت تجاری در قبال بدهی شرکت  ۲۰۹

گفتار دوم: در بازداشت منافع و سرقفلی ملک ۲۱۰

بند اول: بازداشت منافع ملک ۲۱۰

بند دوم: در بازداشت محصول املاک و باغ‌ها ۲۱۶

بند سوم: تفاوت مالکیت منفعت و حق انتفاع ۲۱۷

بند چهارم: بازداشت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۲۱۸

گفتار سوم: بازداشت مازاد ملک ۲۳۰

بند اول: مازاد رهن و بازداشت ۲۳۰

بند دوم: مازاد بازداشت کل ملک ۲۳۹

بند سوم: بازداشت احتمالی ملک ۲۴۰

گفتار چهارم: بازداشت ملک وکالتی ۲۴۲

فصل چهارم: اثر بازداشت ملک ۲۴۵

گفتار اول: اثر بازداشت ملک ۲۴۵

بند اول: اثر حقوقی توقیف ملک ۲۴۵

بند دوم: اثر کیفری دخالت در ملک توقیف شده ۲۵۷

بند سوم: اثر بازداشت در اقدامات ثبتی ۲۶۰

بند چهارم: اثر بازداشت ملک در روند دادرسی ۲۶۲

گفتار دوم: استفاده مالک از ملک توقیف شده ۲۶۳

گفتار سوم: مبلغ در بازداشت ملک ۲۶۴

گفتار چهارم: تعداد ملک قابل بازداشت برای دین ۲۶۶

فصل پنجم: پایان بازداشت ۲۶۷

گفتار اول: رفع بازداشت ۲۶۷

بند اول: موارد رفع بازداشت ۲۶۷

بند دوم: مشخصات نامه رفع بازداشت ۲۷۴

گفتار دوم: تلف ملک موضوع بازداشت ۲۷۵

گفتار سوم: ضبط ملک مورد وثیقه ۲۸۰

گفتار چهارم: مزایده ملک ۲۸۱

گفتار پنجم: راه‌های فرار از بازداشت ملک ۲۸۲

منابع و مآخذ ۲۸۶

Additional

وزن0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بازداشت ملک ثبت شده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *