15 % تخفیف
خیانت-در-امانت
خیانت در امانتخیانت-در-امانت

پرسش و پاسخ های جرایم خیانت در امانت

25,000 تومان 21,250 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های جرائم خیانت در امانت و سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

مؤلف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۳۵۲

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

پرسش و پاسخ های جرم خیانت در امانت ۹

مبحث اول: جرم خیانت در امانت در نشست های قضایی ۱۱

مبحث دوم: جرم خیانت در امانت در نظریات مشورتی ۹۲

مبحث سوم: جرم خیانت در امانت در قوانین و مقررات ۱۰۱

پرسش و پاسخ های جرم سوء استفاده از سفیدمهر ۱۰۳

مبحث اول: جرم سواستفاده از سفیدمهر در نشست های قضایی ۱۰۵

مبحث دوم: جرم سوءاستفاده از سفیدمهر در نظریات مشورتی ۱۴۸

مبحث سوم: جرم سوءاستفاده از سفیدمهر در قوانین و مقررات ۱۵۰

منابع و مآخذ ۱۵۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۷

پرسش و پاسخ های جرم خیانت در امانت ۹

مبحث اول: جرم خیانت در امانت در نشست های قضایی ۱۱

۱- تسری ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی به خیانت در امانت ۱۱

۲- لزوم احراز سوءنیت در وقوع جرم خیانت در امانت ۱۲

۳- تصرفات غیرقانونی در اموال دولتی سپرده شده ۱۵

۴- عدم مقاومت نگهبان در سرقت اموال شرکت ۱۶

۵- عنوان مجرمانه بردن مال از طریق فریب امین ۱۸

۶- عنوان مجرمانه در مورد پرداخت نشدن چک تضمینی انجام کار ۲۰

۷- مصداق قانونی عدم استرداد شناسنامه یا گواهینامه ۲۱

۸- سوءاستفاده از سفید امضاء امانی ۲۳

۹- امتناع وکیل از استرداد وجوه حاصله از فروش اموال موکل ۲۵

۱۰- بزه خیانت در امانت بدون وجود شاکی خصوصی ۲۷

۱۱- خودداری ثالث از پرداخت وجه چک‌های مورد امانت ۲۹

۱۲- تصاحب مال مورد امانت توسط امین ۳۱

۱۳- امانی بودن ید امضاکنندۀ ذیل صورت‌جلسه یا لیست اقلام جهیزیه ۳۲

۱۴- مصداق قانونی مجازات دارنده چک و استعمال آن در غیر از موارد منظور شده ۳۳

۱۵- تصرفات امین در مال مورد امانت بعد از انقضای مدت قرارداد و بدون رضایت مالک ۳۴

۱۶- استرداد اموال کشف و توقیف شده در بزه خیانت در امانت ۳۶

۱۷- دخل و تصرف در مال سپرده شده توسط حافظ یا مالک ۳۷

۱۸- خرید داروخانه به صورت سهام بدون استیذان از وزارت بهداشت و درمان ۳۹

۱۹- تحویل چک به شخص ثالث در صورت فسخ معامله و شرط استرداد چک به فروشنده ۴۲

۲۰- ارائه چک موضوع ماده ۱۳ قانون چک و وصول آن ۴۴

۲۱- دادخواست حقوقی جهت مطالبه چکی که وجه آن کارسازی شده است ۴۶

۲۲- خودداری امین از تحویل مال مورد امانت ۴۸

۲۳- فروش جهیزیه توسط زوج بدون اجازه زوجه ۴۹

۲۴- تعدی و تفریط حافظ در اموال سپرده شده ۵۱

۲۵- چگونگی رد مال در جرم خیانت در امانت ۵۳

۲۶- ضرورت رسیدگی توأمان جرم خیانت در امانت و رد مال ۵۵

۲۷- استفاده از موتورسیکلت شریک بدون کسب اجازه ۵۶

۲۸- عدم اسقاط حق شکایت کیفری پس از مصالحه طرفین در بزه خیانت در امانت ۵۸

۲۹- فروش مال به امانت سپرده شده ۶۰

۳۰- عدم استرداد مبلغ دریافتی به مستأجر پس از تخلیه منزل ۶۱

۳۱- عنوان مجرمانه توقیف مدارک وسیله نقلیه به وسیله مأمور پلیس راه ۶۳

۳۲- عنوان جزایی از بین بردن اطلاعات موجود در دیسکت رایانه در اداره دولتی ۶۵

۳۳- عنوان جزایی سرقت اطلاعات رایانه‌ای ۶۶

۳۴- ادعای متهم صدور چک بلامحل مبنی بر تحصیل چک از طریق خیانت در امانت یا سرقت ۶۸

۳۵- تکلیف دادگاه در صورت ادعای امانی بودن یا جعلی بودن چک ۶۹

۳۶- چک سپرده شده مدیران سابق به‌عنوان ضمانت وام مأخوذه در زمان مدیریت خود ۷۱

۳۷- واگذاری چک ضمانتی به غیر توسط دارنده چک ۷۲

۳۸- ارائه چک وعده‌دار به بانک قبل از موعد توافق شده ۷۳

۳۹- عدم شمول ماده ۱۳ قانون چک بر چک‌های امانی ۷۵

۴۰- واگذاری چک امانتی به غیر و شکایت دارنده چک علیه صادرکننده ۷۶

۴۱- پرداخت مبلغ چک به طور قسطی قبل یا بعد از موعد چک ۷۹

۴۲- عنوان جزای فروش مال امانی ۸۰

۴۳- تحقق بزه خیانت در امانت و فروش مال غیر با یک عنصر مادی ۸۲

۴۴- تحصیل مال یا وجه فاقد مشروعیت قانونی ۸۶

۴۵- تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن‌آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله ۸۸

۴۶- توقیف مال به دست آمده از امین در خیانت در امانت ۹۱

مبحث دوم: جرم خیانت در امانت در نظریات مشورتی ۹۲

۱- خیانت در امانت نبودن عدم تسلیم جهیزیه توسط زوج ۹۲

۲- فروش اموال خانه توسط مستخدم در زمان غیاب صاحب خانه ۹۲

۳- حق‌الله و حق‌الناس بودن خیانت در امانت ۹۳

۴- خیانت در امانت نبودن مفقود شدن وسایل مسافر بدون سوءنیت ۹۳

۵- خیانت در امانت و یا تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ۹۳

۶- اختلاس کارمندان شرکت‌های خصوصی ۹۴

۷- خیانت در امانت و بند ۵ تبصره ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۴

۸- خیانت در امانت و شرط تحقق جرم ۹۵

۹- اعمال قاعده جمع مجازات‌ها ۹۶

۱۰- اعمال مجازات اشد در تعدد جرائم موجب تعزیر بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی ۹۸

۱۱- تعدد معنوی جرائم خیانت در امانت و انتقال مال غیر ۹۹

۱۲- تعزیری یا حدی شرعی بودن جرم خیانت در امانت ۱۰۰

مبحث سوم: جرم خیانت در امانت در قوانین و مقررات ۱۰۱

از قانون مجازات اسلامی ۱۰۱

از قانون تجارت ۱۰۲

پرسش و پاسخ های جرم سوء استفاده از سفیدمهر ۱۰۳

مبحث اول: جرم سواستفاده از سفیدمهر در نشست های قضایی ۱۰۵

۱- مسئولیت کیفری اصدار چک فاقد مبلغ (سفید امضا) ۱۰۵

۲- کیفری بودن صدور چک بدون تاریخ ۱۰۶

۳- صدور چک بدون تاریخ ۱۰۸

۴- نحوۀ شکایت از چک فاقد مبلغ ۱۱۰

۵- جایگاه گواهی عدم پرداخت ۱۱۲

۶- قابل‌تعقیب بودن صدور چک بدون تاریخ ۱۱۲

۷- نوع قرار تأمین صادره در خصوص چک سفید امضا ۱۱۴

۸- قابلیت تعقیب کیفری صادرکننده چک با علم به مسدود بودن حساب ۱۱۵

۹- سوء استفاده از سفید مهر و امضاء ۱۱۷

۱۰- تحصیل مال نامشروع از طریق سوءاستفاده از سفیدمهر ۱۳۹

۱۱- قرار وجه‌الضمان در خصوص چک‌های ماده ۱۳- ۱۴۰

۱۲- تحریر چک بدون تاریخ ۱۴۱

۱۳- مسئولیت کیفری صادرکننده چک در صورت عدم قید نام دریافت‌کننده چک ۱۴۲

۱۴- سوءاستفاده از چک سفیدامضاء ۱۴۴

۱۵- تصمیم دادگاه در خصوص سفته سفیدامضاء ۱۴۶

مبحث دوم: جرم سوءاستفاده از سفیدمهر در نظریات مشورتی ۱۴۸

۱- اقرار متهم به صدور چک به‌عنوان تضمین یا اعتبار یا وعده‌دار یا سفید امضاء ۱۴۸

۲- چک‌های با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک و گذشت شاکی ۱۴۸

۳- صدور چک با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۴۹

۴- قرار تأمین درباره متهمین به صدور چک با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۴۹

مبحث سوم: جرم سوءاستفاده از سفیدمهر در قوانین و مقررات ۱۵۰

منابع و مآخذ ۱۵۱

Additional

وزن0.50 kg
پرسش و پاسخ های جرایم خیانت در امانت

با توجه به اینکه قانون‌گذار عنصر مادی جرم موضوع ماده مذکور را استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید جهت تحصیل نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری و … عنوان کرده است، بزه مزبور دارای عنوان مجرمانه مستقل و خاص تحت عنوان «سوءاستفاده از ضعف نفس و …» بوده و نمی‌توان آن را از مصادیق کلاهبرداری و خیانت در امانت تلقی کرد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های جرایم خیانت در امانت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *