15 % تخفیف
جرایم توهین و تهدید افترا
جرایم توهین و تهدید افتراجرایم توهین و تهدید افترا

پرسش و پاسخ های جرایم توهین و تهدید افترا

22,000 تومان 18,700 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های جرائم (توهین- تهدید- نشر اکاذیب- افتراء)

مؤلف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۳۵۳

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های جرم توهین ۱۱

مبحث اول جرم توهین در نشست های قضائی ۱۳

جرم توهین در نظریه‌های مشورتی ۴۴

پرسش و پاسخهای جرم تهدید ۵۷

مبحث اول: جرم تهدید در نشست‌های قضائی ۵۹

جرم تهدید در نظریه‌های مشورتی ۸۲

پرسش و پاسخ های جرم نشر اکاذیب ۹۳

مبحث اول: جرم نشر اکاذیب در نشستهای قضائی ۹۵

مبحث دوم: جرم نشراکاذیب در نظریه‌های مشورتی ۱۰۲

پرسش و پاسخ های جرم افتراء ۱۱۵

مبحث اول: جرم افتراء در نشست‌های قضائی ۱۱۷

مبحث دوم: جرم افتراء در نظریه‌های مشورتی ۱۳۱

جرائم توهین، تهدید، افتراء و نشر اکاذیب در قوانین و مقررات ۱۳۹

از قانون مجازات اسلامی ۱۴۱

از قانون جرائم رایانه‌ای ۱۴۸

منابع و مآخذ ۱۵۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های جرم توهین ۱۱

مبحث اول جرم توهین در نشست های قضائی ۱۳

۱- توهین به مقامات مملکتی ۱۳

۲- شکایت توسط ورثه توهین شونده ۱۵

۳- تفاوت اعمال مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ با ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۶

۴- قابل گذشت بودن جرم تهدید کارمند دولت و توهین به او ۱۹

۵- توهین با اقدامات عملی ۲۰

۶- مصداق قانونی توهین به مأموران نیروی انتظامی و رفتگران شهرداری در حین انجام وظیفه ۲۱

۷- عدم ضرورت حضور فرد جهت تحقق جرائم توهین فحاشی ۲۴

۸- اطلاق شمول کلمه «هر کس» در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۲۶

۹- اتهام طفل چهارده ساله به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و قتل غیرعمدی ۲۷

۱۰- حق شکایت ورثه به قائم‌مقامی شخص مورد توهین واقع شده ۲۸

۱۱- افترا به زوجه از طریق انتساب عدم بکارت به زوجه و ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی ۳۰

۱۲- تعقیب معاون در جرم افترا پس از قطعیت قرار ۳۱

۱۳- تفاوت افترا و نشر اکاذیب ۳۳

۱۴- عنوان جزایی برای جعل نسبت دروغین خانوادگی و هتک آبروی غیر ۳۶

۱۵- عدم تعارض بین مواد ۶۹۷، ۶۰۸، ۱۴۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی ۳۷

۱۶- توهین به سردفتر اسناد رسمی ۳۹

۱۷- توهین و اهانت به مسجد ۴۰

۱۸- انتشار مطالبی توهین‌آمیز علیه بعضی از مقامات مثل قضات ۴۱

۱۹- توهین به مقام معظم رهبری ۴۳

جرم توهین در نظریه‌های مشورتی ۴۴

۱- تعیین درجه جرم و تعیین درجه مجازات ۴۴

۲- توهین عملی ۴۵

۳- ارسال پیامک توهین آمیز ۴۶

۴- جایزبودن صدور قرار موقوفی تعقیب در جرم توهین توسط بازپرس ۴۷

۵- نشر اکاذیب توسط مطبوعات ۴۸

۶- اهانت به اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و سایر شوراها ۴۹

۷- اهانت به کارمند بانک کشاورزی ۵۰

۸- تحقق توهین عملی ۵۱

۹- توهین به مأموران شهرداری در حین انجام وظیفه ۵۲

۱۰- توهین نسبت به اشخاص موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ۵۲

۱۱- توهین به اعضای شورای اسلامی شهر و روستا ۵۳

۱۲- توهین به رئیس دادگستری ۵۳

۱۳- توهین به کارکنان کمیته امداد امام (ره) ۵۴

۱۴- عنصر مادی جرم توهین ۵۴

۱۵- لزوم احراز قصد در اهانت ۵۴

پرسش و پاسخهای جرم تهدید ۵۷

مبحث اول: جرم تهدید در نشست‌های قضائی ۵۹

۱- قدرت‌نمایی و تهدید با ساطور ۵۹

۲- قابل گذشت بودن جرم تهدید کارمند دولت ۶۱

۳- تهدید با چاقو و بردن مال شخص ۶۲

۴- عنوان جزایی و مجازات شکنجه روحی ۶۴

۵- ورود به عنف جهت سرقت ۶۶

۶- عدم نیاز به تقدیم دادخواست در خصوص الزام سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه ۶۸

۷- سکوت نگهبان در مقابل سارق ۷۰

۸- عنوان جزایی سرقت توأم با تهدید به‌وسیله چاقو ۷۲

۹- دستگیری سارق قبل از اقدام به سرقت ۷۳

۱۰- مسئولیت تهدیدکننده و تهدید شونده ۷۵

۱۱- تهدید کارمند دولت در حین انجام وظیفه ۷۶

۱۲- مصادیق جرم تهدید ۷۷

۱۳- ورود مخفیانه به محل سکونت دیگری جهت سرقت ۷۸

۱۴- مقایسه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری ۸۰

جرم تهدید در نظریه‌های مشورتی ۸۲

۱- سرقت مقرون به آزار و تهدید ۸۲

۲- ورود به عنف یا تهدید ۸۳

۳- مزاحمت تلفنی توأم با تهدید یا فحاشی ۸۳

۴- تحقق محاربه ۸۴

۵- تخفیف مجازات‌ها ۸۶

۶- وجود جهات تخفیف در جرائم تعزیری مانند تهدید و فحاشی ۸۸

۷- لزوم حفظ آثار و ادله جرائم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی ۸۹

۸- صدور قرار موقوفی اتهام تهدید توسط بازپرس ۹۰

۹- تهدید و فحاشی مدیران مؤسسات عمومی ۹۰

۱۰- تهدید و اهانت جرائم جداگانه ۹۰

۱۱- تهدید با چاقو ۹۱

پرسش و پاسخ های جرم نشر اکاذیب ۹۳

مبحث اول: جرم نشر اکاذیب در نشستهای قضائی ۹۵

۱- اعاده حیثیت پس از حکم برائت متهم ۹۵

۲- تفاوت افترا و نشر اکاذیب ۹۷

۳- قابلیت رسیدگی در دادگستری جهت احراز تخلفات کارمند دولت ۱۰۰

مبحث دوم: جرم نشراکاذیب در نظریه‌های مشورتی ۱۰۲

۱- شرط تحقق بزه نشر اکاذیب و تعدد جرم ۱۰۲

۲- قابل گذشت بودن یا نبودن بزه نشر اکاذیب ۱۰۲

۳- مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه فحاشی ۱۰۳

۴- محدوده جرم مذکور در ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات ۱۰۴

۵- حق‌الناس بودن جرم نشر اکاذیب ۱۰۴

۶- نشر اکاذیب به‌وسیله مطبوعات ۱۰۵

۷- شکایت انتظامی از قاضی و نشر اکاذیب ۱۰۶

۸- نشر اکاذیب به صورت شفاهی ۱۰۶

۹- شرط تحقق بزه نشر اکاذیب و تعدد جرم ۱۰۷

۹- قابلیت تعقیب افترا ۱۰۸

۱۰- قابل گذشت بودن یا نبودن نشر اکاذیب ۱۰۹

۱۱- قابل گذشت نبودن جرم نشر اکاذیب ۱۰۹

۱۲- نشر اکاذیب توسط مطبوعات جرم است ۱۱۰

۱۳- شکایت از اعضای کمیسیون نظارت ۱۱۱

۱۴- شکایت انتظامی از قاضی و نشر اکاذیب ۱۱۲

۱۵- شکایت انتظامی از قضات ۱۱۲

۱۶- قابل گذشت بودن فریب مشتری و نشر اکاذیب ۱۱۳

۱۷- غیر قابل گذشت بودن نشر اکاذیب در فرضی که متوجه اشخاص معین نباشد ۱۱۳

۱۸- شرط نبودن تعدد عریضه در نشر اکاذیب ۱۱۳

۱۹- افترا و توهین و هتک حرمت ۱۱۴

پرسش و پاسخ های جرم افتراء ۱۱۵

مبحث اول: جرم افتراء در نشست‌های قضائی ۱۱۷

۱- تخلفات متعدد کارمند دولت ۱۱۷

۲- قابلیت تعقیب کیفری شکایت زوجه از همسرش به لحاظ افترا ۱۱۸

۳- افترا به زوجه از طریق انتساب عدم بکارت به زوجه و ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۲۰

۴- تعقیب معاون در جرم افترا پس از قطعیت قرار ۱۲۱

۵- تفاوت افترا و نشر اکاذیب ۱۲۳

۶- عنوان جزایی برای جعل نسبت دروغین خانوادگی و هتک آبروی غیر ۱۲۶

۷- عدم تعارض بین مواد ۶۹۷، ۶۰۸، ۱۴۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۲۷

۸- افترا به بعضی از مقامات مثل قضات ۱۲۹

مبحث دوم: جرم افتراء در نظریه‌های مشورتی ۱۳۱

۱- قذف متوفی ۱۳۱

۲- محکومیت به حد قذف ۱۳۱

۳- وجود سوءنیت و عنصر معنوی در جرم افتراء ۱۳۱

۴- نصاب ادله حد قذف در قانون مجازات اسلامی ۱۳۳

۵- موجب سقوط مجازات بودن قذف شونده ۱۳۳

۶- ارتباط توبه با گذشت شاکی و سقوط مجازات در جرم قذف ۱۳۴

۷- عدم تأثیر توبه قبل از اثبات جرم در جرائم قذف و محاربه ۱۳۵

۸- مرجع صالح در رسیدگی به جرم توهین و افتراء از طریق تلفن همراه ۱۳۷

جرائم توهین، تهدید، افتراء و نشر اکاذیب در قوانین و مقررات ۱۳۹

از قانون مجازات اسلامی ۱۴۱

فصل پنجم- سبّ نبی ۱۴۵

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۱۴۵

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۱۴۶

از قانون جرائم رایانه‌ای ۱۴۸

منابع و مآخذ ۱۵۱

Additional

وزن0.50 kg
پرسش و پاسخ های جرایم توهین و تهدید افترا

ماده 608 قانون مجازات اسلامی هم شامل توهین لفظی و هم عملی می‌شود و از لحاظ مصداقی تفاوتی بین مواد 608، 145، 144 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و ماده 608 قانون مجازات اسلامی هم شامل قذف و هم شامل غیرقذف می‌شود

1 دیدگاه برای پرسش و پاسخ های جرایم توهین و تهدید افترا

 1. Avatar
  3.00 out of 5

  توحید

  عالی است

  • admin

   admin

   باسلام
   به سایت انتشارات چراغ دانش خوش آمدید
   از اینکه سایت برای شما مفید و جذاب بوده است بسیار خرسند هستیم
   در صورت بروز هرگونه سوال یا درخواستی میتوانید با ما در ارتباط باشید

   با تشکر از بازدید شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *