15 % تخفیف
پرسش و پاسخ‌های جرایم کلاهبرداری  انتقال مال غیـر  تحصیل مال از طریق نامشروع
پرسش و پاسخ‌های جرایم کلاهبرداری انتقال مال غیـر تحصیل مال از طریق نامشروعپرسش-و-پاسخ-کلاهبرداری

پرسش و پاسخ‌های جرایم کلاهبرداری،انتقال مال غیـر،تحصیل مال از طریق نامشروع

25,000 تومان 21,250 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های کلاهبرداری- انتقال مال غیر- تحصیل مال از طریق نامشروع

مؤلف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۳۵۱

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخهای جرم کلاهبرداری ۱۱

پرسش و پاسخ های انتقال مال غیر ۹۹

پرسش و پاسخهای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۶۷

پرسش و پاسخ های جرایم در قوانین و مقررات ۱۷۹

منابع و مآخذ ۱۹۹

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخهای جرم کلاهبرداری ۱۱

مبحث اول: جرم کلاهبرداری در نشست‌های قضائی ۱۳

۱- در حکم کلاهبرداری بودن بزه انتقال مال غیر ۱۳

۲- جعل عنوان داروخانه و خریداری دارو ۲۳

۳- کلاهبرداری تلقی شدن ترهین ملک پس از فروش آن با سند عادی به دیگری ۲۶

۴- کلاهبرداری از طریق اخذ سند رسمی برای ملکی که در تصرف دیگری است ۲۸

۵- اطلاق کلاهبرداری به خرید مال از طریق چک غیر بدون ظهرنویسی ۲۹

۶- بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و اعمال کیفیات مخففه مجازات در بزه کلاهبرداری ۳۱

۷- خرید مال با چک‌ متعلق به دیگری ۳۴

۸- دریافت چک از شخص دیگر با توسل به وسایل متقلبانه ۳۵

۹- تعیین جزای نقدی برای اشخاص متهم به تحصیل وجوه و اموال زیاد ۳۷

۱۰- محدودیت تعیین مجازات کمتر از حداقل در جرائم در حکم کلاهبرداری ۳۸

۱۱- میزان مجازات نقدی در کلاهبرداری متعدد ۳۹

۱۲- تحقق کلاهبرداری در تحصیل کوپن و عدم تحویل اجناس کوپنی ۴۱

۱۳- اثر گذشت شاکی خصوصی در کلاهبرداری ۴۲

۱۴- اثر رضایت شاکی در تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری ۴۴

۱۵- جواز تخفیف جزای نقدی در جرم کلاهبرداری ۴۵

۱۶- عدم تحقق کلاهبرداری با تسلیم چک و تحصیل اموالی از این طریق ۴۶

۱۷- تأثیر لفظ و لحن کلام در تحقق جرم کلاهبرداری ۴۹

۱۸- نحوه استرداد مال تحصیل شده از راه کلاهبرداری ۵۱

۱۹- معاون در جرم کلاهبرداری ۵۳

۲۰- جعل امضا برای ارتکاب جرم کلاهبرداری ۵۵

۲۱- جرائم کلاهبرداری و در حکم آن ۵۶

۲۲- دست‌کاری در مبلغ چک مصداق جعل است یا کلاهبرداری ۵۸

۲۳- شبیه‌سازی در جعل و شروع به کلاهبرداری ۵۹

۲۴- جعل و شروع به کلاهبرداری ۶۱

۲۵- کلاهبرداری تلقی شدن خرید و فروش چک‌های مسافرتی با علم به مجعول بودن آن‌ها ۶۴

۲۶- تحقق جعل و کلاهبرداری در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی ۶۶

۲۷- کلاهبرداری محسوب شدن امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدم شباهت امضا ۶۷

۲۸- کلاهبرداری محسوب شدن ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه ۶۸

۲۹- انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری ۷۰

۳۰- اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه ۷۱

۳۱- کلاهبرداری در خرید و فروش اشیای عتیقه ۷۳

۳۲- فقدان عنوان جزایی برای ثبت قسمت مرغوب ملک مشاع به وسیله یکی از شرکاء ۷۴

۳۳- اعمال تخفیف در بزه کلاهبرداری با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، ۷۵

۳۴- توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه ۷۶

۳۵- الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن ۷۷

۳۶- مشارکت در کلاهبرداری به قصد دریافت خسارت از شرکت بیمه ۷۸

۳۷- مال‌اندوزی از طریق فریب افراد با وعده رسیدن به گنج ۷۹

۳۸- امضای چک متعلق به دیگری بدون اذن او و انجام معامله با آن ۸۱

۳۹- ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جرم کلاهبرداری با وجود رضایت شاکی   ۸۳

مبحث دوم: جرم کلاهبرداری در نظریات مشورتی ۸۵

۱- تقلب در قمار ۸۵

۲- کلاهبرداری بودن دریافت وجه غیر مستخدم دولت برای انجام امری ۸۵

۳- جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی ۸۶

۴- جرم بودن اخذ سود بیش از صدی دوازده در معاملات ۸۷

۵- غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری ۸۸

۶- انتقال مال مشاع ۸۸

۷- استفاده از ارز با ریز نمرات مجعول ۸۹

۸- خروج ارز با برگ خرید غیرواقعی ۸۹

۹- تشخیص جرم کلاهبرداری از سایر جرائم ۹۰

۱۰- تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۹۰

۱۱- تعلیق مجازات کلاهبرداری ۹۱

۱۲- جزای نقدی در مورد کلاهبرداری به‌عنوان تخفیف مجازات ۹۱

۱۳- خرید مال حاصل از کلاهبرداری یا مال امانی ۹۲

۱۴- کلاهبرداری از دولت ۹۲

۱۵- امکان قرار دادن درجات مختلف در یک جرم ۹۳

۱۶- مرور زمان در جرم کلاهبرداری ۹۳

۱۷- مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق ۹۴

۱۸- مصادیق جرم کلاهبرداری ۹۵

۱۹- ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم ۹۶

۲۰- تحقق جرم کلاهبرداری در جرائم و مجازات آن ۹۷

۲۱- عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت در خصوص ارتکاب جرائم متعدد تعزیری ۹۷

۲۲- انجام چند فقره جرم کلاهبرداری ۹۸

پرسش و پاسخ های انتقال مال غیر ۹۹

مبحث اول: جرم انتقال مال غیر در نشستهای قضائی ۱۰۱

۱- بررسی موردی از بزه انتقال مال غیر ۱۰۱

۲- مجازات راشی از باب انتقال مال غیر ۱۳۱

۳- عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او ۱۳۲

۴- تأثیر اعلام گذشت شاکی در بزه انتقال مال غیر ۱۳۴

۵- اثبات احراز سوءنیت در انتقال مال ۱۳۵

۶- طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر ۱۳۸

۷- توافق با شهرداری نسبت به ملک غیر ۱۴۰

۸- عنوان جزایی فروش مال امانی توسط امین ۱۴۱

۹- فروش جهیزیه توسط زوج بدون اجازه زوجه ۱۴۳

۱۰- عنوان مجرمانه فروش اموال امانی ۱۴۵

۱۱- وجه تمایز معامله معارض و فروش مال غیر ۱۴۶

۱۲- مجازات انتقال مال غیر با سند رسمی ۱۴۸

۱۳- نحوه استرداد مال مورد انتقال در جرم انتقال مال غیر ۱۴۹

۱۴- حق شکایت انتقال گیرنده (خریدار) مال غیر در مقام شاکی خصوصی ۱۵۱

۱۵- فروش مال غیر با توجه به مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ۱۵۲

۱۶- ادغام مجازات کلاهبرداری و معامله معارض ۱۵۳

۱۷- صدور حکم در دادگاه جزایی در باب ابطال سند ۱۵۴

۱۸- ابطال سند و رسیدگی حقوقی در مورد انتقال مال غیر ۱۵۵

مبحث دوم: جرم انتقال مال غیر در نظریات مشورتی ۱۵۷

۱- انتقال مال غیر ۱۵۷

۲- قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن انتقال ملک غیر ۱۵۷

۳- انتقال مفروز در ملک مشاعی توسط یکی از شرکا ۱۵۸

۴- فروش مال مشاع ۱۵۸

۵- نسخ قانون انتقال مال غیر ۱۳۰۲ توسط قانون ۱۳۰۸- ۱۵۹

۶- فروش مال غیر به‌عنوان مال خود ۱۵۹

۷- انتقال مال غیر بودن فروش مال مسروقه ۱۶۰

۸- انتقال مال غیر بودن، انتقال مجزای ماترک متوفی، توسط احد ورثه بدون اجازه سایر وراث ۱۶۰

۹- انتقال مال غیر به موجب سند رسمی صدور قرار اناطه ۱۶۰

۱۰- انتقال مال غیر و مجازات آن ۱۶۱

۱۱- انتقال مال غیر و احاله ۱۶۱

۱۲- مرور زمان در جرم انتقال مال غیر بر اساس ماده ۱۰۹ قما ۱۶۳

۱۳- بیع فاسد بودن انتقال مال غیر و نحوه رد مال ۱۶۳

۱۴- رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد ۱۶۶

پرسش و پاسخهای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۶۷

مبحث اول: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نشست‌های قضائی ۱۶۹

۱- تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت مهر بانک ۱۶۹

۲- تحصیل مال نامشروع از طریق سوء استفاده از سفید مهر ۱۷۰

۳- تحصیل مال نامشروع با صحنه‌سازی ۱۷۱

۴- تحصیل مال یا وجه که فاقد مشروعیت قانونی نباشد ۱۷۲

۵- تحصیل مال نامشروع به‌وسیله تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن‌آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله ۱۷۴

مبحث دوم: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نظریه‌های مشورتی ۱۷۷

۱- تحصیل مال نامشروع از طریق واریز اشتباه وجه ۱۷۷

پرسش و پاسخ های جرایم در قوانین و مقررات ۱۷۹

از قانون مجازات اسلامی ۱۸۱

از قانون ثبت اسناد و املاک ۱۸۴

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۸۹

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ ۱۹۶

منابع و مآخذ ۱۹۹

Additional

وزن0.45 kg
پرسش و پاسخ‌های جرایم کلاهبرداری انتقال مال غیـر تحصیل مال از طریق نامشروع

طبق مادۀ یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب است و کلاهبردار حسب مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 علاوه بر مجازات و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های جرایم کلاهبرداری،انتقال مال غیـر،تحصیل مال از طریق نامشروع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *