پرسش و پاسخ های دعوای خلع ید -خلع ید از ملک مشاعی-کتاب خلع ید- انتشارات چراغ دانش
پرسش و پاسخ های دعوای خلع ید -خلع ید از ملک مشاعی-کتاب خلع ید- انتشارات چراغ دانشپرسش و پاسخ های دعوای خلع ید -خلع ید از ملک مشاعی-کتاب خلع ید- انتشارات چراغ دانش

پرسش و پاسخ های دعوای خلع ید

280,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعوای خلع ید

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم /۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۰۴

توضیحات

خلع ید

معرفی دعوای خلع ید

پرسش و پاسخ های دعوای خلع ید.

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ.

ضمانت اجرای حکم به افراز و دعوای خلع ‌ید..

طرح دعوای خلع ‌ید، پس از انجام مزایده..

خلع ‌ید و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری..

طرح دعوای خلع ‌ید علیه غاصب در بیع شرط..

دعوای خلع ‌ید چند مالک علیه یک شخص غاصب..

تصرف با اذن و حکم خلع ‌ید..

حکم خلع ‌ید نسبت به اعیانی احداثی..

دعوای خلع ‌ید علیه مالک متجاوز مجاور..

عدم انجام تعهد در قرارداد فروش اقساطی و دعوای خلع ‌ید

رسیدگی توأمان به دعوای خلع ‌ید و فسخ مبایعه‌نامه

امکان استماع دعوای خلع ‌ید و قلع و قمع بنا در یک دادخواست

طرف دعوا در دادخواست خلع ‌ید در ملک مشاع..

خلع ‌ید علیه مالک متجاوز مجاور..

فرعیت خلع ‌ید بر افراز در ملک مشاع..

مالی یا غیرمالی بودن دعوای خلع ‌ید اموال غیرمنقول

فروش ملک بدون تنظیم و تقاضای خلع ‌ید مالک اولیه ملک

پذیرش دعوای خلع ‌ید قبل از ابطال سند رسمی موخرالصدور

صلاحیت دادگاه ویژه فرمان ولی فقیه در صدور حکم تخلیه و خلع ‌ید

دعوای خلع ‌ید در ملک ثبتی..

هزینه دادرسی در دعوای خلع ‌ید و بند (۱۲) ماده۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت..

استدلالات دادگاه حین صدور حکم و اعتبار امر مختومه

حکم خلع ‌ید به قسمتی که در آن اعیانی ایجاد شده

نحوه اجرای حکم خلع ‌ید و تخریب بنای احداثی در آن

صدور اجراییه راجع به خلع ‌ید..

اعتراض به بهای خواسته خلع ‌ید از اعیان غیرمنقول

تغییر خواسته «خلع ‌ید از شش‌دانگ یک قطع زمین» به «خلع ‌ید نسبت به یک‌دانگ از زمین» بعد از چندین جلسه دادرسی..

خلع ‌ید علیه در ایادی متعاقب..

صدور اجرای حکم خلع ‌ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد.

اجرای حکم خلع ‌ید با وجود مستحدثات..

صدور حکم خلع ‌ید با نظر کارشناس..

واگذاری حق محکوم‌له به شخص ثالث جهت پیگیری عملیات اجرایی

اعتراض برنده مزایده ملک در اجرای احکام به ارزش ملک مزبور

اقامه دعوای مجزای مالکین هریک از قطعات مفروز شده از یک پلاک اصلی علیه غاصب

درخواست خلع ‌ید یا وضع ید از ملک مشاعی..

عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها و موجبات طرح دعوی خلع ‌ید..

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای خلع ‌ید از یک‌دانگ ملک

دعوای خلع ‌ید را می‌توان صرفاً به استناد سند عادی

مشخص شدن تکلیف مالکین در دعوای خلع ‌ید..

آثار سند رسمی تنظیمی در اجرای قانون اصلاحات اراضی و دعوای خلع ‌ید

طرح توأمان دعوای خلع ‌ید و تصرف عدوانی..

صدور دادخواست خلع ‌ید علیه متصرف مال مورد مزایده

اجرای حکم خلع ‌ید..

اعتراض به میزان بهای خواسته در دعوای خلع ‌ید

نحوۀ اجرای حکم خلع ‌ید و قلع و قمع بنا..

دعوای خلع ‌ید از ملک مشاع..

صدور حکم خلع ‌ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک

رسیدگی توأمان به دعوای اثبات مالکیت و خلع ‌ید

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها و دامنه شمول آن

مالی یا غیرمالی بودن دعوای تخلیه و خلع ‌ید

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ‌ید و قلع و قمع بنا

دعوای خلع ‌ید در بیع شرطی..

خلع ‌ید غاصبانه یا تخلیه ید علیه مستأجر..

اجرای حکم خلع ‌ید..

دعوای خلع ‌ید مالک سه ‌دانگ و مستأجر سه‌ دانگ دیگر

خلع ‌ید نسبت به زمینی که متصرف در آن احداث اعیانی کرده

عدم امکان انتقال مورد وقف به نام اشخاص..

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ..

بهای خواسته در دعوای خلع ‌ید غاصبانه یا استیجاری یا امانی

نحوۀ اجرای حکم خلع ‌ید..

هزینه دادرسی در دعوای خلع ‌ید از اموال غیرمنقول

توقیف دادرسی با فوت یکی از خواهان‌ها در جریان رسیدگی به دعوای خلع ‌ید

طرح دعوای خلع ‌ید به استناد مالکیت، همراه با طرح دعوای تصرف عدوانی

عدم ملازمه تنظیم سند انتقال ملک به نام خریدار با خلع ‌ید و تحویل آن

خلع ‌ید از منابع ملی شده تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها

خلع ‌ید از ملک مشاع در تصرف یکی از شرکا..

خلع ‌ید از سهم مشاع اتومبیل..

خلع ‌ید غاصبانه..

خلع ‌ید از مستأجر موقوفه..

نحوۀ عمل شریک مشاعی بعد از خلع ‌ید..

درخواست خلع ‌ید یا تخلیه ید به همراه پرداخت وجوهی جهت حق کسب، پیشه و تجارت

عدم امکان طرح دعوای خلع ‌ید در مورد اجاره مشاعی

پرداخت مبلغی بالاتر از میزان خسارات جهت ممانعت از اجرای حکم خلع ‌ید و قلع و قمع بنا..

طرح دعوای خلع ‌ید بر علیه شخصی که مال را به دیگری انتقال داده

ملازمت حکم رفع تصرف از ملک مشاعی با اجرای حکم خلع ‌ید

عدم امکان متوقف کردن اجرای حکم خلع ‌ید بعد از شروع به اجرا

ملازمه نداشتن صدور حکم خلع ‌ید با قطع درختان و تخریب بنا

طرح دعوای خلع ‌ید مشاعی از جانب احد از شرکا

هزینه دادرسی در دعوای خلع ‌ید از اموال غیرمنقول

درخواست قلع و قمع بنای احداثی در محل خلع ‌ید

اجرای حکم خلع ‌ید با وجود مستحدثات در محل اجرای حکم خلع ‌ید

تعیین هزینه دادرسی دعوای خلع ‌ید براساس ارزش معاملاتی محل

طرح دعوای خلع ‌ید فرع برمالکیت..

طرح دعوای خلع ‌ید علیه متصرف غاصب توسط مستأجر مالک منافع

یکسان نبودن نتایج دعوای تسلیط ید با خلع ‌ید

فرق‌های بین خلع ‌ید و تخلیه..

احراز مالکیت موکول بر دعوای خلع ‌ید..

اجرای حکم خلع ‌ید در مورد متصرف ملک در زمان تقدیم دادخواست و متصرف بعد از تقویم دادخواست..

دعوای تخلیه یا خلع ‌ید در اجاره زمین‌های زراعی و کشاورزی

صدور حکم بر خلع ‌ید به استناد سند عادی بیع‌نامه

پذیرش اسناد عادی در دعوای خلع ‌ید با وجود اقرار بر صحت آن

لازم‌الاجرا بودن حکم خلع ‌ید علیه متصرف زمان دادخواست و متصرفین بعدی

وجود رأی قطعی بر اصالت سند کافی برای طرح دعوای خلع ‌ید علیه متصرف

وجه افتراق دعوای خلع ‌ید و تخلیه ید..

طرح دعوای خلع ‌ید مجزا علیه یکایک خواندگان

اثبات مالکیت قانونی قبل از طرح دعوای خلع ‌ید

خلع ‌ید از اعیان غیرمنقول و تعیین هزینه دادرسی آن

اجرای حکم خلع ‌ید و تخلیه ید با وجود مستحدثات محکوم‌علیه در محل اجرای حکم

طرح دعوای خلع ‌ید در حوزۀ مال غیر منقول..

تأخیر در اجرای حکم خلع ‌ید تا زمان برداشت محصول

فرع نبودن استماع دعوای خلع ‌ید بر ارائه سند مالکیت

اجرای حکم خلع ‌ید علیه متصرف ملک مشاع..

منوط نبودن صدور حکم خلع ‌ید به ثبت ملک در دفتر املاک

هزینه دادرسی در دعوای خلع ‌ید..

طرح دعوای خلع ‌ید به همراه اقامه دعوای تصرف عدوانی

درخواست خلع ‌ید از اراضی موات..

خلع ‌ید علیه متصرفین تعمیرگاه‌ها..

حق‌الاجرا در دعوای خلع ‌ید..

خلع ‌ید علیه محکوم به انتقال ملک..

مرجع صالح رسیدگی به دعوای خلع ‌ید..

درخواست خلع ‌ید و قلع بنا علیه مالک مجاور

کمیته امداد امام و دعاوی تخلیه و خلع ‌ید..

درخواست نهادها و سازمان‌های دولتی بر خلع ‌ید

طرح توأمان دعوای خلع ‌ید و رفع تصرف عدوانی

اجرای حکم خلع ‌ید و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

پرسش و پاسخ های دعوای قلع و قمع.

مبحث اول: نشست‌های قضائی  در قالب پرسش و پاسخ..

لزوم صدور حکم از مرجع قضائی برای قلع و قمع در جرم تغییر کاربری

اعمال ماده ۱۸ به دلیل عدم انطباق مجازات جزای نقدی و قلع و قمع بنا با قانون زمان وقوع جرم..

امکان محکومیت سازمان امور اراضی به علت قصور در امر نظارت منتهی به احداث بنا به پرداخت هزینه‌های احداث بنا..

نحوه اقدام مأموران جهاد کشاورزی در خصوص مشاهده جرم تغییر کاربری

چگونگی اجرای حکم خلع ‌ید و قلع و قمع مستحدثات

عدم لزوم دعوت مجدد محکوم‌له جهت اجرای حکم قلع و قمع بنا پس از صدور اجراییه

اجرای حکم به رفع ممانعت از راه عبوری که محکوم‌علیه در آن غرس اشجار نموده است

اجرای حکم خلع ‌ید با وجود مستحدثات..

خلع ‌ید از کل ملک بدون قلع بنای احداثی..

نحوه اجرای حکم خلع ‌ید و قلع و قمع بنای احداثی در آن

نحوه اجرای حکم خلع ‌ید و قلع و قمع بنا..

اعتراض ذی‌نفع نسبت به قلع و قمع و اعمال تبصره ۲ ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن..

مرجع رسیدگی به دعوای سپاه پاسداران به طرفیت شهرداری (شخصیت حقوقی) و فرد دیگر (شخص حقیقی) در دعوی ابطال پروانه ساختمانی و همچنین قلع و قمع اعیانی احداثی

کیفیت تقویم خواسته‌های متعدد مالی در دعاوی مرتبط مانند خلع ‌ید و قلع و قمع

امکان افزایش خواسته دعوی اصلی مانند خلع ‌ید با دعوای مرتبط و هم منشأ مثل قلع و قمع بنا تا پایان جلسه اول دادرسی..

قلع و قمع بنا و اشجار در تصرف عدوانی..

قلع و قمع مستحدثات احداثی در ملک غیر..

اجازه تقدیم دادخواست تخلیه و قلع و قمع بنا از سوی مالک عرصه

احداث اعیانی در ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شریک و امکان قلع و قمع بنا مستحدثه..

حکم خلع ‌ید و قلع و قمع در فرضی که متصرف اذن در احداث بنا داشته است چه می‌باشد؟

تصرف در ملک همسایه بر اثر اشتباه در محاسبه

خلع ‌ید متصرف از زمینی که در آن احداث اعیانی شده است؟

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ..

حکم صادره در مورد قلع و قمع بنای احداثی بر روی دیوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجرا می‌شود.

در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه که مالک مستحدثاتی در محل خلع ‌ید است با پرداخت بهای مصالح ساختمانی، مستحدثات قلع و قمع می‌شود…

وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع ‌ید مانع اجرای حکم نیست.

ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش موضوع ماده ۱ این قانون شامل ساختمان‌های اداری و سرایداری نمی‌شود…

صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات به درخواست احد از مالکین فاقد اشکال است و اعتراض سایر مالکین مؤثر نیست…

قلع و قمع بنا در دعوی تصرف عدوانی چنانچه در حکم ذکر شده یا اجرای حکم ملازمه با آن داشته باشد امکان‌پذیر است…

صدور حکم بر خلع ‌ید ملازمه با دارا بودن سند مالکیت یا رأی قطعی بر مالکیت خواهان دارد با سند عادی صدور حکم قابل پذیرش نیست…

اجرای حکم خلع ‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد، هرچند تعلق مستحدثات ایجاد شده در عرصه مشاع به محکوم‌علیه، محرز باشد.

حکم به قلع و قمع بنا امر حقوقی و با دادگاه حقوقی است.

در صورت تقدیم دادخواست قلع بناء و صدور حکم بر آن یا ملازمه اجرای حکم رفع تصرف با قلع و قمع بناء قلع بناء احداث‌کننده بلا اشکال است.

اجرای حکم به رفع تصرف ازملک مشاعی نیازمند اجرای حکم خلع ‌ید است.

چنانچه در خصوص قلع و قمع بنای مسجد مستحدثه در ملک غیر، حکمی صادر شده باشد اجرای مفاد حکم قطعی بلامانع می‌باشد…

خلع ‌ید یا رفع تصرف از ملک مستلزم قلع و قمع مستحدثات نمی‌باشد.

صرف ارائه سند مالکیت توسط محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم مانع اجرای حکم خلع ‌ید و قلع و قمع نمی‌شود..

اجرای حکم خلع ‌ید و قلع و قمع نسبت به قسمتی از پارکینگ که در آن احداث بنا شده است…

تقدیم دادخواست برای استرداد مازاد زمین و قلع و قمع دیوار.

اجرای حکم خلع ‌ید و قلع و قمع بنا نسبت به قسمت دیگر ساختمان که خارج از حکم است.

قوانین و مقررات  پرسش و پاسخ های خلع ید.

از قانون مدنی..

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

قانون نظام جامع دامپروری کشور..

قانون الحاق یک تبصره به بند (۲۲) ماده (۳) آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۴۸

قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به‌عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها

قانون توزیع عادلانه آب..

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور..

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک

لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی..

‌ قانون اراضی مستحدث و ساحلی..

قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن..

قانون آب و نحوه ملی شدن آن..

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید..

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها،

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و الحاق چند تبصره به آن..

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری..

دستورالعمل ماده ۱۵ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۸۸

دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی مصوب.۱/۱۰/۱۳۸۷

ارجاع پرونده‌های مربوط به خلع ‌ید و قلع و قمع از املاک مشاعی به واحد صلح و سازش مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۴٫٫

منابع و مآخذ.

 

Additional

وزن 0.65 kg
دعوای خلع ید

معرفی دعوای خلع ید

خلع‌ ید به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي را دارد که مالک يک مال غیرمنقول به طرفيت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه تقاضای رفع تصرف تصرف غیرمجازمتصرف به همراه تحويل ملک را تقاضا می‌کند.

2- شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده دعوای خلع ید

ارکان تشکیل‌دهنده دعوای خلع ید عبارتنداز:

1-2. مالکیت خواهان دعوا بر موضوع تصرف: اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان مالکیت موضوع دعوا را داشته باشد یا از طرف مالک موضوع دعوا سمت نمایندگی یا وکالت داشته باشد بنابراین بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد چرا که رسيدگي به دعواي خلع‌يد فرع بر اثبات مالکيت است.

در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي براي اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعاي مالکيت باشد که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اين‌صورت دعواي خلع‌يد خواهان به‌تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قابل رد می‌باشد.

البته باید به یاد داشته باشیم مالکیت طلق خواهان بر موضوع دعوا شرط اقامه دعوا نیست بلکه مالکین مشاعی نیز می تواند علیه همدیگر دعوای خلع ید طرح نمایند همانطوری که ماده 43 ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع‌ ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»

2-2.تصرف غیرقانونی(غاصبانه) خوانده بر موضوع دعوا: باید تصرف خوانده دعوا بر مال غیر منقول بر خلاف قانون یا قرارداد و بدون اذن یا اجازه مالک یا قائم مقام وی باشد در صورتی که تصرفات خوانده در موضوع دعوا عنوان «غاصبانه یا در حکم غاصبانه» را نداشته باشد طرح دعوای خلع ید مواجه با ایراد قانونی است.

3-2. مال غیرمنقول بودن موضوع دعوا: باید موضوع دعوا خلع‌ ید از اموال غیرمنقول ذاتی باشند در تعریف اموال غیر منقول ماده 12 ق.م مقرر می‌دارد:«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا محل آن شود» یعنی باید موضوع دعوا خلع‌ ید اموال غیرمنقول چون زمین، خانه، آپارتمان، مغازه باشند نه اموال منقولی چون ماشین و قایق.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعوای خلع ید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X